36/2013

Sopimusteksti

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation 1

monenvälinen sopimus

Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä "EY:n jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö" tai "Euroopan yhteisö", sekä

ALBANIAN TASAVALTA,

BOSNIA JA HERTSEGOVINA,

BULGARIAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,

ISLANNIN TASAVALTA,

MONTENEGRON TASAVALTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,

ROMANIA,

SERBIAN TASAVALTA, ja

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN VÄLIAIKAINEN HALLINTO KOSOVOSSA,

kaikki edellä mainitut jäljempänä "sopimuspuolet",

jotka

TUNNUSTAVAT, että kansainvälinen siviili-ilmailu muodostaa yhtenäisen järjestelmän, ja haluavat luoda Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA), jonka perustana ovat vastavuoroinen pääsy sopimuspuolten lentoliikennemarkkinoille ja sijoittautumisvapaus, joihin liittyvät yhtäläiset kilpailuedellytykset sekä samojen sääntöjen noudattaminen muun muassa turvallisuuden, turvatoimien, ilmaliikenteen hallinnan, työehtojen yhdenmukaistamisen ja ympäristön aloilla,

OTTAVAT HUOMIOON, että ECAA:ta koskevia sääntöjä on sovellettava monenvälisesti ECAA:n sisällä, minkä vuoksi on määriteltävä erityisiä sääntöjä tältä osin,

OVAT YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, että ECAA:ta koskevien sääntöjen on aiheellista perustua Euroopan yhteisössä voimassa olevaan asiaa koskevaan lainsäädäntöön, kuten tämän sopimuksen liitteessä I on esitetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sääntöjen soveltamista,

TUNNUSTAVAT, että noudattamalla täydellisesti ECAA:n sääntöjä sopimuspuolet voivat saada ECAA:sta parhaan hyödyn, markkinoille pääsy mukaan luettuna,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että ECAA:n sääntöjen täydellistä noudattamista, vapaa markkinoille pääsy mukaan luettuna, ei voida saavuttaa yhdellä kertaa, vaan se on toteutettava asteittaisena siirtymisenä, jota helpotetaan kestoltaan rajoitetuilla erityisjärjestelyillä,

KOROSTAVAT, että lentoliikenteen harjoittajien markkinoille pääsyä koskeviin sääntöihin ei saisi sisältyä kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tai -järjestelyjen mukaisia vuorotiheyttä, kapasiteettia, lentoreittejä tai ilma-alustyyppejä koskevia rajoituksia tai muita vastaavia rajoituksia, ellei mahdollisissa siirtymäjärjestelyissä toisin määrätä, ja että lentoliikenteen harjoittajilta ei tulisi edellyttää kaupallisten sopimusten tai vastaavien järjestelyjen tekemistä markkinoille pääsyn ehtona,

KOROSTAVAT, että lentoliikenteen harjoittajilla olisi oltava syrjimättömät mahdollisuudet käyttää lentoliikenneinfrastruktuureja erityisesti silloin, kun tällaiset infrastruktuurit ovat rajallisia,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että Euroopan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä tiettyjen muiden sopimuspuolten välisissä assosiaatiosopimuksissa määrätään perusperiaatteesta, jonka mukaan lentoliikennealan vastavuoroista markkinoille pääsyä koskevista edellytyksistä olisi tehtävä erityiset sopimukset, jotta voitaisiin varmistaa kyseisten sopimusten sopimuspuolten välisen liikenteen yhteensovitettu kehitys ja asteittainen vapauttaminen niiden molempien kaupallisten tarpeiden mukaisesti,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että kaikki assosioituneet osapuolet haluavat yhdenmukaistaa lentoliikennettä ja siihen liittyviä näkökohtia koskevan lainsäädäntönsä Euroopan yhteisön vastaavan lainsäädännön kanssa myös yhteisön lainsäädännön tulevan kehityksen osalta,

TUNNUSTAVAT teknisen avun merkityksen tässä suhteessa,

TUNNUSTAVAT, että yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan ja Islannin välisiä suhteita on vastedeskin säädeltävä Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella,

HALUAVAT mahdollistaa Euroopan yhteisen ilmailualueen tulevan laajentamisen,

PALAUTTAVAT MIELIIN Euroopan yhteisön ja assosioituneiden osapuolten välillä käydyt neuvottelut sellaisten tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevien sopimusten tekemisestä, joilla Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja assosioituneiden osapuolten välillä tehdyt kahdenväliset lentoliikennesopimukset saatetaan Euroopan yhteisön oikeuden mukaisiksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

TAVOITTEET JA PERIAATTEET

1 artikla

1. Tämän sopimuksen tavoitteena on luoda Euroopan yhteinen ilmailualue, jäljempänä "ECAA". ECAA:n perusperiaatteita ovat vapaa markkinoillepääsy, sijoittautumisvapaus, yhtäläiset kilpailuedellytykset sekä yhteiset säännöt muun muassa turvallisuuden, turvatoimien, ilmaliikenteen hallinnan, sosiaalisten näkökohtien ja ympäristön aloilla. Tätä varten tällä sopimuksella vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan sopimuspuolten välillä jäljempänä määritetyin ehdoin. Nämä säännöt sisältävät liitteessä I lueteltujen säädösten säännökset.

2. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin ne koskevat lentoliikennettä tai siihen liittyvää, liitteessä I mainittua asiaa.

3. Tämä sopimus koostuu seuraavista osista: artiklat, joissa esitetään ECAA:n yleinen toiminta, jäljempänä "pääsopimus", liitteet, joista liite I sisältää Euroopan yhteisön säädökset, joita sovelletaan sopimuspuolten kesken pääsopimuksen puitteissa, ja pöytäkirjat, joista vähintään yhdessä vahvistetaan kunkin assosioituneen osapuolen osalta kyseiseen osapuoleen sovellettavat siirtymäjärjestelyt.

2 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "sopimuksella" pääsopimusta, pääsopimuksen liitteitä, liitteessä I lueteltuja säädöksiä sekä pääsopimuksen pöytäkirjoja;

b) "assosioituneella osapuolella" Albanian tasavaltaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgarian tasavaltaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kroatian tasavaltaa, Montenegron tasavaltaa, Romaniaa, Serbian tasavaltaa ja mitä tahansa muuta valtiota tai yhteisöä, joka tulee tämän sopimuksen osapuoleksi sen 32 artiklan mukaisesti;

c) "myös assosioituneella osapuolella" tai "UNMIKilla" 10 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaista Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaista Kosovon-siviilioperaatiota;

d) "sopimuspuolella" Euroopan yhteisön ja EY:n jäsenvaltioiden osalta joko yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, yhteisöä tai EY:n jäsenvaltioita. Ilmaisun tarkoitus on kussakin tapauksessa pääteltävä tämän sopimuksen määräysten ja EY:n perustamissopimuksen mukaisen yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivallan perusteella;

e) "ECAA-sopimuskumppanilla" assosioitunutta osapuolta, Norjaa ja Islantia;

f) "EY:n perustamissopimuksella" Euroopan yhteisön perustamissopimusta;

g) "ETA-sopimuksella" 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitettua sopimusta Euroopan talousalueesta sekä siihen liittyviä pöytäkirjoja ja liitteitä; kyseisen sopimuksen osapuolina ovat Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja;

h) "assosiaatiosopimuksella" kutakin Euroopan yhteisön tai Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä assosioituneen osapuolen välisestä assosiaatiosta tehtyä sopimusta;

i) "ECAA:n lentoliikenteen harjoittajalla" lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on tämän sopimuksen ja liitteessä I lueteltujen asiaa koskevien säädösten mukainen toimilupa;

j) "toimivaltaisella siviili-ilmailuviranomai-sella" valtiollista virastoa tai elintä, jolla on laillinen oikeus arvioida tuotteiden tai palvelujen tai lupakirjojen vaatimustenmukaisuutta, antaa niitä koskevat hyväksynnät ja valvoa niiden käyttöä tai myyntiä sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ja joka voi toteuttaa täytäntöönpanotoimia sen varmistamiseksi, että sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella markkinoidut tuotteet tai palvelut täyttävät lakisääteiset vaatimukset;

k) "yleissopimuksella" kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, joka avattiin allekirjoituksille Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944, sekä sen muutoksia ja liitteitä;

l) "SESAR-hankkeella" yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknistä toteutusta, johon sisältyy uuden sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmien koordinoitu ja ajallisesti yhteensovitettu tutkimus, kehittäminen ja käyttöönotto;

m) "ilmaliikenteen hallintaa koskevalla yleisellä toteutussuunnitelmalla" SESAR-hankkeen lähtöpistettä;

n) "EY:n jäsenvaltiolla" Euroopan yhteisön jäsenvaltiota.

2. Käsitteiden "maa", "kansallinen", "kansalaiset" tai "alue" käyttö ei rajoita kunkin sopimuspuolen kansainvälisen oikeuden mukaista asemaa.

3 artikla

Liitteessä I tai sekakomitean päätöksissä tarkoitettujen taikka niihin sisältyvien säädösten sovellettavat säännökset liitteen II mukaan mukautettuina sitovat sopimuspuolia, ja ne ovat osa tai ne on sisällytettävä osaksi sopimuspuolten sisäistä oikeusjärjestystä:

a) Euroopan yhteisön asetusta vastaava säädös on saatettava osaksi sopimuspuolten sisäistä oikeusjärjestystä;

b) Euroopan yhteisön direktiiviä vastaavan säädöksen osalta sopimuspuolten viranomaiset voivat valita täytäntöönpanon muodon ja menetelmän.

4 artikla

Sopimuspuolten on toteutettava kaikki aiheelliset yleiset tai erityiset toimenpiteet tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja niiden on pidättäydyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.

5 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta ETA-sopimuksen sopimuspuolten välisiin suhteisiin.

SYRJIMÄTTÖMYYS

6 artikla

Kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä on kielletty tämän sopimuksen soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksessa olevien erityismääräysten soveltamista.

SIJOITTAUTUMISOIKEUS
7 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalalla ja sen ehtojen puitteissa ei saa rajoittaa EY:n jäsenvaltion tai ECAA-sopimuskumppanin kansalaisten sijoittautumisvapautta kyseisten osapuolten alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I lueteltujen asiaa koskevien säädösten säännösten soveltamista. Sijoittautumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyä harjoittamaan tai harjoittaa itsenäistä ammattia sekä perustaa ja johtaa yrityksiä, erityisesti yhtiöitä, niillä edellytyksillä, jotka sijoittautumismaan lainsäädännön mukaan koskevat sen omia kansalaisia. Tämä koskee myös EY:n jäsenvaltioiden tai ECAA-sopimuskumppaneiden alueelle sijoittuneiden kyseisten osapuolten kansalaisten vapautta perustaa toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä.

8 artikla

1. EY:n jäsenvaltion tai ECAA-sopimuskumppanin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai järjestetyt yhtiöt, joiden päätoimipaikka on ECAA-alueella, rinnastetaan tämän sopimuksen soveltamisalalla luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai ECAA-sopimuskumppaneiden kansalaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I lueteltujen asiaa koskevien säädösten säännösten soveltamista.

2. "Yhtiöillä" tarkoitetaan siviili- ja kauppaoikeudellisia yhtiöitä, osuuskunnat mukaan luettuina, sekä muita julkis- tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä, lukuun ottamatta niitä, jotka eivät tavoittele voittoa.

9 artikla

1. Tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan määräyksiä ei sovelleta toimintaan, joka jonkin sopimuspuolen alueella liittyy jatkuvasti tai tilapäisesti julkisen vallan käyttöön.

2. Tämän sopimuksen 7 ja 8 artiklan määräykset ja niiden nojalla toteutetut toimenpiteet eivät rajoita sopimuspuolten sellaisissa laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä olevien säännösten soveltamista, jotka koskevat maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa tai joiden mukaan ulkomaiden kansalaisiin sovelletaan erityiskohtelua yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella.

10 artikla

1. Sopimuspuolet poistavat tämän sopimuksen soveltamisalalla laitteiden, tarvikkeiden, varaosien ja muiden välineiden siirtoja koskevat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet niiden laitteiden, tarvikkeiden, varaosien ja muiden välineiden osalta, joita ECAA:n lentoliikenteen harjoittajat tarvitsevat voidakseen jatkaa lentoliikennepalvelujen tarjoamista tämän sopimuksen mukaisin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevissa sopimuksissa olevien edullisempien määräysten soveltamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite ei estä sopimuspuolia kieltämästä tai rajoittamasta tällaisia siirtoja, jos se on aiheellista yleisen järjestyksen tai turvallisuuden perusteella tai ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Tällaiset kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai sopimuspuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

LENTOTURVALLISUUS
11 artikla

1. Sopimuspuolten on otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset keinot varmistaakseen, että yhden sopimuspuolen rekisteröimä ilma-alus on toisen sopimuspuolen lentoasemille laskeutuessaan yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen kansainvälisten turvallisuusnormien mukainen ja että kyseisen toisen sopimuspuolen valtuutetut edustajat tekevät ilma-alukselle sen sisä- ja ulkopuolella asematasotarkastuksia, joissa tarkastetaan ilma-aluksen ja sen miehistön asiakirjojen voimassaolo sekä ilma-aluksen ja sen varusteiden kunto.

2. Sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää neuvottelujen aloittamista turvallisuusnormeista, joita jokin toinen sopimuspuoli ylläpitää muilla kuin liitteessä I tarkoitettujen säädösten kattamilla aloilla.

3. Tämän sopimuksen ei voida katsoa miltään osin rajoittavan toimivaltaisen siviili-ilmailuviranomaisen valtuuksia toteuttaa asianmukaisia ja välittömiä toimenpiteitä, jos viranomainen toteaa, että jokin tuote tai palvelu

i) ei täytä vähimmäisvaatimuksia, jotka voidaan vahvistaa yleissopimuksen mukaisesti; tai

ii) aiheuttaa vakavaa huolta - mikä on havaittu 1 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa - siitä, että ilma-alus tai ilma-aluksen toiminta ei täytä yleissopimuksen mukaisesti vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia; tai

iii) aiheuttaa vakavaa huolta siitä, että yleissopimuksen mukaisesti vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia ei ylläpidetä eikä hallinnoida riittävästi.

4. Kun toimivaltainen siviili-ilmailuviranomainen toteuttaa toimia 3 kohdan nojalla, sen on viipymättä ilmoitettava näistä toimista muiden sopimuspuolten toimivaltaisille siviili-ilmailuviranomaisille ja perusteltava ne.

5. Jos 3 kohdan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä ei lopeteta, vaikka niille ei enää ole perustetta, mikä tahansa sopimuspuoli voi antaa asian sekakomitean käsiteltäväksi.

6. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisille sopimuspuolille kaikista kansallisen lainsäädännön muutoksista, jotka koskevat toimivaltaisen siviili-ilmailuviranomaisen asemaa.

ILMAILUN TURVAAMINEN
12 artikla

1. Siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta sopimuspuolten on varmistettava, että kaikilla niiden alueella sijaitsevilla lentoasemilla sovelletaan liitteeseen I sisältyviä ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä perusvaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden valvontamenettelyjä kyseisessä liitteessä tarkoitettujen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

2. Sopimuspuolten on annettava pyynnöstä toisilleen kaikkea tarvittavaa apua siviili-ilma-alusten kaappausten ja muiden sellaisten laittomien tekojen estämiseksi, jotka vaarantavat tällaisten ilma-alusten, niiden matkustajien ja miehistön, lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuuden, sekä kaikkien muiden siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumiseksi.

3. Kun tapahtuu siviili-ilma-aluksen kaappaus tai muu laiton teko, joka vaarantaa tällaisen ilma-aluksen, sen matkustajien ja miehistön, lentoasemien tai lennonvarmistuspalvelujen turvallisuuden, tai on olemassa tällaisen kaappauksen tai teon uhka, sopimuspuolten on autettava toisiaan helpottamalla tiedonvälitystä ja toteuttamalla muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tällaisen tapahtuman tai sen uhan nopea ja turvallinen ratkaiseminen tai poistaminen.

4. Euroopan komissio voi tehdä assosioituneille osapuolille liitteessä I tarkoitetun asiaa koskevan Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisia tarkastuksia, ja assosioituneita osapuolia voidaan pyytää osallistumaan Euroopan komission tekemiin tarkastuksiin muiden sopimuspuolten alueella.

ILMALIIKENTEEN HALLINTA
13 artikla

1. Sopimuspuolten on tehtävä yhteistyötä ilmaliikenteen hallinnan alalla yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan laajentamiseksi ECAA:n alueelle, jotta Euroopassa voidaan parantaa nykyisiä turvallisuusnormeja ja lentoliikennettä koskevien normien yleistä tehokkuutta sekä optimoida kapasiteetin käyttö ja minimoida viivästykset.

2. Helpottaakseen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön soveltamista alueellaan

- assosioituneiden osapuolten on kunkin oman toimivaltansa rajoissa toteutettava mahdollisimman pikaisesti tarpeelliset toimenpiteet ilmaliikenteen hallintaan liittyvien institutionaalisten rakenteidensa mukauttamiseksi yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan, erityisesti nimeämällä tai perustamalla asiaankuuluvat kansalliset valvontaelimet, jotka ovat ainakin toiminnallisesti riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista,

- Euroopan yhteisön on otettava assosioituneet osapuolet mukaan kaikkiin yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviin, lennonvarmistuspalveluja, ilmatilaa ja yhteentoimivuutta koskeviin toiminnallisiin aloitteisiin, erityisesti huomioimalla aikaisessa vaiheessa asianomaisten sopimuspuolten toimet toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamiseksi.

3. Euroopan yhteisö huolehtii siitä, että assosioituneet osapuolet voivat osallistua täysimittaisesti ilmaliikenteen hallintaa koskevan yleisen toteutussuunnitelman kehittämiseen komission SESAR-ohjelman puitteissa.

KILPAILU
14 artikla

1. Tämän sopimuksen soveltamisalalla sovelletaan liitteen III määräyksiä. Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välillä tehtyihin muihin sopimuksiin, kuten assosiaatiosopimuksiin, sisältyy kilpailu- ja valtiontukisääntöjä, mainittuja sääntöjä sovelletaan kyseisten sopimuspuolten kesken.

2. Liitteen III määräyksiin ei sovelleta 15, 16 ja 17 artiklaa.

TÄYTÄNTÖÖNPANO
15 artikla

1. Kukin sopimuspuoli huolehtii siitä, että tästä sopimuksesta ja erityisesti liitteessä I mainituista säädöksistä johtuviin oikeuksiin voidaan vedota kansallisissa tuomioistuimissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan soveltamista.

2. Tapauksissa, joilla voi olla vaikutuksia olemassa olevaan tai mahdolliseen lentoliikenteeseen, johon on tämän sopimuksen nojalla myönnettävä lupa, Euroopan yhteisön toimielimillä on toimivaltuudet, jotka on erityisesti annettu niille liitteessä I tarkoitettujen tai lueteltujen säädösten säännöksillä.

3. Kaikki kysymykset, jotka koskevat Euroopan yhteisön toimielinten tämän sopimuksen ja erityisesti liitteessä I lueteltujen säädösten nojalla tekemien päätösten laillisuutta, kuuluvat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, jäljempänä "yhteisöjen tuomioistuin", yksinomaiseen toimivaltaan.

TULKINTA
16 artikla

1. Siltä osin kuin tämän sopimuksen määräykset ja liitteessä I lueteltujen säädösten säännökset ovat asiasisällöltään yhteneviä EY:n perustamissopimuksen vastaavien sääntöjen ja perustamissopimuksen nojalla annettujen säädösten kanssa, näitä määräyksiä ja säännöksiä tulkitaan niitä täytäntöön pantaessa ja sovellettaessa yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan komission ennen tämän sopimuksen allekirjoittamispäivää antamien asiaa koskevien tuomioiden ja päätösten mukaisesti. Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen annettavat tuomiot ja päätökset annetaan muille sopimuspuolille tiedoksi. Jos jokin sopimuspuolista sitä pyytää, näiden myöhemmin annettavien tuomioiden ja päätösten vaikutukset selvitetään sekakomiteassa tämän sopimuksen asianmukaisen toteutumisen varmistamiseksi. Voimassa olevat tulkinnat annetaan tiedoksi ECAA-sopimuskumppaneille ennen sopimuksen allekirjoituspäivää. Päätösten, jotka sekakomitea tekee tämän menettelyn mukaisesti, on oltava yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia.

2. Jos ECAA-sopimuskumppanin tuomioistuimen ratkaistavaksi annetussa asiassa tulee esille kysymys tämän sopimuksen, liitteessä I lueteltujen säädösten säännösten tai niiden nojalla annettujen ja asiasisällöltään EY:n perustamissopimuksen vastaavien sääntöjen sekä perustamissopimuksen nojalla annettujen säädösten kanssa yhtenevien säädösten tulkinnasta, kyseinen tuomioistuin pyytää, jos se katsoo sen olevan tarpeen päätöksen antamiseksi asiassa, liitteen IV mukaisesti yhteisöjen tuomioistuinta tekemään päätöksen tämän kysymyksen osalta. ECAA-sopimuskumppani voi liitteen IV mukaisesti tehdä päätöksen, jolla säädetään, missä määrin ja minkälaisia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen sen tuomioistuimet soveltavat tätä määräystä. Tällaisesta päätöksestä on ilmoitettava sopimuksen tallettajalle sekä yhteisöjen tuomioistuimelle. Tallettaja ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

3. Kun sopimuspuolen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, ei voi 2 kohdan mukaisesti antaa kysymystä yhteisöjen tuomioistuimen päätettäväksi, sopimuspuolen on toimitettava kyseisen tuomioistuimen tuomio sekakomitealle, joka pyrkii säilyttämään sopimuksen yhdenmukaisen tulkinnan. Jos sekakomitea ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja sopimuspuolen tuomioistuimen tuomion välinen ero on saatettu sen käsiteltäväksi, onnistunut säilyttämään tämän sopimuksen yhdenmukaista tulkintaa, voidaan soveltaa 20 artiklassa määrättyjä menettelyjä.

UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ
17 artikla

1. Tällä sopimuksella ei rajoiteta sopimuspuolten oikeutta antaa yksipuolisesti uutta lainsäädäntöä tai muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöään lentoliikenteen alalla tai siihen liittyvällä liitteessä I mainitulla alalla, edellyttäen, että tämä tapahtuu syrjimättömyyden periaatetta ja tämän artiklan sekä 18 artiklan 4 kohdan määräyksiä noudattaen. Assosioituneet osapuolet voivat antaa tällaista lainsäädäntöä ainoastaan, jos se on tämän sopimuksen mukaista.

2. Jos sopimuspuoli on antanut uutta lainsäädäntöä tai hyväksynyt muutoksen lainsäädäntöönsä, sen on ilmoitettava asiasta sekakomitean välityksellä muille sopimuspuolille viimeistään kuukauden kuluttua lainsäädännön antamisesta. Jos jokin sopimuspuoli sitä pyytää, sekakomitea järjestää tämän jälkeen kahden kuukauden kuluessa näkemysten vaihdon tällaisen uuden lainsäädännön tai muutoksen mahdollisista vaikutuksista sopimuksen asianmukaiseen toteutumiseen.

3. Sekakomitea joko

a) tekee päätöksen, jolla tarkistetaan liitettä I siten, että siihen sisällytetään, tarvittaessa vastavuoroisuutta noudattaen, kyseinen uusi lainsäädäntö tai muutos; tai

b) tekee päätöksen, jolla kyseinen uusi lainsäädäntö tai muutos katsotaan tämän sopimuksen mukaiseksi; tai

c) päättää muista toimenpiteistä, joilla varmistetaan tämän sopimuksen asianmukainen toteutuminen.

4. Jos kyseinen lainsäädäntö on annettu tämän sopimuksen allekirjoittamisen ja sen voimaantulon välisenä aikana ja siitä on ilmoitettu muille sopimuspuolille, päivämääräksi, jolloin asia on annettu sekakomitean käsiteltäväksi, katsotaan se päivämäärä, jolloin ilmoitus on saatu. Sekakomitea voi tehdä päätöksensä aikaisintaan kuudenkymmenen päivän kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

SEKAKOMITEA
18 artikla

1. Perustetaan sekakomitea, joka vastaa tämän sopimuksen hallinnoinnista ja huolehtii sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 21 ja 22 artiklan soveltamista. Tätä varten sekakomitea antaa suosituksia ja tekee päätöksiä tässä sopimuksessa määrätyissä asioissa. Sopimuspuolet panevat sekakomitean päätökset täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.

2. Sekakomitea koostuu sopimuspuolten edustajista.

3. Sekakomitea tekee päätöksensä yksimielisesti. Se voi kuitenkin päättää enemmistöäänestysmenettelyn soveltamisesta tietyissä erityiskysymyksissä.

4. Sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sopimuspuolet vaihtavat tietoja muuan muassa uudesta lainsäädännöstä tai tehdyistä päätöksistä, jotka ovat tämän sopimuksen kannalta olennaisia, ja neuvottelevat sekakomiteassa, jos jokin sopimuspuoli pyytää neuvotteluja, myös sosiaalisista kysymyksistä.

5. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6. Jokin ECAA-sopimuskumppani tai Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot toimivat vuorotellen sekakomitean puheenjohtajana komitean työjärjestyksessä vahvistettavien yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti.

7. Sekakomitean puheenjohtaja kutsuu sen koolle vähintään kerran vuodessa tämän sopimuksen yleisen toteutumisen tarkastelua varten sekä jonkin sopimuspuolen pyynnöstä aina, kun olosuhteet sitä erityisesti edellyttävät. Sekakomitea seuraa jatkuvasti yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitystä. Tätä varten Euroopan yhteisö toimittaa ECAA-sopimuskumppaneille kaikki tämän sopimuksen toteutumisen kannalta olennaiset yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot. Sekakomitean on toimittava kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen yhdenmukaisen tulkinnan säilyttämiseksi.

8. Sekakomitea voi päättää perustaa työryhmiä avustamaan itseään tehtäviensä suorittamisessa.

19 artikla

1. Sekakomitean tekemä päätös sitoo sopimuspuolia. Jos sekakomitean tekemässä päätöksessä edellytetään sopimuspuolelta toimien toteuttamista, mainitun sopimuspuolen on toteutettava tarvittavat toimet ja ilmoitettava asiasta sekakomitealle.

2. Sekakomitean päätökset julkaistaan Euroopan unionin ja ECAA-sopimuskump-panien virallisissa lehdissä. Kussakin päätöksessä mainitaan päivämäärä, johon mennessä sopimuspuolten on pantava se täytäntöön, sekä muut taloudellisille toimijoille mahdollisesti merkitykselliset tiedot.

RIITOJEN RATKAISEMINEN
20 artikla

1. Yhteisö yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa tai ECAA-sopimuskumppani voi antaa tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevan riidan sekakomitean käsiteltäväksi, lukuun ottamatta tapauksia, joita varten tässä sopimuksessa on määrätty erityisistä menettelyistä.

2. Kun riita on annettu sekakomitean käsiteltäväksi 1 kohdan mukaisesti, pidetään välittömästi neuvottelu riitapuolten välillä. Tapauksissa, joissa Euroopan yhteisö ei ole riitapuolena, jokin riidan osapuolista voi kutsua yhteisön edustajan mukaan neuvotteluun. Riitapuolet voivat laatia ratkaisuehdotuksen, joka toimitetaan välittömästi sekakomitealle. Päätöksissä, jotka sekakomitea tekee tämän menettelyn mukaisesti, on noudatettava yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

3. Jos sekakomitea ei kykene neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asia annettiin sen käsiteltäväksi, tekemään riitaa ratkaisevaa päätöstä, riitapuolet voivat antaa riidan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka päätös asiassa on lopullinen ja sitova. Yksityiskohtaiset säännöt riitojen antamisesta yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi määritetään liitteessä IV.

4. Jos sekakomitea ei tee päätöstä sen käsiteltäväksi annetusta asiasta neljän kuukauden kuluessa, sopimuspuolet voivat toteuttaa 21 ja 22 artiklan mukaisesti aiheellisia suojatoimenpiteitä enintään kuuden kuukauden ajan. Tämän jälkeen kukin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi. Sopimuspuoli ei voi toteuttaa suojatoimenpiteitä asiassa, joka on annettu tämän sopimuksen mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta 11 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä tapauksia tai jos sopimuspuoli noudattaa liitteessä I lueteltujen yksittäisten säädösten mukaisia menettelyjä.

SUOJATOIMENPITEET
21 artikla

Suojatoimenpiteiden soveltamisala ja kesto on rajoitettava siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 3 kohdan soveltamista ja tämän sopimuksen pöytäkirjoissa mainittujen turvallisuus- ja turva-arviointien suorittamista. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toteutumiselle.

22 artikla

1. Sopimuspuolen, joka harkitsee suojatoimenpiteiden toteuttamista, on ilmoitettava aikeestaan sekakomitean välityksellä muille sopimuspuolille sekä annettava kaikki olennaiset tiedot asiasta.

2. Sopimuspuolten on aloitettava välittömästi sekakomiteassa käytävät neuvottelut yleisesti hyväksyttävissä olevan ratkaisun löytämiseksi.

3. Asianomainen sopimuspuoli saa toteuttaa suojatoimenpiteitä vasta yhden kuukauden kuluttua 1 kohdan mukaisen ilmoituksen päivämäärästä, jollei 2 kohdan mukaista neuvottelumenettelyä ole saatu päätökseen ennen mainittua määräaikaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 3 kohdan soveltamista.

4. Asianomaisen sopimuspuolen on viipymättä ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sekakomitealle sekä annettava kaikki olennaiset tiedot asiasta.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
23 artikla

Sopimuspuolten edustajien, valtuutettujen ja asiantuntijoiden sekä tämän sopimuksen nojalla toimivien virkamiesten ja muiden viranomaisten on vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin pidettävä salassa tiedot, joita koskee salassapitovelvollisuus, erityisesti tiedot yrityksistä, niiden liikesuhteista tai niiden kustannustekijöistä.

KOLMANNET MAAT JA KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
24 artikla

1. Jos jokin sopimuspuoli sitä pyytää, sopimuspuolet neuvottelevat 25 ja 26 artiklassa määrättyjä menettelytapoja noudattaen sekakomiteassa

a) kansainvälisissä järjestöissä käsiteltävistä lentoliikennettä koskevista kysymyksistä; ja

b) eri näkökohdista, jotka liittyvät sopimuspuolten ja kolmansien maiden välisten suhteiden mahdolliseen kehitykseen lentoliikenteen alalla, sekä tällä alalla tehtyjen kahden- tai monenvälisten sopimusten olennaisten osien toteutumisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut neuvottelut järjestetään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja kiireellisissä tapauksissa mahdollisimman pian.

25 artikla

1. Edellä 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tärkeimpänä tavoitteena on

a) määrittää yhdessä, aiheutuuko käsiteltävistä kysymyksistä yhteiseen etuun liittyviä ongelmia; ja

b) tällaisten ongelmien luonteen mukaan:

- pohtia yhdessä, olisiko tarpeen koordinoida sopimuspuolten toimia asianomaisissa kansainvälisissä järjestöissä, tai

- pohtia yhdessä muita sopivia lähestymistapoja.

2. Sopimuspuolet toimittavat mahdollisimman pian toisilleen kaikki 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset tiedot.

26 artikla

Edellä 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen neuvottelujen päätavoitteena on tarkastella asiaan liittyviä kysymyksiä ja pohtia sopivia lähestymistapoja.

SIIRTYMÄJÄRJESTELYT
27 artikla

1. Pöytäkirjoissa I-IX vahvistetaan siirtymäjärjestelyt ja vastaavat siirtymäkaudet, joita sovelletaan Euroopan yhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja asianomaisen assosioituneen osapuolen välillä. Norjan tai Islannin ja assosioituneen osapuolen välillä sovelletaan samoja ehtoja kuin Euroopan yhteisön sekä sen jäsenvaltioiden ja asianomaisen assosioituneen osapuolen välillä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siirtymäkausien aikana kahden assosioituneen osapuolen välisen lentoliikennejärjestelmän asiaa koskevat osatekijät määritetään sen pöytäkirjan mukaan, joka on kahdesta kyseisiin assosioituneisiin osapuoliin viittaavasta pöytäkirjasta rajoittavampi.

3. Kunkin assosioituneen osapuolen asteittaista siirtymistä ECAA-sopimuksen täydelliseen soveltamiseen tarkastellaan arvioinneissa. Arvioinnit suorittaa Euroopan yhteisö yhteistyössä asianomaisen assosioituneen osapuolen kanssa. Kun assosioitunut osapuoli katsoo, että asiaa koskevassa pöytäkirjassa vahvistetut edellytykset siirtymäkauden päättymiselle on täytetty, se ilmoittaa Euroopan yhteisölle, että tämän olisi tehtävä asiasta arviointi.

4. Jos Euroopan yhteisö katsoo edellytysten täyttyvän, se ilmoittaa asiasta sekakomitealle ja tekee sen jälkeen päätöksen, jonka mukaan asianomainen assosioitunut osapuoli voi joko siirtyä seuraavaan siirtymäkauteen tai liittyä täysimääräisesti Euroopan yhteiseen ilmailualueeseen.

5. Jos Euroopan yhteisö katsoo, että edellytykset eivät täyty, se ilmoittaa asiasta sekakomitealle. Euroopan yhteisö antaa tällöin asianomaiselle assosioituneelle osapuolelle tarvittavia parannuksia koskevia suosituksia ja määrittää kohtuullisen määräajan parannusten täytäntöönpanoa varten. Ennen täytäntöönpanoajan päättymistä suoritetaan toinen arviointi ja tarvittaessa lisäarviointeja, joissa selvitetään, onko suositusten mukaiset parannukset pantu tehokkaasti ja tyydyttävästi täytäntöön.

SUHDE KAHDENVÄLISIIN LENTOLIIKENNESOPIMUKSIIN JA -JÄRJESTELYIHIN
28 artikla

1. Tämän sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia suhteessa assosioituneiden osapuolten ja Euroopan yhteisön, EY:n jäsenvaltioiden, Norjan tai Islannin välillä sekä assosioituneiden osapuolten välillä voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten ja/tai -järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, sellaisia omistusta, liikenneoikeuksia, kapasiteettia, vuorotiheyttä, ilma-aluksen tyyppiä tai vaihtamista, yhteistunnusten käyttöä ja hintoja koskevia määräyksiä, joista on sovittu assosioituneen osapuolen ja Euroopan yhteisön, EY:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin välillä tai kahden assosioituneen osapuolen välillä voimassa olevassa kahdenvälisessä lentoliikennesopimuksessa ja/tai -järjestelyssä, sovelletaan kyseisen sopimuksen tai järjestelyn sopimuspuolten välillä 27 artiklassa tarkoitettujen siirtymäkausien aikana, jos tällainen kahdenvälinen sopimus ja/tai järjestely on asianomaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintavapauden kannalta joustavampi kuin asianomaisen assosioituneen osapuolen osalta sovellettavan pöytäkirjan määräykset.

3. Assosioituneen osapuolen ja muun sopimuspuolen välinen riita siitä, ovatko asianomaisen assosioituneen osapuolen osalta sovellettavan pöytäkirjan vai kahdenvälisten sopimusten ja/tai järjestelyjen määräykset joustavampia ECAA-sopimuksen täydellistä soveltamista silmällä pitäen, ratkaistaan 20 artiklan määräysten mukaista riitojenratkaisumenettelyä soveltaen. Riidat, jotka koskevat keskenään ristiriidassa olevien pöytäkirjojen suhteen määrittämistä, ratkaistaan samalla tavalla.

VOIMAANTULO, UUDELLEENTARKASTELU, VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN JA MUUT MÄÄRÄYKSET
29 artikla
Voimaantulo

1. Allekirjoittajat ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön (tallettaja) huostaan, mistä tallettaja ilmoittaa kaikille muille allekirjoittajille sekä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjes-tölle.

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona Euroopan yhteisö sekä sen jäsenvaltiot ja vähintään yksi assosioitunut osapuoli ovat tallettaneet ratifiointi- tai hyväksymiskirjansa. Niiden allekirjoittajien osalta, jotka ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen kyseisen tallettamispäivän jälkeen, sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona kyseinen allekirjoittaja on tallettanut ratifiointi- tai hyväksymiskirjansa.

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään, Euroopan yhteisö sekä sen jäsenvaltiot ja vähintään yksi assosioitunut osapuoli, voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti päättää soveltavansa tätä sopimusta keskenään väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä ilmoittamalla siitä tallettajalle, joka ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

30 artikla
Uudelleentarkastelu

Tätä sopimusta tarkastellaan uudelleen, jos jokin sopimuspuoli sitä pyytää, ja joka tapauksessa viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

31 artikla
Voimassaolon päättyminen

1. Kukin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta tallettajalle, joka puolestaan ilmoittaa irtisanomisesta muille sopimuspuolille sekä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Jos Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot irtisanovat tämän sopimuksen, sen voimassaolo päättyy vuoden kuluttua irtisanomisilmoituksen päivämäärästä. Jos jokin muu sopimuspuoli irtisanoo tämän sopimuksen, sen voimassaolo päättyy ainoastaan kyseisen sopimuspuolen osalta vuoden kuluttua irtisanomisilmoituksen päivämäärästä. Sopimuksen voimassaolon päättymispäivänä harjoitettava lentoliikenne voi kuitenkin jatkua sen Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) aikataulukauden loppuun, jonka aikana sopimuksen voimassaolo päättyy.

2. Jos assosioitunut osapuoli liittyy Euroopan unioniin, se lakkaa automaattisesti olemasta tämän sopimuksen mukainen assosioitunut osapuoli ja siitä tulee sen sijaan EY:n jäsenvaltio.

3. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy tai keskeytyy assosioituneen osapuolen osalta, jos kyseisen osapuolen assosiaatiosopimuksen voimassaolo päättyy tai keskeytyy.

32 artikla
ECAA:n laajentaminen

Euroopan yhteisö voi pyytää mitä tahansa valtiota tai yhteisöä, joka on valmis saattamaan lentoliikennettä ja siihen liittyviä näkökohtia koskevat säädöksensä yhdenmukaisiksi yhteisön oikeuden kanssa tai joka on vahvistanut tai vahvistaa läheistä taloudellista yhteistyötä koskevan kehyksen, kuten assosiaatiosopimuksen, liittymään ECAA-sopimukseen. Tätä varten sopimuspuolet muuttavat tätä sopimusta tarvittavalla tavalla.

33 artikla
Gibraltarin lentoasema

1. Tämän sopimuksen soveltamisella Gibraltarin lentoasemaan ei katsota olevan vaikutusta Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan sen alueen suvereniteettia koskevassa riidassa, jolla tämä lentoasema sijaitsee.

2. Tätä sopimusta ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön.

34 artikla
Kielet

Tämä sopimus on laadittu Euroopan unionin ja muiden sopimuspuolten kuin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden virallisilla kielillä yhtenä kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

LIITE I

SIVIILI-ILMAILUUN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Seuraavien Euroopan yhteisön säädösten "sovellettavia säännöksiä" sovelletaan pääsopimuksen ja horisontaalisia mukautuksia koskevan liitteen II mukaisesti, jollei tässä liitteessä tai sen jälkeisissä pöytäkirjoissa I–IX toisin mainita. Yksittäisiä säädöksiä koskevat erityiset mukautukset on tarvittaessa mainittu niiden jäljessä.

A. MARKKINOILLE PÄÄSY JA SIIHEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

N:o 2407/92

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2407/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista

Sovellettavat säännökset: 1–18 artikla ja liite, lukuun ottamatta 13 artiklan 3 kohdassa olevaa viittausta EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan (entinen 169 artikla)

N:o 2408/92

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille,

sellaisena kuin se on muutettuna tai mukautettuna

- Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 29 artiklalla

- ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 7/94

- Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan, jäljempänä "vuoden 2003 liittymisasiakirja", 20 artiklalla

Sovellettavat säännökset: 1–15 artikla ja liitteet I, II ja III

N:o 2409/92

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2409/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista

Sovellettavat säännökset: 1–10 artikla

N:o 95/93

Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 894/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1554/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–12 artikla ja 14 a artiklan 2 kohta

Sovellettaessa 12 artiklan 2 kohtaa tarkoitetaan ilmaisulla "komissio" ilmaisua "sekakomitea".

N:o 96/67

Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla

Sovellettavat säännökset: 1–25 artikla ja liite

Sovellettaessa 10 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla "jäsenvaltiot" ilmaisua "EY:n jäsenvaltiot".

Sovellettaessa 20 artiklan 2 kohtaa tarkoitetaan ilmaisulla "komissio" ilmaisua "sekakomitea".

N:o 785/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista

Sovellettavat säännökset: 1–8 artikla ja 10 artiklan 2 kohta

B. ILMALIIKENTEEN HALLINTA

N:o 549/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus)

Sovellettavat säännökset: 1–4 artikla, 6 artikla ja 9–14 artikla

N:o 550/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (palveluntarjonta-asetus)

Sovellettavat säännökset: 1–19 artikla, liitteet I ja II

N:o 551/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (ilmatila-asetus)

Sovellettavat säännökset: 1–11 artikla

N:o 552/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus)

Sovellettavat säännökset: 1–12 artikla, liitteet I–V

N:o 2096/2005

Komission asetus (EY) N:o 2096/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista

Sovellettavat säännökset: 1–9 artikla, liitteet I–V

N:o 2150/2005

Komission asetus (EY) N:o 2150/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä

Sovellettavat säännökset: 1–9 artikla ja liite

C. LENTOTURVALLISUUS

N:o 3922/91

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- komission asetus (EY) N:o 2176/96, annettu 13 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen

- komission asetus (EY) N:o 1069/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen

- komission asetus (EY) N:o 2871/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–10 ja 12–13 artikla, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 2 kohdan toista virkettä, sekä liitteet I–III

Sovellettaessa 12 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla "jäsenvaltiot" ilmaisua "EY:n jäsenvaltiot".

N:o 94/56

Neuvoston direktiivi 94/56/EY, annettu 21 päivänä marraskuuta 1994, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista

Sovellettavat säännökset: 1–12 artikla

Sovellettaessa 9 ja 12 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla "komissio" ilmaisua "kaikki muut ECAA:n sopimuspuolet".

N:o 1592/2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1643/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta

- komission asetus (EY) N:o 1701/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–57 artikla, liitteet I ja II

N:o 2003/42

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla

Sovellettavat säännökset: 1–11 artikla, liitteet I ja II

N:o 1702/2003

Komission asetus (EY) N:o 1702/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- komission asetus (EY) N:o 381/2005, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1702/2003 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–4 artikla ja liite. Sekakomitea määrittää siirtymäkaudet, joihin tässä asetuksessa viitataan.

N:o 2042/2003

Komission asetus (EY) N:o 2042/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003, lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Sovellettavat säännökset: 1–6 artikla, liitteet I–IV

N:o 104/2004

Komission asetus (EY) N:o 104/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan organisaatiota ja kokoonpanoa koskevista säännöistä

Sovellettavat säännökset: 1–7 artikla ja liite

N:o 488/2005

Komission asetus (EY) N:o 488/2005, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista

N:o 2111/2005

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–13 artikla ja liite

D. ILMAILUN TURVAAMINEN

N:o 2320/2002

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 849/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2320/2002 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–12 artikla ja liite

N:o 622/2003

Komission asetus (EY) N:o 622/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- komission asetus (EY) N:o 68/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

- komission asetus (EY) N:o 781/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

- komission asetus (EY) N:o 857/2005, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–5 artikla ja liite

N:o 1217/2003

Komission asetus (EY) N:o 1217/2003, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2003, kansallisia siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä vaatimuksista

Sovellettavat säännökset: 1–11 artikla, liitteet I ja II

N:o 1486/2003

Komission asetus (EY) N:o 1486/2003, annettu 22 päivänä elokuuta 2003, siviili-ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä

Sovellettavat säännökset: 1–16 artikla

N:o 1138/2004

Komission asetus (EY) N:o 1138/2004, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2004, lentoasemien turvavalvottujen alueiden kriittisten osien yhteisestä määritelmästä

Sovellettavat säännökset: 1–8 artikla

E. YMPÄRISTÖ

N:o 89/629

Neuvoston direktiivi 89/629/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1989, siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–8 artikla

N:o 92/14

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- neuvoston direktiivi 98/20/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, direktiivin 92/14/ETY muuttamisesta

- komission direktiivi 1999/28/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1999, neuvoston direktiivin 92/14/ETY liitteen muuttamisesta

- komission asetus (EY) N:o 991/2001, annettu 21 päivänä toukokuuta 2001, neuvoston direktiivin 92/14/ETY liitteen muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–11 artikla ja liite

N:o 2002/30

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta

Sellaisena kuin se on muutettuna tai mukautettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla

Sovellettavat säännökset: 1–15 artikla, liitteet I ja II

N:o 2002/49

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta

Sovellettavat säännökset: 1–16 artikla, liitteet I–VI

F. SOSIAALISET NÄKÖKOHDAT

N:o 89/391

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä

Sovellettavat säännökset: 1–16 ja 18–19 artikla

N:o 2003/88

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista

Sovellettavat säännökset: 1–19, 21–24 ja 26–29 artikla

N:o 2000/79

Neuvoston direktiivi 2000/79/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan lentoyhtiöiden liiton (AEA), Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF), Euroopan ohjaamomiehistöyhdistyksen (ECA), Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden yhdistyksen (ERA) ja Kansainvälisen tilauslentoyhtiöiden järjestön (IACA) tekemän, siviili-ilmailun liikkuvien työntekijöiden työajan järjestämistä koskevan eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta

Sovellettavat säännökset: 1–5 artikla

G. KULUTTAJANSUOJA

N:o 90/314

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista

Sovellettavat säännökset: 1–10 artikla

N:o 92/59

Neuvoston direktiivi 92/59/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, yleisestä tuoteturvallisuudesta

Sovellettavat säännökset: 1–19 artikla

N:o 93/13

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Sovellettavat säännökset: 1–10 artikla ja liite

Sovellettaessa 10 artiklaa tarkoitetaan ilmaisulla "komissio" ilmaisua "kaikki muut ECAA:n sopimuspuolet".

N:o 95/46

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

Sovellettavat säännökset: 1–34 artikla

N:o 2027/97

Neuvoston asetus (EY) N:o 2027/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 889/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–8 artikla

N:o 261/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–17 artikla

H. MUUT SÄÄDÖKSET

N:o 2299/89

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2299/89, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1989, tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- neuvoston asetus (ETY) N:o 3089/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, asetuksen (ETY) N:o 2299/89 muuttamisesta

- neuvoston asetus (EY) N:o 323/1999, annettu 8 päivänä helmikuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 2299/89 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–22 artikla ja liite

N:o 91/670

Neuvoston direktiivi 91/670/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä

Sovellettavat säännökset: 1–8 artikla ja liite

N:o 3925/91

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3925/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, yhteisön sisäisen lentomatkan suorittavien henkilöiden käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten ja muodollisuuksien lakkauttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–5 artikla

N:o 437/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista,

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–11 artikla, liitteet I ja II

N:o 1358/2003

Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta

Sovellettavat säännökset: 1–4 artikla, liitteet I–III

N:o 2003/96

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta

Sovellettavat säännökset: 14 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta

--------------------------------------------------

LIITE II

HORISONTAALISET MUKAUTUKSET JA TIETYT MENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Liitteessä I lueteltujen säädösten säännöksiä sovelletaan sopimuksen ja tämän liitteen 1-4 kohdan mukaisesti, jollei liitteessä I muuta määrätä. Yksittäisiin säädöksiin tarvittavat mukautukset on mainittu liitteessä I.

Tätä sopimusta sovelletaan tämän liitteen 5 ja 6 kohdassa määrättyjen menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

1. SÄÄDÖSTEN JOHDANTO-OSAT

Lueteltujen säädösten johdanto-osia ei mukauteta tätä sopimusta varten. Ne ovat olennaisia siinä määrin kuin ne ovat tarpeen kyseisten säädösten säännösten tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi oikein tämän sopimuksen soveltamisalalla.

2. SÄÄDÖSTEN YKSITTÄISET ILMAISUT

Seuraavilla liitteessä I lueteltujen säädösten ilmaisuilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa seuraavaa:

a) ilmaisulla "yhteisö" ilmaisua "Euroopan yhteinen ilmailualue";

b) ilmaisuilla "yhteisön oikeus", "yhteisön lainsäädäntö", "yhteisön säädökset" ja "EY:n perustamissopimus" ilmaisua "ECAA-sopimus";

c) ilmaisulla "yhteisön lentoasema" ilmaisua "Euroopan yhteisellä ilmailualueella sijaitsevat lentoasemat",

d) ilmaisuilla "Euroopan yhteisöjen virallinen lehti" tai "Euroopan unionin virallinen lehti" ilmaisua "sopimuspuolten viralliset lehdet";

e) ilmaisulla "yhteisön lentoliikenteen harjoittaja" ilmaisua "ECAA:n lentoliikenteen harjoittaja".

3. VIITTAUKSET JÄSENVALTIOIHIN

Jos liitteessä I luetelluissa säädöksissä viitataan "jäsenvaltioon" tai "jäsenvaltioihin", viittausten katsotaan tarkoittavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden lisäksi myös ECAA-sopimuskumppaneita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 4 kohdan soveltamista.

4. EUROOPAN YHTEISÖN KOMITEOITA JA ASSOSIOITUNEIDEN OSAPUOLTEN KUULEMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Euroopan komissio kuulee assosioituneiden osapuolten asiantuntijoita ja antaa näille mahdollisuuden esittää kantansa kaikissa tapauksissa, joissa liitteessä I luetelluissa säädöksissä säädetään, että Euroopan komission on kuultava Euroopan yhteisön komiteoita ja annettava näille mahdollisuus esittää kantansa ja lausuntonsa.

Kutakin kuulemista varten järjestetään yksi kokous, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio, ja kuuleminen tapahtuu sekakomiteassa Euroopan komission kutsusta ennen Euroopan yhteisön asianomaisen komitean kuulemista. Euroopan komissio toimittaa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin assosioituneelle osapuolelle kaiken tarvittavan aineiston, jolleivät erityiset olosuhteet edellytä lyhyempää määräaikaa.

Assosioituneita osapuolia pyydetään toimittamaan näkökantansa Euroopan komissiolle. Euroopan komissio ottaa asianmukaisesti huomioon assosioituneiden osapuolten esittämät kannat.

Edellä olevat määräykset eivät koske tässä sopimuksessa määritettyjen kilpailusääntöjen soveltamista; kilpailusääntöjä sovellettaessa noudatetaan liitteessä III vahvistettuja erityisiä kuulemismenettelyjä.

5. YHTEISTYÖ JA TIETOJEN VAIHTO

Jotta voitaisiin helpottaa sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien käyttämistä, näiden viranomaisten on pyynnöstä vaihdettava keskenään kaikki tiedot, joita tämän sopimuksen asianmukainen toteutuminen edellyttää.

6. VIITTAUS KIELIIN

Sopimuspuolilla on oikeus käyttää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa menettelyissä kaikkia Euroopan unionin toimielinten tai muiden sopimuspuolten virallisia kieliä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteen IV soveltamista. Sopimuspuolet ovat kuitenkin tietoisia siitä, että englantia käyttämällä helpotetaan kyseisiä menettelyjä. Jos jossakin virallisessa asiakirjassa käytetään kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, sen kanssa on samanaikaisesti toimitettava asiakirjan käännös jollekin Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle; tällöin on otettava huomioon, mitä tämän kohdan edellisessä virkkeessä on sanottu. Jos jokin sopimuspuoli aikoo käyttää suullisessa menettelyssä kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, kyseisen sopimuspuolen on huolehdittava simultaanitulkkauksesta englannin kielelle.

--------------------------------------------------

LIITE III

PÄÄSOPIMUKSEN 14 ARTIKLASSA TARKOITETUT KILPAILU- JA VALTIONTUKISÄÄNNÖT

1 artikla
Valtion monopolit

Assosioituneet osapuolet mukauttavat asteittain kaikki valtion kaupalliset monopolit varmistaakseen, että siinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa, joka sisältää kyseistä assosioitunutta osapuolta koskevat siirtymäjärjestelyt, tarkoitetun toisen siirtymäkauden loppuun mennessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää sopimuspuolten kansalaisten välillä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ilmoitetaan sekakomitealle.

2 artikla
Valtiontuki- ja kilpailulainsäädännön lähentäminen

1. Sopimuspuolet tunnustavat olevan tärkeää lähentää assosioituneiden osapuolten voimassa olevaa valtiontuki- ja kilpailulainsäädäntöä Euroopan yhteisön vastaavaan lainsäädäntöön. Assosioituneet osapuolet pyrkivät varmistamaan, että niiden voimassa olevat ja tulevat valtiontukea ja kilpailua koskevat lait saatetaan asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

2. Lainsäädännön lähentäminen alkaa tämän sopimuksen tullessa voimaan, ja se ulotetaan asteittain koskemaan kaikkia tässä liitteessä tarkoitettujen Euroopan yhteisön valtiontuki- ja kilpailusäännösten osia siinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa, joka sisältää kyseistä assosioitunutta osapuolta koskevat siirtymäjärjestelyt, tarkoitetun toisen siirtymäkauden loppuun mennessä. Assosioitunut osapuoli määrittelee lisäksi yhteistyössä Euroopan komission kanssa yksityiskohtaiset säännöt lainsäädännön lähentämisen täytäntöönpanon ja toteutettavien lainvalvontatoimien seurantaa varten.

3 artikla
Kilpailusäännöt ja muut taloutta koskevat määräykset

1. Seuraavat käytännöt ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa kahden tai useamman sopimuspuolen väliseen kauppaan:

i) yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii) yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sopimuspuolten koko alueella tai merkittävällä osalla sitä;

iii) valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.

2. Tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan Euroopan yhteisössä sovellettavien kilpailusääntöjen, erityisesti EY:n perustamissopimuksen 81, 82, 86 ja 87 artiklan, soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden sekä Euroopan yhteisön toimielinten käyttöön ottamien tulkintavälineiden perusteella.

3. Kukin assosioitunut osapuoli varmistaa, että 1 kohdan i ja ii alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittavat toimivaltuudet annetaan toiminnaltaan riippumattomalle julkiselle elimelle yksityisten ja julkisten sekä sellaisten yritysten osalta, joille on myönnetty erityisiä oikeuksia.

4. Assosioitunut osapuoli nimeää tai perustaa toiminnaltaan riippumattoman viranomaisen, jolla on 1 kohdan iii alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittavat toimivaltuudet. Kyseisellä viranomaisella on oltava muun muassa toimivaltuudet hyväksyä valtiontukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukiavustuksia 2 kohdan mukaisesti sekä määrätä sääntöjenvastaisesti myönnetty valtiontuki takaisinmaksettavaksi.

5. Kukin sopimuspuoli varmistaa avoimuuden valtiontukien alalla muun muassa antamalla vuosittain muille sopimuspuolille kertomuksen tai vastaavan, jossa noudatetaan valtiontukia koskevan Euroopan yhteisön katsauksen menetelmiä ja esitystapaa. Sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä tietoja yksittäisistä valtiontukitapauksista.

6. Kukin assosioitunut osapuoli toteuttaa ennen 4 kohdassa tarkoitetun viranomaisen perustamista käyttöön otettujen tukijärjestelmien kattavan määrityksen ja lähentää kyseiset tukijärjestelmät 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

7. a) Sovellettaessa 1 kohdan iii alakohdan määräyksiä sopimuspuolet sopivat, että siinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa, joka sisältää kyseistä assosioitunutta osapuolta koskevat siirtymäjärjestelyt, tarkoitettujen siirtymäkausien aikana assosioituneen osapuolen myöntämien valtiontukien arvioinnissa otetaan huomioon, että kyseistä assosioitunutta osapuolta pidetään samanlaisena alueena kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut Euroopan yhteisön alueet.

b) Siinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa, joka sisältää kyseistä assosioitunutta osapuolta koskevat siirtymäjärjestelyt, tarkoitetun ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä assosioitunut osapuoli esittää Euroopan yhteisöjen komissiolle BKT:tä henkeä kohti koskevat lukunsa NUTS II -tasolle yhdenmukaistettuina. Tämän jälkeen 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja Euroopan komissio arvioivat yhdessä kyseisen assosioituneen osapuolen alueiden tukikelpoisuuden ja niitä koskevat maksimaaliset tuki-intensiteetit laatiakseen alueellisen tukikartan asiaa koskevien Euroopan yhteisön suuntaviivojen perusteella.

8. Jos jokin sopimuspuoli katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton 1 kohdan kanssa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta sekakomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on pyytänyt näitä neuvotteluja.

9. Sopimuspuolet vaihtavat tietoja ammatillisen salassapitovelvollisuuden ja liikesalaisuuden sallimissa rajoissa.

LIITE IV

ASIAN SAATTAMINEN EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI

1. Sopimuksen 16 artiklaan liittyvät yleiset periaatteet

1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, jäljempänä "yhteisöjen tuomioistuin", vahvistamia menettelyjä, jotka koskevat ennakkoratkaisupyyntöjen tekemistä Euroopan yhteisössä, noudatetaan soveltuvin osin. Kun ennakkoratkaisu on annettu, sopimuspuolen tuomioistuin soveltaa yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion mukaista tulkintaa.

2. Sopimuspuolilla on tämän sopimuksen soveltamisalalla samat oikeudet esittää huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimelle kuin EY:n jäsenvaltioilla.

2. Sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn soveltamisala ja menettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Kun sopimuspuoli tekee 16 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti päätöksen siitä, missä määrin ja minkälaisia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen asioita saatetaan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi, päätöksessä on säädettävä,

a) että jokainen sopimuspuolen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, pyytää yhteisöjen tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisun kysymyksestä, joka on otettu esille ensin mainitun tuomioistuimen ratkaistavaksi annetussa asiassa ja koskee 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen pätevyyttä tai tulkintaa, jos kyseinen tuomioistuin katsoo, että kysymyksestä on tehtävä päätös, jotta se voisi antaa tuomion; tai

b) että jokainen sopimuspuolen tuomioistuin voi pyytää yhteisöjen tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisun kysymyksestä, joka on otettu esille ensin mainitussa tuomioistuimessa ja koskee 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen pätevyyttä tai tulkintaa, jos kyseinen tuomioistuin katsoo, että kysymyksestä on tehtävä päätös, jotta se voisi antaa tuomion.

2. Sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt rakennetaan periaatteille, jotka sisältyvät yhteisöjen tuomioistuimen toimintaa säänteleviin oikeussäännöksiin, mukaan luettuina asiaa koskevat EY:n perustamissopimuksen määräykset sekä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöt, työjärjestys ja oikeuskäytäntö. Jos sopimuspuoli tekee päätöksen tämän määräyksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, sen on otettava huomioon myös ne käytännön ohjeet, jotka yhteisöjen tuomioistuin on antanut Muistiossa kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä.

3. Sopimuksen 20 artiklan 3 kohdan mukainen asian käsiteltäväksi saattaminen

Yhteisöjen tuomioistuin käsittelee riidat, jotka on saatettu 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti sen käsiteltäviksi, samalla tavalla kuin riidat, jotka on saatettu EY:n perustamissopimuksen 239 artiklan mukaisesti sen käsiteltäviksi.

4. Asian saattaminen yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja kielet

Sopimuspuolilla on oikeus käyttää yhteisöjen tuomioistuimessa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa menettelyissä kaikkia Euroopan unionin toimielinten tai muiden sopimuspuolten virallisia kieliä. Jos virallisessa asiakirjassa käytetään kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, asiakirjasta on samanaikaisesti toimitettava käännös ranskan kielelle. Jos jokin sopimuspuoli aikoo käyttää suullisessa menettelyssä kieltä, joka ei ole Euroopan unionin toimielinten virallinen kieli, kyseisen sopimuspuolen on huolehdittava simultaanitulkkauksesta ranskan kielelle.

LIITE V

PÖYTÄKIRJA I

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Albanian tasavalta, jäljempänä "Albania", on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun Albania on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Albanian on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja kansallinen sääntelyelin, perustettava ilmaliikennepalvelujen kansallinen valvontaelin, käynnistettävä ilmatilansa uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

v) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Albanian on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Albaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Albaniassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla Albanian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä Albaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Albaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Albaniassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Albaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Albaniassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä Albanian velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Albanian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa Albania osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Albania voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Albaniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan Albanian asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Albaniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA II

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Bosnia ja Hertsegovina on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun Bosnia ja Hertsegovina on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Bosnia ja Hertsegovinan on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), direktiiviä 96/67/EY (maahuolinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

v) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai tämän sopimuksen liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Bosnia ja Hertsegovinan on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja kansallinen sääntelyelin, perustettava ilmaliikennepalvelujen kansallinen valvontaelin, käynnistettävä ilmatilansa uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

ii) sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Bosnia ja Hertsegovinassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla Bosnia ja Hertsegovinan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Bosnia ja Hertsegovinassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Bosnia ja Hertsegovinassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä Bosnia ja Hertsegovinan velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Bosnia ja Hertsegovinan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa Bosnia ja Hertsegovina osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Bosnia ja Hertsegovina voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan Bosnia ja Hertsegovinan asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Bosnia ja Hertsegovinassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA III

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkausi

1. Siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Bulgarian tasavalta, jäljempänä "Bulgaria", on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla, ja enintään siihen asti, kun Bulgaria liittyy Euroopan unionin jäseneksi.

2. Tässä sopimuksessa tai sen liitteissä olevat viittaukset "toiseen siirtymäkauteen" tarkoittavat Bulgarian tapauksessa 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta.

2 artikla
Siirtymäkauteen liittyvät ehdot

Bulgarian on siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä pääsopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Bulgariassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Bulgariassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Bulgariassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Bulgariassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Bulgariassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siirtymäkauden alusta Bulgarian velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Bulgarian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Bulgaria voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

2. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Bulgariassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Bulgariassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA IV

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Kroatian tasavalta, jäljempänä "Kroatia", on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun Kroatia on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Kroatian on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), direktiiviä 96/67/EY (maahuolinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja kansallinen sääntelyelin, perustettava ilmaliikennepalvelujen kansallinen valvontaelin, käynnistettävä ilmatilansa uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

v) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai tämän sopimuksen liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Kroatian on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen ja toisen siirtymäkauden aikana yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Kroatiassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Kroatiassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Kroatiassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Kroatiassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Kroatiassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Kroatiassa sijaitsevaa paikkaa;

c) toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla Kroatian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä Kroatiassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä Kroatian velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Kroatian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa Kroatia osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Kroatia voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Kroatiassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan Kroatian asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Kroatiassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA V

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), direktiiviä 96/67/EY (maahuolinta), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja kansallinen sääntelyelin, perustettava ilmaliikennepalvelujen kansallinen valvontaelin, käynnistettävä ilmatilansa uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

v) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai tämän sopimuksen liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Tiettyjen säädösten soveltaminen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

Sen estämättä, mitä tämän pöytäkirjan 2 artiklassa määrätään, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen

i) sovellettava käytännössä yleissopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

ii) valvottava, että entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat noudattavat käytännössä asetusta (EY) N:o 261/2004;

iii) irtisanottava entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen ja Macedonian Airlines -yhtiön (MAT) välinen sopimus tai saatettava se yhteisön oikeuden mukaiseksi.

5 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

6 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA VI

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Serbian tasavalta on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu asianomaisen Euroopan yhteisön viranomaisen tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun Serbian tasavalta on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu asianomaisen Euroopan yhteisön viranomaisen tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Serbian tasavallan on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), direktiiviä 96/67/EY (maahuolinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja Serbian tasavallan sääntelyelin, perustettava Serbian tasavallan ilmaliikennepalvelujen valvontaelin, käynnistettävä Serbian tasavallan ilmatilan uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

v) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai tämän sopimuksen liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Serbian tasavallan on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Serbian tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Serbian tasavallassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla Serbian tasavallan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä Serbian tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Serbian tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Serbian tasavallassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Serbian tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Serbian tasavallassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä Serbian tasavallan velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Serbian tasavallan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa Serbian tasavalta osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Serbian tasavalta voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Serbian tasavallassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan Serbian tasavallan asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Serbian tasavallassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA VII

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Montenegron tasavalta on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu asianomaisen Euroopan yhteisön viranomaisen tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun Montenegron tasavalta on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu asianomaisen Euroopan yhteisön viranomaisen tekemällä arvioinnilla.

2 artikla
Siirtymäkausiin liittyvät ehdot

1. Montenegron tasavallan on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) oltava Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) täysjäsen ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), direktiiviä 96/67/EY (maahuolinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja Montenegron tasavallan sääntelyelin, perustettava Montenegron tasavallan ilmaliikennepalvelujen valvontaelin, käynnistettävä Montenegron tasavallan ilmatilan uudelleenjärjestely yhdeksi tai useammaksi toiminnalliseksi lohkoksi ja sovellettava ilmatilan joustavaa käyttöä;

v) ratifioitava yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai tämän sopimuksen liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. Montenegron tasavallan on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Montenegron tasavallassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla Montenegron tasavallan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Montenegron tasavallassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Montenegron tasavallassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä Montenegron tasavallan velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Montenegron tasavallan tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa Montenegron tasavalta osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Montenegron tasavalta voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan Montenegron tasavallan asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Montenegron tasavallassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA VIII

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Romanian väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
Siirtymäkausi

1. Siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun Romania on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 2 artiklassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Tässä sopimuksessa tai sen liitteissä olevat viittaukset "toiseen siirtymäkauteen" tarkoittavat Romanian tapauksessa 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäkautta.

2 artikla
Siirtymäkauteen liittyvät ehdot

Romanian on siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

3 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja Romaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Romaniassa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Romaniassa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) Romaniassa toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Romaniassa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta siirtymäkauden alusta alkaen Romanian velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat Romanian tai sen kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

4 artikla
Lentoturvallisuus

1. Siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin Romania voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

2. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Romaniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

5 artikla
Ilmailun turvaaminen

Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että Romaniassa toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

PÖYTÄKIRJA IX

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation väliset siirtymäjärjestelyt

1 artikla
UNMIKin toimivaltuudet

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät rajoita Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation, jäljempänä "UNMIK", toimivaltuuksia, jotka on määritelty YK:n turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

2 artikla
Siirtymäkaudet

1. Ensimmäinen siirtymäkausi ulottuu tämän sopimuksen voimaantulosta siihen asti, kun UNMIK on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

2. Toinen siirtymäkausi ulottuu ensimmäisen siirtymäkauden päättymisestä siihen asti, kun UNMIK on täyttänyt kaikki tämän pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa asetetut ehdot, ja ehtojen täyttyminen on varmennettu Euroopan yhteisön tekemällä arvioinnilla.

3 artikla
Siirtymäkauteen liittyvät ehdot

1. UNMIKin on ensimmäisen siirtymäkauden loppuun mennessä

i) pantava täytäntöön Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen hyväksymät yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset (JAR-vaatimukset), sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen kansainvälisen oikeuden mukaista erityisasemaa, ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki lentoturvallisuutta koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

ii) sovellettava ECACin asiakirjaa nro 30 ja pyrittävä panemaan täytäntöön kaikki ilmailun turvaamista koskevat säädökset liitteen I mukaisesti;

iii) sovellettava asetusta (ETY) N:o 3925/91 (käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten lakkauttaminen), asetusta (ETY) N:o 2409/92 (lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksut), direktiiviä 94/56/EY (onnettomuuksien tutkinta), asetusta (EY) N:o 2027/97 (lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksissa), direktiiviä 2003/42/EY (poikkeamien ilmoittaminen), asetusta (EY) N:o 261/2004 (lennolle pääsyn epääminen), direktiiviä 2000/79/EY (siviili-ilmailun työntekijöiden työaika) ja direktiiviä 2003/88/EY (työaika) liitteen I mukaisesti;

iv) erotettava toisistaan ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ja sääntelyelin ja perustettava tai nimettävä ilmaliikennepalvelujen valvontaelin;

v) sovellettava käytännössä yleissopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus);

vi) oltava edistynyt riittävästi johonkin pääsopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sopimukseen tai liitteeseen III sisältyvien valtiontuki- ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa, sen mukaan, kumpaa vaihtoehtoa sovelletaan.

2. UNMIKin on toisen siirtymäkauden loppuun mennessä sovellettava tätä sopimusta sekä kaikkia liitteessä I lueteltuja säädöksiä.

4 artikla
Siirtymäjärjestelyt

1. Sen estämättä, mitä pääsopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään

a) ensimmäisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja UNMIKiltä toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia minkä tahansa Kosovossa sijaitsevan paikan ja minkä tahansa EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevan paikan välillä;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat eivät saa olla UNMIKin tai Kosovossa asuvien henkilöiden enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa eivätkä UNMIKiltä toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saa olla EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa;

b) toisen siirtymäkauden aikana:

i) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ja UNMIKiltä toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa määrättyjä liikenneoikeuksia;

ii) yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia Kosovossa sijaitsevien paikkojen ja toisten assosioituneiden osapuolten alueella sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain EY:n jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkaa;

iii) UNMIKiltä toimiluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat saavat käyttää rajoittamattomia liikenneoikeuksia EY:n eri jäsenvaltioissa sijaitsevien paikkojen välillä, ja ne voivat vaihtaa ilma-alusta missä tahansa paikassa sillä edellytyksellä, että lento on osa yhteyttä, joka palvelee jotain Kosovossa sijaitsevaa paikkaa.

2. Tässä artiklassa "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" tarkoitetaan jossakin EY:n jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa toimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa.

3. Pääsopimuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan vasta toisen siirtymäkauden päätyttyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen siirtymäkauden päätyttyä UNMIKin velvollisuutta myöntää liitteessä I lueteltujen säädösten mukaisesti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat EY:n jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa, sekä yhteisön velvollisuutta myöntää vastaavasti liikennelupia lentoliikenteen harjoittajille, jotka ovat UNMIKin tai Kosovossa asuvien henkilöiden enemmistöomistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa.

5 artikla
Kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset

Kun liitteessä I luetelluissa säädöksissä säädetään velvollisuudesta liittyä kansainvälisten yleissopimusten tai sopimusten sopimuspuoleksi, on otettava huomioon UNMIKin kansainvälisen oikeuden mukainen erityisasema.

6 artikla
Lentoturvallisuus

1. Ensimmäisen siirtymäkauden alussa UNMIK osallistuu tarkkailijana Euroopan lentoturvallisuusviraston työhön.

2. Toisen siirtymäkauden lopussa pääsopimuksen 18 artiklalla perustettu sekakomitea määrittelee yksityiskohtaisesti, missä asemassa ja millä ehdoin UNMIK voi osallistua Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan.

3. Jos turvallisuudessa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että UNMIKiltä toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turvallisuusarviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

7 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Liitteessä I lueteltujen ilmailun turvaamista koskevien säädösten luottamukselliset osat asetetaan UNMIKin asianomaisen viranomaisen saataville toisen siirtymäkauden alussa.

2. Jos turvatoimissa havaitaan puutteita, Euroopan yhteisö voi toisen siirtymäkauden päättymiseen saakka vaatia, että UNMIKiltä toimiluvan saaneen lentoliikenteen harjoittajan lupa liikennöidä Euroopan yhteisöön suuntautuvilla, sieltä lähtevillä tai sen sisäisillä lentoreiteillä edellyttää erityistä turva-arviointia. Euroopan yhteisön on tehtävä tällainen arviointi nopeasti, jotta vältetään tarpeettomat viivytykset liikenneoikeuksien harjoittamisessa.

--------------------------------------------------

1 Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.