1.10.2018

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi tiedonhallintalaiksi

Oikeuskansleri esitti luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa, että julkisuusperiaatteen toteuttaminen tulisi ottaa selkeämmin huomioon.

Julkisuusperiaatteen paremman toteuttamisen sekä sen toteuttamisen edellytysten takaamisen tulisi tulla mainituksi jo lain johdanto-osassa yhtenä lainsäädännön tavoitteena. Samoin Nykytilan arvioinnissa olisi eri perusoikeuksien tasapuolisen huomioon ottamisen kannalta perusteltua tuoda Euroopan unionia koskevassa osassa esiin myös tiedonsaantioikeutta korostavat perusoikeuskirjan oikeutta hyvään hallintoon koskevan 41 artiklan 2 kohdan b alakohta ja oikeutta tutustua asiakirjoihin koskeva 42 artikla. Esityksen tavoitteissa tulisi nyt esitetyn tietosuojan, tietoturvan ja palvelujen toteuttamisen laadun sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden ja palvelujen välisen tiedonsiirron parantamisen ohella tuoda vahvemmin esiin myös perusoikeutena turvattu viranomaisen hallussa olevien tietojen julkisuus. Vaikutusten arvioinnissa oikeuskansleri piti tarkoituksenmukaisena lyhyesti esittää myös perusteltu arvio ehdotusten vaikutuksista julkisuusperiaatteen toteutumiseen.

Ehdotetun tiedonhallintalain 4 luvun 15 §:ssä säädettäväksi esitettyä tietojen siirron toteuttamisen ja vastaanottajan tunnistamisen erityisiä edellytyksiä, kun siirrettävä tieto on salassapidettävää tai henkilötietoja, oikeuskansleri piti liian rajoittavana, kun ehdotetussa muodossa tietojen siirto esimerkiksi tavanomaista sähköpostia käyttämällä olisi lain vastaista, jos lähetettävänä olisi julkinen asiakirja joka sisältää minkä hyvänsä henkilötiedon. Säännös tulisi muotoilla niin, että se ei tarpeettomasti vaikeuta yksittäisten julkisten asiakirjojen tai tietojen lähettämistä. Yleisellä tasolla oikeuskansleri ei pitänyt perusteltuna kaiken henkilötiedon rinnastamista salassa pidettävään tietoon.
 
Tietohallinnon ohjausmallin osalta lausunnossa todettiin, että sen saaminen toimivaksi on osoittautunut vaikeaksi, mistä kertoo julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säätämisen historia ja sittemmin asiaa koskevat eduskunnan hallintovaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan havainnot ja kannanotot. Ohjausmallin käytännön toimivuuden edellytyksiin olisi niin vaikutusarvioinnissa kuin lain yksityiskohtaisissa perusteluissa tarvetta kiinnittää huomiota.

Lausunnossa kiinnitettiin edelleen huomiota muun muassa säilytysajan ja arkistoinnin suhteeseen ja ehdotettuun siirtymäaikaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.