117/2007

Sopimusteksti

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

SLOVAKIAN TASAVALLAN

HALLITUKSEN

VÄLILLÄ

TURVALLISUUSLUOKITELLUN

TIEDON VASTAVUOROISESTA

SUOJAAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Slovakian tasavallan hallitus, jotka edustavat Suomen tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa, jäljempänä ""sopimuspuolet"", ja jotka

haluavat luoda säännöstön sopimuspuolten kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroiselle suojaamiselle,

ottavat huomioon turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen liittyvät molemminpuoliset edut sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet välittävät toisilleen ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, teollisuus-, tiede- tai teknologia-asioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten valmistelun tai täytäntöönpanon yhteydessä tai jota syntyy taikka tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) turvallisuusluokitellulla tiedolla missä tahansa muodossa olevaa tai minkä tahansa luonteista tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jonka sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle ja joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja merkitty asianmukaisesti;

b) turvallisuusluokitellulla sopimuksella sopimuspuolen alueelle sijoittautuneiden sopimusosapuolten kanssa tai välillä käytyä sopimusta edeltävää neuvottelua tai tehtyä sopimusta, alihankintasopimusta tai muuta hyväksyttyä järjestelyä, joka koskee tuotteiden toimittamista, urakoiden suorittamista tai palvelujen suorittamista ja johon sisältyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai tällaisen tiedon tuottaminen;

c) lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta, joka välittää vastaanottavalle sopimuspuolelle turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien ensin mainitun sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat valtion laitokset ja julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt;

d) vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta, jolle lähettävä sopimuspuoli välittää turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien ensin mainitun sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat valtion laitokset ja julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt;

e) tiedonsaantitarpeella periaatetta, jonka mukaan turvallisuusluokiteltua tietoa voidaan antaa henkilöille ainoastaan heidän virkavelvollisuuksiensa tai -tehtäviensä yhteydessä.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset vastaamaan tämän sopimuksen kaikkien näkökohtien yleisestä täytäntöönpanosta ja asiaankuuluvasta valvonnasta:

Suomen tasavalta: Republic of Finland:
Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs
Turvallisuusyksikkö Security Unit
Kanavakatu 3 A Kanavakatu 3 A
PL 176 P.O. BOX 176
00161 Helsinki 00161 Helsinki
SUOMI FINLAND

Slovakian tasavalta: Slovak Republic:
National Security National Security
Authority Authority
Budatínska 30 Budatínska 30
P. O. BOX 16 P. O. BOX 16
850 07 Bratislava 850 07 Bratislava
Slovak Republic Slovak Republic

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen tiedoksi diplomaattiteitse 1 kappaleessa tarkoitettuja toimivaltaisia turvallisuusviranomaisia koskevat muutokset.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4 artikla
Turvallisuusluokituksen tasot

Turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta Slovakian tasavalta Englanninkielinen käännös
ERITTÄIN SALAINEN PRÍSNE TAJNÉ ""TOP SECRET""
SALAINEN TAJNÉ ""SECRET""
LUOTTAMUKSELLINEN DÔVERNÉ ""CONFIDENTIAL""
KÄYTTÖ RAJOITETTU VYHRADENÉ ""RESTRICTED""
5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroinen suojaaminen

1. Vastaanottava sopimuspuoli tekee vastaanottamaansa turvallisuusluokiteltuun tietoon oman vastaavan turvallisuusluokitusmerkintänsä 4 artiklassa tarkoitetun vastaavuusasteikon mukaisesti.

2. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen muuttaa turvallisuusluokitusmerkintää tai peruuttaa sen ainoastaan lähettävän sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokitusta tai peruuttamaan sen.

4. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle turvallisuusluokitellulle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

5. Sopimuspuolet eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa kansainvälisille järjestöille, kolmansien valtioiden virkamiehille tai oikeushenkilöille taikka kolmansien valtioiden kansalaisille, ellei lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

6. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on välitetty.

7. Turvallisuusluokiteltua tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty kansallisen lainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys ja joille on annettu sekä lupa saada tällaista turvallisuusluokiteltua tietoa että asianmukaiset ohjeet.

8. Sopimuspuolet varmistavat, että tämä sopimus pannaan täytäntöön asianmukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo sallia neuvottelut turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemiseksi vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan sopimusosapuolen kanssa, sen tulee pyynnöstä ja viipymättä saada vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta turvallisuusviranomaiselta asiaankuuluvat turvallisuustodistukset.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat turvallisuustodistukset ilman tämän virallista pyyntöä.

3. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien asianmukaiset todistukset, kuin turvallisuusluokitellun pääsopimuksen tehneeseen sopimusosapuoleen.

4. Lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen toimittaa vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle luettelon niistä turvallisuusluokitelluista tiedoista, jotka se on välittänyt turvallisuusluokitellun sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokiteltu tieto välitetään pääsääntöisesti diplomaattiteitse. Vastaanottava sopimuspuoli vahvistaa kirjallisesti vastaanottaneensa tiedon.

2. Jollei diplomaattiteiden käyttäminen sovellu, sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia muista turvallisuusluokitellun tiedon välityskeinoista, joilla varmistetaan sen asianmukainen suojaaminen.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa välittää sähköisesti ainoastaan täysin salatussa muodossa, käyttäen salausmenetelmiä ja -laitteita, jotka toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokkaan PRÍSNE TAJNÉ/ ERITTÄIN SALAINEN tai TAJNÉ/ SALAINEN kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan. Muuta turvallisuusluokiteltua tietoa käännettäessä ja kopioitaessa noudatetaan vastaanottavan sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä.

2. Turvallisuusluokkaan PRÍSNE TAJNÉ/ ERITTÄIN SALAINEN kuuluvaa tietoa ei hävitetä, vaan se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun sitä ei enää katsota tarpeelliseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Turvallisuusluokkaan TAJNÉ/ SALAINEN tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla
Vierailut

1. Vastaanottava sopimuspuoli sallii lähettävän sopimuspuolen edustajien vierailut toimitiloihin, joissa turvallisuusluokiteltua tietoa kehitetään, käsitellään tai varastoidaan tai turvallisuusluokiteltuja hankkeita toteutetaan, jos vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan. Tällainen lupa annetaan ainoastaan henkilöille, joilla on henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus sekä tiedonsaantitarve.

2. Vierailulupaa pyytävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen vierailupyynnössä on annettava seuraavat tiedot: vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka, matkustusasiakirjan numero, kansallisuus, virka-asema ja edustettavan organisaation nimi, turvallisuustodistus, vierailun tarkoitus, ajankohta ja kesto sekä vierailun kohteena olevien oikeushenkilöiden nimi ja yhteyshenkilö.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen on saatava vierailupyyntö vähintään kolmekymmentä päivää ennen vierailun ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta.

4. Vierailut, joiden yhteydessä kolmannen valtion kansalaiset voivat saada turvallisuusluokiteltua tietoa, sallitaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskinäisellä sopimuksella.

5. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat laatia luettelon henkilöistä, joilla on lupa useisiin yksittäiseen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyviin vierailuihin.

10 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä ja sen muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat kehittää yksityiskohtaisia menettelyjä tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

11 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan keskinäisillä neuvotteluilla, elleivät toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset pääse asiasta sopimukseen.

12 artikla
Tietosuojan loukkaaminen

1. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä toiselle sopimuspuolelle epäillystä tai todetusta turvallisuusluokitellun tiedon suojan loukkaamisesta tai vaarantamisesta.

2. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen 1 kappaleessa tarkoitetun loukkaamisen seurauksia ja estääkseen loukkauksen jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta sekä toteutetuista toimenpiteistä.

13 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kustannuksistaan.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun kaikki tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset lainsäädännön mukaiset vaatimukset on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi. Sitä voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Tällöin sopimuspuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse, kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ja tämän sopimuksen johdosta syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

4. Se sopimuspuoli, jonka alueella tämä sopimus tehdään, toteuttaa viipymättä sopimuksen tultua voimaan tarvittavat toimenpiteet sopimuksen rekisteröimiseksi Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristöön Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Rekisteröinti ja vastaava Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarjan rekisterinumero annetaan tiedoksi toiselle sopimuspuolelle heti, kun sihteeristö on rekisteröinyt sopimuksen.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Bratislavassa 14 päivänä toukokuuta 2007

kahtena alkuperäiskappaleena suomen, slovakin ja englannin kielellä. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Slovakian tasavallan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.