14/2018

Annettu: Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2018

Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta maakohtaisten raporttien tietojenvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta

Suomi on 27 päivänä tammikuuta 2016 allekirjoittanut monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen maakohtaisten raporttien vaihtamisesta (SopS 30/2017). Kyseinen sopimus edellyttää muun ohella, että Euroopan neuvoston ja Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön (OECD) vuonna 1988 laatima yleissopimus (SopS 20 ja 21/1995), sellaisena kuin se on muutettuna Pariisissa 27 päivänä toukokuuta 2010 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 39 ja 40/2011), on voimassa ja sovellettavana ajankohtana, jota koskevia tietoja vaihdetaan. Yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen nojalla osapuolet voivat sopia yleissopimuksen soveltamisen aikaistamisesta. Tällöin yleissopimusta sovelletaan virka-apuun, joka koskee aikaisempia verokausia tai -vaateita kuin mitä sopimuksen voimaansaattamista ja soveltamisen alkamista koskeva sopimusmääräys edellyttää.

Suomi on 19 päivänä joulukuuta 2017 antanut yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen nojalla maakohtaisten raporttien tietojenvaihtoon liittyvän ilmoituksen. Tämän johdosta Suomi voi aloittaa maakohtaisten raporttien tietojenvaihdon monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaisesti myös niiden valtioiden kanssa, joilla on yleissopimuksen voimaansaattamiseen liittyviä viiveitä. Edellytyksenä kuitenkin on, että myös yleissopimuksen toinen osapuoli on antanut asiaa koskevan ilmoituksen. Tarkempia tietoja 19 päivänä joulukuuta 2017 annetun ilmoituksen vaikutuksista Suomen tietojenvaihtosuhteisiin antaa Verohallinto.

Suomen ilmoitus on annettu englanniksi.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2018

Ilmoitusteksti

Suomennos

ILMOITUS MAAKOHTAISTEN RAPORTTIEN VAIHTAMISTA KOSKEVAAN MONENKESKISEEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN SOPIMUKSEEN PERUSTUVAN TIEDONVAIHDON VOIMAANTULOPÄIVÄSTÄ

Ottaen huomioon, että Suomi aikoo aloittaa maakohtaisten raporttien automaattisen vaihtamisen vuodesta 2018 ja että Suomi, voidakseen vaihtaa automaattisesti tällaisia tietoja veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla (jäljempänä "muutettu yleissopimus"), 6 artiklan mukaan, on 27 päivänä tammikuuta 2016 allekirjoittanut julistuksen liittymisestä maakohtaisten raporttien vaihtamista koskevaan monenkeskiseen toimivaltaisten viranomaisten sopimukseen (jäljempänä "CbC MCAA");

Ottaen huomioon, että muutettua yleissopimusta sen 28(6) artiklan mukaan sovelletaan virka-apuun, joka koskee sitä vuotta, jona muutettu yleissopimus tuli sopimuspuolen osalta voimaan, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavia verokausia, tai jos verokautta ei ole, virka-apuun, joka koskee verovaateita, jotka syntyvät sitä vuotta, jona muutettu yleissopimus tuli sopimuspuolen osalta voimaan, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

Ottaen huomioon, että muutetun yleissopimuksen 28(6) artikla määrää, että kaksi tai useampi sopimuspuoli voi keskenään sopia, että muutettua yleissopimusta sovelletaan aikaisempia verokausia tai -vaateita koskevaan virka-apuun;

Tietoisena siitä, että lainkäyttöalue voi muutetun yleissopimuksen mukaan lähettää tietoja vain niiden vastaanottavan lainkäyttöalueen verokausien tai -vaateiden osalta, joita koskien muutettu yleissopimus on voimassa, ja että lähettävät lainkäyttöalueet, joiden osalta yleissopimus on äskettäin tullut voimaan tiettynä vuonna, voivat siis antaa vastaanottaville lainkäyttöalueille virka-apua vain verokausilta, jotka alkavat, tai verovaateista, jotka syntyvät, seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

Tietoisena siitä, että muutetun yleissopimuksen nykyinen sopimuspuoli voisi muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CbC MCAA:n mukaan vastaanottaa tietoja uudelta sopimuspuolelta muutetussa yleissopimuksessa ennakoitua päivää aikaisempien verokausien tai -vaateiden osalta, jos molemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopivansa siitä, että sovelletaan jotakin toista voimaantulopäivää;

Tiedostaen lisäksi, että muutetun yleissopimuksen uusi sopimuspuoli voisi sen vuoksi lähettää tietoja muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CbC MCAA:n mukaan nykyiselle sopimuspuolelle muutetussa yleissopimuksessa ennakoitua päivää aikaisempien verokausien tai -vaateiden osalta, jos molemmat sopimuspuolet ilmoittavat sopivansa jonkin toisen voimaantulopäivän soveltamisesta;

Vahvistaen, että CbC MCAA:n ehtojen, mukaan lukien niihin sisältyvät tiedot lähettävän lainkäyttöalueen relevantit raportointijaksot, on niistä vastaanottavan lainkäyttöalueen verokausista tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tiedot koskevat, säänneltävä lainkäyttöalueen kykyä lähettää maakohtaisia raportteja muutetun yleissopimuksen 6 artiklan ja CbC MCAA:n mukaisesti;

Suomi ilmoittaa, että muutettu yleissopimus CbC MCAA:n ehtojen mukaisesti tulee CbC MCAA:n mukaisen virka-avun osalta sovellettavaksi Suomen ja niiden toisten muutetun yleissopimuksen sopimuspuolten välillä, jotka ovat antaneet samanlaiset ilmoitukset, niistä verokausista tai -vaateista riippumatta, joita tällaiset tiedot vastaanottavalla lainkäyttöalueella koskevat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.