95/1989

Annettu: 27.12.1989

Asetus Asetus eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 10 päivänä toukokuuta 1979 eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana (SopS 18/75) tehty lisäpöytäkirja, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 13 päivänä tammikuuta 1989 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 31 päivänä tammikuuta 1989, on voimassa 7 päivästä marraskuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1989

Alkuperäinen sopimus: 18/1975

LISÄPÖYTÄKIRJA eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana

Tämän lisäpöytäkirjan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

kiinnittävät huomiota eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetuksen aikana, jäljempänä "yleissopimus", jonka Euroopan neuvoston jäsenvaltiot avasivat allekirjoitettavaksi Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1968 ja joka sisältää yhteisiä määräyksiä, joiden tarkoituksena on säästää kuljetettavia eläimiä kärsimyksiltä;

katsovat, että sen toimivallan nojalla, joka Euroopan talousyhteisöllä on kyseisen yleissopimuksen käsittelemissä kysymyksissä, sen tulisi voida olla tämän asiakirjan sopimuspuoli,

ja ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleissopimuksen 48 artiklaan lisätään seuraava kappale:

"4. Euroopan talousyhteisö voi tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi allekirjoittamalla sopimuksen. Yleissopimus tulee voimaan talousyhteisön osalta kuuden kuukauden kuluttua allekirjoittamisesta."

2 artikla

Yleissopimuksen 52 artiklassa sanat , jokainen valtio, joka on liittynyt tähän yleissopimukseen" korvataan sanoilla "jokainen sopimuspuoli, joka ei ole neuvoston jäsen".

3 artikla

Yleissopimuksen 47 artiklan 2 kappaleeseen lisätään seuraava kohta:

"Mikäli esiintyy kiistaa kahden sopimuspuolen välillä, joista toinen on Euroopan talousyhteisön jäsenvaltio edellisen ollessa myös itse sopimuspuoli, toisen sopimuspuolen tulee osoittaa välityspyyntö sekä jäsenvaltiolle että talousyhteisölle, joiden yhdessä tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, onko jäsenvaltio tai talousyhteisö tai sekä jäsenvaltio että talousyhteisö yhdessä osapuolena kiistassa. Mikäli tällaista ilmoitusta ei annettujen aikarajojen puitteissa tule, jäsenvaltion ja talousyhteisön katsotaan olevan kiistassa yksi ainoa osapuoli mitä tulee niiden määräysten soveltamiseen, jotka koskevat välitysoikeuden asettamista ja sen työjärjestystä. Sama pätee, kun jäsenvaltio ja talousyhteisö yhdessä ilmoittautuvat kiistan osapuoleksi."

4 artikla

1. Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen, ja niistä voi tulla tämän lisäpöytäkirjan sopimuspuolia

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifiointi tai hyväksyminen.

2. Valtiot, jotka ovat liittyneet yleissopimukseen, voivat liittyä myös tähän lisäpöytäkirjaan.

3. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

5 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan heti, kun kaikista yleissopimuksen sopimuspuolista on tullut lisäpöytäkirjan sopimuspuolia 4 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Voimaantulostaan lähtien tämä lisäpöytäkirja on erottamaton osa yleissopimusta. Mainitusta päivästä lukien mistään valtiosta ei voi tulla yleissopimuksen sopimuspuolta muutoin kuin tulemalla samanaikaisesti myös lisäpöytäkirjan sopimuspuoleksi.

7 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteerin tulee ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, yleissopimuksen muille osapuolille ja Euroopan talousyhteisön komissiolle:

a) jokaisesta allekirjoituksesta, johon ei liity ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa;

b) jokaisesta allekirjoituksesta, johon liittyy ratifioimis- tai hyväksymisvarauma;

c) jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta;

d) tämän lisäpöytäkirjan jokaisesta voimaantulopäivämäärästä sen 5 artiklan määräysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 10 päivänä toukokuuta 1979 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset jokaiselle valtiolle, joka on allekirjoittanut lisäpöytäkirjan tai liittynyt siihen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.