19.6.2018

Hyvä hallinto - Oleskelulupa - Sähköinen asiointi

Oleskelulupapalvelujen ulkoistaminen Ankarassa

Kantelija arvosteli sitä, että oleskelulupapalvelut ulkoistettiin Suomen edustustolta Ankarassa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Kantelija katsoi muun ohella, että paperisen oleskelulupahakemuksen jättäminen on tehty lähes mahdottomaksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan asiassa ei ollut oikeudellisia perusteita katsoa, etteivät ulkomaalaislain mukaiset perusteet oleskelulupapalvelujen ulkoistamiselle täyttyisi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että ulkoministeriön selvityksestä ja palveluntarjoajan kanssa tehdystä sopimuksesta välittyi vaikutelma siitä, että oleskelulupahakemusten tekemistä Ankarassa oli ohjattu varsin voimakkaasti sähköiseen asiointipalveluun. Maahanmuuttoviraston selvitysten perusteella sähköiseen asiointikanavaan ohjaaminen voi johtaa hakemuksen hylätyksi tulemiseen, jos hakijalla on puutteellinen kieli- tai tietotekniikan taito, eikä hän tosiasiallisesti kykene käyttämään itse sähköistä asiointipalvelua. Tällaisen henkilön ohjaaminen käyttämään sähköistä asiointipalvelua saattaa vaarantaa hänen oikeusturvansa toteutumisen, eikä ollut poissuljettua, että hakijoiden joukossa olisi tällaisia henkilöitä. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon oleskelulupa-asian merkitys hakijalle, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi olevan tärkeää turvata paperisen hakemuksen ja tähän liittyvän "perinteisen" asioinnin mahdollisuus. Asiaa koskevien ohjeistusten tuli myös olla täsmällisiä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti myös ongelmallisena hakijoiden oikeusturvan kannalta sitä, että ulkoisen palvelun tarjoajan internet-sivustolla kerrottiin olevan mahdollista, että ne saattavat sisältää Maahanmuuttoviraston tiedoista poikkeavaa tietoa. Hakija ei näin ollen voi olla varma siitä, että noudattamalla ulkoisen palveluntarjoajan ohjeita hakemuksen tekeminen onnistuu asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ulkoministeriön huomiota edellä esitettyihin näkökohtiin ja pyysi ulkoministeriötä ilmoittamaan 15.9.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt niiden johdosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi ministeriötä ja Maahanmuuttovirastoa samaan ajankohtaan mennessä ilmoittamaan, onko ilmennyt konkreettisia tilanteita, joissa sähköiseen asiointipalveluun Ankarassa ohjatun henkilön oleskelulupahakemus on mahdollisesti tullut hylätyksi sen vuoksi, että hän ei ole tosiasiallisesti osannut käyttää sähköistä asiointipalvelua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.