42/2001

Tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Johdanto

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, ja tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet muut valtiot, jotka

haluavat helpottaa Strasbourgissa 21 päivänä maaliskuuta 1983 allekirjoittamista varten avatun, tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen soveltamista (jäljempänä "yleissopimus") ja erityisesti pyrkiä sen hyväksyttyihin tavoitteisiin, lainkäytön päämäärien edistämiseen ja tuomittujen sopeuttamiseen yhteiskuntaan;

ovat tietoisia siitä, että monet valtiot eivät voi luovuttaa omia kansalaisiaan;

katsovat tarpeelliseksi täydentää yleissopimusta tietyin osin,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Yleiset määräykset

1. Tässä pöytäkirjassa käytetyt sanat ja ilmaisut tulkitaan yleissopimuksen tarkoituksen mukaisesti.

2. Yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan siinä määrin kuin ne ovat yhdenmukaisia tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

2 artikla
Tuomiovaltiosta paenneet henkilöt

1. Kun sopimuspuolen kansalainen, jolle on määrätty seuraamus osana lainvoimaista tuomiota toisen sopimuspuolen alueella, yrittää välttää seuraamuksen täytäntöönpanoa tai täytäntöönpanon jatkamista tuomiovaltiossa pakenemalla ensin mainitun sopimuspuolen alueelle ennen seuraamuksen suorittamista, tuomiovaltio voi pyytää toista sopimuspuolta huolehtimaan seuraamuksen täytäntöönpanosta.

2. Tuomiovaltion pyynnöstä täytäntöönpanovaltio voi, ennen pyyntöön liitettyjen asiakirjojen saapumista tai ennen pyyntöä koskevan päätöksen antamista, pidättää tuomitun henkilön tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tuomittu henkilö pysyy sen alueella, kunnes pyyntöä koskeva päätös on annettu. Väliaikaisia toimenpiteitä koskevien pyyntöjen tulee sisältää yleissopimuksen 4 artiklan 3 kappaleessa mainitut tiedot. Tuomitun henkilön pidätettynä olemisen ei tule johtaa hänen seuraamuksensa koventamiseen tämän kappaleen seurauksena.

3. Tuomitun henkilön suostumus ei ole edellytys seuraamuksen täytäntöönpanon siirtämiselle.

3 artikla
Tuomitut henkilöt, jotka on määrätty karkotettavaksi

1. Tuomiovaltion pyynnöstä täytäntöönpanovaltio voi, tämän artiklan määräykset huomioon ottaen, sopia tuomitun henkilön siirtämisestä ilman kyseisen henkilön suostumusta, kun hänelle määrättyyn seuraamukseen tai siihen liittyvään hallinnolliseen päätökseen sisältyy karkotusmääräys tai muu toimenpide, jonka seurauksena kyseisen henkilön ei enää sallita jäävän tuomiovaltion alueelle sen jälkeen, kun hänet on vapautettu vankilasta.

2. Täytäntöönpanovaltio ei anna suostumustaan siirtämiseen 1 kappaleen soveltamistarkoituksessa, ennen kuin se on ottanut huomioon tuomitun henkilön mielipiteen.

3. Tämän artiklan soveltamistarkoituksessa tuomiovaltio antaa täytäntöönpanovaltiolle:

a) selityksen, johon sisältyy tuomitun henkilön mielipide hänen ehdotetusta siirtämisestään, ja

b) jäljennöksen karkotusmääräyksestä tai muusta määräyksestä, jonka seurauksena tuomitun henkilön ei enää sallita jäävän tuomiovaltion alueelle sen jälkeen, kun hänet on vapautettu vankilasta.

4. Tämän artiklan määräysten nojalla siirrettyä henkilöä vastaan ei nosteta oikeudenkäyntiä, häntä ei tuomita eikä pidätetä seuraamuksen tai pidätysmääräyksen täytäntöönpanemiseksi ennen siirtoa tehdyn muun kuin sen rikoksen seurauksena, josta täytäntöönpantava seuraamus on määrätty, eikä hänen henkilökohtaista vapauttaan rajoiteta muusta syystä, kuin seuraavissa tapauksissa:

a) kun tuomiovaltio antaa siihen luvan: lupaa koskevaan pyyntöön tulee liittää kaikki tarpeelliset asiakirjat ja tuomitun henkilön mahdollisesti antamat lausunnot; lupa tulee antaa, jos rikos, jonka johdosta sitä pyydetään, edellyttäisi tuomiovaltion lainsäädännön mukaan luovuttamista tai jos luovuttaminen olisi poissuljettu ainoastaan rangaistuksen suuruuden perusteella;

b) kun tuomittu henkilö, jolla on ollut mahdollisuus lähteä täytäntöönpanovaltion alueelta, ei ole tehnyt niin 45 päivän kuluessa lopullisesta vapauttamisestaan, tai jos hän on palannut alueelle lähdettyään siltä.

5. 4 kappaleen määräyksistä huolimatta täytäntöönpanovaltio voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lainsäädäntönsä mukaisesti, mukaan luettuna oikeudenkäynti poissaolevana, ajan kulumisen oikeudellisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

6. Sopimusvaltio voi ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selvityksellä, että se ei ota vastuulleen seuraamusten täytäntöönpanoa tämän artiklan määräysten mukaisesti.

4 artikla
Allekirjoittaminen ja voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille yleissopimuksen allekirjoittaneille valtioille. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Allekirjoittajavaltio ei voi ratifioida tai hyväksyä tätä pöytäkirjaa, ellei se ole aikaisemmin ratifioinut tai hyväksynyt tai samanaikaisesti ratifioi tai hyväksy yleissopimusta. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona kolmas ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

3. Sellaisen allekirjoittajavaltion osalta, joka myöhemmin tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa, pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta talletuspäivästä.

5 artikla
Liittyminen

1. Euroopan neuvoston ulkopuolinen valtio, joka on liittynyt yleissopimukseen, voi liittyä tähän pöytäkirjaan sen voimaantulon jälkeen.

2. Liittyvän valtion osalta pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona liittymiskirja on talletettu.

6 artikla
Alueellinen soveltaminen

1. Valtio voi allekirjoittamisen tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettamisen yhteydessä määrittää, mihin alueeseen tai alueisiin tätä pöytäkirjaa sovelletaan.

2. Sopimusvaltio voi milloin tahansa myöhemmin, Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla selityksellä, ulottaa tämän pöytäkirjan soveltamisen muuhun selityksessä määriteltyyn alueeseen. Tällaisen alueen osalta pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.

3. Kahden edellisen kappaleen nojalla annettu selitys voidaan peruuttaa minkä tahansa selityksessä määritellyn alueen osalta pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

7 artikla
Ajallinen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sekä ennen sen voimaantuloa että voimaantulon jälkeen määrättyihin seuraamuksiin.

8 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisanoa tämän pöytäkirjan Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jonka pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

3. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kuitenkin edelleen ennen irtisanomisen voimaantulopäivää yleissopimuksen ja tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti siirrettyjä henkilöitä koskevien seuraamusten täytääntöönpanoon.

4. Yleissopimuksen irtisanominen aiheuttaa automaattisesti tämän pöytäkirjan irtisanomisen.

9 artikla
Ilmoitukset

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, allekirjoittajavaltioille, sopimuspuolille ja muille valtioille, jotka on kutsuttu liittymään yleissopimukseen:

a) allekirjoittamisista;

b) ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d) muista toimista, selityksistä, ilmoituksista tai tiedonannoista, jotka liittyvät tähän pöytäkirjaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty .................... englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, muille yleissopimuksen allekirjoittaneille valtioille sekä niille valtioille, jotka on kutsuttu liittymään yleissopimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.