13/2008

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Viron tasavallan hallituksen

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka haluavat järjestää turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisen suojaamisen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet välittävät toisilleen erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai teollisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten valmistelua tai täytäntöönpanoa varten taikka tuotetaan välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon perusteella tai joka syntyy tällaisen tiedon johdosta.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) turvallisuusluokitellulla tiedolla tämän sopimuksen mukaisesti välitettävää tai tuotettavaa tietoa tai aineistoa, joka on salassa pidettävää ja johon on tehty asianmukaisen suojan varmistamiseksi sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukainen luokitusmerkintä;

b) sopimusosapuolella sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai viranomaista, jolla on kelpoisuus tehdä sopimuksia;

c) turvallisuusluokitellulla sopimuksella kahden tai useamman sopimusosapuolen välistä sopimusta, jonka täytäntöönpano edellyttää turvallisuusluokitellun tiedon saamista tai käyttämistä tai jonka täytäntöön panemiseksi tuotetaan tai jonka johdosta syntyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

d) kansallisella turvallisuusviranomaisella kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta;

e) toimivaltaisella viranomaisella kansallista turvallisuusviranomaista tai muuta kansallista viranomaista, joka kansallisen lainsäädännön mukaan vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta;

f) lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta, jolta turvallisuusluokiteltu tieto on peräisin;

g) vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta, jolle turvallisuusluokiteltu tieto välitetään;

h) kansallisella lainsäädännöllä lakeja, alemmanasteisia säädöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita;

i) henkilöturvallisuusselvitykseen perustuvalla turvallisuustodistuksella toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tekemää arviota, jonka perusteella henkilö saa pääsyn turvallisuusluokiteltuun tietoon;

j) yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuvalla turvallisuustodistuksella asiakirjaa, jolla todistetaan, että oikeushenkilöllä on omasta ja toimitilojensa puolesta asianmukaiset fyysiset ja organisatoriset valmiudet turvallisuusluokitellun tiedon käyttämiseen ja tallettamiseen asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

k) tiedonsaantitarpeella todennettua tarvetta saada turvallisuusluokiteltua tietoa.

3 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa kansainvälisille järjestöille tai valtioille, jotka eivät ole tämän sopimuksen sopimuspuolina, mukaan lukien niiden virkamiehet, kansalaiset ja oikeushenkilöt, ellei luokituksesta päättäneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on välitetty.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa luovuttaa luonnollisille henkilöille ainoastaan tiedonsaantitarpeen perusteella heidän työtään tai tietyn tehtävän suorittamista varten.

5. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTSIAALNE tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa saa luovuttaa ainoastaan sellaisille luonnollisille henkilöille, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaiseen henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus.

6. Sopimuspuolet varmistavat alueillaan, että tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimitilojen turvallisuustarkastukset ja luonnollisten henkilöiden turvallisuusselvitykset tehdään asianmukaisesti.

4 artikla
Turvallisuusluokituksen tasot

1. Turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

Viron tasavalta

TÄIESTI SALAJANE

SALAJANE

KONFIDENTSIAALNE

PIIRATUD

2. Vastaanottava sopimuspuoli varmistaa, että turvallisuusluokiteltuun tietoon ja tällaisen tiedon kopioon tehdään vastaavaa kansallista turvallisuusluokituksen tasoa ilmaiseva merkintä. Merkintä tehdään myös tietoon, joka tuotetaan välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon tai turvallisuusluokitellun sopimuksen perusteella tai joka syntyy sen johdosta.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen varmistaa, että turvallisuusluokituksen tasoa muutetaan tai se peruutetaan ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen sitä pyytää tai sen sallii.

4. Vastaanottavan sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen kansallista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokituksen tasoa tai peruuttamaan sen taikka ilmoittamaan perusteet tietyn luokitustason valitsemiselle.

5 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Lähettävän sopimuspuolen, joka tekee turvallisuusluokitellun sopimuksen tai sallii tällaisen sopimuksen tekemisen vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan sopimusosapuolen kanssa, tulee saada vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta viranomaiselta sopimusosapuolta koskevaan yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus. Todistus on saatava ennen kuin turvallisuusluokiteltua tietoa luovutetaan tarjouskilpailuun osallistuvalle mahdolliselle sopimusosapuolelle.

2. Toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että turvallisuusluokitellut sopimukset sisältävät sekä määräykset sopimusosapuolen velvoitteesta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi että luokitusohjeet.

3. Toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että turvallisuusluokitellut sopimukset sisältävät määräykset, joilla kielletään turvallisuusluokitellun sopimuksen tekeminen alihankkijan kanssa ennen kuin toimivaltainen viranomainen on antanut siihen luvan. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia kuin pääsopimuksen tehneeseen sopimusosapuoleen.

4. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että turvallisuusluokiteltuja sopimuksia täytäntöön pantaessa noudatetaan samaa turvallisuuden tasoa kuin kyseisen sopimuspuolen itsensä tekemien turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanossa. Tätä varten nämä toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat seuraavat toimenpiteet ennen turvallisuusluokitellun tiedon antamista sopimusosapuolelle:

a) varmistetaan, että sopimusosapuoli pystyy suojaamaan turvallisuusluokitellun tiedon asianmukaisesti;

b) annetaan henkilöturvallisuusselvitykseen perustuvat turvallisuustodistukset henkilöille, joilla on todennettu tarve saada turvallisuusluokiteltua tietoa työnsä vuoksi tai tietyn tehtävän suorittamista varten;

c) varmistetaan, että kaikki, jotka saavat turvallisuusluokiteltua tietoa, ovat tietoisia sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön perustuvista velvoitteistaan;

d) tehdään turvallisuustarkastukset niissä toimitiloissa, joita tässä artiklassa tarkoitettu valvontavelvoite koskee.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE kuuluvaa tietoa saa välittää ainoastaan virallisia hallitusten välisiä kanavia käyttäen.

2. Turvallisuusluokkaan SALAINEN/SALAJANE tai LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTSIAALNE kuuluva tieto välitetään tavallisesti virallisia hallitusten välisiä kanavia käyttäen. Kiireellisissä tapauksissa tai erikseen nimettyjen hankkeiden tai ohjelmien ollessa kyseessä voidaan käyttää myös muita kanavia, jos molempien sopimuspuolten kansalliset turvallisuusviranomaiset sen hyväksyvät.

3. Välitettäessä turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTSIAALNE ja sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

a) asiakirjaa tai aineistoa kuljettavalla henkilöllä on asianmukaiseen henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus sekä toimivaltaisen viranomaisen antama kuriiritodistus;

b) lähettävä sopimuspuoli ylläpitää välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon rekisteriä ja vastaanottavan sopimuspuolen pyynnöstä toimittaa tälle otteen rekisteristä;

c) turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävät asiakirjat ja muut aineistot pakataan ja sinetöidään asianmukaisesti;

d) turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottaminen vahvistetaan kirjallisesti.

4. Jos turvallisuusluokiteltua tietoa aiotaan välittää suuri määrä, kansalliset turvallisuusviranomaiset sopivat sovellettavista menettelyistä tapauskohtaisesti.

5. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/PIIRATUD kuuluvaa tietoa voidaan välittää myös postin tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, ottaen asianmukaisesti huomioon lähettävän sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

6. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa välittää sähköisesti ainoastaan täysin salatussa muodossa, käyttäen salausmenetelmiä ja -laitteita, jotka molempien sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteisesti hyväksyneet.

7. Sopimuspuolten turvallisuuspalvelut voivat vaihtaa operatiivisia tietoja ja/tai tiedustelutietoja suoraan keskenään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE tai SALAINEN/SALAJANE kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan.

2. Turvallisuusluokkaan SALAINEN/ SALAJANE tai LUOTTAMUKSELLINEN/ KONFIDENTSIAALNE kuuluva tieto palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle tai hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE kuuluva tieto palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle 6 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun tätä tietoa ei enää katsota tarpeelliseksi, ottaen huomioon vastaanottavan sopimuspuolen lainsäädännön.

4. Kriisitilanteessa, jossa tämän sopimuksen mukaisesti tuotettua tai siirrettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ei voida suojata eikä palauttaa, turvallisuusluokiteltu tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa mahdollisimman pian lähettävän sopimuspuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä.

8 artikla
Vierailut

1. Vastaanottava sopimuspuoli sallii lähettävän sopimuspuolen vierailut turvallisuustarkastuksen tekemistä varten toimitiloihin, joissa kehitetään, käsitellään tai varastoidaan turvallisuusluokiteltua tietoa tai toteutetaan turvallisuusluokiteltuja hankkeita, jos vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan. Tällainen lupa annetaan ainoastaan henkilöille, joilla on henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus ja joilla on tiedonsaantitarve.

2. Sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen viranomaisten tai sopimusosapuolen henkilöstön vierailut sopimuspuolen omiin toimitiloihin tai sopimusosapuolensa toimitiloihin, joissa vierailijat voivat päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon. Vierailijoiden on täytettävä 3 artiklan 4 ja 5 kappaleen mukaiset vaatimukset.

3. Vierailijoiden on noudatettava niitä kansallisia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita, joita vierailun kohteina olevissa organisaatiossa ja toimitiloissa sovelletaan. Vierailijoille annettu turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan annetuksi sille sopimuspuolelle, jonka viranomaisia vierailijat edustavat tai jonka lainkäyttövaltaan vierailijoiden edustama tai näiden työnantajana toimiva sopimusosapuoli kuuluu, ja annettu tieto turvataan tämän mukaisesti.

4. Jos vierailun aikana on määrä luovuttaa turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTSIAALNE tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa, vierailupyyntö toimitetaan vastaanottavalle sopimuspuolelle virallisia hallitusten välisiä kanavia käyttäen. Vierailupyyntömenettely rajoitetaan koskemaan ainoastaan yritysturvallisuuden varmistamista ja turvallisuustarkastuksia varten tehtäviä vierailuja.

5. Vierailupyyntö esitetään vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vierailun aiottua ajankohtaa vastaanottavan sopimuspuolen kansallisella kielellä tai englanniksi. Vierailupyyntöön on sisällytettävä tämän sopimuksen liitteessä tarkoitetut tiedot.

6. Toimivaltaisten viranomaistensa kesken sovituin ehdoin sopimuspuolet voivat laatia luettelot henkilöstöstä, jolla on oikeus useampaan kuin yhteen vierailuun yksittäisen hankkeen, ohjelman tai hankintasopimuksen yhteydessä. Tällaiset luettelot ovat voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Näiden luettelojen voimassaoloa voidaan kuitenkin sopimuspuolten välisellä sopimuksella pidentää enintään kahdellatoista (12) kuukaudella kerrallaan.

7. Luetteloja koskeva sopimus tehdään ja luettelot laaditaan vastaanottavan sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kun luettelo on laadittu, yksittäisen vierailun yksityiskohdista voidaan sopia suoraan sen sopimusosapuolen tai organisaation kanssa, johon vierailu kohdistuu.

9 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1. Sopimuspuolet edistävät toimivaltaisten viranomaistensa välistä yhteistyötä ja tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi ilmoittavat toisilleen seuraavat tiedot:

a) turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskeva kansallinen lainsäädäntö ja sitä koskevat muutokset, jotka voivat vaikuttaa tämän sopimuksen mukaisesti vaihdettavan, sen johdosta syntyvän tai sen perusteella tuotettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen;

b) kansalliset turvallisuusviranomaiset ja niitä koskevat muutokset.

2. Läheisen yhteistyön varmistamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanossa kansalliset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä.

10 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

11 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevien määräysten rikkominen

1. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle epäillystä tai todetusta tässä sopimuksessa tarkoitetun turvallisuusluokitellun tiedon laittomasta paljastamisesta tai muusta tällaisen tiedon suojan loukkaamisesta.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun loukkaamisen seurauksia ja estääkseen loukkauksen jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta sekä määräysten rikkomisen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

.

12 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet eivät korvaa toisilleen tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneita kustannuksia.

13 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Jos sopimuspuoli sitä ehdottaa, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle virallisia hallitusten välisiä kanavia käyttäen ja kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ja tämän sopimuksen johdosta syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Tallinnassa 5 päivänä kesäkuuta 2007

kahtena alkuperäiskappaleena, molemmat suomen, viron ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen

puolesta

Viron tasavallan hallituksen

puolesta

Liite

Vierailupyynnöt

Kaikissa sopimuksen 8 artiklassa tarkoitetuissa vierailupyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:

1. vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilöllisyystodistuksen numero;

2. vierailijan kansallisuus;

3. vierailijan asema tai tehtävä sekä sen viranomaisen tai organisaation taikka niiden toimitilojen nimi, jonka henkilöstöön vierailija kuuluu;

4. vierailijan henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus, joka sisältää tiedot siitä, kuinka laajasti hänellä on oikeus saada turvallisuusluokiteltua tietoa;

5. vierailun tarkoitus ja ehdotettu ajankohta;

6. vierailun kohteena olevat organisaatiot ja toimitilat sekä niiden yhteyshenkilöt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.