54/2015

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) Bernissä 25–26 päivänä kesäkuuta 2014 valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön tarkistuskomitean päätöksillä CR 25/NOT/Add. 1, CR 25/NOT/Add. 2 ja CR 25/NOT/Add. 3 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 7 päivänä marraskuuta 2014.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Liite

Sopimustekstit

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), tehty 9 päivänä toukokuuta 1980, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla (Vilnan pöytäkirja), 27 artikla muutetussa muodossaan

27 artikla
Tilintarkastus

1 §. Jollei yleiskokous 14 artiklan 2 §:n k kohdan mukaisesti toisin päätä, tilintarkastuksen suorittaa se valtio, jossa järjestön toimipaikka sijaitsee, tämän artiklan sääntöjen sekä, jollei hallintokomitea anna erityisohjeita, järjestön raha-asioita ja kirjanpitoa koskevan ohjesäännön 15 artiklan 5 §:n e kohdan mukaisesti.

2 §. Tilintarkastaja saa milloin tahansa vapaasti käyttöönsä kaikki tarpeelliseksi katsomansa kirjanpitoaineistot, tositteet sekä muut tiedot.

3 §. Tilintarkastaja ilmoittaa hallintokomitealle ja pääsihteerille tilintarkastuksessa tehdyt havainnot. Tilintarkastaja voi lisäksi esittää kaikki huomautukset, jotka hän katsoo pääsihteerin talouskertomuksen suhteen tarkoituksenmukaisiksi.

4 §. Tilintarkastusvaltuudet määritellään raha-asioita ja kirjanpitoa koskevassa ohjesäännössä sekä jälkimmäiseen liitetyissä lisävaltuuksissa.

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), tehty 9 päivänä toukokuuta 1980, sellaisena kuin se muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla (Vilnan pöytäkirja), liitteen D (CUV - Yhtenäiset oikeussäännökset vaunujen käyttöä kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevista sopimuksista 2 artiklan c kohta muutetussa muodossa

2 artikla
Määritelmät

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan

- - - - - - - - - - - - - -

c) "haltijalla" sitä henkilöä tai yksikköä, joka omistajana tai muuten määräysoikeuden omaavana käyttää vaunua kuljetusvälineenä;

- - - - - - - - - - - - - -

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), tehty 9 päivänä toukokuuta 1980, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla (Vilnan pöytäkirja), liitteen E (CUI - Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä) 5a artiklan 1 ja 2§ muutetussa muodossaan

5a artikla
Säädökset, joihin tämä liite ei vaikuta

1 §. Tämän liitteen 5 artiklan sekä 6, 7 ja 22 artiklan määräykset eivät vaikuta velvollisuuksiin, jotka infrastruktuurin käyttösopimuksen osapuolten on täytettävä valtion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti, tarvittaessa Euroopan unionin oikeus mukaan luettuna.

2 §. Tämän liitteen 8 ja 9 artiklan määräykset eivät vaikuta velvollisuuksiin, jotka infrastruktuurin käyttösopimuksen osapuolten on täytettävä EU:n jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa Euroopan unionin lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi.

- - - - - - - - - - - - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.