Uutisarkisto

Uutisarkisto: 2016

2.5.2016 Pysäköintivirhemaksut nousivat viidessä kunnassa toukokuusta alkaen

Sisäministeriö on antanut pysäköintivirhemaksuja koskevan asetuksen. Pysäköintivirhemaksut nousivat viidessä kunnassa 1. toukokuuta 2016. Pysäköintivirhemaksut nousivat kuntien esitysten mukaisesti Kuopiossa, Raumalla, Riihimäellä, Savonlinnassa sekä Vaasassa.

8.4.2016 Lomalla sairastamiselle tuli kuuden päivän omavastuu ja perhevapaalta kertyvä loma vähenee

Vuosilomalain muutoksen (HE 145/2015) myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

15.3.2016 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä uudistui

Sosiaalihuollon keskeisiä ammattiryhmiä koskeva sääntely uudistui, kun laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan 1. maaliskuuta 2016. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamisesta, rekisteröinnistä ja valvonnasta.

4.3.2016 Finlex avautuu avoimena datana 10. maaliskuuta

Oikeusministeriön Finlex-tietopankin avoimen datan palvelu avataan 10. maaliskuuta. Aiemmin Finlex on ollut tarjolla vain verkkosivustona. Avoimen datan palvelussa Finlexin keskeiset aineistot ovat koneluettavassa muodossa, jota muut sovellukset ja tietojärjestelmät voivat hyödyntää.

2.3.2016 Rikoksen uhrin oikeuksiin tuli parannuksia

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannettiin lainsäädäntömuutoksilla, joilla pantiin täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uudistukset tulivat voimaan 1. maaliskuuta 2016. Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettiin. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

4.2.2016 Isyyden tunnustaminen helpottui uuden isyyslain myötä

Uusi isyyslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2016. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32. Samalla käynnillä pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta, vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Avioliiton ulkopuolella ennen aiemman isyyslain voimaantuloa 1.10.1976 syntyneiden kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi palautettiin.

28.1.2016 Hallintopäätöksistä valittaminen muuttui vuoden 2016 alussa – uudistus koskee 178 lakia

Vuoden 2016 alussa oikaisuvaatimuksen käyttö laajeni uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin. Viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saa valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua. Samalla valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muuttui siten, että aiempaa useammissa asioissa tarvitaan valituslupa. Uudistus koskee 178 lakia. Lainmuutokset tehostavat ja nopeuttavat muutoksenhakua ja yhtenäistävät muutoksenhakumenettelyä eri asiaryhmissä.

4.1.2016 Todistelua tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistuivat

Oikeudenkäynnissä tapahtuvaa todistelua koskevat säännökset uudistuivat vuoden 2016 alusta. Uutta on, että eräissä vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys voidaan salata. Todistajanvalasta luovutaan ja jatkossa kaikkia todistajia kuullaan vakuutuksen nojalla.

Uutisarkisto: 2015

11.12.2015 Pysäköintikiekkosääntely väljeni

Pysäköintikiekon ulkomuodon määritelmä väljeni 1. joulukuuta alkaen. Liikenne- ja viestintäministeriön antamassa asetuksessa pysäköintikiekko määritellään laitteeksi, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika. Uudessa asetuksessa ei aseteta tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi kiekon koolle tai värille, vaan keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa. Sääntelyn keventämisellä edistetään hallituksen norminpurun kärkihanketta.

9.12.2015 Uusi säätiölaki tuli voimaan

Säätiöiden perustamista ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tuli voimaan 1. joulukuuta. Uudistuksen tarkoituksena on kehittää säätiöiden toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa niin, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavalla tavalla.

17.11.2015 Uudet EU-säännöt rikoksen uhrien suojelusta tulivat voimaan 16. marraskuuta

16.11.2015 Autojen sähköiset rekisteröintitodistukset käyttöön marraskuussa

2.10.2015 Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmä laajeni

28.9.2015 Ryhmärakennuttamista edistävä laki tuli voimaan

25.9.2015 Korkein rikesakko on jatkossa 200 euroa

11.8.2015 Varhaiskasvatus korvaa käsitteenä lasten päivähoidon - ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1. elokuuta 2015

9.7.2015 Viestintäpalveluiden kuluttajansuoja parani

7.7.2015 Peruskorko pysyy 0,25 prosentissa, viivästyskorot 7,5 ja 8,5 prosenttia

11.6.2015 Seksin osto rangaistavaksi myös tuottamuksellisena kesäkuun alusta lähtien

11.6.2015 Ilmastolaki tuli voimaan 1. kesäkuuta - toimeenpano alkaa keskipitkän aikavälin suunnitelmalla

13.5.2015 Uusi asumisterveysasetus voimaan 15. toukokuuta

7.5.2015 Sähkön pientuottajat vapautuivat verosta

4.5.2015 Valtion virkamieslaki uudistui toukokuun alusta - ylimmän johdon virkoihin nimitetään jatkossa viiden vuoden määräajaksi

4.5.2015 Uusi kuntalaki tuli voimaan toukokuun alusta

8.4.2015 Perhehoidon pelisäännöt selkiytyivät

1.4.2015 Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset voimaan asteittain

5.3.2015 Terveyshaittojen arvioijille tiukat pätevyysvaatimukset

2.3.2015 Todistajansuojeluohjelma nyt myös Suomessa

3.2.2015 Natura-aluetta merkittävästi heikentävä toimi vaatii ilmoituksen

3.2.2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat löytyvät verkkosivuilta vaalit.fi

7.1.2015 Tietoyhteiskuntakaari tuli voimaan

5.1.2015 Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan

5.1.2015 Syyteneuvottelu tuli mahdolliseksi

Uutisarkisto: 2014

3.12.2014 Passin hakeminen helpottui - poliisiasemalla käyntiä ei aina tarvita

7.11.2014 Rengaspainevahti tuli pakolliseksi ensiasennusrenkaille

5.11.2014 ASP-korkotukilainojen enimmäismääriin tuli korotukset

3.10.2014 Verotarkastusten kuulemismenettely muuttuu

12.9.2014 Uusi ympäristönsuojeluasetus tuli voimaan 10. syyskuuta

5.9.2014 Rahankeräyslaki muuttui - lupaa hakevan koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä

3.9.2014 Raiskausrikosten rangaistukset tiukentuivat syyskuun alusta - loukkaava koskettelu katsotaan jatkossa seksuaaliseksi ahdisteluksi

3.9.2014 Hallintokantelujen käsittely tehostui syyskuun alusta

2.9.2014 Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat syyskuun alusta

2.9.2014 Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan

11.8.2014 Jatkossa myös yksityislääkärit voivat kirjoittaa tarkkailulähetteitä

6.8.2014 Asunto-osakeyhtiöllä mahdollisuus rekisteröidä isännöitsijäksi yhteisö

4.8.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuli voimaan 1.8.2014

4.8.2014 Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin tulee yhteinen haku syksystä 2014 alkaen

4.8.2014 Korkeakouluopiskelijoille 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus lukuvuodessa

7.7.2014 Lisää valinnanvaraa ajoneuvojen katsastamiseen

2.7.2014 Kotitalouksien on ilmoitettava heinäkuusta lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle

1.7.2014 Valmisteverotuslaki muuttui - ohjetasot alkoholin matkustajatuontiin voimaan heinäkuussa

2.6.2014 Kuluttajansuoja muuttuu 13. kesäkuuta muun muassa verkkokaupassa

22.5.2014 Lainkirjoittajan opas julkaistu Finlexissä

14.5.2014 Eläinjalostustoimintaan tuli uusi laki

13.5.2014 Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan saa nyt tarkistaa

12.5.2014 Lautamieskokoonpanot käräjäoikeuksissa pienenivät

2.4.2014 Hovi- ja hallinto-oikeusverkosto supistui huhtikuun alusta

7.3.2014 Korkein oikeus uudisti verkkopalvelunsa

6.3.2014 Oikeus.fi-sivusto on uudistunut

4.3.2014 Uusia aineita määriteltiin huumausaineiksi

3.2.2014 EU:n nesteasetus ei toistaiseksi juurikaan vaikuta lentomatkustajan arkeen

27.1.2014 Työttömyysturvassa 300 euron suojaosa

24.1.2014 Kuittipakko on nyt voimassa

24.1.2014 Vainoamisesta tuli rangaistavaa - sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyivät

23.1.2014 Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilait täydennyksineen tulivat voimaan 2014 alusta

Uutisarkisto: 2013

9.12.2013 Oikeusministeriön päivitettävät verkko-oppaat täydentyivät Lainlaatijan EU-oppaalla

2.12.2013 Samassa asiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

5.11.2013 Sähköinen kiinteistökauppa tuli mahdolliseksi marraskuun alusta - kaupanvahvistajaa ei enää tarvita

10.10.2013 Vuosilomaa voi jatkossa siirtää jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien

16.9.2013 Todistajalle maksettava enimmäiskorvaus nousi

12.9.2013 Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitettiin markkinaoikeuteen

12.9.2013 Uusi kemikaalilaki tuli voimaan

11.9.2013 Biopankkilaki tuli voimaan syyskuussa

1.8.2013 Eräiden vakavimpien rikosten valmistelu rangaistavaksi elokuun alusta

29.7.2013 Uusi koe-eläinlainsäädäntö voimaan elokuun alusta

12.7.2013 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistui: valtaosalle käyttöön CE-merkintä

10.7.2013 Lomautetun on nykyisin ilmoittauduttava itse TE-toimistoon myös ryhmälomautuksissa

8.7.2013 Kuntarakennelaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2013

4.7.2013 Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2013

19.6.2013 Metsästyslakiin ja -asetukseen tuli muutoksia kesäkuun alusta - lehtipuhaltimen käytöstä metsästyksessä säännökset

4.6.2013 Oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan hyvittää myös hallintotuomioistuimissa kesäkuusta alkaen

3.6.2013 Työaikojen vaaratekijät arvioitava ja selvitettävä kesäkuun alusta lähtien - mitä tulee ottaa huomioon?

3.4.2013 Virkamieslautakunta lakkautettiin ja virkamiehen yleinen valituskielto kumottiin huhtikuun alusta lukien

12.3.2013 Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa 16. maaliskuuta alkaen

1.3.2013 Konkurssivelallisen vaitiolo-oikeus kirjattiin lakiin

1.3.2013 Asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta suoritettava vero nousi 1,6 prosentista 2 prosenttiin

6.2.2013 Kela-korvausten muutoksia 2013

23.1.2013 Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus on valmis ja tuli voimaan

9.1.2013 Hautapaikkamaksut muuttuivat yhtenäisemmiksi vuoden alusta

2.1.2013 Vuoden 2013 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Uutisarkisto: 2012

18.12.2012 Vakuutusten hinnoitteluperusteet muuttuvat EU-tuomioistuimen ratkaisun ja vakuutusyhtiölain muutoksen seurauksena 21. joulukuuta alkaen

3.12.2012 Kansalaisaloite-verkkopalvelu avattiin

26.11.2012 Uudistunut Finlex avattu

21.11.2012 MUUTOKSIA FINLEXISSÄ - Tiedote 21.11.2012

2.11.2012 Eläkkeensaajan asumistuki voidaan maksaa jatkossa suoraan vuokranantajalle

9.10.2012 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy työttömyysvakuutusrahastolle

10.9.2012 Syksyn hallituksen esitykset

4.9.2012 Tilaajan vastuu rakentamistoiminnassa laajeni

15.8.2012 Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto tuli voimaan

1.8.2012 Oikeusavustajien on haettava palkkiot ja kulukorvaukset sähköisesti elokuusta lähtien

9.7.2012 Solariumin käytölle tuli tiukennuksia

2.7.2012 Uusi adoptiolaki tuli voimaan

5.6.2012 Sairauspäivärahan hakuaika lyheni - työkyky on arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen

2.5.2012 Uusi jätelaki tuli voimaan 1. toukokuuta 2012

27.4.2012 EU:n kansalaisaloite nyt mahdollista

26.4.2012 Kalastuslain muutos vaatii merkitsemään pyydykset selkeämmin - kalastuksenvalvojan toimintaan laajoja muutoksia

20.3.2012 Uusi valmiuslaki tuli voimaan maaliskuun alusta

14.3.2012 Asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta virkarikosasioissa luovuttiin

1.3.2012 Perustuslain muutokset tulivat voimaan - muutoksia myös valtioneuvoston toimintaan

2.2.2012 Ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutukset otettava huomioon eräissä julkisissa hankinnoissa

17.1.2012 Kansalaisaloitelaki voimaan maaliskuun alusta - EU:n kansalaisaloiteasetusta ryhdytään soveltamaan huhtikuun alusta

3.1.2012 Uusi vesilaki tuli voimaan

Uutisarkisto: 2011

22.12.2011 Päivitetty luettelo työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista tuli voimaan 18.12.2011

11.11.2011 Valvontarangaistus otettiin käyttöön

7.11.2011 Uusi kilpailulaki tuli voimaan

10.10.2011 Julkiset hankinnat sähköistyvät

1.9.2011 Uusi vesilaki tulee voimaan vuoden 2012 alussa

31.8.2011 Elintarvikelaki muuttuu syyskuun alussa

17.8.2011 Uusi kaivoslaki

17.8.2011 Koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskee nyt alkolukkopakko

22.6.2011 Postin viisipäiväinen jakeluvelvoite säilyi myös uudessa postilaissa

16.6.2011 Ampuma-aselain muutokset tulivat voimaan 13. kesäkuuta 2011 - käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan, hakijan ja haltijan sopivuutta ja valvontaa tehostetaan, ikärajat nousevat

3.6.2011 Rikoslakiin useita muutoksia kesäkuun alusta

1.6.2011 Mopokorttiuudistus aloittaa ajokorttilainsäädännön uudistuksen

20.5.2011 Riita-asioiden sovitteluun uudistuksia 21. toukokuuta lähtien

9.5.2011 Edunvalvojien valvontaan tuli tarkennuksia

2.5.2011 Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan - Asiakas voi valita oman terveysaseman

20.4.2011 Myös törkeä tekomuoto nyt mahdollista metsästysrikoksissa

7.4.2011 Uusi perhevapaa mahdollista omaishoitoa varten

4.4.2011 Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan

1.4.2011 Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta tuli voimaan

21.3.2011 Päätös työttömyysetuudesta on annettava 30 päivässä

28.2.2011 Eläinsuojelurikoksia koskevat lainmuutokset voimaan maaliskuun alusta

23.2.2011 Takuueläkkeen hakuaika käynnissä - maksatus alkaa maaliskuussa 2011

2.2.2011 Maanvuokralaki sallii nyt 10 vuotta pidemmät vuokra-ajat

10.1.2011 Suomen säädöskokoelman julkaiseminen uudistuu - vihkot katoavat

5.1.2011 Hovioikeuksissa otettiin käyttöön jatkokäsittelylupa

Uutisarkisto: 2010

10.12.2010 Viranomaisten mahdollisuus käyttää sähköistä tiedoksiantoa laajeni

26.11.2010 Kuluttajaluottojen tarjontaan enemmän vastuullisuutta - pikaluottoyrityksille pakollinen rekisteröinti

4.11.2010 Vakuutuksenottajan asemaan parannuksia marraskuun alusta

4.10.2010 Tupakkalain tavoitteena tupakoinnin loppuminen Suomessa

30.9.2010 Alaikäisiä suojellaan pelihaitoilta, rahapelien markkinointia rajoitetaan, uusia keinoja luvattomaan pelitoimintaan puuttumiseen

1.9.2010 Vaali- ja puoluerahoitusuudistus kokonaisuudessaan voimaan

31.8.2010 Yhdistyslain uudistukset voimaan 1. syyskuuta 2010

11.8.2010 Henkilön eläessään ilmaisema tahto paremmin esiin elinluovutuksissa

9.8.2010 Oikaisuvaatimusmenettelyä täsmennettiin ja vahvistettiin hallintolain muutoksella

9.7.2010 Sairaanhoitajille rajattu reseptinkirjoitusoikeus

1.7.2010 Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan

8.6.2010 Puhelintiedoksianto mahdolliseksi yleisissä tuomioistuimissa

1.6.2010 Julkisten hankintojen uudet kynnysarvot tulivat voimaan

20.5.2010 Uutta 20.5.2010: Uudistettu Svenskt lagspråk i Finland -käsikirja Finlexissä / Ny omarbetad version av handboken Svenskt lagspråk i Finland

10.5.2010 Maksupalvelulaki voimaan

12.4.2010 Kymmenientuhansien henkilöiden maksuhäiriömerkinnät oikaistaan uuden lainsäädännön myötä

15.3.2010 Päästöperusteiseen ajoneuvoveron perusveroon siirrytään vuoden mittaisella siirtymäajalla

5.3.2010 Lastensuojeluasioiden käsittelyä pyritään nopeuttamaan

1.2.2010 Uusi pikavippilainsäädäntö voimaan helmikuun 2010 alusta

22.1.2010 Oikeudenkäynnin viivästymisestä voi saada rahallista hyvitystä - Laamanni voi määrätä asian kiireelliseksi

18.1.2010 Kiinteistöjen kirjaamisasiat hoidetaan nykyisin Maanmittauslaitoksessa

7.1.2010 Loppuvuoden säädösruuhka hidastaa hieman Finlexin päivityksiä

Uutisarkisto: 2009

21.12.2009 Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaussäännökset muuttuivat uuden riistavahinkolain myötä

1.12.2009 Uusi koneasetus tulee voimaan joulukuun lopussa

26.11.2009 Kauppojen aukiolosäännöt 1. joulukuuta 2009 alkaen

16.11.2009 Eläinlääkintähuoltolain uudistuksella tavoitellaan ennaltaehkäisyä

30.10.2009 Kotirauhan rikkomiseen voi jatkossa syyllistyä myös tekstiviestejä lähettämällä

23.10.2009 Poliisille oikeus tarkastaa ja ottaa alkoholijuomat pois nuorilta marraskuun 2009 alusta

24.9.2009 Useita uusia lakikäännöksiä Finlexissä / Flera nya lagöversättningar i Finlex

4.9.2009 Verotilijärjestelmä käyttöön vuoden 2010 alussa

4.9.2009 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta voimaan

4.9.2009 Riita-asioiden oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta lisättiin

2.9.2009 Vammaisilla henkilöillä on nyt oikeus henkilökohtaiseen apuun

2.9.2009 Perheen sisäinen adoptio mahdolliseksi rekisteröidyille pareille syyskuun 2009 alusta

21.8.2009 Osakkeenomistajan oikeuksiin parannuksia

11.8.2009 Uusi yliopistolaki voimaan 2010

17.7.2009 Palvelusetelien käyttö laajenee elokuun alusta

13.7.2009 Taksilain muutoksella pyritään turvaamaan paremmat taksipalvelut myös kuntakeskusten ulkopuolelle

6.7.2009 Uusi asetus ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä

3.7.2009 Muutoksia työttömyysturvaan - Parannuksia työttömyysetuuksien ennakkomaksamiseen ja lomautettujen muutosturvaan

30.6.2009 Merkittävät luonnolle ja vesille aiheutetut vahingot velvoitetaan toiminnanharjoittajan korjattaviksi

30.6.2009 Valmismatkasäädökset muuttuvat

29.5.2009 Rakennustyön turvallisuudesta uusi asetus

29.5.2009 Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos eli ns. Lex Nokia tulee voimaan 1. kesäkuuta 2009

14.5.2009 Ulkomaalaislain muutokset voimaan kesäkuussa 2009

30.4.2009 Ehdokkaan vaalirahoituksen uudistukset voimaan toukokuun alussa - Europarlamenttivaaleissa tukirajat kuitenkin vielä ennallaan

27.4.2009 Tullista tietoa autoverotuksen muutoksista

14.4.2009 Romuautojen siirto nopeutui

6.4.2009 Uudet matkapuhelinten kytkykauppasäännökset tulivat voimaan - Kuluttajan asemassa sekä edistysaskelia että takapakkia

2.4.2009 Elatusavun perintä siirtyi kunnilta Kelalle

31.3.2009 Lääkkeiden viitehintajärjestelmä käyttöön

31.3.2009 Tupakan myynti tuli luvanvaraiseksi

27.2.2009 Yhdenvertaisuuslain soveltamisala laajeni myös yksityishenkilöiden välisiin suhteisiin

12.2.2009 Siipikarjan ulkonapitokielto voimaan jälleen 15. helmikuuta lintuinfluenssan torjumisen vuoksi

12.2.2009 Elintarvikehuoneistojen hygieniaa koskeviin säädöksiin muutoksia

19.1.2009 Lautamiesten määrät käräjäoikeuksissa vahvistettiin

2.1.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti

2.1.2009 Kuluttajaneuvonta siirtyi kunnilta valtiolle

2.1.2009 Vuodenvaihteen säädösmuutoksia

Uutisarkisto: 2008

8.12.2008 Velkojen perintä EU-alueella helpottuu

3.12.2008 Kaupankäynti kissan ja koiran turkiksilla kielletään

3.12.2008 Lainvalintaa koskevat sopimukset mahdollisiksi pohjoismaalaisten avioliitoissa

3.12.2008 EU:n ulkopuolelta tuotavien tuliaisten verottomuuden yläraja nousi

18.11.2008 Rikoksen tuottaman hyödyn menettämistä koskevat tuomiot jatkossa suoraan täytäntöön EU-maiden välillä

3.11.2008 Finlex menestyi vuoden 2008 verkkobränditutkimuksessa

6.10.2008 Vakuutusyhtiölainsäädäntö uudistui

1.10.2008 Markkinointia koskevat säännökset uudistuivat

1.9.2008 Työnhakijan luottotietojen tarkistamiseen muutoksia

1.9.2008 Suomen huumausainelainsäädäntö saatettiin vastaamaan EY-säädöksiä

20.8.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuivat

20.8.2008 Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

11.7.2008 Suurpetojen poikkeuslupien myöntäminen siirtyy ministeriöstä riistanhoitopiireille

30.6.2008 Alkolukkolaki voimaan

2.6.2008 Oikeudenkäyntiavustajien palkkioperusteet muuttuivat

5.5.2008 Autoveron muutoksenhakusäännökset muuttuivat

2.5.2008 Verohallinto uudistuu

3.4.2008 Uudella lohiasetuksella turvataan luonnonlohen nousu kutujokiin ja rannikon ammattikalastuksen toimintaedellytykset

11.3.2008 Uusi rehulaki kattaa koko rehuketjun

6.2.2008 Pimeässä ajon opettelua myös simulaattorilla

3.1.2008 Uusi lastensuojelulaki voimaan

3.1.2008 Vuodenvaihteen muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Uutisarkisto: 2007

20.12.2007 Valtioneuvosto päätti eräiden käräjäoikeuksien yhdistämisistä

6.11.2007 Ajoneuvojen rekisteröintisäännökset yksinkertaistuivat

31.10.2007 Edunvalvontavaltuutus mahdolliseksi

24.10.2007 Uusi luottotietolaki voimaan marraskuussa

1.10.2007 Veneiden rekisteröinti laajeni

28.9.2007 Oikeudenkäynnin julkisuuteen uudet säädökset

24.9.2007 Ryhmäkannelaki voimaan lokakuun alusta

31.8.2007 Kuntasektorin oma yt-laki tuli voimaan

28.8.2007 Hedelmöityshoitolaki voimaan syyskuussa

10.8.2007 Komissiolta ja parlamentilta asetus vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

13.7.2007 Kutsu: Lakiwiki-kehitystilaisuus

2.7.2007 Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan

29.6.2007 Uusi yt-laki voimaan heinäkuun alusta

13.6.2007 Ampuma-aserikokset siirrettiin rikoslakiin

4.6.2007 Uudet hankintalait voimaan

21.5.2007 EU:n kemikaaliasetus REACH voimaan kesäkuussa - viranomaiset ovat velvollisia antamaan neuvontaa

23.4.2007 Lakiwiki - vapaa suomalainen juridiikan tietosanakirja avattu

3.4.2007 Järjestyksenvalvojien suorittamiin henkilötarkastuksiin ja säilössäpitomääräyksiin tarkennuksia

21.3.2007 Suomi liittyy terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi tehtyyn sopimukseen

16.3.2007 Kirjeiden tarkastaminen vankiloissa helpottuu huhtikuusta lähtien

1.3.2007 Kuluttajien oikeudet paranevat viestintäpalveluiden viivästystilanteissa

1.3.2007 Kaavoitus- ja valitusmenettelyihin muutoksia maaliskuun alusta

19.2.2007 Uusia liikennemerkkejä opastamaan matkailijoita

1.2.2007 Syyttäjäyksikköjen määrä vähenee rajusti - tilalle palvelutoimistoja

25.1.2007 Ajoneuvojen rekisteröintikäytäntö muuttuu

12.1.2007 Kuluttajavalituslautakunnasta kuluttajariitalautakunta ja toimiala laajenee

Uutisarkisto: 2006

27.12.2006 Ruokaperunan, kasvisten ja ruokasienten kaupan pitämisestä uudet asetukset

14.12.2006 Finlexin käyttö Word-, Excel- tai Powerpoint-ohjelmissa (ohjelmaversiot 2003/2007)

30.11.2006 Vesiympäristölle vaarallisille ja haitallisille aineille laatunormit

6.11.2006 Eurooppaosuuskunnan perustaminen mahdolliseksi

2.11.2006 Kaikki asumisjätevedet säätelyn piiriin

31.10.2006 Rakentamisen työturvallisuusmääräyksiä tarkennetaan

9.10.2006 Vankeusrangaistuksen kokonaisuudistus voimaan

2.10.2006 Ns. putkalaki voimaan

2.10.2006 Uusi kirjallinen menettely käyttöön rikosasioissa

27.9.2006 Seksin osto parituksen tai ihmiskaupan kohteelta rangaistavaksi

8.9.2006 Joukkoliikenteen tarkastusmaksu mahdollista koko maassa

31.8.2006 Uusi osakeyhtiölaki voimaan syyskuun alusta

28.8.2006 Yhteisen työpaikan pelisäännöt työsuojelun valvontalakiin

21.8.2006 YVA-lakiin ja -asetukseen muutoksia syyskuun alusta

14.7.2006 Ravintolat muuttuvat kokonaan savuttomiksi

3.7.2006 Perhevapaaoikeuksiin parannuksia elokuun alusta

27.6.2006 TM: Sosiaalisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä kehitettävä

31.5.2006 Kävelykaduille omat säännökset

30.5.2006 Rikosasioiden sovittelupalvelut kesäkuussa samanlaisina koko maahan

2.5.2006 Elintarviketurvallisuusvirasto aloitti

19.4.2006 Rahankeräystoiminnasta uusi laki

3.4.2006 Pientaloille avustusta lämmitysjärjestelmän muutoksiin

3.4.2006 Perustuslakikiistan aiheuttanut sotilaallinen kriisinhallintalaki tuli voimaan

23.3.2006 FINLEX-uutisia 3/2006

1.3.2006 Uusi elintarvikelaki tuli voimaan

22.2.2006 Työntekijöiden melualtistukselle uudet raja-arvot

31.1.2006 Työsuojelun valvontalaki voimaan

Uutisarkisto: 2005

29.12.2005 Vuodenvaihteen säädösmuutoksia

5.12.2005 Muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen kehitetään

2.11.2005 Katujen kunnossapitosäännöksiin muutoksia

31.10.2005 Uusi veripalvelulaki tulee voimaan

19.10.2005 FINLEXiin uusia ominaisuuksia

5.10.2005 Oikeusapuohjaus puhelimitse alkoi

3.10.2005 Hallintolainkäyttö uudistui

3.10.2005 Huviveneiden turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia kohennetaan uudella lailla ja asetuksella

30.9.2005 Julkisuuslakiin muutoksia

8.9.2005 Rajavartiolainsäädännön uudistukset

1.9.2005 Veneilijäkin voi jatkossa saada rikesakon

1.9.2005 Lapsiasiavaltuutettu aloitti työnsä

19.8.2005 Myös sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuollossa siirryttiin tuottajan vastuuseen

19.8.2005 Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset täsmentyivät

15.7.2005 Poliisilain muutoksella tehostetaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

1.7.2005 Työelämän muutosturvaan parannuksia

29.6.2005 Uusi maantielaki voimaan vuoden 2006 alusta

3.6.2005 Tasa-arvolain muutokset voimaan

10.5.2005 Ympäristösäädöksiin muutoksia

27.4.2005 Kansalaista kiinnostavat lait ja asetukset löytyvät nyt helposti myös Suomi.fi:stä

13.4.2005 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

24.3.2005 Uusi vuosilomalaki voimaan 1.4.2005

1.3.2005 Hoitotakuusäännökset tulivat voimaan

15.2.2005 Uudet ajokieltosäännökset voimaan maaliskuun alusta

2.2.2005 Uusi kosmetiikkalainsäädäntö tuli voimaan

31.1.2005 Kuluttajalta vaadittaville perintäkuluille enimmäismäärät toukokuun alusta

31.1.2005 Uudet etämyyntisäännökset rahoituspalveluista ja rahoitusvälineistä voimaan huhtikuun alusta

13.1.2005 Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettaviin tietoihin muutoksia

Uutisarkisto: 2004

27.12.2004 Vuodenvaihteen säädösmuutoksia

30.11.2004 Tunnistamattomaksi naamioituminen väkivaltaisessa tarkoituksessa kielletään mielenosoituksissa

24.11.2004 EU-maiden asukkaille myönnettävään oikeusapuun laajennuksia

12.11.2004 Asianajajien ammatillinen valvonta uudistui

28.10.2004 Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaista velkavastuuta rajoitetaan

17.9.2004 Tasavallan presidentti vahvisti hoitotakuun toteuttavat lait

27.8.2004 Yritys- ja pääomaverouudistus

12.8.2004 Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki uudistuu

22.7.2004 Perheen sisäinen lähestymiskielto voimaan ensi vuoden alusta

6.7.2004 Verolakeihin muutoksia heinäkuussa

18.6.2004 Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin sen toimivuutta parantavia muutoksia

31.5.2004 Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttöön

31.5.2004 Yksityisille oikeudenkäyntiavustajille maksettavia palkkioita korotetaan

7.5.2004 Ulkomaalaislaki ja laajasti uudistunut kilpailunrajoituslaki voimaan toukokuun alusta

21.4.2004 Sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan mahdollisuudet laajentuivat

10.3.2004 Ulosottolain uudistus voimaan

18.2.2004 Uusi tuoteturvallisuuslainsäädäntö voimaan

18.2.2004 Yhdenvertaisuuslaki täsmentää perustuslain syrjinnän kieltoja

Uutisarkisto: 2003

29.12.2003 Vuodenvaihteen säädösuudistuksia

9.12.2003 Veroasteikkolaki ja luontoisetujen laskentaperusteet 2004 julkaistu

5.12.2003 Kalastuksenhoitomaksuun korotus

2.12.2003 Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä vahvistettu

19.8.2003 Säädösmuutosten hakemisto uudistunut FINLEXissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.