66/2015

Annettu: 05.02.2015

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (657/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Dohassa 11 päivänä lokakuuta 2012 tehty Maailman postiliiton yleissopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 3 päivänä kesäkuuta 2014 ja tasavallan presidentti 8 päivänä elokuuta 2014. Hyväksymiskirja on toimitettu Maailman postiliitolle 4 päivänä toukokuuta 2015.

2 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja sisältää Suomen tekemän seuraavan varauman: yleissopimuksen 7 artiklasta huolimatta Suomi, joka ei myönnä kotimaan liikenteessään sokeainlähetyksille vapautusta postimaksuista kongressin hyväksymien 7 artiklan määritelmien mukaisesti, voi periä kansallisia maksuja toisiin valtioihin osoitetuista sokeainlähetyksistä.

3 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (657/2014) tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015

Sopimusteksti Maailman postiliiton Yleissopimus

Allekirjoittaneet, Liiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat, ovat Wienissä 10. päivänä heinäkuuta 1964 tehdyn Maailman postiliiton Perussopimuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla ja huomioon ottaen Perussopimuksen 25 artiklan 4 kohdan yksimielisesti laatineet tässä sopimuksessa kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat säännöt.

Ensimmäinen osa

Kansainvälistä postiliikennettä koskevat yhteiset säännöt

Ainoa luku

Yleiset määräykset

1 artikla

Määritelmät

1 Maailman postiliiton Yleissopimusta varten on laadittu seuraavat käsitemääritelmät:

1.1 paketti: Yleissopimuksen ja pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön ehdoin toimitettu lähetys

1.2 suljettu posti: postilähetyksiä sisältävät merkityt säkit tai muut kuljetusyksiköt lyijyllä tai muulla tavoin sinetöityinä

1.3 väärin jaettu posti: muussa kuin (säkkiin) merkityssä toimipisteessä vastaanotettu kuljetusyksikkö

1.4 henkilötiedot: postipalvelujen käyttäjän tunnistamiseen tarvittavat tiedot

1.5 väärin osoitettu lähetys: toimipisteessä vastaanotettu toisen jäsenmaan toimipisteeseen tarkoitettu lähetys

1.6 postilähetys: yleinen käsite, joka viittaa mihin tahansa postiliikenteen kohteeseen (kirjeposti, pakettiposti, osoitukset ja niin edelleen)

1.7 kauttakulkumaksu: korvaus palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita postin välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.8 päätemaksut: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa kohdemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita kohdemaassa aiheutuu kirjepostilähetysten vastaanottamisesta

1.9 nimetty operaattori: valtiollinen tai valtiosta riippumaton yksikkö, jonka jäsenmaa on virallisesti nimennyt hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään siihen liittyvät Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella

1.10 pikkupaketti: Yleissopimuksen ja kirjelähetyksiä koskevan Toimitusohjesäännön mukaisesti kuljetettu lähetys

1.11 jakelukorvaus: korvaus, jonka lähettävän maan nimetty operaattori on velkaa kohdemaan nimetylle operaattorille kustannuksista, joita kohdemaassa aiheutuu pakettien vastaanottamisesta

1.12 kauttakulkumaan maksu: korvaus, joka ollaan velkaa palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä), joita pakettien välittäjä tarjoaa kauttakulkumaassa maitse, meritse ja/tai ilmateitse

1.13 merimaksu: korvaus, joka ollaan velkaa pakettien merikuljetukseen osallistuvan välittäjän palveluista (nimetyn operaattorin palveluista, muista palveluista tai niiden yhdistelmästä)

1.14 postin yleispalvelu: laadukkaiden peruspostipalvelujen pysyvä tarjonta kaikilla jäsenmaan alueilla kaikille asiakkaille ja kohtuulliseen hintaan

1.15 kauttakuljetus avopostina: sellaisten lähetysten avoin kuljetus välittävän maan läpi, joiden määrä tai paino ei oikeuta suljetun postin lähettämistä kohdemaahan.

2 artikla

Yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisesta vastaavan tahon tai tahojen nimeäminen

1 Jäsenmaat ilmoittavat Kansainväliselle toimistolle kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä sen valtiollisen elimen nimen ja osoitteen, joka on vastuussa postiliikenteen valvonnasta. Kuuden kuukauden sisällä kongressin päättymisestä jäsenmaiden on ilmoitettava Kansainväliselle toimistolle myös niiden operaattoreiden nimet ja osoitteet, jotka on virallisesti nimetty hoitamaan postiliikennettä ja täyttämään Liiton sopimusten edellyttämät velvoitteet kyseisellä alueella. Kongressien välillä Kansainväliselle toimistolle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava valtiollisten elinten ja virallisesti nimettyjen operaattoreiden muutoksista.

3 artikla

Postin yleispalvelu

1 Tukeakseen ajatusta yhdestä Liiton sisäisestä postialueesta jäsenmaat varmistavat omilla alueillaan, että kaikilla käyttäjillä tai asiakkailla on oikeus postin yleispalveluun, johon kuuluu pysyvästi laadukkaiden ja kohtuuhintaisten peruspostipalvelujen tarjonta.

2 Jäsenmaat soveltavat tätä tavoitetta määrittelemällä kansallisen postilainsäädäntönsä nojalla tai muulla totutulla tavalla, mitä postipalveluja ne tarjoavat ja millaiset ovat vaatimukset laadusta ja kohtuullisista hinnoista väestön tarpeet ja kansalliset olosuhteet huomioon ottaen.

3 Jäsenmaat varmistavat, että postin yleispalvelun tarjoamisesta vastaavat operaattorit saavuttavat postipalveluille ja laatustandardeille asetetut tavoitteet.

4 Jäsenmaat varmistavat, että postin yleispalvelu on järjestetty kannattavasti, mikä takaa sen kestävyyden.

4 artikla

Kauttakulkuoikeus

1 Kauttakulkuoikeus, jonka periaate esitetään Perussopimuksen ensimmäisessä artiklassa, velvoittaa jokaista jäsenmaata varmistamaan, että sen nimetyt operaattorit aina kuljettavat jonkin toisen nimetyn operaattorin niille luovuttaman suljetun postin sekä avopostina lähetettävät kirjelähetykset turvallisimmalla tavalla niitä nopeimpia teitä, joita ne käyttävät omia lähetyksiään varten. Tämä periaate koskee myös väärin osoitettuja ja väärin jaettuja lähetyksiä.

2 Niillä jäsenmailla, jotka eivät osallistu tartuntavaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita sisältävien kirjeiden vaihtoon, on oikeus kieltäytyä näiden lähetysten kauttakuljetuksesta avopostina alueensa kautta. Sama koskee kirjepostilähetyksiä, jotka ovat muita kuin kirjeitä, postikortteja ja sokeainlähetyksiä. Edelleen sama koskee painotuotteita, määräajoin ilmestyviä lehtiä, aikakauslehtiä, pikkupaketteja ja M-pusseja, joiden sisältö ei täytä laissa määrättyjä vaatimuksia niiden julkaisemisesta tai kierrättämisestä kauttakulkumaassa.

3 Maitse ja meritse kuljetettavien postipakettien kauttakulkuoikeus on vain niillä mailla, jotka osallistuvat tähän liikenteeseen.

4 Lentopakettien kauttakulkuoikeus taataan liiton koko alueella. Kuitenkin jäsenmaat, jotka eivät harjoita postipakettiliikennettä, eivät ole velvollisia kuljettamaan lentopaketteja pintateitse.

5 Ellei jokin jäsenmaa noudata kauttakulkuoikeutta koskevia määräyksiä, muilla jäsenmailla on oikeus keskeyttää postiliikenne kyseiseen jäsenmaahan.

5 artikla

Oikeus postilähetyksiin. Takaisin ottaminen. Osoitteenmuutos tai oikaisu. Jälkilähettäminen. Perille toimittamattomien lähetysten palauttaminen lähettäjälle

1 Jokainen postilähetys kuuluu lähettäjälle niin kauan kuin sitä ei ole luovutettu oikeudenomistajalle, paitsi jos mainittu lähetys on takavarikoitu alkuperä- tai kohdemaan lainsäädännön nojalla ja jos sovelletaan 18.2.1.1 tai 18.3 artiklaa kauttakulkumaan lainsäädännön mukaisesti.

2 Postilähetyksen lähettäjä voi ottaa sen takaisin postista tai muuttaa tai oikaista sen osoitteen. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännössä.

3 Jäsenmaat huolehtivat, että niiden nimetyt operaattorit jälkilähettävät postilähetykset, jos vastaanottajan osoite on muuttunut, sekä palauttavat perille toimittamattomat lähetykset lähettäjälle. Maksut ja muut ehdot on esitetty Toimitusohjesäännössä.

6 artikla

Maksut

1 Kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavat maksut määräävät jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, Yleissopimuksen ja sen Toimitusohjesääntöjen periaatteiden mukaisesti. Maksut on periaatteessa suhteutettava näiden palvelujen tarjoamiseen liittyviin kustannuksiin.

2 Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, määrittää kirje- ja pakettilähetysten kuljetusmaksut. Postimaksuihin on sisällyttävä lähetyksen toimittaminen annettuun osoitteeseen olettaen, että tämä toimituspalvelu on käytössä kyseisessä kohdemaassa.

3 Perittävien maksujen, mukaan luettuna sopimuksissa ohjeellisina mainittujen maksujen, on oltava vähintään samansuuruisia kuin samanlaisista lähetyksistä (luokka, määrä, käsittelyaika jne.) perittävät kotimaan maksut.

4 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen, saavat ylittää mitkä tahansa sopimuksissa ohjeellisina mainitut maksut.

5 Kohdassa 3 määriteltyjen maksujen vähimmäismäärän ylittävältä osalta voivat jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit kansallisen lainsäädäntönsä nojalla myöntää alennuksia kyseisen jäsenmaan alueella postitetuille kirjelähetyksille ja postipaketeille. Ne voivat esimerkiksi myöntää sopimushintoja postin suurasiakkaille.

6 Asiakkailta ei saa periä minkäänlaisia muita maksuja kuin mitä sopimuksissa on määrätty.

7 Nimetyt operaattorit saavat pitää perimänsä maksut, ellei sopimuksissa muuta määrätä.

7 artikla

Vapautus postimaksuista

1 Periaate

1.1 Postimaksuttomista eli postimaksusta vapautettua kuljettamista koskevista tapauksista määrätään erityisesti Yleissopimuksessa. Toimitusohjesäännössä voidaan kuitenkin määrätä vapautuksesta postiliikenteeseen liittyvistä etumaksusta sekä kauttakulkumaksuista, päätemaksuista ja jakelukorvauksista sellaisille kirjelähetyksille ja postipaketeille, jotka ovat jäsenmaiden, nimettyjen operaattoreiden tai rajoitettujen liittojen lähettämiä. Lisäksi Maailman postiliiton kansainvälisen toimiston rajoitetuille liitoille, jäsenmaille tai nimetyille operaattoreille lähettämiä kirjeposti- ja pakettipostilähetyksiä on pidettävä postitoimeen liittyvinä lähetyksinä, ja ne on vapautettava kaikista postimaksuista. Lähettävä jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kuitenkin halutessaan periä näistä lähetyksistä lentolisämaksun.

2 Sotavangit ja siviili-internoidut henkilöt

2.1 Lentolisämaksua lukuun ottamatta ovat täysin postimaksuttomia ne kirjelähetykset, postipaketit ja rahalähetykset, jotka on osoitettu sotavangeille tai jotka ovat näiden itsensä lähettämiä joko suoraan tai kirjepostia koskevassa Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen välityksellä. Yllä olevia määräyksiä sovellettaessa ovat puolueettomaan maahan kerätyt ja internoidut sotilaat rinnastettavissa varsinaisiin sotavankeihin.

2.2 Kohtaa 2.1 sovelletaan myös kirjelähetyksiin, postipaketteihin ja rahalähetyksiin, jotka Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 siviilihenkilöiden sodanaikaisesta suojelusta tehdyn sopimuksen tarkoittamille siviili-internoiduille henkilöille osoitettuina tai heidän lähettäminään saapuvat muista maista joko suoraan tai Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen välityksellä.

2.3 Yleissopimuksen ja Rahaliikennesopimuksen Toimitusohjesäännössä mainittujen toimistojen ei myöskään tarvitse maksaa postimaksua niistä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittuja henkilöitä koskevista kirjelähetyksistä, postipaketeista eikä rahalähetyksistä, joita nämä toimistot joko suoraan tai välillisesti lähettävät tai vastaanottavat.

2.4 Enintään 5 kg:n painoisia paketteja voidaan lähettää postimaksutta. Niiden pakettien, joiden sisältöä ei voi jakaa sekä niiden pakettien, jotka on osoitettu johonkin leiriin tai sen luottamusmiehille ("hommes de confiance") vangeille jaettavaksi, painoraja korotetaan 10 kg:aan.

2.5 Nimettyjen operaattoreiden välisissä tilityksissä ei määrätä maksuosuutta virkapaketeille eikä sotavankien ja siviili-internoitujen paketeille, poikkeuksena lentopaketteihin sovellettavat lentokuljetusmaksut.

3 Sokeainlähetykset

3.1 Sokeainjärjestöjen ja sokeiden henkilöiden vastaanottamat tai lähettämät sokeainlähetykset ovat täysin maksuttomia lentolisämaksua lukuun ottamatta sikäli kuin kyseiset lähetykset hyväksytään tällaisiksi lähettävän nimetyn operaattorin kotimaan liikenteessä.

3.2 Tässä artiklassa:

3.2.1 sokea tarkoittaa henkilöä, joka on maassaan rekisteröitynyt sokeaksi tai heikkonäköiseksi, tai joka täyttää Maailman terveysjärjestön määritelmän sokeudesta tai heikkonäköisyydestä

3.2.2 sokeainjärjestö tarkoittaa laitosta tai yhdistystä, joka palvelee tai virallisesti edustaa sokeita

3.2.3 sokeainlähetys tarkoittaa kirjeenvaihtoa, kirjallisuutta missä muodossa tahansa mukaan lukien äänitallenteet, sekä sokeille tehtyjä tai mukautettuja laitteita tai aineistoja, joiden tarkoitus on auttaa sokeita selviytymään sokeuteen liittyvistä ongelmista, kuten kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellään.

8 artikla

Postimerkit

1 Käsite "postimerkki" suojataan nykyisessä Yleissopimuksessa, ja sitä käytetään ainoastaan merkeistä, jotka täyttävät tässä artiklassa ja Toimitusohjesäännössä asetetut ehdot.

2 Postimerkit:

2.1 saa julkaista ja laskea kiertoon ainoastaan kyseisen jäsenmaan tai -alueen luvalla Liiton sopimuksia noudattaen. Merkkien julkaisemiseen sisältyy niiden laskeminen kiertoon.

2.2 ovat osoitus täysivaltaisuudesta ja todiste postimaksun etumaksusta, mikä vastaa niiden itseisarvoa, kun ne on liitetty postilähetyksiin Liiton sopimuksia noudattaen

2.3 on laskettava liikkeelle postimaksun etumaksuna tai filateelisina kohteina jäsenmaassa tai julkaisualueella kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaan.

2.4 on oltava jäsenmaassa tai julkaisualueella kaikkien kansalaisten saatavilla

3 Postimerkit sisältävät:

3.1 jäsenmaan tai julkaisualueen nimen latinalaisilla kirjaimilla

3.2 merkin nimellisarvon ilmaistuna:

3.2.1 periaatteellisesti julkaisevan jäsenmaan tai -alueen virallisessa valuutassa tai kirjaimilla tai symbolilla

3.2.2 muilla tunnusmerkeillä.

4 Valtiolliset symbolit, viralliset tarkastusmerkit ja merkeissä esiteltyjen kansainvälisten organisaatioiden logot suojataan teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin Yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

5 Postimerkkien sisältö ja muoto:

5.1 toteutetaan Maailman postiliiton Perussopimuksen johtolauseen ja Liiton elinten tekemien päätösten hengessä

5.2 liittyvät läheisesti kyseisen jäsenmaan tai -alueen kulttuuri-identiteettiin tai edistävät kulttuurin levittämistä tai rauhan turvaamista

5.3 liittyvät muita kuin jäsenmaan tai -alueen syntyperäisiä johtavia henkilöitä tai tapahtumia kuvatessaan läheisesti siihen maahan tai -alueeseen

5.4 eivät ota kantaa poliittisesti tai aiheisiin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä tai maata

5.5 ovat merkittäviä jäsenmaalle tai -alueelle.

6 Postimaksumerkintöjä, postimaksu- tai painokoneen tekemiä leimoja tai muita painamalla tai leimaamalla Maailman postiliiton sopimusten mukaan tuotettuja postimaksumerkintöjä saa käyttää vain jäsenmaan tai -alueen luvalla.

7 Ennen kuin jäsenmaat ottavat uusia materiaaleja tai teknologioita käyttöön postimerkkien julkaisemisessa, niiden on toimitettava Kansainväliselle toimistolle kaikki tarpeelliset tiedot näiden yhteensopivuudesta postin käsittelylaitteiden kanssa. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta muille jäsenmaille ja niiden nimetyille operaattoreille tämän mukaisesti.

9 artikla

Postin turvallisuus

1 Jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden tulee noudattaa Maailman postiliiton turvallisuusstandardeissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia ja ottaa käyttöön proaktiivinen turvallisuusstrategia kaikilla postitoiminnan tasoilla suuren yleisön postipalveluihin tunteman luottamuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi koko virkakunnan edun mukaisesti. Strategian on sisällettävä erityisesti periaate sähköisen ennakkotiedon toimittamisvaatimuksen noudattamisesta Hallintoneuvoston ja Postitoimintaneuvoston hyväksymissä soveltamismääräyksissä tunnistettujen postilähetysten (mukaan lukien postilähetysten tyyppi ja kriteerit) osalta Maailman postiliiton teknisten viestistandardien mukaisesti. Strategiaan sisältyy myös tiedonvaihto jäsenmaiden sekä niiden nimettyjen operaattoreiden välisen postin turvallisen kuljetuksen ja kauttakulkukuljetuksen ylläpitämiseksi.

2 Kansainvälisessä postinkuljetusketjussa sovellettavien turvallisuustoimien on oltava suhteessa riskeihin tai uhkiin, joihin toimet on kohdistettu, ja ne on toteutettava vaikeuttamatta maailmanlaajuisia postivirtoja tai kauppaa ottaen huomioon postiverkoston erityispiirteet. Turvallisuustoimenpiteet, joilla saattaa olla globaaleja vaikutuksia postitoimintaan, on toteutettava kansainvälisesti koordinoidulla ja tasapuolisella tavalla siten, että kaikki asiaankuuluvat toimijat otetaan mukaan.

10 artikla

Kestävä kehitys

Jäsenmaiden ja/tai niiden nimettyjen operaattoreiden tulee ottaa käyttöön proaktiivinen ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen keskittyvä kestävän kehityksen strategia kaikilla postitoiminnan tasoilla ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä ympäristönsuojelussa postiliikenteessä.

11 artikla

Rikkomukset

1 Postilähetykset

1.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista henkilöitä, jotka todetaan syyllisiksi seuraaviin:

1.1.1 narkoottisten tai psykotrooppisten aineiden tai räjähdysaineiden, helposti syttyvien tai muiden vaarallisten aineiden lisääminen postilähetyksiin, ellei lisäämiseen ole erikseen annettu lupaa Yleissopimuksessa

1.1.2 luonteeltaan pedofiilisen tai lapsipornografisen aineiston lisääminen postilähetyksiin.

2 Postimaksut ja postimaksujen merkintätavat

2.1 Jäsenmaat ottavat käyttöön tarvittavat keinot estää, syyttää ja rangaista rikkomuksista, jotka liittyvät Yleissopimuksessa asetettuihin postimaksujen merkintätapoihin, joita ovat:

2.1.1 postimerkit, jotka ovat tai eivät enää ole julkisessa levityksessä

2.1.2 postimaksuleimat

2.1.3 postimaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät

2.1.4 kansainväliset vastauskupongit.

2.2 Tässä Yleissopimuksessa postimaksumerkintöihin liittyvillä rikkomuksilla viitataan jäljempänä kuvattuihin toimiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa laitonta hyötyä itselle tai kolmannelle osapuolelle.

Seuraavat toimet ovat rangaistavia:

2.2.1 kaikenlainen ja kaikilla tavoilla toteutettu postimaksumerkinnän väärentäminen tai jäljittely tai mikä tahansa lainvastainen tai laiton toimi, joka liittyy tällä tavoin tuotettujen kohteiden valmistukseen

2.2.2 väärennetyn tai jäljitellyn postin etumaksun kaikenlainen käyttö, kierrätys, markkinointi, jakelu, levitys, kuljetus, näytteille asettaminen, näyttäminen ja julkaiseminen

2.2.3 jo käytetyn postimaksumerkinnän kaikenlainen käyttö tai kierrätys postimaksuna

2.2.4 kaikki yritykset toteuttaa jokin edellä mainituista rikkomuksista.

3 Vastavuoroisuus

3.1 Kohdassa 2 kuvattujen toimien seuraamukset ovat samat riippumatta siitä, ovatko kyseessä koti- vai ulkomaiset postimaksumerkinnät; tämä ehto ei ole minkään laillisen tai tavanmukaisen ehdon tai vastavuoroisuuden alainen.

12 artikla

Henkilötietojen käsittely

1 Käyttäjien henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2 Käyttäjien henkilötietoja saa luovuttaa vain sellaisille kolmansille osapuolille, joilla sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla on oikeus saada tiedot.

3 Jäsenmaiden ja niiden nimettyjen operaattoreiden on varmistettava käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuus ja turvallisuuskansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4 Nimettyjen operaattoreiden on ilmoitettava asiakkailleen mihin näiden henkilötietoja käytetään ja mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty.

TOINEN OSA

Kirjepostia ja postipaketteja koskevat säännöt

I Luku

Palvelujen tarjonta

13 artikla

Peruspalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille kirjelähetykset.

2 Kirjelähetyksiä ovat:

2.1 1. luokan ja 2. luokan lähetykset, joiden paino on enintään 2 kg

2.2 kirjeet, postikortit, painotuotteet ja pikkupaketit, joiden paino on enintään 2 kg

2.3 sokeainlähetykset, joiden paino on enintään 7 kg

2.4 erityispussit, jotka sisältävät samalle vastaanottajalle samaan osoitteeseen osoitettuja painotuotteita (sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, kirjoja jne.) ja joita kutsutaan "M-pusseiksi"; niiden enimmäispaino on 30 kg.

3 Kirjelähetykset luokitellaan joko niiden käsittelynopeuden tai sisällön perusteella kirjelähetyksiä koskevan Toimitusohjesäännön mukaisesti.

4 Kohdassa 2 esitettyjä painorajoja korkeampia rajoja voidaan valinnaisesti soveltaa tietyille kirjelähetysryhmille kirjelähetyksiä koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyin ehdoin.

5 Kohdan 8 mukaisesti jäsenmaiden on myös huolehdittava, että niiden nimetyt operaattorit hyväksyvät, käsittelevät, kuljettavat ja toimittavat perille enintään 20 kg painavat postipaketit joko Yleissopimuksessa määritellyllä tavalla, tai lähtevien pakettien tapauksessa ja kahdenkeskisten sopimusten nojalla millä tahansa muulla, asiakkaan kannalta edullisemmalla tavalla.

6 20 kg korkeammat painorajat koskevat valinnaisesti tiettyjä postipakettiluokkia niitä koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyin ehdoin.

7 Jokainen jäsenmaa, jonka nimetty operaattori ei kuljeta paketteja, voi antaa Yleissopimuksen määräysten toteuttamisen kuljetusliikkeille. Se voi samalla rajoittaa tämän liikenteen paketeille, jotka lähetetään näiden yritysten liikennöimiltä paikkakunnilta tai jotka sinne osoitetaan.

8 Kohdan 5 määräyksistä huolimatta jäsenmaiden, jotka ennen tammikuun 1. päivää 2001 eivät olleet mukana postipakettisopimuksessa, ei tarvitse hoitaa postipakettiliikennettä.

14 artikla

Kirjelähetysten luokittelu muodon mukaan

1 Kirjelähetykset voidaan myös luokitella muodon mukaan pieniksi kirjeiksi (P), suuriksi kirjeiksi (G) tai kookkaiksi kirjeiksi (E) 13.3 artiklassa mainittujen luokittelujärjestelmien puitteissa. Koko- ja painorajat määritellään kirjelähetyksiä koskevassa Toimitusohjesäännössä.

15 artikla

Lisäpalvelut

1 Jäsenmaiden on huolehdittava seuraavien pakollisten lisäpalvelujen tarjonnasta:

1.1 kirjaamispalvelu lähteville 1. luokan ja lentopostina lähetettäville kirjelähetyksille

1.2 kirjaamispalvelu kaikille saapuville kirjatuille kirjelähetyksille.

2 Jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit voivat tarjota seuraavia valinnaisia lisäpalveluja niiden nimettyjen operaattoreiden välillä, jotka ovat suostuneet tarjoamaan palvelun:

2.1 vakuutus kirjepostilähetyksille ja paketeille

2.2 postiennakkotoimitus kirjelähetyksille ja paketeille

2.3 pikatoimituspalvelu kirjelähetyksille ja paketeille

2.4kirjattujen tai vakuutettujen kirjelähetysten toimittaminen vastaanottajalle henkilökohtaisesti

2.5 kirjelähetysten ja pakettien maksuton toimituspalvelu

2.6 helposti särkyvien ja tilaa vievien pakettien kuljetuspalvelu

2.7 yhden lähettäjän ulkomaille lähettämistä lähetyksistä tehtyjen koontilähetysten kuljetuspalvelu

2.8 kauppatavaran palautuspalvelu, mikä käsittää kauppatavaran palauttamisen vastaanottajalta alkuperäiselle myyjälle jälkimmäisen antamalla luvalla.

3 Seuraavissa kolmessa lisäpalvelussa on sekä pakollisia että vapaaehtoisia osia:

3.1 kansainvälinen vastauslähetyspalvelu (IBRS), joka on periaatteessa vapaaehtoinen. Kaikki jäsenmaat tai niiden nimetyt operaattorit ovat kuitenkin velvollisia hoitamaan vastauslähetysten "palautuspalvelua".

3.2 kansainväliset vastauskupongit, jotka ovat vaihdettavissa kaikissa jäsenmaissa. Kansainvälisten vastauskuponkien myyminen on kuitenkin vapaaehtoista.

3.3 kirjatun kirjelähetyksen, postipaketin ja vakuutetun lähetyksen saantitodistus. Kaikkien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on sallittava saapuvien lähetysten saantitodistus. Lähtevien lähetysten saantitodistuksen salliminen sen sijaan on vapaaehtoista.

4 Näiden palvelujen kuvaukset ja maksut on esitetty Toimitusohjesäännöissä.

5 Jos seuraavassa luetelluista palveluista peritään kotimaan postiliikenteessä erikoismaksuja, nimetyillä operaattoreilla on oikeus kerätä samat maksut kansainvälisistä lähetyksistä Toimitusohjesäännöissä mainituilla ehdoilla.

5.1 yli 500 grammaa painavien pikkupakettien jakelu

5.2 viimeisen postitusajan jälkeen postitetut kirjelähetykset

5.3 postitoimipaikkojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella postitetut lähetykset

5.4 nouto lähettäjän osoitteesta

5.5 kirjelähetyksen takaisin ottaminen postitoimistojen tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella

5.6 postista noudettavaksi tarkoitetut lähetykset (poste restante)

5.7 yli 500 grammaa painavien kirjelähetysten ja pakettien säilytys

5.8 pakettien jakelu vastauksena saapumisilmoitukseen

5.9 turva ylivoimaisia esteitä vastaan.

16 artikla

EMS ja integroitu logistiikka

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin palveluihin.

1.1 EMS, joka on pikapostipalvelu asiakirjoille ja kauppatavaralle ja on aina, kun mahdollista, nopein fyysisesti toimitettava postipalvelu. Tätä palvelua voidaan tarjota standardinmukaisen EMS-Yleissopimuksen tai kahdenvälisen sopimuksen perusteella.

1.2 integroitu logistiikka on palvelu, joka vastaa kaikkia asiakkaiden logistisia vaatimuksia ja sisältää tavaroiden tai asiakirjojen fyysistä kuljetusta edeltävät ja seuraavat työvaiheet.

17 artikla

Sähköiset postipalvelut

1 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit voivat sopia keskenään osallistumisesta seuraaviin Toimitusohjesäännöissä kuvattuihin sähköisiin postipalveluihin:

1.1 sähköinen posti, eli palvelu, jonka kautta nimetyt operaattorit voivat välittää viestejä ja tietoa sähköisesti

1.2 sähköinen kirjattu posti, eli turvallinen sähköinen postipalvelu, jossa todennetut käyttäjät saavat todisteen sähköisen viestin lähettämisestä ja toimittamisesta ja jossa on käytössä turvallinen viestintäkanava

1.3 sähköinen postivarmennemerkintä, eli todiste sähköisestä tapahtumasta tietyssä muodossa, tiettynä aikana ja käsittäen yhden tai useamman osapuolen

1.4 sähköinen postilaatikko, eli palvelu, jolla todennettu lähettäjä voi välittää sähköisiä viestejä ja todennettu vastaanottaja vastaanottaa ja tallettaa sähköisiä viestejä ja tietoa.

18 artikla

Lähetykset, joita ei oteta vastaan. Kiellot

1 Yleistä

1.1 Lähetyksiä, jotka eivät täytä Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä mainittuja ehtoja, ei oteta vastaan. Sellaisia lähetyksiä ei oteta vastaan, jotka on lähetetty vilpillisen toimen seurauksena tai kun tarkoituksena on ollut välttää asianmukaisen ja täyden maksun maksaminen.

1.2 Poikkeukset tämän artiklan sisältämiin kieltoihin on kuvattu Toimitusohjesäännöissä.

1.3 Kaikilla jäsenmailla tai niiden nimetyillä operaattoreilla on mahdollisuus laajentaa tämän artiklan sisältämiä kieltoja, joita voidaan soveltaa käytäntöön heti, kun ne on sisällytetty vastaavaan kokoelmaan.

2 Kiellot kaikissa lähetysluokissa

2.1 Seuraavien esineiden sulkeminen lähetyksiin on kielletty kaikissa lähetysluokissa:

2.1.1 kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan määrittelemät huumeet ja psykotrooppiset aineet sekä muut laittomat huumeet, jotka on kielletty kohdemaassa

2.1.2 epäsiveelliset tai säädyttömät esitykset

2.1.3 väärennetyt tuotteet ja piraattituotteet

2.1.4 muut esineet, joiden maahantuonti tai levitys on kohdemaassa kielletty

2.1.5 esineet, jotka luonteensa tai pakkaustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa virkamiehille tai yleisölle taikka liata tai vahingoittaa toisia esineitä, postilaitteita tai kolmannen osapuolen omaisuutta.

2.1.6 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettavia ajankohtaisen tai henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luonteisia papereita.

3 Räjähtävät, helposti syttyvät tai radioaktiiviset materiaalit sekä muut vaaralliset aineet

3.1 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtäviä, tulenarkoja tai muita vaarallisia aineita tai radioaktiivisia aineita.

3.2 Minkään luokan lähetyksiin ei saa laittaa räjähtävien laitteiden jäljitelmiä tai inerttejä räjähtäviä laitteita tai taisteluvälineitä, mukaan lukien inertit kranaatit, inertit hylsyt sekä vastaavat.

3.3 Poikkeuksena sallitaan sellaiset vaaralliset aineet, jotka nimenomaisesti hyväksytään Toimitusohjesäännöissä.

4 Elävät eläimet

4.1 Eläviä eläimiä ei saa lähettää missään lähetysluokassa.

4.2 Poikkeuksena sallitaan seuraavien eläinten lähettäminen muissa kuin vakuutetuissa kirjelähetyksissä

4.2.1 mehiläiset, iilimadot ja silkkiäismadot

4.2.2 virallisesti tunnustettujen laitosten keskenään vaihtamat tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitetut loiset ja petohyönteiset

4.2.3 Drosophilidae-suvun kärpäset virallisesti tunnustettujen laitosten välillä, kun niitä käytetään biolääketieteelliseen tutkimukseen.

4.3 Poikkeuksena ovat seuraavat kohteet, joiden lähettäminen on sallittua paketissa:

4.3.1 elävät eläimet, joiden kuljettaminen postitse on sallittua kyseisten maiden postisäännösten ja/tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

5 Kirjeenvaihdon lisääminen paketteihin

5.1 Seuraavassa mainittujen esineiden sulkeminen postipakettiin on kielletty.

5.1.1 muiden kuin lähettäjän ja vastaanottajan tai näiden kanssa asuvien henkilöiden välillä vaihdettava kirjeenvaihto, lukuun ottamatta arkistoitua materiaalia.

6 Kolikot, setelit ja muut arvoesineet

6.1 On kiellettyä sulkea kolikoita, seteleitä, haltijalle maksettavia arvopapereita, matkashekkejä, platinaa, kultaa tai hopeaa jalostettuna tai jalostamattomana, jalokiviä, koruja tai muita arvoesineitä:

6.1.1 vakuuttamattomiin kirjepostilähetyksiin:

6.1.1.1 kuitenkin, jos sekä lähtö- että osoitemaan kansallinen lainsäädäntö sallii, näitä esineitä voidaan lähettää suljetussa kirjekuoressa kirjattuina lähetyksinä

6.1.2 vakuuttamattomiin paketteihin, paitsi kun tähän on myönnetty lupa alkuperä- ja kohdemaan kansallisessa lainsäädännössä

6.1.3 vakuuttamattomiin paketteihin, jotka vaihdetaan vakuutettuja paketteja hyväksyvien maiden välillä:

6.1.3.1 lisäksi kukin jäsenmaa tai sen nimetty operaattori voi kieltää kultaharkkojen liittämisen vakuutettuun tai vakuuttamattomaan pakettiin, kun se lähtee kyseisen hallinnon alueelta tai saapuu sen alueelle tai joka lähetetään sen alueen kautta siten, että kyseessä on kauttakuljetus avopostina; se voi rajoittaa näiden lähetysten todellista arvoa.

7 Painotuotteissa ja sokeainlähetyksissä:

7.1 ei saa olla kirjoitettua merkintää tai mitään kirjeenvaihtoa

7.2 ei saa olla mitään leimattua tai leimaamatonta postimerkkiä, postimaksuarvoa eikä mitään rahanarvoista paperia, paitsi kun lähetys sisältää kortin, kirjekuoren tai kääreen, johon on painettu lähettäjän tai tämän asiamiehen osoite postitusmaassa tai alkuperäisen lähetyksen kohde, jonka vastauslähetyksen postimaksu on maksettu etukäteen.

8 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittely

8.1 Väärin vastaanotettujen lähetysten käsittelystä määrätään Toimitusohjesäännöissä. Kuitenkin kohdissa 2.1.1, 2.1.2, 3.1 ja 3.2 mainittuja esineitä sisältäviä lähetyksiä ei missään tapauksessa kuljeteta perille eikä anneta vastaanottajalle eikä myöskään palauteta lähtömaahan. Mikäli kohdissa 2.1.1, 3.1 ja 3.2 mainittuja kohteita havaitaan matkalla, niitä käsitellään kauttakulkumaan lainsäädännön mukaan.

19 artikla

Tiedustelut

1 Jokaisen nimetyn operaattorin on otettava vastaan oman postipalvelunsa tai muun nimetyn operaattorin postittamia paketteja ja kirjattuja tai vakuutettuja lähetyksiä koskevia tiedusteluja kuuden kuukauden ajan lähetyksen postittamisen jälkeisestä päivästä. Tiedustelut on lähetettävä kirjattuna 1. luokan postina, EMS-postipalvelun kautta tai sähköisesti. Kuuden kuukauden aika koskee tiedustelun tekijän ja nimetyn operaattorin välistä kanssakäyntiä eikä siihen sisälly kyselyjen välittäminen nimetyltä operaattorilta toiselle.

2 Tiedusteluja on hoidettava Toimitusohjeissa esitetyllä tavalla.

3 Tiedustelut ovat maksuttomia. Kuitenkin, jos tiedustelua pyydetään EMS-lähetyksenä, näistä palveluista aiheutuvat lisämaksut peritään yleensä pyynnön esittäjältä.

20 artikla

Tullitarkastus. Tulli- ja muut maksut

1 Lähtö- ja osoitemaan nimetyillä operaattoreilla on oikeus lainsäädäntönsä mukaan tullitarkastuttaa lähetykset.

2 Tullitarkastuksen alaisista lähetyksistä voidaan periä maksu tullille esittämisestä, jonka ohjeellinen enimmäismäärä ilmoitetaan Toimitusohjesäännöissä. Maksu peritään vain niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista on peritty tullimaksut tai muut vastaavat maksut.

3 Nimetyt operaattorit, joilla on valtuutus tullauksen suorittamiseen asiakkaiden puolesta joko asiakkaan tai osoitemaan nimetyn operaattorin nimissä, ovat oikeutettuja perimään asiakkailta todellisiin kustannuksiin perustuvan tulliselvitysmaksun. Maksu voidaan veloittaa kaikista tullatuista lähetyksistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tullittomat lähetykset. Asiakkaille on selkeästi etukäteen ilmoitettava vaadittavasta maksusta.

4 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus periä tapauksen mukaan lähetysten lähettäjiltä tai vastaanottajilta tulli- ja kaikki muut mahdolliset maksut.

21 artikla

Suljettujen postien vaihto sotilasjoukko-osastojen kanssa

1 Suljettua kirjepostia voidaan vaihtaa muiden maiden maa-, meri- tai lentokuljetuksia käyttämällä:

1.1 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen ja Yhdistyneiden kansakuntien käyttöön asetettujen joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.2 tällaisten joukko-osastojen päälliköiden välillä

1.3 jonkin jäsenmaan postitoimipaikkojen sekä vieraalla alueella oleskelevien saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai saman maan ulkomaille sijoitettujen sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä

1.4 saman maan laivaston, ilmavoimien tai maavoimien joukko-osastojen tai sotalaivojen tai sotilaslentokoneiden päälliköiden välillä.

2 Kohdassa 1 mainittuun postiin suljettujen kirjelähetysten tulee, laivojen tai lentokoneiden vastaanottaessa tai lähettäessä postia, olla osoitettuja yksinomaan joukko-osastojen jäsenille tai laivojen tai lentokoneiden upseereille ja miehistölle tai olla heidän lähettämiään. Tällaisten lähetysten maksut ja kuljetusehdot määrää kotimaisten ohjesääntöjensä mukaan sen jäsenmaan nimetty operaattori, joka on asettanut käyttöön joukko-osaston tai jolle laivat tai lentokoneet kuuluvat.

3 Ellei erityissopimusta ole, on sen jäsenmaan nimetyn operaattorin, joka on antanut joukko-osaston käyttöön tai jolle sotalaivat tai sotilaslentokoneet kuuluvat, maksettava asianomaisille nimetyille operaattoreille kauttakulkumaksut, päätemaksut ja lentokuljetusmaksut.

22 artikla

Palvelun laatustandardit ja tavoitteet

1 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on laadittava ja julkaistava saapuvia kirjepostilähetyksiä ja paketteja koskevat jakelustandardit ja tavoitteet.

2 Nämä standardit ja tavoitteet, joihin on lisätty tulliselvityksen tavallisesti vaatima aika, eivät saa olla löysempiä kuin ne, joita sovelletaan vastaaville lähetyksille kotimaan postiliikenteessä.

3 Lähettävien jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on myös laadittava ja julkaistava vastaavat standardit 1. luokan ja lentopostina kulkeville kirjelähetyksille sekä paketeille ja 2. luokan/pintapostina kulkeville postipaketeille.

4 Jäsenmaiden tai niiden nimettyjen operaattoreiden on mitattava palvelun laatustandardien soveltamista.

II luku

Vastuu

23 artikla

Nimettyjen operaattoreiden vastuu. Vahingonkorvaukset

1 Yleistä

1.1 Lukuun ottamatta 24 artiklassa mainittuja tapauksia nimetyt operaattorit vastaavat:

1.1.1 kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta

1.1.2 sellaisen kirjatun tai vakuutetun lähetyksen tai tavallisen paketin palauttamisesta, jonka perillesaamattomuuden syytä ei ole ilmoitettu.

1.2 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 mainituista lähetyksistä.

1.3 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa muista kuin tässä Yleissopimuksessa mainituista tapauksista.

1.4 Kun kirjattujen lähetysten, tavallisten pakettien ja vakuutettujen lähetysten katoaminen, täydellinen anastaminen tai täydellinen vahingoittuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, josta ei makseta vahingonkorvausta, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta suoritettujen maksujen takaisin saamiseen vakuutusmaksua lukuun ottamatta.

1.5 Maksettavat vahingonkorvaukset eivät saa ylittää summia, jotka on mainittu kirje- ja pakettilähetyksiä koskevissa Toimitusohjesäännöissä.

1.6 Vastuutapauksissa maksettavissa vahingonkorvauksissa ei oteta huomioon mahdollisia välillisiä vahinkoja, liikevoiton menetyksiä tai aineettomia vahinkoja.

1.7 Kaikki nimettyjen operaattoreiden vastuuta koskevat ehdot ovat tarkkoja, sitovia ja täydellisiä. Nimetyt operaattorit eivät edes vakavien tuottamusten osalta ole korvausvastuussa yli Yleissopimuksessa ja Toimitusohjesäännöissä esitettyjen rajojen.

2 Kirjatut lähetykset

2.1 Kirjatun lähetyksen lähettäjällä on oikeus kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukaiseen vahingonkorvaukseen, jos hänen lähetyksensä katoaa tai jos se anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu kokonaan. Lähettäjän vaatiessa kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä mainittua pienempää korvausta nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asianomaiselta nimetyltä operaattorilta.

2.2 Jos kirjattu lähetys anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

3 Tavalliset paketit

3.1 Jos paketti katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai tuhoutuu täysin, lähettäjällä on oikeus pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön mukaiseen vahingonkorvaukseen. Jos lähettäjä on vaatinut summaa, joka on pienempi kuin pakettilähetyksiä koskevissa Toimitusohjesäännöissä määritetty summa, nimetyt operaattorit voivat maksaa tämän pienemmän summan ja saada sen mukaisen hyvityksen miltä tahansa muulta asiaan liittyvältä nimetyltä operaattorilta.

3.2 Jos paketin sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen.

3.3 Nimetyt operaattorit voivat sopia soveltavansa keskinäisissä yhteyksissään pakettikohtaista, painosta riippumatonta määrää, joka ilmoitetaan pakettipostia koskevassa Toimitusohjesäännössä.

4 Vakuutetut lähetykset

4.1 Jos vakuutettu lähetys katoaa, sen sisältö anastetaan kokonaan tai se vahingoittuu täysin, lähettäjällä on oikeus vahingonkorvaukseen, joka periaatteessa vastaa SDR:inä (Kansainvälisen valuuttarahaston erityisnosto-oikeuksina) ilmoitettua vakuutusarvoa.

4.2 Jos vakuutetun lähetyksen sisältö anastetaan osittain tai se vahingoittuu osittain, lähettäjällä on oikeus anastuksen tai vahingon todellista arvoa periaatteessa vastaavaan vahingonkorvaukseen. Se ei kuinkaan saa missään tapauksessa ylittää SDR:inä ilmoitettua vakuutusarvon määrää.

5 Jos kirjattu tai vakuutettu kirjelähetys palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus lähetyksen postittamisesta aiheutuneiden kulujen hyvitykseen.

6 Jos paketti palautetaan eikä perillesaamattomuuden syytä ole todettu, lähettäjällä on oikeus saada hyvitys niistä kuluista, jotka hänelle on aiheutunut lähetyksen postittamisesta lähetysmaassa sekä paketin vastaanottomaasta palauttamisesta aiheutuneista kuluista.

7 Kohdissa 2, 3 ja 4 mainituissa tapauksissa vahingonkorvaus lasketaan sen SDR:iksi muunnetun käyvän hinnan mukaan, joka oli samanlaisilla arvoesineillä tai tavaroilla paikkakunnalla silloin, kun lähetys hyväksyttiin kuljetettavaksi. Käyvän hinnan puuttuessa vahingonkorvaus lasketaan samoin perustein arvioitujen esineiden tai tavaroiden tavanomaisen arvon mukaan.

8 Vahingonkorvauksen johtuessa kirjatun lähetyksen, tavallisen paketin tai vakuutetun lähetyksen katoamisesta tai siitä, että sen sisältö on kokonaan anastettu tai vahingoittunut, on lähettäjällä tai tapauksen mukaan vastaanottajalla oikeus lisäksi saada takaisin lähetyksen postittamisesta suoritetut maksut kirjaamis- tai vakuutusmaksua lukuun ottamatta. Sama määräys koskee kirjattuja lähetyksiä, tavallisia paketteja tai vakuutettuja lähetyksiä, joita vastaanottajat niiden huonon kunnon vuoksi ovat kieltäytyneet vastaanottamasta, jos tämä voidaan lukea postitoimen syyksi ja aiheuttaa sille vastuun.

9 Huolimatta kohdissa 2, 3 ja 4 sanotusta vastaanottajalla on oikeus vahingonkorvaukseen anastetusta, vahingoittuneesta tai kadonneesta kirjatusta lähetyksestä, tavallisesta paketista tai vakuutetusta lähetyksestä, jos lähettäjä kirjallisesti luopuu oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi. Tällainen luopumisilmoitus ei ole tarpeen tapauksissa, joissa lähettäjä ja vastaanottaja ovat samat.

10 Lähtömaan nimetty operaattori voi halutessaan maksaa lähettäjille kansallisessa lainsäädännössään kirjatuille lähetyksille ja vakuuttamattomille paketeille määräämänsä vahingonkorvaukset edellyttäen, etteivät ne ole kohdassa 2.1 ja 3.1 määrättyjä vahingonkorvauksia pienempiä. Sama koskee osoitemaan nimettyä operaattoria maksettaessa vahingonkorvausta vastaanottajille. Kohdissa 2.1 ja 3.1 määrättyjä määriä sovelletaan kuitenkin:

10.1 esitettäessä korvausvaatimusta vastuussa olevalle nimetylle operaattorille tai

10.2 lähettäjän luopuessa oikeuksistaan vastaanottajan hyväksi.

11 Tähän artiklaan ei voida kohdistaa mitään tiedustelujen määräaikojen ylityksiä tai nimetyille operaattoreille maksettavia vahingonkorvauksia koskevia varaumia, mukaan lukien Toimitusohjesäännöissä sovitut ajat ja ehdot, paitsi jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus.

24 artikla

Jäsenmaiden ja nimettyjen operaattoreiden vastuuvapaus

1 Nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa kirjatuista lähetyksistä, paketeista eivätkä vakuutetuista lähetyksistä, kun ne on toimitettu omien vastaavanlaisista lähetyksistä annettujen määräysten mukaan. Vastuu kuitenkin säilyy:

1.1 kun anastus tai vahingoittuminen on havaittu joko ennen lähetyksen luovuttamista tai sitä luovutettaessa

1.2 kun, kotimaan säädösten niin salliessa, vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palauttamisen ollessa kyseessä lähettäjä vastaanottaa anastetun tai vahingoittuneen lähetyksen varaumin

1.3 kun, kotimaan säädösten niin salliessa, vastaanottaja tiedusteltaessa ilmoittaa, ettei hän saanut yksityiseen postilaatikkoon toimitettua kirjattua lähetystä

1.4 kun paketin tai vakuutetun lähetyksen vastaanottaja tai lähtötoimipaikkaan palautettaessa lähettäjä huolimatta asianmukaisesta luovutuksesta ilmoittaa viipymättä hänelle lähetyksen toimittaneelle nimetylle operaattorille huomanneensa anastuksen tai vahingon. Hänen on todistettava, että anastus tai vahinko ei ole tapahtunut luovutuksen jälkeen. Käsite "viipymättä" tulkitaan kunkin maan lain mukaan.

2 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ole vastuussa:

2.1 ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, artikla 15.5.9 huomioon ottaen

2.2 kun selvitystä lähetyksistä ei voida tehdä virka-asiakirjojen tuhouduttua ylivoimaisen esteen johdosta eikä vastuuta ole muulla tavoin todistettu

2.3 kun katoamisen tai vahingoittumisen on aiheuttanut lähettäjän virhe tai laiminlyönti tai se johtuu lähetyksen sisällön luonteesta

2.4 kun on kyse lähetyksistä, joiden sisältö kielletään artiklassa 18

2.5 kun lähetykset on otettu haltuun osoitemaan lainsäädännön nojalla jäsenmaan tai maan nimetyn operaattorin ilmoituksen mukaan

2.6 kun on kyse lähetyksistä, joiden vakuutusarvo on vilpillisesti ilmoitettu sisällön todellista arvoa suuremmaksi

2.7 kun lähettäjä ei ole tiedustellut lähetystä kuuden kuukauden kuluessa postituspäivää seuraavasta päivästä

2.8 kun on kyse sotavankien ja siviili-internoitujen paketeista

2.9. kun lähettäjää voidaan epäillä vilpillisestä aikeesta, jonka tarkoituksena on korvauksen saaminen.

3 Jäsenmaat tai nimetyt operaattorit eivät ota vastatakseen tulliselvitysasiakirjoista, olipa ne laadittu mihin muotoon hyvänsä, eivätkä tulliviranomaisten tullitarkastuksen alaisia lähetyksiä tarkastaessaan tekemistä päätöksistä.

25 artikla

Lähettäjän vastuu

1 Lähetyksen lähettäjä on vastuussa jokaisesta postivirkailijoille ja muille postilähetyksille tai -kalustolle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu kuljetukseen hyväksymättömien esineiden lähettämisestä tai siitä, että hyväksymistä koskevat ehdot on jätetty huomioon ottamatta.

2 Jos kyse on muille postilähetyksille aiheutuneesta vahingosta, lähettäjä on vastuussa kustakin vahingoittuneesta lähetyksestä samassa määrin kuin nimetyt operaattoritkin.

3 Lähettäjä on vastuussa silloinkin, kun postiinjättötoimipaikka vastaanottaa tällaisen lähetyksen.

4 Lähettäjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos lähettäjä on noudattanut hyväksymisen ehtoja ja mikäli kyse on nimettyjen operaattoreiden tai kuljetusyhtiöiden tekemästä lähetyksen käsittelyvirheestä tai laiminlyönnistä hyväksymisen jälkeen.

26 artikla

Vahingonkorvauksen maksaminen

1 Edellyttäen oikeutta korvausvaatimuksen esittämiseen vastuulliselle nimetylle operaattorille on joko lähtö- tai osoitemaan nimetyllä operaattorilla velvollisuus vahingonkorvauksen maksamiseen ja maksujen palauttamiseen.

2 Lähettäjä voi luopua oikeudestaan vahingonkorvaukseen vastaanottajan eduksi. Lähettäjä, tai luopumisilmoituksen tapauksessa vastaanottaja, voi luovuttaa vahingonkorvauksen kolmannelle osapuolelle, jos maan sisäinen lainsäädäntö sen sallii.

27 artikla

Vahingonkorvauksen määrän mahdollinen takaisin periminen lähettäjältä tai vastaanottajalta

1 Jos vahingonkorvauksen maksamisen jälkeen aikaisemmin kadonneena pidetty kirjattu tai vakuutettu lähetys tai paketti tai osa tämän lähetyksen sisällöstä löydetään, ilmoitetaan lähettäjälle tai tapauksen mukaan vastaanottajalle, että lähetys on hänen saatavanaan kolmen kuukauden ajan maksetun vahingonkorvauksen takaisinmaksua vastaan. Häneltä kysytään samalla, kenelle lähetys luovutetaan. Jos vastaus on kielteinen tai sitä ei määräajassa ole annettu, lähestytään vastaavasti vastaanottajaa tai tapauksen mukaan lähettäjää ja myönnetään kyseiselle henkilölle samanpituinen vastausaika.

2 Jos lähettäjä ja vastaanottaja luopuvat lähetyksestä tai eivät vastaa kappaleessa 1 määritetyn ajan kuluessa, se jää sen nimetyn operaattorin tai tarvittaessa niiden nimettyjen operaattoreiden omaisuudeksi, jotka ovat vahingon korvanneet.

3 Jos sellainen vakuutettu lähetys löydetään myöhemmin, jonka sisällön arvon huomataan olevan maksetun vahingonkorvauksen määrää pienempi, on lähettäjän tai tapauksen mukaan vastaanottajan maksettava takaisin tämän vahingonkorvauksen määrä lähetyksen takaisin saamiseksi, jolloin hänen on myös kannettava vakuutusarvon vilpillisestä ilmoittamisesta johtuvat seuraukset.

III Luku

Erityisesti kirjepostia koskevat määräykset

28 artikla

Kirjelähetysten postittaminen toisessa maassa

1 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajalle kirjelähetyksiä, joita sen jäsenmaan alueella asuvat lähettäjät postittavat tai postituttavat vieraassa maassa hyötyäkseen siellä sovellettavista edullisemmista maksuista.

2 Kohtaa 1 sovelletaan erotuksetta sekä lähettäjän asuinmaassa tuotettuihin ja rajan yli kuljetettuihin kirjelähetyksiin että vieraassa maassa tuotettuihin kirjelähetyksiin.

3 Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähettäjältä tai tämän kieltäytyessä lähtömaan nimetyltä operaattorilta kotimaan maksut. Jos sekä lähettäjä että lähtömaan nimetty operaattori kieltäytyvät suorittamasta maksuja osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, voi tämä joko palauttaa lähetykset takaisin lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta lähettämisestä aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4 Mikään nimetty operaattori ei ole velvollinen kuljettamaan eikä jakamaan vastaanottajille kirjelähetyksiä, joita lähettäjät postittavat tai postituttavat suurina määrinä muussa kuin asuinmaassaan, jos saatavat päätemaksut ovat pienemmät kuin summa, joka olisi saatu, jos lähetys olisi postitettu lähettäjien asuinmaassa. Osoitemaan nimetty operaattori voi periä lähtömaan nimetyltä operaattorilta korvausta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus ei saa ylittää seuraavista kahdesta summasta suurempaa: joko 80:tä prosenttia vastaavien lähetysten kotimaan hinnoista tai 30.5–30.9,30.10–30.11 tai 31.8 artiklojen mukaisesti sovellettavia maksuja. Jos lähtömaan nimetty operaattori ei suostu maksamaan vaadittuja summia osoitemaan nimetyn operaattorin määräämän ajan kuluessa, osoitemaan nimetty operaattori voi joko palauttaa lähetykset lähtömaan nimetylle operaattorille ja vaatia korvausta palauttamisesta aiheutuvista kuluista tai käsitellä lähetyksiä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

KOLMAS OSA

Maksut

I luku

Erityisesti kirjepostia koskevat määräykset

29 artikla

Päätemaksut. Yleiset määräykset

1 Toimitusohjesäännöissä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta jokaisella nimetyllä operaattorilla, joka vastaanottaa kirjepostilähetyksiä toiselta nimetyltä operaattorilta, on oikeus periä lähettävältä nimetyltä operaattorilta maksu korvaamaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat vastaanotetusta kansainvälisestä postista.

2 Niiden määräysten soveltamista varten, jotka koskevat nimettyjen operaattoreiden päätemaksuja, maat ja alueet luokitellaan kongressin päätöksellään C 77/2012 tätä tarkoitusta varten tekemän luettelon mukaisesti seuraavalla tavalla:

2.1 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010;

2.2 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 alkaen;

2.3 maat ja alueet, jotka noudattavat tavoitejärjestelmää vuodesta 2014 alkaen (uudet tavoitejärjestelmän maat);

2.4 maat ja alueet, jotka noudattavat siirtymäkauden järjestelmää.

3 Tämän Yleissopimuksen päätemaksuja koskevat määräykset ovat siirtymäkauden järjestelyjä, joista ollaan siirtymässä maakohtaiseen maksujärjestelmään siirtymäkauden päätyttyä.

4 Pääsy kotimaan liikenteeseen. Suora pääsy

4.1 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden on periaatteessa asetettava muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki sen kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin sen kansallisille asiakkaille. On osoitemaan nimetyn operaattorin päätettävissä, onko lähtömaan nimetty operaattori noudattanut suoran pääsyn ehtoja.

4.2 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden on asetettava muiden tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kaikki niiden kotimaan liikenteessä tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.3. Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai asettavatko ne kotimaiset ehtonsa kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Jos tavoitejärjestelmää vuodesta 2010noudattavien maiden nimetyt operaattorit pyytävät tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden nimetyiltä operaattoreilta kotimaisten ehtojen soveltamista, niiden on asetettava kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi kotimaan liikenteessään tarjoamat hinnat ja ehdot samoin ehdoin kuin niiden kansallisille asiakkaille.

4.4 Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat päättää, etteivät ne aseta kotimaisia ehtojaan muiden nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi. Ne voivat päättää asettaa kotimaiset ehtonsa tiettyjen nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi vastavuoroisuuden periaatteella kahden vuoden koeajaksi. Tuon ajan jälkeen niiden on valittava, lopettavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamisen käytettäväksi vai jatkavatko ne kotimaisten ehtojensa asettamista kaikkien nimettyjen operaattoreiden käytettäväksi.

5 Päätemaksujen korvauksen on perustuttava palvelun laatutasoon lähtömaassa. Postitoimintaneuvosto voi tämän vuoksi muuttaa 30 ja 31 artikloissa mainittuja korvauksia kannustaakseen osallistumista valvontajärjestelmiin ja palkitakseen nimettyjä operaattoreita laatutavoitteiden saavuttamisesta. Postitoimintaneuvosto voi myös asettaa rangaistuksia liian alhaisesta laadusta, mutta korvaus ei voi olla pienempi kuin 30 ja 31 artiklojen mukainen vähimmäismaksu.

6 Mikä tahansa nimetty operaattori voi luopua kokonaan tai osittain kohdassa 1 edellytetystä korvauksesta.

7 Alle 5 kilogrammaa painavat M-pussit luokitellaan päätemaksuja määriteltäessä 5 kilogrammaa painaviksi.M-pusseihin sovellettavat päätemaksut ovat:

7.1 vuonna 2014: 0,815 SDR kilogrammalta

7.2 vuonna 2015: 0,838 SDR kilogrammalta

7.3 vuonna 2016: 0,861 SDR kilogrammalta

7.4 vuonna 2017: 0,885 SDR kilogrammalta

8 Kirjatuista lähetyksistä peritään 0,617 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuonna 2014, 0,634 SDR:n lähetyskohtainen lisämaksu vuonna 2015, 0,652 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuonna 2016 ja 0,670 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu vuonna 2017. Vakuutetuista lähetyksistä perittävä lisämaksu on 1,234 SDR lähetykseltä vuonna 2014, 1,269 SDR lähetykseltä vuonna 2015, 1,305 SDR lähetykseltä vuonna 2016 ja 1,342 SDR vuonna 2017. Postitoimintaneuvosto voi muuttaa näistä ja muista lisäpalveluista maksettavia maksuja, jos tarjotuissa palveluissa on kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määriteltyjä lisäpiirteitä.

9 Kirjatuista ja vakuutetuista lähetyksistä, joissa ei ole viivakooditunnusta tai joissa on viivakoodi, joka ei vastaa UPUn teknistä standardia S10, peritään 0,5 SDR:n suuruinen lähetyskohtainen lisämaksu, ellei kahdenvälisellä sopimuksella muuta sovita.

10Päätemaksujen osalta saman lähettäjän suuria kirjepostipostilähetyksiä, jotka vastaanotetaan samassa lähetyksessä tai erillisissä lähetyksissä kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukaisesti, pidetään "joukkolähetyksinä". Maksut joukkolähetyksistä määritellään 30 ja 31 artiklassa määrätyllä tavalla.

11 Nimetyt operaattorit voivat, kahden- tai monenkeskisin sopimuksin, soveltaa muita maksujärjestelmiä päätemaksutilityksissä.

12 Nimetyt operaattorit voivat vaihtaa 2. luokan postia soveltamalla vapaavalintaisesti 10 % alennusta 1. luokan päätemaksuihin.

13 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden kesken sovellettavia määräyksiä sovelletaan siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyihin operaattoreihin, jotka ilmoittavat haluavansa liittyä tavoitejärjestelmään. Postitoimintaneuvosto voi nimetä siirtymätoimia kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä. Tavoitejärjestelmän määräyksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti uuteen tavoitejärjestelmän nimettyyn operaattoriin, joka ilmoittaa haluavansa soveltaa määräyksiä täysimääräisesti ilman siirtymätoimia.

30 artikla

Päätemaksut. Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Maksut kirjepostilähetyksistä, joihin kuuluvat joukkolähetykset mutta eivät M-pussit tai kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, ovat sidoksissa osoitemaan yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittäviin maksuihin ja käsittelykuluihin. Päätemaksujen laskenta perustuu niihin maksuihin, jotka vastaavat kotimaan liikenteen 1. luokan lähetyksiä ja sisältyvät yleispalveluun.

2Tavoitejärjestelmässä päätemaksuja laskettaessa otetaan huomioon, mikäli mahdollista kotimaan liikenteessä, lähetysten luokittelu muodon mukaan Yleissopimuksen 14 artiklan mukaisesti.

3Tavoitejärjestelmää noudattavat nimetyt operaattorit vaihtavat muodon perusteella lajiteltua postia kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukaisesti.

4 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukainen.

5Yhdestä lähetyksestä ja yhdeltä kilogrammalta perittävien hintojen laskennan perusteena on oltava 70 % 20 grammaa painavan pienen (P) kirjelähetyksen hinnasta ja 175 grammaa painavan suuren (G) kirjelähetyksen hinnasta, pois lukien arvonlisävero ja muut verot.

6 Postitoimintaneuvosto määrittelee maksujen laskennan ehdot sekä muodon perusteella lajitellun postin vaihtamisessa tarvittavat toiminnalliset, tilastolliset ja tilitykseen liittyvät toimintamenettelyt.

7 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut saavat johtaa korkeintaan 13 % nousuun 81,8 grammaa painavan kirjelähetyksen päätemaksutuloissa edelliseen vuoteen verrattuna.

8 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla korkeampia kuin

8.1 vuonna 2014: 0,294 SDR lähetykseltä ja 2,294 SDR kilogrammalta

8.2 vuonna 2015: 0,303 SDR lähetykseltä ja 2,363 SDR kilogrammalta

8.3 vuonna 2016: 0,312 SDR lähetykseltä ja 2,434 SDR kilogrammalta

8.4 vuonna 2017: 0,321 SDR lähetykseltä ja 2,507 SDR kilogrammalta

9 Ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla alempia kuin:

9.1 vuonna 2014: 0,203 SDR lähetykseltä ja 1,591 SDR kilogrammalta

9.2 vuonna 2015: 0,209 SDR lähetykseltä ja 1,636 SDR kilogrammalta

9.3 vuonna 2016: 0,215 SDR lähetykseltä ja 1,682 SDR kilogrammalta

9.4 vuonna 2017: 0,221 SDR lähetykseltä ja 1,729 SDR kilogrammalta

10Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla korkeampia kuin

10.1 vuonna 2014: 0,209 SDR lähetykseltä ja 1,641 SDR kilogrammalta

10.2 vuonna 2015: 0,222 SDR lähetykseltä ja 1,739 SDR kilogrammalta

10.3 vuonna 2016: 0,235 SDR lähetykseltä ja 1,843 SDR kilogrammalta

10.4 vuonna 2017: 0,249 SDR lähetykseltä ja 1,954 SDR kilogrammalta

11 Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut eivät saa olla alempia kuin kohdissa 9.1-9.4 määrätyt maksut.

12 Uusiin tavoitejärjestelmän maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut, joukkolähetyksiä lukuunottamatta,on määrätty kohdissa 9.1-9.4.

13Jos postiliikenne kokonaisuudessaan on alle 75 tonnia vuodessa tavoitejärjestelmään vuonna 2010 tai sen jälkeen liittyneiden maiden välillä sekä näiden maiden ja tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattavien maiden välillä, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana maailmanlaajuista keskiarvoa, joka on 12,23 postilähetystä kilogrammaa kohden.

14 Tavoitejärjestelmää ennen vuotta 2010 noudattaville maille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen kohdissa 5-9 mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.

15Tavoitejärjestelmää vuodesta 2010 ja 2012 noudattavien maiden nimetyille operaattoreille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen kohdissa 5, 10 ja 11 mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja.

16 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

31 artikla

Päätemaksut. Siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille suuntautuvaan, niiltä lähtevään ja niiden väliseen postiliikenteeseen sovellettavat määräykset

1 Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimettyjen operaattoreiden tavoitejärjestelmään liittymistä valmisteltaessa maksut kirjelähetyksistä, mukaan lukien joukkolähetykset, mutta pois lukien M-pussit ja kansainvälisen vastauspalvelun lähetykset, perustuvat lähetys- ja kilogrammakohtaisiin hintoihin.

2 Kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksistä perittävä maksu on kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön mukainen.

3 Siirtymäkauden järjestelmää noudattaviin maihin suuntautuvaan, niistä lähtevään ja niiden väliseen liikenteeseen sovellettavat maksut:

3.1 vuonna 2014:0,203 SDR lähetykseltä ja 1,591 SDR kilogrammalta

3.2 vuonna 2015:0,209 SDR lähetykseltä ja 1,636 SDR kilogrammalta

3.3 vuonna 2016:0,215 SDR lähetykseltä ja 1,682 SDR kilogrammalta

3.4 vuonna 2017:0,221 SDR lähetykseltä ja 1,729 SDR kilogrammalta

4 Jos postiliikenne kokonaisuudessaan on alle 75 tonnia vuodessa, kilogrammakohtainen ja lähetyskohtainen osa muunnetaan yhdeksi maksuksi kilogrammalta käyttäen perustana maailmanlaajuista keskiarvoa, joka on 12,23 postilähetystä kilogrammaa kohdenlukuun ottamatta vuotta 2014, jolloin sovelletaan vuoden 2013 kilogrammakohtaista kokonaismaksua. Maksut ovat seuraavat:

4.1 vuonna 2014:4,162 SDR kilogrammalta

4.2 vuonna 2015:4,192 SDR kilogrammalta

4.3 vuonna 2016:4,311 SDR kilogrammalta

4.4 vuonna 2017:4,432 SDR kilogrammalta

5 Jos postiliikenne on yli 75 tonnia vuodessa, edellä listattua kiinteää kilohintaa sovelletaan, jos ei lähettävä nimetty operaattori tai vastaanottava nimetty operaattori kumpikaan pyydä maksujen oikaisua todellisen kilogrammaa kohti olevien lähetysten määrän mukaan. Maksujen oikaisua varten tehtävää otantaa sovelletaan kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukaisesti.

6 Tavoitejärjestelmää noudattava maa ei saa alentaa kohdassa 4 esitettyä kokonaismaksua siirtymäkauden järjestelmää noudattavan maan osalta, ellei viimeksi mainittu pyydä oikaisua toisen suuntaan.

7Päätemaksujen siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat vapaavalintaisesti lähettää muodon perusteella lajiteltua postia kirjepostia koskevan Toimitusohjesäännön ehtojen mukaisesti. Muodon perusteella tapahtuvan vaihdon osalta sovelletaan kohdassa 3 mainittuja maksuja.

8 Tavoitejärjestelmää noudattavien maiden nimetyille operaattoreille lähetetyistä joukkolähetyksistä perittävä maksu on määritettävä soveltaen 30 artiklassa mainittuja lähetys- ja kilogrammakohtaisia hintoja. Vastaanotetuista joukkolähetyksistä siirtymäkauden järjestelmää noudattavien maiden nimetyt operaattorit voivat pyytää maksua kohdan 3 mukaisesti.

9 Tätä artiklaa koskevia varaumia ei voi tehdä, paitsi kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.

32 artikla

Palvelutasorahasto

1 Päätemaksujen ja palvelutasorahaston suhteen kongressin ryhmään 5 luokittelemiin maihin kaikkien maiden ja alueiden maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 20 % 31 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 5 maiden palvelutason parantamiseksi. Ryhmän 5 maat eivät maksa tätä maksua toisilleen.

2 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 4 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 31 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 4 maiden palvelutason parantamiseksi.

3Kongressin ryhmään 2 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 4 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 10 % 31 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 4 maiden palvelutason parantamiseksi.

4 Kongressin ryhmään 1 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 3 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava8 % vuonna 2014 ja 2015 31 artiklassa määritellyistä maksuista, ja6 % vuonna 2016 ja 2017 30.12 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 3 maiden palvelutason parantamiseksi.

5 Kongressin ryhmään 2 luokittelemien maiden ja alueiden kongressin ryhmään 3 luokittelemiin maihin maksamia päätemaksuja, lukuun ottamatta M-pusseja, kansainvälisen vastauspalvelun lähetyksiä ja joukkolähetyksiä, on korotettava 2 % vuonna 2014 ja 201531 artiklassa määritellyistä maksuista, ja korotus on maksettava Palvelutasorahastoon ryhmän 3 maiden palvelutason parantamiseksi.

6Ryhmien 3, 4 ja 5 maiden palvelutason parantamiseksi Palvelutasorahastoon maksettavat yhdistetyt päätemaksut ovat jokaisen etua saavan maan kohdalla vuosittain vähintään 20 000 SDR. Tämän vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavat lisävarat veloitetaan, vaihdettujen määrien suhteessa, ennen vuotta 2010 tavoitejärjestelmää noudattavilta mailta.

7 Alueellisten hankkeiden tulisi erityisesti edistää Maailman postiliiton palvelutason parantamisohjelmia ja kustannuslaskentajärjestelmien käyttöönottoa kehitysmaissa. Postitoimintaneuvosto ottaa viimeistään vuonna 2014 käyttöön menettelyt näiden hankkeiden rahoittamiseksi.

33 artikla

Kauttakulkumaksut

1 Kahden nimetyn operaattorin tai saman jäsenmaan kahden toimipaikan välillä yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin kuljetuksilla (kolmannen osapuolen palvelut) vaihdetuista suljetuista postilähetyksistä ja avopostina lähetetyistä kauttakulkulähetyksistä on maksettava kauttakulkumaksut. Ne ovat korvausta maa-, meri- ja lentokauttakuljetuksista. Tätä sovelletaan myös väärin osoitettuihin ja väärin jaettuihin lähetyksiin.

II luku

Muut määräykset

34 artikla

Perusmaksut ja lentokuljetusmaksujen laskeminen

1 Nimettyjen operaattoreiden väliseen tilitykseen sovellettavan lentokuljetusten perusmaksun hyväksyy Postitoimintaneuvosto. Sen laskee Kansainvälinen toimisto kirjepostia koskevassa Toimitusohjesäännössä määritellyn kaavan mukaan. Kauppatavaran palautuspalvelun välityksellä lentokuljetuksena lähetettäviin paketteihin sovellettavat maksut lasketaan kuitenkin pakettipostia koskevan Toimitusohjesäännön määräysten mukaisesti.

2 Suljetun postin, 1. luokan lähetysten, lentopostilähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentopostipakettien ja väärin osoitettujen ja väärin jaettujen lähetysten lentokuljetusmaksun laskeminen samoin kuin asiaankuuluvat tilitysmenetelmät määritellään kirjepostia ja postipaketteja koskevissa Toimitusohjesäännöissä.

3 Koko lentoreitin kuljetusmaksut on:

3.1 suljetun postin osalta lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, myös tapauksissa, joissa nämä lähetykset kuljetetaan yhden tai useamman välissä olevan nimetyn operaattorin kautta

3.2 1. luokan lähetysten ja avopostina kauttakuljetettavien lentokirjelähetysten osalta, väärin ohjatut mukaan lukien, sen nimetyn operaattorin maksettava, joka luovuttaa nämä lähetykset toiselle nimetylle operaattorille.

4 Samoja sääntöjä sovelletaan maa- ja merikautta kuljetusmaksuttomiin lähetyksiin, jos ne kuljetetaan lentoteitse.

5 Jokaisella osoitemaan nimetyllä operaattorilla, joka lentokuljettaa ulkomaan postia kotimaan liikenteessään, on oikeus saada korvausta kuljetuksen aiheuttamista lisämenoista edellyttäen, että lennettyjen reittien painotettu keskietäisyys ylittää 300 km. Postitoimintaneuvosto voi korvata painotetun keskietäisyyden jollain muulla sopivalla kriteerillä. Ellei maksuttomuudesta ole sovittu, on maksujen oltava yhtenäiset kaikille ulkomailta tuleville lento- ja 1. luokan kirjelähetyksille edelleenlähettämistavasta riippumatta.

6 Kuitenkin, jos osoitemaan nimetyn operaattorin perimät päätemaksut perustuvat nimenomaisesti kustannuksiin tai kotimaan hintoihin, ei kotimaan lentokuljetuksesta makseta lisäkorvausta.

7 Painotettua keskietäisyyttä laskettaessa ei osoitemaan nimetty operaattori saa sisällyttää laskentaan niiden postien painoa, joiden päätemaksujen laskenta on perustunut erityisesti kustannuksiin tai osoitemaan nimetyn operaattorin kotimaan hintoihin.

35 artikla

Postipakettien maa- ja merimaksut

1 Kahden nimetyn operaattorin välillä kuljetettavista paketeista peritään saapuvan lähetyksen kotimaan jakelukorvaus, joka lasketaan yhdistämällä Toimitusohjesäännön mukainen perusmaksu pakettia kohti ja perusmaksu kilogrammaa kohti.

1.1 Edellä mainitut perusmaksut huomioon ottaen nimetyt operaattorit voivat lisäksi olla oikeutettuja perimään pakettia ja kilogrammaa kohti laskettuja lisämaksuja Toimitusohjesäännön määräysten mukaisesti.

1.2 Kohdissa 1 ja 1.1. mainitut maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

1.3 Jakelumaksujen on oltava yhdenmukaisia kautta kunkin maan koko alueen.

2 Käytettäessä kahden nimetyn operaattorin tai saman maan kahden postitoimipaikan välillä vaihdettuihin paketteihin yhden tai useamman muun nimetyn operaattorin maakuljetuksia sovelletaan maakuljetukseen osallistuvien nimettyjen operaattoreiden hyväksi Toimitusohjesäännössä määriteltyjä maakuljetuksen kauttakulkumaan maksuja välimatkojen mukaan.

2.1 Avopostina kauttakuljetettavista paketeista voivat välittävät nimetyt operaattorit periä Toimitusohjesäännössä määritellyn kertamaksun lähetykseltä.

2.2 Kauttakulkumaan maksut on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3 Jokaisella pakettien merikuljetukseen osallistuvalla nimetyllä operaattorilla on oikeus periä merimaksut. Nämä maksuosuudet on lähtömaan nimetyn operaattorin maksettava, ellei postipaketteja koskeva Toimitusohjesääntö myönnä poikkeuksia tästä periaatteesta.

3.1 Merimaksun osuus jokaiselle merikuljetukselle määritellään pakettipostia koskevassa Toimitusohjesäännössä välimatkojen mukaan.

3.2 Nimetyillä operaattoreilla on oikeus korottaa enintään 50 % kohdan 3.1 mukaan laskettua merikuljetuksen maksuosuutta. Toisaalta ne voivat alentaa sitä vapaasti.

36 artikla

Postitoimintaneuvoston oikeus määrätä maksuista

1 Postitoimintaneuvostolla on oikeus asettaa seuraavat maksut, jotka nimettyjen operaattoreiden on maksettava Toimitusohjesäännöissä esitettyjen ehtojen mukaisesti:

1.1 Kauttakulkumaksut kirjelähetysten käsittelystä ja kuljetuksesta yhden tai useamman välittävän maan kautta

1.2 Perusmaksut ja lentokuljetusmaksut postin kuljettamisesta ilmateitse

1.3 Jakelukorvaukset saapuville postipaketeille

1.4 Kauttakulkumaan maksut pakettien käsittelystä ja kuljetuksesta välittävän maan kautta

1.5 Merimaksut pakettien kuljettamisesta meritse

1.6 Korvaukset lähtevän kauppatavaran palautuspalvelun tarjoamisesta paketeille.

2 Kaikkien oikaisujen, jotka tehdään käyttäen menettelyä, jolla taataan palveluja hoitaville nimetyille operaattoreille tasapuolinen korvaus, on perustuttava luotettaviin ja edustaviin taloudellisiin tietoihin. Kaikki päätetyt muutokset tulevat voimaan Postitoimintaneuvoston päättämänä päivänä.

37 artikla

Erityisesti kansainvälisen postinvaihdon tilitystä ja maksuja koskevat määräykset

1 Tämän Yleissopimuksen mukaisesti suoritettuihin toimiin liittyvän tilityksen (mukaan lukien postilähetysten kuljettamiseen liittyvä tilitys, tilitys osoitemaassa tapahtuvasta postilähetysten käsittelystä sekä postilähetyksien katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuvan korvauksen tilitys) on perustuttava ja se on tehtävä Yleissopimuksen ja Liiton muiden sopimusten määräysten mukaisesti, eikä se vaadi nimetyltä operaattorilta minkäänlaisten asiakirjojen valmistelua paitsi Liiton sopimuksissa määrätyissä tapauksissa.

NELJÄS OSA

Loppumääräykset

38 artikla

Yleissopimusta ja Toimitusohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot

1 Tullakseen voimaan on läsnä olevien äänivaltaisten äänestävien jäsenmaiden edustajien enemmistön hyväksyttävä kongressin päätettäväksi annetut tätä Yleissopimusta koskevat ehdotukset. Äänestettäessä tulee vähintään puolen kongressissa edustettuina olevista äänivaltaisista jäsenmaista olla läsnä.

2 Tullakseen voimaan on postitoimintaneuvoston äänivaltaisten jäsenten enemmistön hyväksyttävä kirjepostia ja pakettipostia koskevia Toimitusohjesääntöjä koskevat ehdotukset.

3 Tullakseen voimaan on kahden kongressin välillä esitettyjen tätä Yleissopimusta ja sen päättöpöytäkirjaa koskevien ehdotusten saatava:

3.1 kaksi kolmasosaa äänistä, kun ainakin puolet liiton äänivaltaisista jäsenmaista on ottanut osaa äänestykseen, jos on kyse muutoksista

3.2 äänten enemmistö, jos on kyse määräysten tulkitsemisesta.

4 Huolimatta kohdan 3.1 määräyksistä voi jäsenmaa, jonka kansallinen lainsäädäntö ei vielä sovi yhteen ehdotetun muutoksen kanssa, tehdä yhdeksänkymmenen vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon ehdotuksesta kirjallisen ilmoituksen kansainvälisen toimiston pääjohtajalle siitä, ettei maa voi hyväksyä muutosta.

39 artikla

Kongressissa esitetyt varaumat

1 Mitään Postiliiton tavoitteiden ja tarkoituksen vastaisia varaumia ei sallita.

2 Pääsääntöisesti jäsenmaan, joka on eri mieltä kuin muut jäsenmaat, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tyytymään enemmistön mielipiteeseen. Varaumia pitäisi esittää vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja ne on asianmukaisesti perusteltava.

3 Nykyisen Yleissopimuksen jotain artiklaa koskevat varaumat on esitettävä kongressille tehtynä ehdotuksena, kirjoitettuna jollain kansainvälisen toimiston työkielistä ja kongressin työjärjestyksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

4 Tullakseen voimaan varaumia koskevat ehdotukset on hyväksyttävä sillä enemmistöllä, jota varauman koskeman artiklan muuttaminen edellyttää.

5 Periaatteessa varaumia on sovellettava vastavuoroisesti ne tehneen jäsenmaan ja muiden jäsenmaiden välillä.

6 Nykyistä Yleissopimusta koskevat varaumat lisätään nykyisen Yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan kongressin hyväksymien ehdotusten perusteella.

40 artikla

Yleissopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1 Tämä Yleissopimus tulee voimaan 1 tammikuuta 2014 ja on voimassa seuraavan kongressin sopimusten voimaantuloon asti. Tämän vakuudeksi ovat jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tätä Yleissopimusta yhden alkuperäiskappaleen, jota kansainvälisen toimiston pääjohtaja säilyttää. Maailman postiliiton kansainvälinen toimisto toimittaa jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusosapuolelle.

Tehty Dohassa 11 lokakuuta 2012

Poikkeus myönnetään Isolle-Britannialle, joka on postimerkin keksijämaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.