47/2008

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedonvastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

tahtovat varmistaa kaiken sellaisen tiedon vastavuoroisen suojaamisen, joka on turvallisuusluokiteltu niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jonka toinen sopimuspuoli on välittänyt toiselle sopimuspuolelle,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet välittävät toisilleen ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai teollisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanon tai valmistelun yhteydessä taikka jota syntyy tai tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) turvallisuusluokitellulla tiedolla missä tahansa muodossa, mille tahansa tietovälineelle ja millä tahansa menetelmällä tallennettua tietoa sekä esinettä tai sen osaa, jonka sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle ja jota on suojeltava luvattomalta paljastamiselta ja johon on tehty asianmukainen merkintä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tällaisen tiedon perusteella tuotetut tiedot ja esineet merkitään asianmukaisesti, ja niitä suojataan tämän sopimuksen mukaisesti;

b) sopimusosapuolella sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa valtion tai julkis- tai yksityisoikeudellista yhteisöä taikka laitosta, jolla on kelpoisuus tehdä sopimuksia;

c) turvallisuusluokitellulla sopimuksella sopimusta tai alihankintasopimusta, johon sisältyy tai liittyy turvallisuusluokitellun tiedon saanti;

d) lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta, joka välittää vastaanottavalle sopimuspuolelle turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien ensin mainitun sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat valtion tai julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt taikka laitokset;

e) vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta, joka saa lähettävältä sopimuspuolelta turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien ensin mainitun sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat valtion tai julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt taikka laitokset.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset vastaamaan tämän sopimuksen kaikkien näkökohtien yleisestä täytäntöönpanosta ja asiaankuuluvasta valvonnasta:

Suomen tasavalta:
Ulkoasiainministeriö 
Turvallisuusyksikkö 
Kanavakatu 3A 
PL 176, 00161 Helsinki 
SUOMI - FINLAND

Puolan tasavalta:

- siviiliviranomainen:

Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa POLSKA

- sotilasviranomainen:

Szef Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego

ul. Oczki 1

02-007 Warszawa

POLSKA

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen tiedoksi 1 kappaleessa tarkoitettuja toimivaltaisia turvallisuusviranomaisia koskevat muutokset.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta Puolan tasavalta Englanninkielinen käännös
ERITTÄIN SALAINEN SCISLE TAJNE "TOP SECRET"
SALAINEN TAJNÉ "SECRET"
LUOTTAMUKSELLINEN POUFNE "CONFIDENTIAL"
KÄYTTÖ RAJOITETTU ZASTRZEZONE "RESTRICTED"

2. Vastaanottava sopimuspuoli tekee turvallisuusluokiteltuun tietoon oman vastaavan luokitusmerkintänsä 1 kappaleessa tarkoitettujen vastineiden mukaisesti.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen muuttaa turvallisuusluokitusta tai peruuttaa sen ainoastaan lähettävän sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä.

4. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista ilmoittamaan perusteet tietyn turvallisuusluokan valinnalle.

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroinen suojaaminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa kansainvälisille järjestöille, kolmansien valtioiden virkamiehille tai oikeushenkilöille taikka kolmansissa valtioissa oleskeleville kolmansien valtioiden kansalaisille, ellei lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on välitetty.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty kansallisen lainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys ja joille on annettu sekä lupa saada tällaista tietoa että asianmukaiset ohjeet.

5. Sopimuspuolet varmistavat alueillaan, että tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittava valvonta toteutetaan asianmukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Ennen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon välittämistä sopimusosapuolille tai alihankkijoille taikka mahdollisille sopimusosapuolille tai alihankkijoille suorittaa vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilman lähettävän sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen virallista pyyntöä asianmukaisen menettelyn, jolla annetaan:

a) yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus;

b) henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus jokaiselle, jolla on tiedonsaantitarve.

2. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset varmistavat, että alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevia vaatimuksia kuin sopimusosapuoliin.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Jollei 2 ja 3 kappaleesta muuta johdu, turvallisuusluokiteltu tieto välitetään diplomaattiteitse. Vastaanottava sopimuspuoli vahvistaa kirjallisesti vastaanottaneensa turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/ POUFNE/CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvan tiedon.

2. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia muusta turvallisuusluokitellun tiedon välityskeinosta, jolla varmistetaan tiedon suojaaminen luvattomalta paljastamiselta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa välittää sähköisesti ainoastaan täysin salatussa muodossa, käyttäen salausmenetelmiä ja -laitteita, jotka toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/SCISLE TAJNE/TOP SECRET kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan.

2. Muuhun kuin turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/ SCISLE TAJNE/ TOP SECRET kuuluvaa turvallisuusluokiteltua tietoa käännettäessä ja kopioitaessa noudatetaan vastaanottavan sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä.

3. Käännökseen merkitään käännöksen kielellä asianmukainen huomautus siitä, että se sisältää lähettävän sopimuspuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

4. Jollei 5 kappaleesta muuta johdu, turvallisuusluokiteltu tieto hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/SCISLE TAJNE/TOP SECRET kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle 7 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun sitä ei enää katsota tarpeelliseksi.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailut vastaanottavan sopimuspuolen toimitiloihin, joissa kehitetään, käsitellään, tuotetaan tai varastoidaan turvallisuusluokiteltua tietoa tai harjoitetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, sallitaan ainoastaan sellaisille lähettävän sopimuspuolen edustajille, joille vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan.

2. Vierailupyynnössä on annettava seuraavat tiedot: vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka, passin (henkilöllisyystodistuksen) numero, kansallisuus, virka-asema ja edustettavan organisaation nimi, turvallisuustodistus, vierailun tarkoitus ja ajankohta sekä vierailun kohteena olevien organisaation ja toimitilojen nimi.

3. Vierailijoiden on noudatettava niitä kansallisia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita, joita vierailun kohteena olevissa toimitiloissa sovelletaan. Vierailijalle annettu turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan tämän sopimuksen mukaisesti vaihdetuksi turvallisuusluokitelluksi tiedoksi.

10 artikla
Tietosuojan loukkaaminen

1. Vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä lähettävälle sopimuspuolelle epäillystä tai todetusta turvallisuusluokitellun tiedon luvattomasta paljastamisesta tai muusta tällaisen tiedon suojan loukkaamisesta.

2. Vastaanottava sopimuspuoli toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen loukkaamisen seurauksia ja estääkseen loukkauksen jatkumisen. Lähettävä sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta sekä loukkauksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

3. Jos tietosuojaa on loukattu kolmannen valtion alueella, turvallisuusluokitellun tiedon välittänyt sopimuspuoli toteuttaa mahdollisuuksien mukaan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetut toimet.

11 artikla
Neuvottelut

1. Sopimuspuolet edistävät toimivaltaisten turvallisuusviranomaistensa välistä yhteistyötä.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä ja toimittavat toisilleen viipymättä kaikki asiaankuuluvat tiedot.

3. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä ja sen muutokset.

4. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät yksityiskohtaiset menettelyt tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailut alueelleen keskustelemaan menettelyistä toisen sopimuspuolen välittämän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

12 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

13 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kustannuksistaan.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi. Sitä voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella.

3. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen.

4. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Varsovassa 3 päivänä syyskuuta 1997 Puolan tasavallan puolustusministeriön ja Suomen tasavallan puolustusministeriön välillä tehty kahdenvälinen tietoturvasopimus olemasta voimassa. Aiemmin välitetty turvallisuusluokiteltu tieto suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

N:o 47

Tehty Varsovassa 25 päivänä toukokuuta 2007 kahtena alkuperäiskappaleena, molemmat suomen, puolan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Puolan tasavallan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.