35/2012

Sopimusteksti

Sopimus

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Israelin puolustusministeriön edustaman

Israelin valtion hallituksen

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Israelin puolustusministeriön edustama Israelin valtion hallitus (jäljempänä "sopimuspuolet"), jotka

haluavat tehdä sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa ja/tai turvallisuusluokiteltua aineistoa, jota välitetään tai vaihdetaan sopimuspuolten välillä sopimuspuolten puolustus- tai turvallisuushallintojen kesken tai niitä varten puolustus- tai turvallisuusalan tutkimuksen, hankintojen tai tuotannon yhteydessä taikka puolustus- tai turvallisuusalan asioiden tai hankkeiden yhteydessä, riippumatta siitä, vaihdetaanko tätä tietoa tai aineistoa valtion yhteisöjen vai yksityisten organisaatioiden kesken, tai jota syntyy tai tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa

a) ,turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa mitä tahansa tietoa tai aineistoa, joka on lähettävän sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaan sen kansallisen turvallisuuden vuoksi suojattava luvattomalta paljastamiselta ja joka on merkitty asianmukaisesti, sekä tietoa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja merkitty asianmukaisesti;

i) tieto tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa, myös kirjallista, suullista ja visuaalista, tietoa;

ii) aineisto tarkoittaa asiakirjaa, tuotetta tai ainetta, johon tietoa voidaan tallentaa tai sisällyttää, ja se käsittää fyysisestä olomuodosta riippumatta kaiken, mistä tietoa voidaan saada, mukaan lukien mutta eivät yksinomaan kirjoitus, laitteistot, varusteet, koneet, laitteet, kojeet, mallit, valokuvat, tallenteet, jäljennökset, kartat ja kirjeet sekä muut tuotteet, aineet tai esineet;

b) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien osallistujien kanssa tai välillä käytyä sopimusta edeltävää neuvottelua tai tehtyä sopimusta, alihankintasopimusta tai muuta hyväksyttyä järjestelyä, joka koskee tuotteiden toimittamista tai urakoiden tai palvelujen suorittamista ja johon sisältyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai tällaisen tiedon tuottaminen;

c) lähettävä sopimuspuoli tarkoittaa sopimuspuolta, tai sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista yhteisöä, joka luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa;

d) vastaanottava sopimuspuoli tarkoittaa sopimuspuolta, tai sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista yhteisöä, jolle turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään.

3 artikla
Sopimuksen täytäntöönpano

1. Tämä sopimus katsotaan erottamattomaksi osaksi sopimuspuolten ja/tai yhteisöjen välillä tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävää sopimuspuolten ja/tai yhteisöjen välisten hankkeiden turvallisuuteen ja salassapitoon liittyvää turvallisuusluokiteltua sopimusta, joka koskee seuraavia asioita:

a) sopimuspuolten ja/tai niihin liittyvien yhteisöjen välinen yhteistyö puolustus- ja turvallisuusasioissa,

b) sopimuspuolten ja niihin liittyvien yhteisöjen välinen yhteistyö ja/tai turvallisuusluokitellun tiedon vaihto millä tahansa alalla,

c) yhteistyö, turvallisuusluokitellun tiedon vaihto, yhteisyritykset, sopimukset tai muut suhteet sopimuspuolten valtion yhteisöjen tai julkis- tai yksityisoikeudellisten yhteisöjen välillä puolustus- tai turvallisuusasioissa,

d) puolustusalan yhteisöihin liittyvien varusteiden ja osaamisen myynti sopimuspuolten välillä,

e) yksityisen tai muun edustajan, työntekijän tai asiantuntijan sopimuspuolten välillä välittämä turvallisuusluokiteltu tieto, joka koskee puolustus- ja turvallisuusasioita.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti maansa asianomaisille virastoille ja yhteisöille tämän sopimuksen olemassaolosta ja suostuvat siihen, että tämän sopimuksen määräykset sitovat kaikkia sopimuspuolten virastoja, yksiköitä ja yhteisöjä ja että nämä noudattavat niitä asianmukaisesti.

3. Tätä sopimusta sovelletaan sellaisiin tuleviin sopimuspuolten tai sopimuspuoliin liittyvien virastojen, yksiköiden tai yhteisöjen välisiin neuvotteluihin tai sopimuksiin, jotka koskevat 1 kappaleessa mainittuja asioita.

4. Sopimuspuolet vastaavat turvallisuusluokitellusta tiedosta sen vastaanottamisesta alkaen. Tähän vastuuseen sovelletaan tämän sopimuksen asianomaisia määräyksiä ja käytäntöjä.

4 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset vastaamaan kaikilta osin tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja asianmukaisesta valvonnasta:

Suomi Israel
Puolustusministeriö Määrätty turvallisuusviranomainen Ministry of defence Directorate of Security for the Defence
(DSA) Establishment (DSDE) (MALMAB)

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen mahdollisista 1 kappaleessa tarkoitettujen toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten muutoksista.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi määrätyt turvallisuusviranomaisensa, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään keskinäisistä turvallisuussuunnitelmista tämän sopimuksen mukaista turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista varten.

5. Molemmat toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset laativat oman maansa osalta turvallisuus-ohjeet ja -menettelyt turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tämän sopimuksen mukaisesti sekä tiedottavat niistä.

5 artikla
Turvallisuusluokitus

1. Turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomi Israel Englanninkielinen käännös
ERITTÄIN SALAINEN SODI BEYOTER TOP SECRET
SALAINEN SODI SECRET
LUOTTAMUKSELLINEN SHAMUR CONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTU SHAMUR RESTRICTED/CONFIDENTIAL

2. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa muuttaa turvallisuusluokitusta tai peruuttaa sen ainoastaan lähettävän sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokkaa tai peruuttamaan sen tai ilmoittamaan perusteet tietyn turvallisuusluokan valinnalle.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroinen suojaaminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun turvallisuusluokitellun tiedon. Ne antavat tälle turvallisuusluokitellulle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet eivät salli kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien valtioiden virkamiesten, oikeushenkilöiden tai kansalaisten pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon, ellei lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

4. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty kansallisen lainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys ja joille on annettu sekä lupa saada tällaista tietoa että asianmukaiset ohjeet.

5. Sopimuspuolet varmistavat alueillaan, että tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämä valvonta toteutetaan asianmukaisesti.

7 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo sallia neuvottelut turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemiseksi vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan hankeosapuolen kanssa, sen tulee pyynnöstä ja viipymättä saada vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta turvallisuusviranomaiselta asiaankuuluvat turvallisuusselvitykset.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat turvallisuusselvitykset ilman virallista pyyntöä.

3. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien asianmukaiset selvitykset, kuin turvallisuusluokitellun pääsopimuksen tehneeseen hankeosapuoleen.

4. Kaikissa sopimuspuolten tai valtion yhteisöjen tai yksityisten organisaatioiden, kuten teollisuuslaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten tai tuki- ja/tai palveluorganisaatioiden, välisissä turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on oltava asianmukainen turvallisuusartikla ja turvallisuusluokkien luettelo.

5. Sen sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen, jonka maassa työ suoritetaan, vastaa turvallisuusluokiteltua sopimusta koskevien turvallisuustoimien määräämisestä ja hallinnoinnista noudattaen omien turvallisuusluokiteltujen sopimustensa suojaamista säänteleviä normeja ja vaatimuksia.

6. Turvallisuusluokiteltuihin sopimuksiin on sisällyttävä hanketurvallisuusohjeistus (Programme Security Instructions, PSI) turvallisuusluokitellun sopimuksen turvallisuusvaatimuksista ja sen kunkin näkökohdan tai osa-alueen luokituksesta.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva tieto välitetään diplomaattiteitse tai kuriiritse, jolleivät toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset muuta sovi. Vastaanottava sopimuspuoli vahvistaa kirjallisesti vastaanottaneensa tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon.

2. Jos jompikumpi sopimuspuoli haluaa käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa alueensa ulko-puolella, tiedon välittämisestä ja käytöstä sovitaan lähettävän sopimuspuolen kanssa etukäteen. Tiedon välittämiseen ja käyttämiseen sovelletaan tätä sopimusta.

9 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa kopioida tai kääntää ainoastaan työtehtäviin tarvittavassa määrin.

2. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SODI BEYOTER kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun vastaanottava sopimuspuoli ei enää katso sitä tarvittavan. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SODI tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

10 artikla
Vierailut

1. Vierailut tiloihin, joissa kehitetään, käsitellään tai säilytetään turvallisuusluokiteltua tietoa tai toteutetaan turvallisuusluokiteltuja hankkeita, edellyttävät isäntäsopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kirjallista ennakkosuostumusta. Tällainen suostumus annetaan ainoastaan pyynnöstä henkilöille, joista on tehty turvallisuusselvitys ja joille lähettäjäsopimus-puolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut luvan käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa.

2. Vierailupyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka, passin tai henkilöllisyystodistuksen numero, kansallisuus ja asema, edustettavan organisaation nimi, turvallisuusselvitys, vierailun tarkoitus ja ajankohta sekä siihen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkein turvallisuusluokka; vierailun kohteena olevan organisaation nimi ja toimitilat sekä niiden yhteyshenkilöt.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen on saatava vierailupyyntö vähintään neljätoista (14) päivää ennen vierailua. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä määräajasta.

4. Vierailulupa on voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta.

5. Vierailijan on noudatettava isäntäsopimuspuolen maassa, toimielimessä, virastossa, organisaatiossa tai toimitiloissa sovellettavia kansallisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja.

6. Vierailijan saama turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan tämän sopimuksen mukaisesti luovutetuksi turvallisuusluokitelluksi tiedoksi.

7. Isäntäsopimuspuoli toteuttaa kaikki tarvittavat turvallisuustoimet ja varotoimet varmistaakseen fyysisen turvallisuuden isäntäsopimuspuolen maassa vieraileville lähettäjäsopimuspuolen henkilöstön edustajille.

8. Edellä mainituista velvoitteista poikkeamatta isäntäsopimuspuoli:

a) antaa lähettäjäsopimuspuolelle mahdolliset erityisvaroitukset vihollisuuksista, jotka voivat vaarantaa vierailijan turvallisuuden, mukaan lukien terroriteot,

b) toteuttaa tällaisen varoituksen johdosta kaikki tarvittavat turvallisuustoimet ja varotoimet, mukaan lukien suuren riskin sisältävillä alueilla isäntäsopimuspuolen maassa liikkuvan vierailijan suojaaminen ja evakuointi.

9. Isäntäsopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen koordinoi kaikki vierailijan fyysiseen turvallisuuteen liittyvät asiat lähettäjäsopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kanssa.

11 artikla
Tietoturvaloukkaukset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen epäilemästään tai toteamastaan turvallisuus-luokitellun tiedon tietoturvan loukkaamisesta tai vaarantumisesta.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asianmukaiset toimet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen tietoturvaloukkausten seurauksia ja estääkseen loukkausten jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksista sekä tietoturvaloukkauksen johdosta toteutetuista toimista.

3. Tutkinnan suorittava sopimuspuoli vastaa kaikista tutkinnasta aiheutuvista kustannuksista, eikä toinen sopimuspuoli korvaa näitä kustannuksia.

12 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1. Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaisesti sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla, jolleivät toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset saa näitä riitoja sovituksi.

2. Sopimuspuolet sopivat, ettei tätä sopimusta koskevia riitoja tai tulkintakysymyksiä saateta kansallisen eikä kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi eikä niihin sovelleta kansallista lakia eikä kansainvälistä oikeutta.

13 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet eivät korvaa toisilleen tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

14 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä ja sen muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat toisiaan ja neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät yksityiskohtaiset menettelyt tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailla alueellaan keskustelemassa menettelyistä toisen sopimuspuolen luovuttaman turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

5. Sopimuspuolet suostuvat ja sitoutuvat koordinoimaan tarvittaessa ennakolta toistensa kanssa yleisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanoon jollakin tavoin liittyvät määräykset, ohjeet, menettelyt ja käytännöt sekä erityisesti kaikki sopimuspuolten puolesta toimivien yksityis- tai julkisoikeudellisten yhteisöjen tai yritysten väliset sopimukset.

15 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt on toteutettu, ja ne ilmoittavat toisilleen sopimuksen voimaantulon ajankohdan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Jos jompikumpi sopimuspuoli ehdottaa sopimuksen muuttamista, sopimuspuolet aloittavat muutoksia koskevat neuvottelut.

3. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ja tämän sopimuksen perusteella syntynyttä turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

4. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Israelin valtion puolustusministeriön ja Suomen puolustusministeriön välillä Tel Avivissa 19 päivänä huhtikuuta 1994 tehty yhteisymmärrys-pöytäkirja järjestelyistä turvallisuusluokitellun tiedon ja aineiston suojaamiseksi sekä niihin liittyvistä turvallisuusasioista olemasta voimassa. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa välitetty turvallisuusluokiteltu tieto suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Tämän sopimuksen edellyttämät tai mahdollistamat ilmoitukset tai tiedonannot toimitetaan turvallisuusrajoituksia noudattaen jäljempänä mainittuihin osoitteisiin.

6. Kaikki sopimuspuolten tuottamat tiedonannot annetaan kirjallisina englannin kielellä.

7. Kaikki edellä mainitut ilmoitukset toimitetaan seuraavasti:

Israelin puolustusministeriö

State of Israel – Ministry of Defence

Director Information Security

Directorate of Security for the Defence Establishment

Suomen puolustusministeriö

Suomen tasavalta – Puolustusministeriö

Turvallisuusjohtaja

Määrätty turvallisuusviranomainen

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen Helsingissä 5 toukokuuta _____ 2011 kahtena alkuperäiskappaleena suomen ja englannin kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Englanninkielinen teksti on kuitenkin ratkaiseva tekstien poiketessa toisistaan tai tarvittaessa tulkintaa.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta  Israelin valtion hallituksen/ puolustusministeriön puolesta  
Allekirjoitus:  Allekirjoitus:  
Nimi: Juha Pekkola  Nimi: Amir Kain  
Asema: Puolustushallinnon turvallisuusjohtaja  Asema: Puolustushallinnon turvallisuusjohtaja 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.