94/1992

Annettu: 01.11.1992

Asetus Asetus Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 1989 tehty Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä toukokuuta 1990 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 14 päivänä kesäkuuta 1990, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1992

Alkuperäinen sopimus: 34/1982

Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot jotka ovat 22 päivänä heinäkuuta 1964 allekirjoitetun ja Euroopan neuvoston sosiaali- ja terveysalan osittaissopimuksen puitteissa tehdyn Euroopan farmakopean laatimista koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") osapuolia ja jotka

ottavat huomioon yleissopimuksen ja erityisesti sen 1 artiklan määräykset;

ottavat huomioon, että Euroopan talousyhteisö on hyväksynyt sääntöjä erityisesti direktiivien muodossa, jotka koskevat yleissopimuksen käsittelemiä asioita, ja että se on toimivaltainen tällä alueella;

ottavat sen vuoksi huomioon, että yleissopimuksen 1 artiklan toteuttamiseksi Euroopan talousyhteisön on välttämätöntä voida tulla yleissopimuksen osapuoleksi;

ovat sitä mieltä, että siinä tarkoituksessa on välttämätöntä muuttaa eräitä yleissopimuksen määräyksiä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleissopimuksen 3 artiklassa ja 5 artiklan 1 kappaleessa esiintyvä termi "kansallisista valtuuskunnista" korvataan sanalla "valtuuskunnista".

2 artikla

Yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

"3. Komissio valitsee jäsenistönsä keskuudesta puheenjohtajan valtuuskuntien kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä salaisella äänestyksellä. Puheenjohtajan toimikausi ja hänen uudelleenvalintansa edellytykset määritellään komission työjärjestyksessä. Puheenjohtaja ei saa toimikautensa aikana kuulua mihinkään valtuuskuntaan."

3 artikla

Yleissopimuksen 7 artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

"1. Kullakin kansallisella valtuuskunnalla on yksi ääni.

2. Komission päätökset kaikista teknisistä asioista, mukaan luettuna 6 artiklassa mainittujen monografioiden valmistelujärjestys, tehdään äänestävien kansallisten valtuuskuntien yksimielisellä päätöksellä ja komission jäsenyyteen oikeutettujen kansallisten valtuuskuntien ääntenenemmistöllä.

3. Kaikki muut komission päätökset tehdään annettujen äänten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Siitä lähtien, kun yleissopimus on tullut voimaan Euroopan talousyhteisön osalta, jälkimmäisen valtuuskunta äänestää jäsenvaltioidensa valtuuskuntien sijaan näistä päätöksistä. Sen äänimäärä vastaa sen jäsenvaltioiden valtuuskuntien lukua.

Jos kuitenkin jollain sopimuspuolella yksin on vaadittu enemmistö, sopimuspuolet ryhtyvät neuvottelemaan uudelleen äänestystavasta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua lisäpöytäkirjan voimaantulosta yhden sopimuspuolen pyynnöstä, joka osoitettu Euroopan neuvoston pääsihteerille."

4 artikla

Yleissopimuksen 10 artiklaan lisätään seuraava teksti sen 3 kappaleeksi:

"3. Ehdoista, jotka liittyvät Euroopan talousyhteisön osallistumiseen rahoitukseen, määrätään sopimuspuolten välisellä sopimuksella."

5 artikla

1. Yleissopimuksen 12 artiklaan lisätään uusi 3 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

"3. Euroopan talousyhteisö voi liittyä tähän yleissopimukseen."

2. Yleissopimuksen 12 artiklan aiempi 3 kappale numeroidaan uudelleen saman artiklan 4 kappaleeksi.

6 artikla

Yleissopimuksen 13 artiklaan lisätään uusi 4 kappale, joka kuuluu seuraavasti:

"4. Edellä olevia 1, 2 ja 3 kappaleita sovelletaan soveltuvin osin Euroopan talousyhteisöön."

7 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen tai liittyneet siihen ja jotka voivat ilmaista suostuvansa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä:

a. allekirjoittamalla ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, tai

b. allekirjoittamalla ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifiointi tai hyväksyminen.

2. Euroopan neuvoston jäsenvaltio ei saa allekirjoittaa ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa, jollei se jo ole tai samanaikaisesti tule yleissopimuksen osapuoleksi.

3. Valtio, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen ja joka on liittynyt yleissopimukseen, voi liittyä myös tähän lisäpöytäkirjaan.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

8 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona kaikki yleissopimuksen osapuolet ovat 7 artiklan määräysten mukaisesti ilmaisseet suostuvansa siihen, että lisäpöytäkirja sitoo niitä.

9 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille ja muille yleissopimuksen sopimusvaltioille sekä Euroopan talousyhteisölle:

a. allekirjoittamisista;

b. ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c. tämän lisäpöytäkirjan 8 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

d. muista tähän lisäpöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 1989 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, muille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja Euroopan talousyhteisölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.