66/1994

Annettu: 14.09.1994

Asetus Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä elokuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä elokuuta 1994, tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi ja

joiden päämääränä on hyvien naapuruus-, ystävyys- ja yhteistyösuhteiden vahvistaminen ja kehittäminen tasavertaisuuden ja molemminpuolisen hyödyn periaatteiden pohjalta,

jotka pitävät lähtökohtanaan aikeita lisätä rajanylityspaikkojen läpäisykykyä sekä luoda asianmukaiset olosuhteet henkilöiden, ajoneuvojen ja tavaroiden rajanylitykselle,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa jäljempänä olevat termit tarkoittavat:

1. ''Kansainvälinen rajanylityspaikka'' on erityisesti varusteltu paikka, joka on avoinna kansainväliselle liikenteelle, jossa toteutetaan raja- ja tullivalvontaa sekä tarvittaessa myös muuta valvontaa ja jonka kautta kulkee valtakunnan rajan yli henkilö-, ajoneuvo- ja tavaraliikennettä.

2. ''Tilapäinen (yksinkertaistettu) rajanylityspaikka'' on erityisesti varusteltu ja tilapäiseksi tarkoitettu paikka, jossa toteutetaan raja- ja tullivalvontaa sekä tarvittaessa muuta valvontaa ja jonka kautta tapahtuu suomalainen ja venäläinen henkilö-, ajoneuvo- ja tavaraliikenne yksinkertaistetussa järjestyksessä.

3. ''Rajanylityspaikkoja'' ovat niin kansainväliset kuin tilapäiset (yksinkertaistetut) rajanylityspaikat.

2 artikla

1. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisellä valtakunnanrajalla on seuraavat kansainväliset rajanylityspaikat:

Rajajooseppi - Lotta

Vartius - Lyttä

Nuijamaa - Brusnitshnoje

Vainikkala - Luzhaika

Vaalimaa - Torfjanovka

2. Tässä artiklassa lueteltujen kansainvälisten rajanylityspaikkojen sijainti ja liikennetapa on määritelty tämän sopimuksen liitteessä.

3 artikla

1. Uusien kansainvälisten rajanylityspaikkojen avaaminen, toimivien kansainvälisten rajanylityspaikkojen sulkeminen, niiden kautta tapahtuvan liikenteen pysäyttäminen tai sen rajoittaminen tai rajanylityspaikan statuksen muuttaminen tapahtuu sopimuspuolten välisen sopimuksen pohjalta joko noottienvaihdolla tai muussa sopimuspuolten hyväksymässä muodossa.

2. Tällaista sopimusta koskevat asiakirjat ovat tämän sopimuksen täydennyksiä.

4 artikla

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset informoivat toisiaan rajanylityspaikkojen suunnittelu- ja rakennushankkeista ottaen huomioon niiden kehitysnäkymät sekä rajan yli liikkuvien henkilö-, ajoneuvo- ja tavaravirtojen kasvun.

2. Rajanylityspaikat avataan liikenteelle sen jälkeen, kun ne on asianmukaisesti varustettu ja kun sopimuspuolten tarkastusviranomaisten työskentelylle on luotu tarvittavat edellytykset.

5 artikla

1. Rajanläheisten alueiden yhteistyön, puutavaran kuljetuksen ja muun taloudellisen toiminnan toteuttamiseksi toimii kullakin hetkellä tarvittava määrä tilapäisiä (yksinkertaistettuja) rajanylityspaikkoja Suomen ja Venäjän kansalaisille ja ajoneuvoille.

2. Tilapäisten (yksinkertaistettujen) rajanylityspaikkojen avaaminen ja sulkeminen tapahtuu Suomen tasavallan rajavartiolaitoksen päällikön ja Venäjän federaation rajajoukkojen komentajan välisellä pöytäkirjalla sen jälkeen, kun asiasta on kummassakin maassa sovittu asianomaisten viranomaisten kanssa.

3. Tilapäisten (yksinkertaistettujen) rajanylityspaikkojen varustelu tapahtuu kummankin sopimuspuolen alueella niiden omien viranomaisten, paikallisviranomaisten ja organisaatioiden toimesta, joille rajanylityspaikalla on merkitystä, siten että rajanylityspaikkojen varustelu ja välttämättömien toimintaolosuhteiden luominen tulee saattaa valmiiksi vähintään yhtä kuukautta ennen Suomen ja Venäjän kansalaisten sekä ajoneuvojen liikenteen alkamista tällaisten rajanylityspaikkojen kautta.

4. Suomen ja Venäjän kansalaisten rajanylikulku tilapäisten (yksinkertaistettujen) rajanylityspaikkojen kautta tapahtuu kummassakin maassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

1. Rajanylityspaikkojen liikenteelle avaamisen ajankohdasta ja työskentelyjärjestyksestä sopivat sopimuspuolten rajavaltuutetut sovittuaan asiasta maidensa asianomaisten viranomaisten kanssa.

2. Kansainvälisten rajanylityspaikkojen kautta kulkeva liikenne voidaan pysäyttää tai sitä voidaan rajoittaa vakavista terveydellisistä syistä, yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä tai luonnonmullistusten johdosta. Sopimuspuoli, joka on aikeissa pysäyttää liikenteen tai rajoittaa sitä, on velvollinen ilmoittamaan tästä toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse viimeistään viittä vuorokautta aiemmin.

3. Kiireellisissä tapauksissa tämän artiklan 2 kappaleessa mainittu ilmoitus on annettava viimeistään 24 tuntia ennen suunniteltua liikenteen pysäyttämistä.

4. Tilapäisten (yksinkertaistettujen) rajanylityspaikkojen kautta tapahtuva liikenne voidaan pysäyttää tai sitä voidaan rajoittaa sopimuspuolten rajavaltuutettujen sovittua asiasta.

5. Sopimuspuoli, joka on aikeissa pysäyttää rajan yli kulkevan liikenteen tai rajoittaa sitä kansainvälisten rajanylityspaikkojen kohteiden tai viestintälaitteiden korjaustöiden vuoksi, on velvollinen ilmoittamaan diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle vähintään kolme kuukautta ennen korjaustöiden alkamista ja päättymistä.

7 artikla

Henkilöiden ja ajoneuvojen kertaluonteisista Suomen ja Venäjän välisen rajan ylityksistä poikkeustapauksissa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta sopivat sopimuspuolten rajavaltuutetut. Rajanylitys tapahtuu säädetyssä järjestyksessä.

8 artikla

Tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät kysymykset ratkaistaan sopimuspuolten kesken diplomaattiteitse, elleivät rajavartioviranomaiset pääse keskenään sopimukseen.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti täyttäneensä lainsäädäntönsä mukaiset sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Sopimus on voimassa viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se pysyy voimassa seuraavien viisivuotisjaksojen ajan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti kuusi kuukautta ennen kuluvan viisivuotisjakson umpeutumista irtisanovansa sopimuksen.

Tehty Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Liite Kansainväliset rajanylityspaikat

1. Rajajooseppi - Lotta (rm B/55)

Inarin kunta Lapin lääni (Suomi)

Kuolan piiri Murmanskin alue (Venäjä)

Avoinna kansainväliselle autoliikenteelle

2. Vartius - Lyttä (rm 695)

Kuhmon kaupunki Oulun lääni (Suomi)

Kostamuksen piiri Karjalan tasavalta (Venäjä)

Avoinna kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle

3. Nuijamaa - Brusnitshnoje (rm I/150)

Lappeenrannan kaupunki Kymen lääni (Suomi)

Viipurin piiri Leningradin alue (Venäjä)

Avoinna kansainväliselle auto- ja kanavaliikenteelle

4. Vainikkala - Luzhaika (rm I/99)

Lappeenrannan kaupunki Kymen lääni (Suomi)

Viipurin piiri Leningradin alue (Venäjä)

Avoinna kansainväliselle rautatieliikenteelle

5. Vaalimaa - Torfjanovka (rm I/20)

Virolahden kunta Kymen lääni (Suomi)

Viipurin piiri Leningradin alue (Venäjä)

Avoinna kansainväliselle autoliikenteelle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.