99/2011

Sopimusteksti

MUUTOS ERVV-PUITESOPIMUKSEEN

BELGIAN KUNINGASKUNNAN

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN

VIRON TASAVALLAN

IRLANNIN

HELLEENIEN TASAVALLAN

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN

RANSKAN TASAVALLAN

ITALIAN TASAVALLAN

KYPROKSEN TASAVALLAN

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN

MALTAN TASAVALLAN

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN

ITÄVALLAN TASAVALLAN

PORTUGALIN TASAVALLAN

SLOVENIAN TASAVALLAN

SLOVAKIAN TASAVALLAN

SUOMEN TASAVALLAN

ja

EUROOPAN RAHOITUSVAKAUSVÄLINEEN välillä

TÄMÄN MUUTOKSEN (jäljempänä "muutos") ERVV-PUITESOPIMUKSEEN

ovat tehneet:

(A) Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Espanjan kuningaskunta, Helleenien tasavalta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta ja Suomen tasavalta (jäljempänä "euroalueen jäsenvaltiot" tai "ERVV:n osakkeenomistajat"); sekä

(B) Euroopan rahoitusvakausväline (jäljempänä "ERVV"), joka on Luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö (société anonyme), jonka kotipaikka on osoitteessa 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (R.C.S Luxemburg B 153.414) (jäljempänä euroalueen jäsenvaltiot ja ERVV yhdessä "sopimuspuolet").

JOHDANTO

Ottaen huomioon, että

(1) Euroalueen jäsenvaltiot ja ERVV ovat tehneet tämän sopimuksen määritelläkseen ehdot, joilla ERVV voi myöntää lainoja euroalueen jäsenvaltioille ja rahoittaa näitä lainoja laskemalla liikkeeseen varainhankintavälineitä tai sopimalla varainhankintavälineistä, jotka takaajat takaavat; sekä ehdot, joilla takaajat myöntävät takaukset ERVV:n liikkeeseen laskemille ja sopimille varainhankintavälineille; sekä noudatettavat menettelytavat tilanteissa, joissa takaajaa vaaditaan maksamaan takauksen perusteella enemmän kuin sen varainhankintavälineeseen liittyvän maksuosuuden verran sekä tiettyjä muita ERVV:iin liittyviä asioita (jäljempänä "puitesopimus").

(2) Euroalueen jäsenvaltiot ovat yksimielisellä päätöksellä 11 päivänä maaliskuuta 2011 päättäneet, että ERVV voi antaa vakautustukea euroalueen jäsenvaltioille sopimalla tällaisen euroalueen jäsenvaltion joukkovelkakirjalainojen ostosta liikkeeseenlaskusta rahoitustukena.

(3) Puitesopimuksen 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti Viron tasavallasta tulee puitesopimuksen osapuoli muutosten voimaantulopäivänä (sellaisena kuin se on määritelty tämän muutoksen 3 artiklan 1 kohdassa) liittymällä puitesopimukseen ja osallistumalla tähän muutokseen.

(4) Heinäkuun 21 päivänä 2011 päivätyssä julkilausumassa euroalueen valtioiden tai hallitusten päämiehet ja EU:n toimielimet ilmaisivat aikomuksensa parantaa ERVV:n tehokkuutta ja välttää heijastusvaikutuksia ja että he ovat sopineet ERVV:n joustavuuden lisäämisestä yhdistettynä asianmukaiseen ehdollisuuteen. Sen seurauksena, vaikka alun perin rahoitustukea annettiin ainoastaan lainaohjelmilla, rahoitustukea voidaan nyt myöntää rahoitustukiohjelmilla (jäljempänä "rahoitus-tukiohjelmat", kukin "rahoitustukiohjelma") antamaan rahoitustukea myöntämällä lainoja, varautumisvälineitä, välineitä euro-alueen jäsenvaltion rahoituslaitoksen pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi (myöntämällä lainoja tällaisten jäsenvaltioiden hallituksille mukaan lukien sellaisille, jotka eivät osallistu ohjelmaan), välineitä joukkovelkakirjalainojen ostamiseen jälkimarkkinoilta perustuen Euroopan keskuspankin analyysiin, jossa todetaan rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ja rahoitusvakauden vaarantuminen tai joukkovelkakirjalainojen ostamiseen liikkeeseenlaskusta (kutakin tällaista rahoitustukiohjelman käyttöä kutsutaan "rahoitustueksi") siten, että rahoitustuki, joka myönnetään rahoitustukiohjelmien perusteella, rahoitetaan takuiden avulla, jotka ovat määrältään enintään 779.783,14 miljoonaa euroa ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rajoitettuna aikana. Tämän tarkoituksena on, että ERVV:llä tulee olemaan todellista kykyä antaa rahoitustukea 440.000 miljoonaa euroa.

(5) Euroalueen jäsenvaltiot ja ERVV ovat sopineet, että puitesopimusta muutetaan tässä muutoksessa määritellyin ehdoin ja että tällaiset muutokset tulevat vastedes voimaan muutosten voimaantulopäivänä (sellaisena kuin se on määritelty tämän muutoksen 3 artiklan 1 kohdassa).

Sopimuspuolet ovat näin ollen sopineet seuraavaa:

1. MUUTOKSET PUITESOPIMUKSEEN

Muutosten voimaantulopäivästä (sellaisena kuin se on jäljempänä määritelty) alkaen, puitesopimusta muutetaan seuraavasti:

(1) Viron tasavalta merkitään euroalueen jäsenvaltioiden listaan, joka on esitetty (A) kohdassa puitesopimuksen sopimuspuolten listassa ja Helleenien tasavalta siirretään sopimuspuolten listausten ja allekirjoitusten sivuilla merkittäväksi Irlannin jälkeen.

(2) Sopimuspuolten listan (B) kohdassa ERVV:n rekisteröity osoite korvataan seuraavasti: "43, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg".

(3) Puitesopimuksen johdannon 1 kohtaa muutetaan seuraavasti:

(a) lisätään sana "euroalueen" ennen sanaa "jäsenvaltiot";

(b) lisätään sanat "tarkoituksena turvata koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakaus" toisen virkkeen loppuun;

(c) lisätään sanat "8 päivänä toukokuuta tai muita sovittuja ehtoja" sanan "yhteydessä" jälkeen.

(4) Puitesopimuksen johdannon 2 kohta pyyhitään yli ja korvataan seuraavilla 2 kohdalla ja 2 kohdan (a) alakohdalla:

"ERVV perustettiin 7 päivänä kesäkuuta 2010, ja sen tarkoituksena on tarjota vakautustukea euroalueen jäsenvaltioille. Heinäkuun 21 päivänä 2011 päivätyssä julkilausumassa euroalueen valtioiden tai hallitusten päämiehet ja EU:n toimielimet ilmaisivat aikomuksensa parantaa ERVV:n tehokkuutta ja välttää heijastusvaikutuksia ja että he ovat sopineet ERVV:n joustavuuden lisäämisestä yhdistettynä asianmukaiseen ehdollisuuteen. Sen seurauksena, vaikka alun perin rahoitustukea annettiin ainoastaan lainaohjelmilla, rahoitustukea voidaan nyt myöntää rahoitustukiohjelmilla (jäljempänä "rahoitustukiohjelmat", kukin "rahoitustukiohjelma") antamaan rahoitustukea myöntämällä lainoja, varautumisvälineitä, välineitä euro-alueen jäsenvaltion rahoituslaitoksen pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi (myöntämällä lainoja tällaisten jäsenvaltioiden hallituksille mukaan lukien sellaisille, jotka eivät osallistu ohjelmaan), välineitä joukkovelkakirjalainojen ostamiseen jälkimarkkinoilta perustuen Euroopan keskuspankin analyysiin, jossa todetaan rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ja rahoitusvakauden vaarantuminen tai joukkovelkakirjalainojen ostamiseen liikkeeseenlaskusta (kutakin tällaista rahoitustukiohjelman käyttöä kutsutaan "rahoitustueksi") siten, että rahoitustuki, joka myönnetään rahoitustukiohjelmien perusteella, rahoitetaan takuiden avulla, jotka ovat määrältään enintään 779.783,14 miljoonaa euroa ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rajoitettuna aikana. Tämän tarkoituksena on, että ERVV:llä tulee olemaan todellista kykyä antaa rahoitustukea 440.000 miljoonaa euroa. Rahoitustukiohjelmien saatavuuden ehtona on, että näitä rahoitustukiohjelmia pyytävät euroalueen jäsenvaltiot tekevät euroalueen jäsenvaltioiden puolesta toimivan Euroopan komission kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan (jäljempänä "yhteisymmärryspöytäkirja"), joka koskee budjettikuria ja talouspoliittisia suuntaviivoja sekä yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamista. Kunkin rahoitustukiohjelman yhteydessä tukea saavaa euroalueen jäsenvaltiota kutsutaan "tuensaajajäsenvaltioksi". Jos rahoitustukea annetaan joukkovelkakirjalainojen ostamiseksi liikkeeseenlaskusta tai jälkimarkkinoilta, tällaisten järjestelyjen luonteen ja ehtojen, mukaan lukien hinnoittelu, ehdollisuus, käyttämisen ehdot ja tällaisten järjestelyjen asiakirjat, on oltava ERVV:n hallituksen yksimielisesti 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan nojalla hyväksymien ohjeiden mukaisia. Vastaavasti, jos rahoitustukea annetaan varautumisvälineinä ja välineinä euro-alueen jäsenvaltion rahoituslaitoksen pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi, ERVV:n hallituksen on yksimielisesti hyväksyttävä tällaisille järjestelyille ohjeet 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla. Yhteisymmärryspöytäkirjan ehdoissa on asetettava asianmukainen ehdollisuus koko rahoitustukiohjelman kestoajaksi eikä vain rajalliseksi ajaksi, jona rahoitustukea on saatavilla. ERVV:n rahoitustuen myöntämisen ehtojen sekä sääntöjen, jotka koskevat noudattamisen valvontaa, on oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin lainsäädännön säädösten mukaisia.

(2)(a) kesäkuun 20 päivänä 2011 euroalueen valtiovarainministerit sopivat, että ERVV:n lainaohjelmien hinnoittelumalli on seuraava:

(a) ERVV:n rahoituskustannukset; lisättynä

(b) marginaalilla.

Marginaali on 200 peruspistettä ja tätä marginaalia korotetaan 300 peruspisteeseen sellaisen lainan osalta, jota ei ole maksettu takaisin kolmen vuoden kuluessa sen maksamisesta.

Kiinteäkorkoisten laina-ajaltaan yli kolmen (3) vuoden lainojen marginaali on painotettu keskiarvo, joka on 200 peruspistettä kolmelta ensimmäiseltä vuodelta ja 300 peruspistettä sellaiselta ajalta, joka alkaa kolme vuotta lainan nostamisesta (mukaan lukien nostopäivä) ja päättyy tällaisen lainan suunnitelmanmukaiseen erääntymispäivään (se poissulkien).

Myöhemmin 21 päivänä heinäkuuta 2011 euroalueen valtionpäämiehet päättivät seuraava:

"Olemme päättäneet pidentää tulevien ERVV:stä Kreikalle myönnettävien lainojen erääntymisaikaa niin paljon kuin se on mahdollista nykyisestä 7,5 vuodesta vähintään 15 vuoteen ja enintään 30 vuoteen ilman lyhennyksiä kymmenen vuoden ajan. Tässä yhteydessä aiomme varmistaa ohjelman asianmukaisen jälkiseurannan. Myönnämme ERVV-lainoja maksutasejärjestelyssä vahvistettuja korkoja (nykyisin noin 3,5 prosenttia) vastaavilla antolainauskoroilla alittamatta ERVV:n rahoituskustannuksia, mutta lähellä niitä. Olemme myös päättäneet pidentää huomattavasti Kreikan nykyisten velkajärjestelyjen erääntymisaikoja. Tämän lisäksi luodaan mekanismi, jolla varmistetaan asianmukaiset kannustimet ohjelman toteuttamiseksi. "

He päättivät lisäksi:

"ERVV:n lainakorkoja ja -aikoja, joista sovimme Kreikan osalta, sovelletaan myös Portugaliin ja Irlantiin."

(5) Muutetaan puitesopimuksen johdannon 3 kohta lisäämällä sanat "Euroopan unionin" sanojen "27" jälkeen.

(6) Puitesopimuksen johdannon 4 kohtaa muutetaan seuraavasti:

(a) ensimmäisen rivin sanat "tällaisia lainoja" korvataan termillä "rahoitustukea"

(b) lisätään kappaleen loppuun sanat "Ei ole ennakoitavissa, että pyyntöä tämän sopimuksen 2 artiklan 7 kohdan nojalla esittäisi euroalueen jäsenvaltio, joka on pyytänyt rahoitustukea varautumisvälineenä, niin pitkään kuin tällaista välinettä ei ole nostettu tai käytetty, välineenä tällaisen jäsenvaltion rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi tällaiselle jäsenvaltiolle myönnetyn lainan avulla tai välineenä tällaisen jäsenvaltion joukkovelkakirjalainojen ostamiseksi jälkimarkkinoilta."

(7) Puitesopimuksen johdannon 6 kohtaa muutetaan seuraavasti:

(a) lisätään sanat "sopia rahoitustukiohjelmista" sanojen "ehdot, joilla ERVV voi" jälkeen;

(b) rivillä kolme sana "lainoja" korvataan sanoilla "tarjolla olevaa rahoitustukea";

(c) sanojen "rahoittaa näitä" jäljessä sana "lainoja" pyyhitään yli ja korvataan sanalla "rahoitustukia".

(8) Pyyhitään yli 2 artiklan otsikko ja korvataan se sanoilla "Rahoitustukiohjelmat, rahoitustuen myöntäminen, varainhankintavälineet ja takausten myöntäminen".

(9) Muutetaan 2 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:

(a) lisätään "(a) alakohta "2 artiklan 1 kohtaan";

(b) pyyhitään (a) alakohdassa yli sana "tukilainaa", joka seuraa sanoja "yksi euroalueen jäsenvaltio pyytää toiselta euroalueen jäsenvaltiolta" ja edeltää sanoja "(i) komissio" ja korvataan se sanoilla "rahoitustukiohjelmaa; (

(c) korvataan (a) alakohdassa viittaus "136 artiklan" viittauksella "136 artiklan 1 kohdan".

(d) korvataan (a) alakohdassa sana "lainaohjelma" tai "lainaohjelmat" sanalla "rahoitustukiohjelma" tai "rahoitustukiohjelmat" aina sen esiintyessä ja sana "lainansaaja" termillä "tuensaajajäsenvaltio" aina sen esiintyessä;

(e) lisätään (a) alakohtaan sanat "(kukin sovitettuna asianomaiselle euroalueen jäsenvaltiolle annettavaan rahoitustukimuotoon)" sanojen "vastaavat pääkohdiltaan mallirahoitustukiohjelmaa" jälkeen ja ennen sanoja "jonka euroalueen jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän sopimuksen tekemistä varten ja [rahoitustuen] rahoitustekijät";

(f) lisätään (a) alakohtaan sana "käyttöön" virkkeen "Sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ehdot muodostavat perustan, jonka pohjalta [olemassa olevan lainaohjelman nojalla] annettaviin rahoitustukiin liittyvät päätökset" keskelle ennen sanaa "annettaviin";

(g) lisätään (a) alakohtaan sanat "ottaen huomioon mahdolliset muut menettelytavat, jotka on hyväksytty ERVV:n hallituksen 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan tai 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla hyväksymien ohjeiden mukaisesti" sanojen "Sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ehdot muodostavat perustan, jonka pohjalta olemassa olevan rahoitustukiohjelman nojalla annettavaan rahoitustukeen liittyvät päätökset tehdään" jälkeen ja ennen pistettä;

(h) lisätään (b) alakohta seuraavasti: "(b) Euroalueen jäsenvaltiolle myönnettävään rahoitustukeen voi sisältyä väline joukkovelkakirjalainojen ostamiseen jälkimarkkinoilta heijastusvaikutusten välttämiseksi perustuen EKP:n analyysiin, jossa todetaan finanssimarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ja rahoitusvakauden vaarantuminen tai väline joukkovelkakirjalainojen ostamiseen liikkeeseenlaskusta. Tällaisten järjestelyjen luonteen ja ehtojen, mukaan lukien hinnoittelu, maksamisen tai käyttämisen ehdot ja menettelytavat, hallinto, asiakirjat ja ehdollisuuden noudattamisen valvonta, on oltava ERVV:n hallituksen yksimielisesti hyväksymien ohjeiden mukaisia. ERVV:n liikkeeseenlaskusta tai jälkimarkkinoilta ostamia joukkovelkakirjalainoja voidaan joko pitää eräpäivään asti tai myydä siihen sovellettavien ohjeiden mukaisesti";

(i) lisätään (c) alakohta seuraavasti: "ERVV:n tehokkuuden parantamiseksi ja heijastusvaikutusten välttämiseksi euroalueen jäsenvaltion rahoitustukiohjelma voi sisältää varautumisvälineitä tai välineitä euroalueen jäsenvaltion rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi myöntämällä lainaa tällaisen jäsenvaltion hallitukselle (osallistuupa se ohjelmaan tai ei). Mikäli rahoitustukiohjelma sisältää tällaisen rahoitustuen, tällaisen ohjelman luonteen ja ehtojen, mukaan lukien hinnoittelu, maksamisen tai käyttämisen ehdot ja menettelytavat, ehdollisuuden noudattaminen, hallinto, asiakirjat ja ehdollisuuden noudattamisen valvonta, on oltava ERVV:n hallituksen yksimielisesti hyväksymien ohjeiden mukaisia."

(10) Artiklan 2 kohta 2 muutetaan seuraavasti:

(a) pyyhitään yli sana "lainaohjelman" sanan "Kunkin" jäljessä ja ennen sanoja "ja sen perusteella myönnettävien lainojen osalta, euroalueen jäsenvaltiot sopivat, että ERVV" ja korvataan sanalla "rahoitustukiohjelman";

(b) sanat "lainansaajalle myönnettävät lainat" pyyhitään yli ja korvataan sanoilla "tuensaajajäsenvaltiolle myönnettävä rahoitustuki";

(c) sana "lainoilla" joka esiintyy sanojen "olennaisilta osiltaan sama rahoitusprofiili kuin niihin liittyvillä" jälkeen korvataan termillä "rahoitustuilla" ja sana "lainoista", joka esiintyy ilmaisun "summat, jotka se perii " jälkeen korvataan termillä "rahoitustuista" ja sana "lainaan" virkkeessä " Kuhunkin lainaan sovellettavan koron on" korvataan termillä "rahoitustukeen";

(d) kolmas virke pyyhitään yli ja korvataan seuraavalla virkkeellä:

"Kuhunkin lainaan sovellettavan hinnoittelun on tarkoitus kattaa ERVV:lle aiheutuvat rahoitus- ja toimintakulut, ja siihen sisältyy marginaali (jäljempänä "marginaali").";

(e) lisätään seuraavat virkkeet neljänneksi ja viidenneksi virkkeeksi ennen sanaa "Palvelumaksua":

"Siitä suoritetaan korvausta takaajille ja se määritellään tarkemmin asianomaisessa rahoitustukiohjelmassa. ERVV tarkistaa ajoittain sen rahoitustukiohjelmiin sovellettavan hinnoittelurakenteen, ja mahdolliset siihen tehtävät muutokset sovitaan takaajien kanssa yksimielisesti 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti."

(f) lisätään viimeiseen virkkeeseen sanat ", joka pidätetään ennen muutoksen voimaantulopäivää maksetun rahoitustuen osalta" sanojen "Palvelumaksua" jälkeen;

(g) korvataan viimeisessä virkkeessä sana "lainansaajalta" sanalla "lainansaajajäsenvaltiolta".

(11) Artiklan 2 kohdassa 3:

(a) (a) sanojen "liitteessä 2 kunkin takaajan nimen vieressä kolmannessa sarakkeessa mainittu prosenttiosuus (jäljempänä "osallistumisosuus")" jälkeen lisätään alaviite, joka kuuluu seuraavasti: "Sellaisten varainhankintavälineiden, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu ennen muutosten voimaantulopäivää, osallistumisosuus ja tarkistettu osallistumisosuus määräytyvät tämän sopimuksen (mukaan lukien liite 2) ehtojen mukaisesti ennen muutoksia."

(b) kohdassa (b) "120 %" korvataan ilmaisulla "enintään 165 % (jäljempänä "ylitakausprosentti") sellaisten varainhankintavälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu muutosten voimaantulopäivän jälkeen";

(c) kohdassa (b) lisätään "(b)":n jälkeen seuraava alaviite: "Prosenttiosuutta 120 % sovelletaan edelleen varainhankintavälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu ennen muutosten voimaantulopäivää.";

(d) sanojen "Yhtäkään takaajaa ei vaadita myöntämään takauksia, joiden seurauksena" jälkeen tulevat sanat "sen takausvastuu ylittäisi sen takaussitoumusten enimmäismäärän (jäljempänä "takaussitoumus"), joka esitetään sen nimen vieressä liitteessä 1 tai" kumotaan ja korvataan sanoilla "sen takauksen nimellisvastuu ylittäisi sen takaussitoumusten enimmäismäärän (jäljempänä "takaussitoumus"), joka esitetään sen nimen vieressä liitteessä 1. Tässä sopimuksessa takaajan "takauksen nimellisvastuu" tarkoittaa seuraavien tekijöiden yhteismäärää: (i) liikkeeseen laskettujen tai sovittujen varainhankintavälineiden pääoman määrä (mukaan lukien varainhankintavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu jonkin 4 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyn monipuolisen varainhankitastrategian perusteella, ja muut pääoman määrät, joilla on 2 artiklan 3 kohdan nojalla muihin tarkoituksiin myönnetty takaus, jotka hyötyvät tämän sopimuksen perusteella myönnetyistä takauksista ja ovat voimassa; ja (ii) kokonaismäärät, ilman kahdenkertaista huomiointia, jotka takaajat ovat maksaneet tämän sopimuksen nojalla myönnettyihin takauksiin perustuvien vaatimusten jälkeen ja joita maksettuja määriä ei ole maksettu takaisin takaajille.";

(e) korvataan viimeisessä kappaleessa sanat "takaajan takausvastuu" sanoilla "takaajan takauksen nimellisvastuu"; ja

(f) lisätään viimeisen kappaleen jälkeen uusi kappale, joka kuuluu seuraavasti: "Hyväksytään ja sovitaan, että 2 artiklan 3 kohdan muutoksia sovelletaan varainhankintavälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu muutosten voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Nämä muutokset eivät millään tavalla vaikuta tai vähennä takaajien vastuuta (mukaan lukien takaajat, joista on tullut väistyviä takaajia) sellaisten takausten nojalla, jotka on annettu sellaisille varainhankintavälineille, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu ennen muutosten voimaantulopäivää, joiden osallistumisosuus ja tarkistettu osallistumisosuus ja kunkin takaajan takaussitoumus ovat ne, joita sovellettiin sinä päivänä, kun asianomainen varainhankitaväline laskettiin liikkeeseen tai siitä sovittiin."

(12) Artiklan 2 kohdan 5 (a) alakohdassa termi "hyväksytyn lainan (hyväksyttyjen lainojen" korvataan termillä "hyväksytty rahoitustuki (hyväksyttyjen rahoitustukien)"

(13) Artiklan 2 kohdan 5 (b) alakohdassa kaikki esiintyvät sanat "lainaohjelma" korvataan sanoilla "rahoitustukiohjelma".

(14) Lisätään 2 artiklan 5 kohdan (d) alakohtaan virkkeen "takaajan takaukseen perustuva velvollisuus" jälkeen sanat "synnyttää takauksen nimellisvastuun, joka" ja pyyhitään yli sanat "[ehtojen] mukaista enimmäismäärää"

(15) Muutetaan 2 artiklan kohta 7 seuraavasti.

(a) sana "vakautustukilaina", joka seuraavaa sanoja "Jos euroalueen jäsenvaltiolle tulee sellaisia taloudellisia vaikeuksia, että se pyytää" poistetaan ja korvataan seuraavasti: "rahoitustukiohjelma".

(b) lisätään sanat "tai sille ei takaajana synny uusia velvoitteita" sanojen "hyväksymään, että kyseinen takaaja ei osallistu takauksen myöntämiseen".

(c) sanat " lainaohjelmista tai lainoista" jotka ovat sanojen "Euroalueen jäsenvaltioiden päätös tällaisesta pyynnöstä on tehtävä viimeistään silloin, kun ne päättävät uusista" poistetaan ja korvataan seuraavasti: "rahoitustukiohjelmista tai päättävät uudesta rahoitustuesta".

(16) Muutetaan 2 artiklan 8 kohtaa seuraavasti:

(a) lisätään sanat "Muutosten voimaantulopäivää ennen maksettujen rahoitustukien osalta" ennen sanoja "etukäteen maksettava palvelumaksu (jäljempänä "palvelumaksu"), joka lasketaan";

(b) kaikki esiintyvät sanat "lainansaaja" korvataan sanoilla "lainansaajajäsenvaltio" ja kaikki esiintyvät sanat "laina" korvataan termillä "rahoitustuki";

(c) lisätään sanat "(jäljempänä "ennakolta maksettu marginaali")" sanojen "jokaisesta rahoitustuesta kertyvän ennakoidun marginaalin sovittuun erääntymispäivään" jälkeen ja ennen sanoja "vähennetään kustakin lainasta lainansaajalle maksettavasta määrästä";

(d) korvataan sanat "ennakoidun...nettonykyarvo" sanalla "ennakolta maksettu"; ja

(e) lisätään virke "kassavarantoon 2 artiklan 9 kohdan nojalla hyvitetyt määrät" virkkeen "Kassavarantoon" sisältyvät nämä pidätetyt määrät" jälkeen.

(17) Lisätään uusi 2 artiklan 9 kohta 2 artiklan 8 kohdan jälkeen (jäljempänä "uusi 2 artiklan 9 kohta") ja aiemmasta 2 artiklan 9 kohdasta tulee uusi 2 artiklan 10 kohta (jäljempänä "uusi 2 artiklan 10 kohta"). Uusi 2 artiklan 9 kohta kuuluu seuraavasti:

"Muutosten voimaantulopäivän jälkeen maksettujen rahoitustukien osalta, jos tällaisten rahoitustukien maksupäivänä kyseisten lainojen rahoittamiseksi liikkeeseen lasketut velkakirjat saavat parhaimman luottoluokituksen (ilman muuta vakuusjärjestelyä), jollei toisin ole sovittu:

(a) marginaali tällaisesta rahoitustuesta maksetaan 2 artiklan 9 kohdan (c) alakohdan mukaisesti jälkikäteen kunkin korkokauden lopussa;

(b) määrä, joka lasketaan 50 peruspisteenä kunkin rahoitustuen kokonaispääomasta veloitetaan lainansaajalta ennakkomaksuna osana tällaisen rahoitustuen marginaalia (jäljempänä "Ennakkomarginaali") ja se vähennetään tuensaajajäsenvaltiolle maksettavasta kyseisen rahoitustuen käteissummasta;

(c) rahoitustuen ensimmäisenä koronmaksupäivänä marginaalista maksettavaa määrää alennetaan ennakkomarginaalia vastaavalla määrällä ja ennakkomarginaalin rahoittamiseen liittyvillä korkokuluilla; ja

(d) ainoa vähennys rahoitustuen summasta on ennakkomarginaali ja mahdolliset palkkiot ja kulut, joita kertyy tällaisen rahoitustuen rahoittamiseen käytettävien varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskusta ja alle nimellisarvoon liikkeeseen laskettujen varainhankintavälineiden oikaisuista (jäljempänä "liikkeeseenlaskukulut"), ja rahoitustuen nettomäärän on oltava yhtä suuri kuin rahoitustuen pääoma vähennettynä (i) ennakkomarginaalilla ja (ii) liikkeeseenlaskukuluilla.

Vähennys, joka vastaa liikkeeseenlaskukuluja ja ennakkomarginaalin määrää, ei vähennä sitä rahoitustuen pääomaa, jonka lainansaaja on velvollinen maksamaan takaisin ja josta kertyy korkoa.

Ennakkomarginaalin ja marginaalin määrät, jotka on pidätetty tai saatu rahoitustuesta, hyvitetään kassavarantoon.

Jos velkakirjat, jotka on laskettu liikkeeseen rahoitustuen rahoittamiseksi, eivät lainan maksupäivänä saisi parhainta luottoluokitusta (ilman muita vakuusjärjestelyjä), euroalueen jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön muita vakuusjärjestelymekanismeja tämän sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan nojalla ja mukauttaa asianomaista rahoitustukiohjelmaa sen mukaisesti."

(18) Muutetaan uutta 2 artiklan 10 kohtaa seuraavasti:

(a) korvataan sana "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma" aina sen esiintyessä ja jokainen viittaus termiin "laina" termillä "rahoitustuki";

(b) lisätään virke "jolloin, mikäli toisin ei ole sovittu," ennen virkettä "nämä summat on maksettava takaajille korvauksena takaajien myöntämistä takauksista"; ja

(c) lisätään sanojen "pidätetystä ennakoidusta margiinaalista kunkin lainaohjelman osalta" jälkeen sanat "ja määristä, jotka hyvitetään kasssavarantoon 2 artiklan 9 kohdan nojalla sekä".

(19) Sopimuksen 2 artiklan 11 kohdassa sana "lainaohjelma" korvataan aina sen esiintyessä sanalla "rahoitustukiohjelma", sana "laina" korvataan termillä "rahoitustuki" ja sana "lainansaaja" termillä "tuensaajajäsenvaltio".

(20) Sopimuksen 2 artiklan 12 kohdassa sana "lainaohjelma" joka on sanojen "(i) takaukset, (ii)" jäljessä ja ennen sanoja "(iii) varainhankintavälineiden asiakirjat" pyyhitään yli ja korvataan seuraavalla: "rahoitustukiohjelmat (asianmukaisesti sovitettuna ERVV:n hallituksen 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan tai 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla hyväksymien ohjeiden mukaisesti)";

(21)Sana "Lainan" poistetaan artiklan 3 otsikosta.

(22) Artiklan 3 kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

a) sana "lainaohjelman", joka on virkkeessä "Ennen lainaohjelman mukaisen lainan maksamista" ennen sanoja "komissio esittää yhdessä EKP:n kanssa" pyyhitään yli ja korvataan seuraavasti: "[Ennen] rahoitustukiohjelman [mukaisen lainan maksamista], mikäli ei muutoin ole sovittu tai mikäli muuta ei ilmene ERVV:n hallituksen 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan tai 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla hyväksymistä ja asianomaiseen rahoitustukiohjelmaryhmään sovellettavista ohjeista,";

(b) kolmannen virkkeen sana "lainaohjelman", sanojen " Ensimmäinen laina, jonka lainansaaja ottaa" korvataan sanoilla "rahoitustukiohjelman";

(c) jokainen esiintyvä sana "lainansaaja" korvataan sanalla "tuensaajajäsenvaltio" ja sana "laina" korvataan sanalla "rahoitustuki"

(d) kolmannessa virkkeessä sana "myönnetään", joka tulee sanojen "lainaohjelman perusteella" jälkeen ja ennen sanoja "yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen" korvataan sanoilla "myönnetään"

(e) kolmannessa virkkeessä sanat "tai hyödynnetään" lisätään sanojen "myönnetään" jälkeen; ja

(f) lisätään viimeinen virke seuraavasti: "ERVV:n hallitus hyväksyy 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan ja 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla ohjeet, jotka koskevat maksamisen ja jatkuvan ehdollisuuden noudattamisen valvonnan ehtoja ja menettelytapoja sellaisen rahoitustuen osalta, jota annetaan varautumisvälineinä, välineinä jäsenvaltion rahoituslaitosten pääomapohjan vahvistamisen rahoittamiseksi ja välineinä joukkovelkakirjalainojen ostamiseen liikkeeseenlaskusta ja jälkimarkkinoilta."

(23) Muutetaan 3 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

(a) pyyhitään yli sana "esitettyä";

(b) lisätään sanat "Ellei toisin ole mainittu asianomaisessa rahoitustukiohjelmassa (ERVV:n hallituksen 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan tai 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdan nojalla hyväksymien ja asianomaiseen rahoitustukiohjelmaryhmään sovellettavien ohjeiden mukaisesti)" ensimmäiseen virkkeeseen ennen sanoja "lainansaajan esitettyä rahoituspyynnön";

(c) korvataan sanat "rahoituspyynnön (jäljempänä "rahoituspyyntö")" sanoilla "rahoitustuki[pyynnön] (jäljempänä "rahoitustukipyyntö")";

(d) pyyhitään yli sanat "ja pyytää sen perusteella lainaa"; ja

(e) korvataan sana "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma" aina sen esiintyessä, sana "laina" sanalla "rahoitustuki" aina sen esiintyessä ja sana "lainansaaja" termillä "tuensaajajäsenvaltio".

(24) Muutetaan 3 artiklan 3 kohtaa seuraavasti:

(a) sana "lainaohjelman" korvataan sanalla "rahoitustukiohjelman"; ja

(b) sana "lainaan" virkkeen lopussa korvataan sanalla "rahoitustukeen".

(25) Muutetaan 3 artiklan 5 kohtaa seuraavasti:

(a) lisätään sanat "ellei toisin ole mainittu asianomaisessa rahoitustukiohjelmassa (ERVV:n hallituksen 2 artiklan i kohdan (b) alakohdan tai 2 artiklan i kohdan (c) alakohdan nojalla hyväksymien ja asianomaiseen rahoitustukiohjelmaryhmään sovellettavien ohjeiden mukaisesti)" sanan "Maksupäivänä" jälkeen ja ennen sanoja ""ERVV:n on maksettava laina tuensaajajäsenvaltiolle"; ja

(b) korvataan sana "lainaohjelmaa" sanalla "rahoitustukiohjelmaa", sana "lainan" sanalla "rahoitustuen" ja sana "lainansaajalle" sanalla "tuensaajajäsenvaltiolle ja sana "lainansaajan" sanalla "tuensaajajäsenvaltion".

(26) Lisätään 4 artiklan 1 kohdassa sanat "(mukaan lukien ylitakausprosentti, jota sovelletaan tällaiseen varainhankintavälineiden liikkeeseenlaskuun)" sanojen "joissa määrätään kunkin liikkeeseenlaskun yksityiskohtaiset rahoitusehdot" jälkeen ja termit "laina" korvataan sanalla "rahoitustuki".

(27) Artiklan 4 kohdassa 2 termi "laina(t)" korvataan sanoilla "rahoitustuki".

(28) Artiklan 4 kohdassa 3 korvataan termi "ERVV" sanalla "ERVV" ja termi "järjestäjät" sanalla järjestäjät".

(29) Artiklan 4 kohdassa 4 ja artiklan 4 kohdassa 5 termi "lainat" korvataan sanoilla "rahoitustuki" ja artiklan 4 kohdassa 5 sanat "voimassa olevan lainaohjelman mukaisten" korvataan sanoilla "rahoitustukiohjelman mukaisten".

(30) Artiklan 5 kohdassa 1 (a): (a) Termi "120 %" pyyhitään yli ja korvataan ilmaisulla "ylitakausprosentti, joka on enintään 165 % (siten, että voidaan varmistaa liikkeeseenlaskupäivänä paras luottoluokitus varainhankintavälineille, jotka ERVV on laskenut liikkeeseen tai joista se on sopinut) sellaisten varainhankintavälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu muutosten voimaantulopäivän jälkeen";

(31)Muutetaan 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa seuraavasti:

(a) lisätään sanat "(joka pidätetään rahoitustuesta, joka on maksettu ennen muutosten voimaantulopäivää)" sanan "kassavaranto" jälkeen ja ennen sanoja "toimii puskurirahastona", ja

(b) korvataan sanat "lainat" sanalla "rahoitustuki" ja sanat "lainansaaja" sanoilla "tuensaajajäsenvaltio".

(c) korvataan sanat "2 artiklan 9 kohdassa" sanoilla "2 artiklan 10 kohdassa".

(32)Artiklan 5 kohdan 2 alussa termi "lainansaaja" korvataan sanalla "tuensaajajäsenvaltio" ja termi "laina" termillä "rahoitustuki".

(33)5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa "120 %" korvataan ilmaisulla "ylitakausprosentti",

(34) Muutetaan 5 artiklan 2 kohdan b alakohtaa lisäämällä sanat "(edellyttäen, että ERVV ei voi käyttää ennen muutosten voimaantulopäivää kassavarantoon hyvitettyjä varoja kattamaan kyseisen päivän jälkeen sovituista lainaohjelmista syntyneitä vajeita)" sanojen "kassavarannosta varoja" jälkeen.

(35) Muutetaan 5 artiklan 3 kohtaa lisäämällä viimeiseen virkkeeseen "ja/tai ottamalla käyttöön muita ERVV:n käyttämiä vakuusjärjestelymekanismeja sellaisten lainojen osalta, jotka on maksettu ennen muutosten voimaantulopäivää".

(36) Lisätään uusi 5 artiklan 7 kohta 5 artiklan 6 kohdan jälkeen:

"Muutosten voimaantulopäivän jälkeen maksettujen rahoitustukien osalta:

(a) tuensaajajäsenvaltiot kattavat liikkeeseenlaskukulut (2 artiklan 9 kohdassa kuvatulla tavalla);

(b) ERVV kattaa rahoitustukiohjelmasta aiheutuvat kustannukset ja kulut kassavarannosta. Edellyttäen että ERVV ei voi käyttää ennen muutosten voimaantulopäivää syntynyttä kassavarantoa kattamaan kyseisen päivän jälkeen sovituista rahoitustukiohjelmista aiheutuvia kustannuksia ja kuluja paitsi, jos kassavarantoa ei enää tarvita vakuusjärjestelynä; ja

(c) Tämä 5 artiklan 7 kohta ei rajoita lainansaajan rahoitustukiohjelman nojalla antamaa sitoumusta kattaa ERVV:n kustannuksia ja kuluja."

(37) Lisätään uusi 5 artiklan 8 kohta uuden 5 artiklan 7 kohdan jälkeen seuraavasti:

"Euroalueen jäsenvaltiot voivat 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti tehdyllä päätöksellä sopia, että ERVV voi käyttää osan 2 artiklan 9 kohdan nojalla kassavarantoon hyvitetyistä varoista yleisten, lainoihin liittymättömien ERVV:n toimintamenojen tai poikkeuksellisten kulujen maksamiseen. Edellyttäen, että ERVV ei voi käyttää sellaista ennakolta maksettua marginaalia, joka on hyvitetty kassavarantoon vakuusjärjestelyksi ennen muutosten voimaantulopäivää, kattamaan tällaisia toimintamenoja tai poikkeuksellisia kuluja niin pitkään kuin tämä osa kassavarannosta tarvitaan vakuusjärjestelyksi."

(38) Lisätään uusi 5 artiklan 9 kohta: "Hyväksytään ja sovitaan, että 5 artiklan 7 ja 8 kohtien määräykset eivät rajoita ERVV:n yleisiä budjettikäytäntöjä."

(39) Artiklan 6 kohta 1 muutetaan korvaamalla termi "laina" termillä "rahoitustuki".

(40) Artiklan 6 kohta 4 muutetaan korvaamalla sanan "lainan" sanoilla "rahoitustukeen perustuvien".

(41) Artikloissa 6(7), 6(8) ja 6(9) sanat "lainansaaja" ja "lainansaajat" korvataan sanoilla "tuensaajajäsenvaltio" ja "tuensaajajäsenvaltiot".

(42) Artikloissa 6(7) ja 6(8) termit "laina" ja "lainat" korvataan termillä "rahoitustuki".

(43) Artiklan 6 kohdassa 7 sanat "tai jotka ovat muutoin ERVV:n korvaamat" lisätään sanojen "tosiasiallisiin määriin, jotka on saatu kyseiseltä tuensaajavaltiolta" jälkeen.

(44) Muutetaan 7 artiklan 1 kohtaa lisäämällä sanat "sillä tavoin, kun se koskee kyseistä taattua ERVV:n velvoitetta. Epäselvyyksien välttämiseksi, Viron tasavalta on 7 artiklan nojalla velvollinen tekemään tai saamaan suorituksia ainoastaan sellaisten varainhankintavälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeeseen tai joista on sovittu muutosten voimaantulopäivän jälkeen." sanojen "Vaadittu maksuosuus" vastaa kuhunkin takaukseen liittyvää tarkistettua osallistumisosuutta" jälkeen ja ennen sanoja "Takaajan toiselle takaajalle maksamalle ... hyvitykselle tai korvaukselle".

(45) Artiklan 7 kohdan 3 kohta (v) muutetaan korvaamalla sana "lainaohjelman" sanoilla "rahoitustukiohjelma" ja korvaamalla sana "lainan" sanalla "rahoitustuen".

(46) Artiklan 8 kohta 1 muutetaan korvaamalla kaikki esiintyvät sanat "lainaohjelma" sanoilla "rahoitustukiohjelma", korvaamalla sana "laina" sanalla "rahoitustuki" ja korvaamalla sana "lainansaaja" sanalla "tuensaajajäsenvaltio".

(47) Muutetaan 8 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

(a) lisätään sanat " eikä sille aiheudu uusia vastuita takaajana" sanojen "väistyvää takaa ei vaadita antamaan takausta" jälkeen;

(b) lisätään sanat "tai takaajille aiheutuvia uusia vastuita" sanojen "ja uusia tämän sopimuksen mukaisesti myönnettäviä takauksia" jälkeen;

(c) lisätään sanat "ja/tai niiden kohteena ovat" sanojen "myöntävät" jälkeen ja ennen sanoja "jäljelle jääneet takaajat";

(d) lisätään sanat "tai takaajille aiheutuvia uusia vastuita" sanojen "ja uusien takausten myöntämistä varten tarkistettuja osallistumisosuuksia" jälkeen;

(e) lisätään sanat "Irlannista tuli väistyvä takaaja 3 päivästä joulukuuta 2010 alkaen ja Portugalista 16 päivästä toukokuuta 2011 alkaen" sanojen "väistyväksi takaajaksi tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen" jälkeen.

(48) Artiklassa 9:

(a) artiklan 9 otsikko muutetaan korvaamalla sana "Lainaohjelman" sanalla "Rahoitustukiohjelman"; ja

(b) kaikki esiintyvät sanat "lainaohjelma" korvataan sanalla "rahoitustukiohjelma", kaikki esiintyvät sanat "laina" korvataan sanalla "rahoitustuki" ja kaikki esiintyvät sanat "lainansaaja" sanalla "tuensaajajäsenvaltio".

(49) Muutetaan 10 artiklan 5 kohtaa seuraavasti:

(a) korvataan sana "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma" aina sen esiintyessä ja sana "laina" sanalla "rahoitustuki" aina sen esiintyessä;

(b) lisätään (a) alakohtaan sanat ", mahdolliset päätökset rahoitustukiohjelmiin sovellettavan hinnoittelurakenteen muuttamisesta ja mahdolliset päätökset sisällyttää rahoitustukiohjelmaan mahdollisuus antaa rahoitustukea ostamalla joukkovelkakirjalainoja liikkeeseenlaskusta tai ostamalla joukkovelkakirjalainoja jälkimarkkinoilta perustuen EKP:n analyysiin, jossa todetaan rahoitusmarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ja rahoitusvakauden vaarantuminen";

(c) pyyhitään yli (b) alakohdassa sanat "komission kertomuksessa esitetyn perusteella " ja lisätään virke "Jälkimarkkinoilta tapahtuvien ostojen osalta rahoitustukiohjelma joukkovelkakirjalainojen ostamiseksi jälkimarkkinoilta, joka on hyväksytty 10 artiklan 5 kohdan (a) alakohdan perusteella, voi tarjota vaihtoehtoisia menettelytapoja tällaisen rahoitustukiohjelman nojalla tehtävien yksittäisten joukkovelkakirjalainojen ostojen tekniseen toteutukseen 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdassa mainittujen ohjeiden mukaisesti" sanan "ennakkoehdot" jälkeen;

(d) lisätään uusi alakohta seuraavasti: "(j) oikeuksien, velvollisuuksien ja/tai vastuiden siirto ERVV:ltä EVM:lle 13 artiklan 10 kohdan nojalla"; ja

(d) lisätään uusi alakohta seuraavasti: "(k) jonkin 2 artiklan 1 kohdan (b) alakohdassa tai 2 artiklan 1 kohdan (c) alakohdassa tarkoitetun ohjeen hyväksyminen ja muuttaminen."

(50) 10 artiklan 6 kohta muutetaan korvaamalla kaikki esiintyvät sanat "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma", kaikki esiintyvät sanat "laina" sanalla "rahoitustuki" ja lisäämällä sana "ja" alakohtien d ja e väliin.

(51) 10 artiklan 8 kohta muutetaan korvaamalla kaikki esiintyvät sanat "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma",

(52) 10 artiklan 10 kohta muutetaan korvaamalla sanat "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma", sanat "lainansaaja" sanalla "tuensaajajäsenvaltio".

(53) 11 artikla muutetaan korvaamalla sanat "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma", sanat "laina" sanalla "rahoitustuki" ja korvaamalla sanat " 2 artiklan 9 kohdan" sanoilla "2 artiklan 10 kohdan".

(54) 12 artiklan muutetaan korvaamalla kaikki esiintyvät sanat "lainansaaja" sanalla "tuensaajajäsenvaltio" ja kaikki esiintyvät sanat "laina" sanalla "rahoitustuki".

(55) 13 artiklan 1 kohta muutetaan korvaamalla sanat "lainansaaja" sanalla "tuensaajajäsenvaltio".

(56) 13 artiklan 3 kohta muutetaan korvaamalla sanat "lainaohjelma" sanalla "rahoitustukiohjelma".

(57) 12 artiklan 9 kohtaan lisätään " - "Rahoitustukiohjelma" ja "rahoitustuki" koskevat vastaavasti "lainaohjelmia" ja "lainoja", jotka on sovittu tai maksettu ERVV:n toimesta ennen muutoksen voimaan tuloa."

(58) Lisätään uusi 13 artiklan 10 kohta seuraavasti:

"Euroopan vakausmekanismin (jäljempänä "EVM") perustamisen jälkeen ERVV voi, euroalueen jäsenvaltioiden yksimielisyydellä tehdyllä hyväksyvällä päätöksellä ja saatuaan tarvittavat hyväksynnät varainhankintavälineisiin sijoittaneilta sijoittajilta, siirtää oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa, mukaan lukien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, jotka perustuvat rahoitusvälineisiin, rahoitustukeen ja/tai lainoihin, EVM:lle."

(59) Liitettä 1 (Luettelo takaajina toimivista euroalueen jäsenvaltioista ja kunkin takaussitoumukset) muutetaan muutosten voimaantulopäivästä alkaen siten kuin se on tämän muutoksen liitteessä 1 sellaisten rahoitusvälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeeseen muutosten voimaantulopäivästä lähtien.

(60) Liitettä 2 (Osallistumisosuudet) muutetaan muutosten voimaantulopäivästä alkaen siten kuin se on tämän muutoksen liitteessä 2 sellaisten rahoitusvälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeeseen muutosten voimaantulopäivästä lähtien.

(61) Kaikki muut artiklat ja liitteet pysyvät muuttumattomana.

2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TUOMIOVALTA

(1) Tähän muutokseen ja siihen liittyviin ei-sopimuksenvaraisiin vastuisiin sovelletaan Englannin lakia ja niitä tulkitaan mainitun lain mukaisesti.

(2) Kaikki tästä muutoksesta syntyvät tai sitä koskevat riidat on ratkaistava sovitellen. Jos riidan sovittelu ei onnistu, euroalueen jäsenvaltiot hyväksyvät, että Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista niiden keskinäinen riita. Jos kyseessä on euroalueen yhden tai useamman jäsenvaltion ja ERVV:n välinen riita, sopimuspuolet hyväksyvät, että Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista se.

3. VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

(1)Sopimuspuolet sopivat, että puitesopimuksen muutokset tulevat voimaan ja sitoviksi ERVV:n ja osapuolten välillä sinä päivänä (jäljempänä "muutosten voimaantulopäivä"), jolloin kaikki sopimuspuolet ovat toimittaneet ERVV:lle kirjallisen vahvistuksen olennaisilta osiltaan liitteen 3 muodossa siitä, että ne ovat toteuttaneet kaikki kansallisen lainsäädäntönsä mukaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden tämän muutoksen mukaiset velvoitteet tulevat kaikilta osin voimaan (jäljempänä "muutosten vahvistus").

(2) Hyväksytään ja sovitaan, että puitesopimuksen muutokset eivät muuta tai vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin niiden ERVV:n liikkeeseen laskemien varainhankintavälineiden osalta, joille on myönnetty takaus tämän sopimuksen nojalla ennen muutosten voimaantulopäivää (jäljempänä "olemassa olevat varainhankintavälineet"). Sopijapuolten välisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka koskevat tällaisia olemassa olevia varainhankintavälineitä, sovelletaan edelleen niitä puitesopimukset ehtoja, jotka olivat voimassa ennen muutosten voimaantulopäivää.

(3) Hyväksytään ja sovitaan, että puitesopimuksen muutokset eivät muuta tai vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin sellaisten lainojen osalta, jotka on maksettu ennen muutosten voimaantulopäivää (jäljempänä "olemassa olevat lainat"). Sopijapuolten välisiin oikeuksiin, jotka koskevat tällaisia olemassa olevia lainoja, sovelletaan edelleen niitä puitesopimuksen ehtoja, jotka olivat voimassa ennen muutosten voimaantulopäivää.

(4) Hyväksytään ja sovitaan, että ERVV ei vastaanottanut osapuolten heinäkuussa 2011 allekirjoittamaan ERVV:n puitesopimuksen muutosta koskevaan sopimukseen (jäljempänä "heinäkuun puitesopimuksen muutos") liittyviä muutosten vahvistuksia kaikilta osapuolilta. Sen mukaisesti heinäkuun puitesopimuksen muutos ei tullut voimaan ja osapuolet sopivat, että se mitätöidään ja on vailla lainvoimaa.

(5) Hyväksytään ja sovitaan, että jäsenvaltion muutosten vahvistus voi olla sovellettavissa väliaikaisesti asianomaisen jäsenvaltion lakien ja lainsäädännön mukaisesti.

4. MUUTOKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä muutos voidaan panna täytäntöön, kun yksi tai useampi sopimuspuoli on allekirjoittanut sen vastakappaleen. Jokainen vastakappale on erottamaton osa alkuperäistä muutosta, ja vastakappaleiden allekirjoittamisella on sama vaikutus kuin sillä, että vastakappaleisiin tehdyt allekirjoitukset olisi tehty yhteen muutosasiakirjaan.

ERVV lähettää viipymättä tämän muutoksen allekirjoittamisen jälkeen yhdenmukaiset jäljennökset muutoksesta kullekin sopimuspuolelle, samoin kuin puitesopimuksen konsolidoidun version, johon sisältyvät tämän muutokset nojalla tehdyt muutokset.

5. LIITTEET

Tämän muutoksen liitteet muodostavat sen olennaisen osan:

1. Luettelo takaajista ja kunkin takaussitoumukset;

2. Osallistumisosuudet; ja

3. Muutoksen vahvistuksen mallipohja.

Euroalueen jäsenvaltioiden puolesta

Belgian kuningaskunta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Saksan liittotasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Viron tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Irlanti

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Helleenien tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Espanjan kuningaskunta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Ranskan tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Italian tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Kyproksen tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys

Luxemburgin suurherttuakunta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Maltan tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Alankomaiden kuningaskunta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Itävallan tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Portugalin tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Slovenian tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Slovakian tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

Suomen tasavalta

Edustajana:

Nimi:

Nimeke:

Päiväys

ERVV:n puolesta

EUROOPAN RAHOITUSVAKAUSVÄ-LINE

Edustajana sen ainoa hallituksen jäsen

Nimi:

Nimeke:

Päiväys:

LIITE 1

LUETTELO TAKAAJINA TOIMIVISTA EUROALUEEN JÄSENVALTIOISTA JA KUNKIN TAKAUSSITOUMUKSET MUUTOSTEN VOIMAANTULOPÄIVÄSTÄ LÄHTIEN

Maa Takaussitoumukset, miljoonaa euroa
Belgian kuningaskunta 27,031.99
Saksan liittotasavalta 211,045.90
Irlanti 12,378.15 *
Espanjan kuningaskunta 92,543.56
Ranskan tasavalta 158,487.53
Italian tasavalta 139,267.81
Kyproksen tasavalta 1,525.68
Luzemburgin suurherttuakunta 1,946.94
Malta tasavalta 704.33
Alankomaiden kuningaskunta 44,446.32
Itävallan tasavalta 21,639.19
Portugalin tasavalta 19,507.26 *
Slovenian tasavalta 3,664.30
Slovakian tasavalta 7,727.57
Suomen tasavalta 13,974.03
Helleenien tasavalta 21,897.74 *
Viron tasavalta 1,994.86
Takaussitoumukset yhteensä 779,783.14

* Helleenien tasavallasta, Irlannista ja Portugalin tasavallasta on tullut väistyviä takaajia. Portugali säilyy takaajana niiden velkakirjojen osalta, jotka on laskettu liikkeeseen ennen sitä, kun siitä tuli väistyvä takaaja. Viron tasavalta on takaajana ainoastaan niiden valtakirjojen osalta, joka on laskettu liikkeeseen muutosten voimaantulopäivän jälkeen. Näin ollen muutosten voimaantulopäivänä niiden takaajien, jotka eivät ole väistyviä takaajia, aktiivisten takaussitoumusten kokonaismäärä on 726.000,00 miljoonaa euroa. 

LIITE 2

MUUTOSTEN VOIMAANTULOPÄIVÄSTÄ LÄHTIEN LIIKKEESEENLASKETTUJEN TAI SOVITTUJEN VARAINHANKINTAVÄLINEIDEN OSALLISTUMISOSUUS

Jäsenvaltio EKP:n pääoman merkitsemisosuus, % Osallistumisosuus
Belgian kuningaskunta 2.4256 3.4666%
Saksan liittotasavalta 18.9373 27.0647%
Viron tasavalta 0.1790 0.2558%
Irlanti * 1.1107 1.5874%
Helleenien tasavalta * 1.9649 2.8082%
Espanjan kuningaskunta 8.3040 11.8679%
Ranskan tasavalta 14.2212 20.3246%
Italian tasavalta 12.4966 17.8598%
Kyproksen tasavalta 0.1369 0.1957%
Luzemburgin suurherttuakunta 0.1747 0.2497%
Malta tasavalta 0.0632 0.0903%
Alankomaiden kuningaskunta 3.9882 5.6998%
Itävallan tasavalta 1.9417 2.7750%
Portugalin tasavalta * 1.7504 2.5016%
Slovenian tasavalta 0.3288 0.4699%
Slovakian tasavalta 0.6934 0.9910%
Suomen tasavalta 1.2539 1.7920%
Yhteensä 69.9705 100.0000%

* Muutosten voimaantulopäivästä lähtien Helleenien tasavallasta, Irlannista ja Portugalin tasavallasta on tullut väistyviä takaajia. 

LIITE 3

MUUTOSTEN VAHVISTUKSEN MALLIPOHJA

[Euroalueen jäsenvaltion viranomaisen nimi tunnisteineen]

Faksina sekä kirjattuna kirjeenä:

Euroopan rahoitusvakausväline

43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Faksi: +352 260 962 62

Kopio:

Euroryhmän työryhmän sihteeristö

DG ECFIN BU-24 03/027, 1049 Brysseli, Belgia

Faksi: +32-2-295 68 41

Re: Euroopan rahoitusvakausväline ("ERVV") - Muutosten vahvistus

Arvoisa vastaanottaja,

Viitaten (i) Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan sekä ERVV:n ("sopimuspuolten") väliseen ERVV-puitesopimukseen ja (ii) ERVV-puitesopimuksen muutokseen osapuolten ja Viron tasavallan välillä.

Ilmoitamme, että kansallinen lakimme sallii meidän tulla edellä mainitun ERVV-puitesopimuksen muutoksen sitomaksi [päivä] lähtien.

Kunnioittavasti

[euroalueen jäsenvaltion nimi]

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.