60/2013

Annettu: 11.07.2013

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (561/2012) 2 §:n nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välillä Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2011 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä lokakuuta 2012 ja tasavallan presidentti 19 päivänä lokakuuta 2012. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä kesäkuuta 2013.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (561/2012) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2013

SopimustekstiSopimus

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välillä

turvallisuusluokitellun tiedon

vastavuoroisesta

suojaamisesta ja vaihtamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus, jäljempänä "osapuolet", jotka

ottavat huomioon, että osapuolet tekevät yhteistyötä ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede- ja yritysasioissa sekä teknisissä asioissa,

varmistaakseen sellaisen salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, jota osapuolet vaihtavat suoraan keskenään tai jota vaihdetaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä;

b) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimusta tai alihankintasopimusta, mukaan lukien sopimusta edeltävät neuvottelut, joka sisältää tai johon liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

c) toimivaltainen turvallisuusviranomainen tarkoittaa kansallista turvallisuusviranomaista, määrättyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, joka on kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti valtuutettu täyttämään tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita;

d) tiedonsaantitarve tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan henkilön voidaan sallia saada turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan hänen virallisten velvoitteidensa tai tehtäviensä yhteydessä;

e) lähettäjä tarkoittaa osapuolta ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, joka tuottaa tai luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa;

f) vastaanottaja tarkoittaa osapuolta ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolle lähettäjä luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa;

g) kolmas osapuoli tarkoittaa valtiota tai oikeushenkilöä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuolena, tai luonnollista henkilöä, joka ei kuulu kummankaan osapuolen lainkäyttövaltaan.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Osapuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset (NSA) vastaamaan viime kädessä tämän sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta kaikilta osin:

Suomen tasavaltaLuxemburgin suurherttuakunta
UlkoasiainministeriöService de Renseignement
Kansallinende l’Etat
turvallisuusviranomainenAutorité nationale de Sécurité
HelsinkiLuxembourg
SuomiGrand-Duchy of Luxembourg

2. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen eri osien täytäntöönpanosta.

3. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset myöhemmät toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten muutokset.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianmukainen turvallisuusluokka osapuolten kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

2. Osapuolet sopivat, että turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti ja katsotaan toisiaan vastaaviksi:

Suomen tasavallassa1Luxemburgin suurherttuakunnassa2
ERITTÄIN SALAINENTRES SECRET LUX
SALAINENSECRET LUX
LUOTTAMUKSELLINENCONFIDENTIEL LUX
KÄYTTÖ RAJOITETTU RESTREINT LUX

3. Vastaanottaja varmistaa, ettei turvallisuusluokituksia muuteta eikä kumota ilman lähettäjän antamaa kirjallista lupaa.

-

1Turvallisuusluokitusmerkintä merkitään ruotsiksi asiakirjoihin, jotka on laadittu ruotsinkielisinä tai käännetty ruotsiksi. Merkintä voidaan tehdä muulloinkin, jos viranomainen pitää sitä tarpeellisena. Merkintää "ERITTÄIN SALAINEN" vastaa merkintä "YTTERST HEMLIG", merkintää "SALAINEN" merkintä "HEMLIG", merkintää "LUOTTAMUKSELLINEN" merkintä "KONFIDENTIELL" ja merkintää "KÄYTTÖ RAJOITETTU" merkintä "BEGRÄNSAD TILLGÅNG".

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaiset toimenpiteet suojatakseen tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaa turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Osapuolet eivät salli kolmansien osapuolten saada turvallisuusluokiteltua tietoa ilman lähettäjän kirjallista ennakkosuostumusta.

3. Turvallisuusluokitellun tiedon saanti sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve ja joista on tehty turvallisuusselvitys kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja joille on annettu lupa saada tällaista tietoa sekä selvitetty heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Tehtäessä turvallisuusluokiteltuja sopimuksia jommankumman osapuolen alueella vastaanottajan kansallisen turvallisuusviranomaisen on annettava lähettäjän kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ennakolta kirjallinen vakuutus siitä, että ehdotetulla hankeosapuolella on vaadittavaa turvallisuusluokkaa vastaava todistus yhteisöturvallisuusselvityksestä.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottajan toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa lähettäjän toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat todistukset turvallisuusselvityksestä ilman virallista pyyntöä.

3. Toimivaltainen turvallisuusviranomainen vahvistaa, onko hankeosapuolelle annettu vaadittavaa turvallisuusluokkaa vastaava todistus yhteisöturvallisuusselvityksestä. Sen tehtävänä on myös varmistaa, että yhteisöturvallisuusselvityksen kohteena olleen hankeosapuolen menettely turvallisuusasioissa vastaa kansallisia lakeja ja määräyksiä.

4. Turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on oltava asianmukaiset turvallisuusmääräykset, ja niihin on liitettävä asiakirjat, joissa määritetään se tieto tai ne sopimuksen osat tai näkökohdat, jotka on turvallisuusluokiteltu.

5. Osapuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten edustajat voivat vierailla toistensa luona analysoidakseen niiden toimenpiteiden tehokkuutta, jotka hankeosapuoli on toteuttanut suojatakseen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvää turvallisuusluokiteltua tietoa.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Osapuolet välittävät toisilleen turvallisuusluokiteltua tietoa kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti diplomaattiteitse tai käyttäen muita toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimia keinoja, kuten suojattuja viestintäjärjestelmiä ja -verkkoja tai muita sähkömagneettisia viestintävälineitä.

2. Jos osapuoli haluaa siirtää toiselta osapuolelta saatua turvallisuusluokiteltua tietoa alueensa ulkopuolelle, siirtoon on ennakolta saatava lähettäjän kirjallinen lupa.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon käännöksiin ja kopioihin tehdään samat turvallisuusluokitusmerkinnät, ja ne suojataan näiden merkintöjen mukaisesti. Kopioita otetaan ainoastaan viralliseen tarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät lähettäjän turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / TRES SECRET LUX kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan lähettäjän kirjallisella ennakkosuostumuksella.

4. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / TRES SECRET LUX kuuluvaa tietoa ei saa hävittää ilman lähettäjän kirjallista ennakkosuostumusta. Se palautetaan lähettäjälle sen jälkeen, kun osapuolet katsovat, ettei sitä enää tarvita.

5. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SECRET LUX tai sitä alhaisempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

6. Jos kriisitilanne estää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottaja ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä mahdollisimman pian lähettäjän kansalliselle turvallisuusviranomaiselle.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy mahdollisuus saada turvallisuusluokiteltua tietoa, vaaditaan isäntäosapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen ennakolta antama kirjallinen lupa. Vierailijoiden sallitaan saada turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan, jos

a. heille on annettu asianmukainen todistus henkilöturvallisuusselvityksestä ja lupa ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua tietoa isäntäosapuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, ja

b. vieraat lähettävän osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut heille luvan pyydettyyn yhteen tai useampaan vierailuun.

2. Vierailupyynnön esittävän osapuolen asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta isäntäosapuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten mukaisesti sekä varmistaa, että isäntäosapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa vierailupyynnön vähintään 21 kalenteripäivää ennen vierailun aiottua ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta. Kansalliset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään vierailupyynnössä annettavista tiedoista.

3. Vierailupyyntö esitetään isäntäosapuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle.

4. Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta.

10 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset lakinsa ja määräyksensä sekä niiden mahdolliset myöhemmät muutokset, jotka vaikuttavat toiselta osapuolelta saadun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat tarvittaessa keskenään ja antavat pyynnöstä toisilleen tietoa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, menettelyistään ja käytännöistään.

3. Osapuolet sallivat toisen osapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailla alueellaan keskustelemassa menettelyistä toisen osapuolen luovuttaman turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

4. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan osapuolten kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti yhteisö- tai henkilöturvallisuusselvitysten tekemisessä.

5. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen päätöksistä peruuttaa todistus luonnollisen henkilön henkilöturvallisuusselvityksestä, keskeyttää sen voimassaolo tai alentaa sen tasoa, jos tämä luonnollinen henkilö on saanut tähän sopimukseen liittyvää toisen osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

11 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki osapuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan osapuolten välisin neuvotteluin, eikä niitä saateta kansallisten tai kansainvälisten tuomioistuinten tai muiden elinten ratkaistaviksi.

12 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Kumpikin osapuoli ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle todetusta tai epäillystä tietoturvaloukkauksesta tai tietoturvallisuuden vaarantumisesta, joka kohdistuu tämän sopimuksen mukaisesti vaihdettuun turvallisuusluokiteltuun tietoon.

2. Toimivaltainen osapuoli toteuttaa kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoturvaloukkauksen tai tietoturvallisuuden vaarantumisen seurauksia. Lisäksi se tutkii viipymättä tietoturvaloukkauksen tosiseikat, tarvittaessa toisen osapuolen avustuksella. Toimivaltainen osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle tutkinnan tuloksista ja tietoturvaloukkausten jatkumisen estämiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

13 artikla
Kustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka niille aiheutuvat tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.

14 artikla
Täytäntöönpanojärjestelyt

Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset menettelyt.

15 artikla
Loppumääräykset

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Osapuoli voi milloin tahansa ehdottaa tämän sopimuksen muuttamista. Jos jompikumpi osapuoli sitä ehdottaa, osapuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle diplomaattiteitse kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuksen perusteella jo luovutettua turvallisuusluokiteltua tietoa ja sopimuksen perusteella syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

4. Tämän sopimuksen tultua voimaan se osapuoli, jonka alueella sopimus on tehty, toteuttaa viipymättä tarvittavat toimenpiteet sopimuksen rekisteröimiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Rekisteröinti ja vastaava Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarjan rekisterinumero annetaan tiedoksi toiselle osapuolelle heti, kun sihteeristö on antanut numeron.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Brysselissä 1päivänä joulukuuta 2011

kahtena alkuperäiskappaleena, suomen, ranskan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Erkki Tuomioja

Ulkoasiainministeri

Luxemburgin suurherttuakunnan

hallituksen puolesta

Jean Asselborn

Ulkoministeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.