94/2013

Annettu: 12.12.2013

Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen (SopS 23/1997) muuttamisesta Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2012 tehty sopimus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 11 päivänä syyskuuta 2013 ja tasavallan presidentti 11 päivänä lokakuuta 2013. Hyväksymisestä on ilmoitettu Suomen ulkoasiainministeriölle 11 päivänä lokakuuta 2013.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2013.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.      

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Aftale om ændring af overenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelser

Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige (neden for kaldet parterne);

som har aftalt ændring af overenskomsten af den 3.september 1996 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelser (neden for kaldet overenskomsten),

- gennem noteudveksling den 13. marts 2000 i enighed med Nordisk ministerråds beslutning af den 1. juni 1999,

- gennem noteudveksling den 3. november 2006 i enighed med Nordisk ministerråds beslutning af den 1. december 2000, 4. juni 2003 og 1. november 2006,

- gennem aftale den 23. april 2009 samt

- i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds beslutning af 20. september 2012,

som finder det hensigtsmæssigt at ændre og forlænge overenskomsten: er blevet enige om fØlgende:

Artikel 1

Artikel 7 stk. 3 i overenskomsten får fØlgende nye ordlyd: " Betalingen skal erlægges for 75 procent af det antal studerende, som får studiestØtte fra det land, hvor den studerende har fast bopæl og efter dette lands regler, for de videregående uddannelser i et andet nordisk land som beskrives i Artikel 1. Den årlige godtgØrelse pr. studerende er DKK 22 000. GodtgØrelsen pr. studerende forhØjes fra DKK 22 000 til DKK 26 000 år 2013, og til DKK 30 000 år 2014. For året 2014 skal godtgØrelsen indeksreguleres i henhold til det danske forbrugerprisindeks. Reguleringen foretages af Nordisk Ministerråds sekretariat på basis af en opgØrelse fra Danmarks Statistik af prisudviklingen i Danmark fra januar 2013 til januar 2014. Derefter skal godtgØrelsen indeksreguleres på samme måde det fØlgende år. Betalingen mellem landene afregnes som reduktion eller stigning af landenes andel af det årlige budget for det nordiske samarbejde.

Artikel 2

Artikel 10 stk. 2 i overenskomsten får fØlgende nye ordlyd: "Overenskomsten skal gælde til udgangen af 2015, såfremt andet ikke forinden aftales".

Artikel 3

Denne aftale træder i kraft tredive dage efter den dag, da samtlige parter har givet det finske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af overenskomsten.

Denne aftale ophØrer at være i kraft når overenskomsten ophØrer at være i kraft.

For FærØerne og GrØnlands respektive Ålands vedkommende træder aftalen i kraft tredive dage efter at det finske udenrigsministerium er blevet underrettet om at aftalen skal have gyldighed for FærØerne og GrØnland respektive Åland.

Det finske udenrigsministerium meddeler de Øvrige parter om modtagelsen af disse meddelelser og tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse.

Artikel 4

Originaleksemplaret til denne aftale deponeres hos det finske udenrigsministerium, som tilstiller de Øvrige parter bekræftende kopier heraf.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, befuldmægtigede repræsentanter undertegnet denne aftale.

Aftalen underskrives i Helsingfors den 31. oktober 2012 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Samtlige tekster har samme gyldighed.

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset (jäljempänä sopimuspuolet),

jotka ovat sopineet Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen 3 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (jäljempänä sopimus) muuttamisesta

- noottienvaihdolla 13 päivänä maaliskuuta 2000 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1999 tekemän päätöksenmukaisesti,

- noottienvaihdolla 3 päivänä marraskuuta 2006 Pohjoismaiden ministerineuvoston 1 päivänä joulukuuta 2000, 4 päivänä kesäkuuta 2003 ja 1 päivänä marraskuuta 2006 tekemien päätösten mukaisesti,

- 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn sopimuksen mukaisesti, sekä

- Pohjoismaiden ministerineuvoston 20 päivänä syyskuuta 2012 tekemän päätöksen mukaisesti,

ja pitävät tarkoituksenmukaisena muuttaa ja jatkaa sopimuksen voimassaoloa; ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen 7 artiklan kolmas kappale kuulumaan seuraavasti: "Korvaus maksetaan 75 prosentista siitä opiskelijoiden määrästä, joka saa opintotukea maasta, jossa opiskelija asuu, tämän maan säännösten mukaan toisessa Pohjoismaassa tapahtuvaa 1 artiklassa tarkoitettua korkeampaa koulutusta varten. Vuosittainen opiskelijakohtainen korvaus on 22 000 Tanskan kruunua. Opiskelijakohtainen korvaus korotetaan 22 000 Tanskan kruunusta 26 000 Tanskan kruunuun vuonna 2013 ja 30 000 Tanskan kruunuun vuonna 2014. Lisäksi vuoden 2014 korvaus sidotaan indeksiin, joka perustuu Tanskan kuluttajahintaindeksiin (forbrugerprisindeks). Sääntelyn suorittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö perustuen Tanskan tilastokeskuksen (Danmarks Statistik) arvioon Tanskan hintakehityksestä tammikuusta 2013 tammikuuhun 2014. Tämän jälkeen korvaus sidotaan indeksiin samalla tavalla seuraavana vuonna. Maiden väliset korvaukset suoritetaan vähentämällä tai lisäämällä näiden maiden maksuosuutta pohjoismaisen yhteistyön vuotuiseen talousarvioon."

2 artikla

Muutetaan sopimuksen 10 artiklan toinen kappale kuulumaan seuraavasti: "Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun, jollei tätä ennen ole toisin sovittu."

3 artikla

Tämä muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoministeriölle hyväksyneensä muutossopimuksen.

Tämä muutossopimus on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Suomen ulkoministeriölle on ilmoitettu, että muutossopimus tulee sovellettavaksi Färsaarten ja Grönlannin sekä Ahvenanmaan osalta.

Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja muutossopimuksen voimaatuloajankohdasta.

4 artikla

Tämän muutossopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Suomen ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän muutossopimuksen.

Sopimus on allekirjoitettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2012 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä. Kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Samkomulag um breytingu á samningi milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um aðgang að æðri menntun

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar (hér eftir nefndar aðilar),

sem hafa komist að samkomulagi um breytingu á samningi frá 3. september 1996 milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um aðgang að háskólamenntun (hér eftir nefndur samningurinn),

- með erindaskiptum dags. 13. mars 2000 í samræmi við ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar dags. 1.júní 1999,

- með erindaskiptum dags. 3. nóvember 2006 í samræmi við ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar dags. 1. desember 2000 og dags. 4. júní 2003 ásamt ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar dags. 1. nóvember 2006,

- með samningi dags. 23. apríl 2009, og

- í samræmi við ákvörðun Norrænu ráðherranefndarinnar dags. 20. september 2012,

sem telja mikilvægt að framlengja á ný núgildandi samning,

hafa sammælst um eftirfarandi:

1. gr.

Ákvæði 3. mgr. 7. gr. samningsins orðast svo eftir breytingu: "Greiða skal fyrir 75% þeirra námsmanna, er fá námslán frá því landi sem námsmaðurinn er búsettur í og samkvæmt reglum sem þar gilda, vegna æðri menntunar í öðru norrænu landi, enda falli hún undir 1. gr. samnings þessa. Árlegar greiðslur fyrir hvern námsmann eru 22.000 DKK. Greiðslur fyrir hvern námsmann hækka úr 22.000 DKK í 26.000 DKK árið 2013, og í 30.000 DKK árið 2014. Við greiðslur ársins 2014 skulu leggjast verðbætur sem miðast við danska vísitölu (vísitölu neysluverðs). Útreikningur verðbóta skal gerður af skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar á grundvelli upplýsinga frá Hagstofu Danmerkur um verðlagsþróun í Danmörku frá janúar 2013 til janúar 2014. Þar eftir skulu verðbætur reiknaðar á sama hátt ár hvert. Greiðslur milli landanna skulu reiknaðar sem viðbót við eða frádráttur frá framlagi þessara landa samkvæmt hinni árlegu fjárhagsáætlun um norrænt samstarf."

2. gr.

Ákvæði 2. mgr. 10. gr. samningsins orðast svo eftir breytingu: "Samningurinn gildir til ársloka 2015, nema annað verði ákveðið fyrir þann tíma."

3. gr.

Samkomulag þetta tekur gildi 30 dögum eftir að allir aðilar hafa tilkynnt finnska utanríkisráðuneytinu um að þeir hafi samþykkt það.

Samkomulag þetta fellur úr gildi þegar samningurinn fellur úr gildi.

Að því er varðar Færeyjar og Grænland ásamt Álandseyjum öðlast samkomulag þetta gildi þrjátíu dögum eftir að finnska utanríkisráðuneytið hefur fengið tilkynningu um að það gildi fyrir Færeyjar og Grænland ásamt Álandseyjum.

Finnska utanríkisráðuneytið tilkynnir hinum aðilunum um móttöku þessara tilkynninga og um gildistöku samkomulagsins.

4. gr.

Frumrit þessa samkomulags skal komið til vörslu hjá finnska utanríkisráðuneytinu sem skal senda staðfest afrit af því til hinna aðilanna.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir fulltrúar, sem hafa til þess fullt umboð, undirritað samkomulag þetta.

Gjört í Helsinki 31. október 2012 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku og skulu allir textarnir jafngildir.

Avtale om endring av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til hØyere utdanning

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer (i det fØlgende kalt partene);

som har gjort avtale om endring av overenskomst av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til hØyere utdanning (heretter kalt overenskomsten),

- gjennom noteveksling 13. mars 2000 i overensstemmelse med Nordisk ministerråds vedtak 1. juni 1999,

- gjennom noteveksling 3. november 2006 i overensstemmelse med Nordisk ministerråds vedtak 1. desember 2000, 4. juni 2003 og 1. november 2006,

- gjennom avtale 23. april 2009 samt

- i overensstemmelse med Nordisk ministerråds vedtak 20. september 2012,

som finner det formålstjenlig å endre og forlenge overenskomsten; er blitt enige om fØlgende:

Artikkel 1

Artikkel 7 tredje avsnitt ioverenskomsten får fØlgende nye ordlyd: "Det skal betales for 75 prosent av det antall studenter som får studiestØtte fra det land der studenten er bosatt og etter dette landets regler, for slike hØyere utdanninger som omfattes av artikkel 1. Den årlige godtgjØrelsen per student er DKK 22 000. GodtgjØrelsen per student stiger fra DKK 22 000 til DKK 26 000 år 2013, og til DKK 30 000 år 2014. For 2014 års godtgjØrelsen skal det i tillegg foretas en indeksregulering etter dansk konsumprisindeks (forbrukerprisindeks). Reguleringen gjØres av Nordisk ministerråds sekretariat, basert på et anslag fra Danmarks Statistik over prisutviklingen i Danmark fra januar 2013 til januar 2014. Deretter skal godtgjØrelsen indeksreguleres på samme måte påfØlgende år. Betalingen mellom landene avregnes som en minskning eller Økning i det enkelte lands andel i det årlige budsjett for det nordiske samarbeidet.

Artikkel 2

Artikkel 10 annet avsnitt i overenskomsten får fØlgende nye ordlyd: "Overenskomsten skal gjelde til utgangen av 2015, om ikke noe annet avtales innen den tid."

Artikkel 3

Denne avtalen trer i kraft 30 dager etter den dag da alle partene har gitt beskjed til det finske utenriksdepartementet om at de har godkjent avtalen.

Denne avtalen opphØrer når overenskomsten opphØrer.

For FærØyenes, GrØnlands og Ålands vedkommende trer avtalen i kraft 30 dager etter at det finske utenriksdepartementet er blitt underrettet om at avtalen skal ha gyldighet for FærØyene og GrØnland, respektive Åland.

Det finske utenriksdepartement meddeler de Øvrige partene om mottakelsen av disse meddelelser og tidspunktet for overenskomstens ikrafttredelse.

Artikkel 4

Originaleksemplaret av denne avtalen deponeres i det finske utenriksdepartementet som oversender de Øvrige partene bekreftede kopier av den.

Som bekreftelse på det har undertegnede befullmektigede representanter undertegnet denne avtalen.

Avtalen ble undertegnet i Helsinki 31. oktober 2012 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk. Alle tekster har samme gyldighet.

Avtal om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (nedan kallade parterna);

som har avtalat om ändring av överenskommelsen av den 3 september 1996 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (nedan kallad överenskommelsen),

- genom notväxling den 13 mars 2000 i enlighet med Nordiska ministerrådets beslut av den 1 juni 1999,

- genom notväxling den 3 november 2006 i enlighet med Nordiska ministerrådets beslut av den 1 december 2000, 4 juni 2003 och 1 november 2006,

- genom avtal den 23 april 2009 samt

- i överensstämmelse med Nordiska Ministerrådets beslut av 20 september 2012,

som finner det ändamålsenligt att ändra och förlänga överenskommelsen; har blivit eniga om följande:

Artikel 1

Artikel 7 stycke tre i överenskommelsen erhåller följande nya lydelse: " Betalningen ska erläggas för 75 procent av det antal studerande, som får studiestöd från det land där studeranden är bosatt och enligt detta lands regler, för sådana högre utbildningar i ett annat nordiskt land som avses i Artikel 1. Den årliga ersättningen per studerande är DKK 22 000. Ersättningen per studerande höjs från DKK 22 000 till DKK 26 000 år 2013, och till DKK 30 000 år 2014. För 2014 års ersättning skall tilläggas en indexreglering enligt det danska konsumentprisindexet (forbrugerprisindeks). Regleringen görs av Nordiska Ministerrådets sekretariat på basen av en uppskattning från Danmarks Statistik av prisutvecklingen i Danmark från januari 2013 till januari 2014. Därefter skall ersättningen indexregleras på samma sätt följande år. Betalningen mellan länderna avräknas som minskning eller ökning av dessa länders andel i den årliga budgeten för det nordiska samarbetet.

Artikel 2

Artikel 10 stycke två i överenskommelsen erhåller följande nya lydelse: "Överenskommelsen ska gälla till utgången av 2015, om inte något annat avtalas dessförinnan."

Artikel 3

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat det finska utrikesministeriet att de har godkänt avtalet.

Detta avtal upphör att vara i kraft när överenskommelsen upphör att vara i kraft.

För Färöarnas och Grönlands respektive Ålands vidkommande träder avtalet i kraft trettio dagar efter det att det finska utrikesministeriet har underrättats om att avtalet skall ha giltighet för Färöarna och Grönland respektive Åland.

Det finska utrikesministeriet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

Artikel 4

Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta avtal.

Avtalet undertecknades i Helsingfors den 31 oktober 2012 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken. Samtliga texter har samma giltighet.

For Danmarks regering:

Morten Østergaard, Uddannelsesminister

Suomen hallituksen puolesta:

Jukka Gustafsson, Undervisningsminister

Fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands:

Katrín Jakobsdóttir, Mennta- og menningarmálaráðherra

For Norges regjering:

Kristin Halvorsen, Kunnskapsminister

För Sveriges regering:

Jan Björklund, Utbildnings- och forskningsminister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.