25/1989

Annettu: 20.06.1989

Asetus turvallisuutta asbestin käytössä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kansainvälisen työkonferenssin 24 päivänä kesäkuuta 1986 hyväksymä turvallisuutta asbestin käytössä koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä maaliskuuta 1988, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 27 päivänä toukokuuta 1988 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on rekisteröinyt 20 päivänä kesäkuuta 1988, tulee Suomen osalta voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

YLEISSOPIMUS (nro 162), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986

Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous,

joka on aloittanut Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston koollekutsumana Genevessä 4. päivänä kesäkuuta 1986 72. istuntokautensa, ja

joka pannen merkille asiaa koskevat kansainväliset sopimukset, yleissopimukset ja suositukset, erityisesti vuoden 1974 työnteon yhteydessä esiintyvää syöpää koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1977 työympäristöä (ilman epäpuhtaudet, melu ja tärinä) koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1981 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1985 työterveyshuoltoa koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1964 työvammatapauksissa myönnettäviä etuja koskevan sopimuksen liitteenä olevan, vuonna 1980 tarkistetun ammattitautiluettelon sekä Kansainvälisen työtoimiston vuonna 1984 julkaisemat asbestin käyttöä koskevat turvallisuusohjeet, jotka määrittelevät kansallisen toimintapolitiikan ja kansallisen tason toimenpiteiden periaatteet,

on päättänyt hyväksyä eräitä ehdotuksia koskien turvallisuutta asbestin käytössä, joka on neljäntenä kohtana istuntokauden esityslistalla, ja

on päättänyt, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon, hyväksyy tänä kahdentenakymmentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on asbestiyleissopimus vuodelta 1986.

I osa

Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

1. Tämä yleissopimus koskee kaikkia toimintoja, jotka aiheuttavat työntekijöille asbestille altistumista heidän työnsä kuluessa.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio voi neuvoteltuaan asianomaisten edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa ja työhön liittyvien terveysvaarojen ja sovellettavien turvallisuustoimenpiteiden arvioinnin perusteella jättää soveltamisalan ulkopuolelle joidenkin yleissopimuksen määräysten osalta tiettyjä elinkeinoelämän aloja tai tiettyjä yrityksiä, sen jälkeen kun on selvitetty, että kyseisten määräysten soveltaminen näille aloille tai näihin yrityksiin ei ole välttämätöntä.

3. Toimivaltaisen viranomaisen tulee päättäessään tiettyjen elinkeinoelämän alojen tai yritysten jättämisestä soveltamisalan ulkopuolelle ottaa huomioon altistuksen toistuvuus, kesto ja taso sekä työn luonne ja olosuhteet työpaikalla.

2 artikla

Tässä yleissopimuksessa

(a) käsite "asbesti" tarkoittaa sellaisten mineraalisilikaattien kuitumaista muotoa, jotka kuuluvat serpentiiniryhmän kalliota muodostaviin mineraaleihin kuten krysotiili (valkonen asbesti) tai amfiboliryhmään kuten aktinoliitti, amosiitti (ruskea asbesti, cummingtoniitti-gruneriitti), antofylliitti, krokidoliitti (sininen asbesti), tremoliitti tai mitä tahansa seosta, joka sisältää yhtä tai useampaa näistä;

(b) käsite "asbestipöly" tarkoittaa ilmaan päässeitä asbestihiukkasia tai laskeutuneita asbestihiukkasia, jotka voivat päästä ilmaan työympäristössä;

(c) käsite "ilmassa oleva asbestipöly" tarkoittaa mittausten yhteydessä käytettynä pölyhiukkasia, jotka mitataan gravimetrisesti tai muulla vastaavalla menetelmällä;

(d) käsite "hengittyvät asbestikuidut" tarkoittaa asbestikuituja, joiden halkaisija on pienempi kuin 3 mikrometriä ja joiden pituus-halkaisijasuhde on suurempi kuin 3:1. Vain 5 mikrometriä pidemmät kuidut otetaan huomioon mittauksissa;

(e) käsite "altistuminen asbestille" tarkoittaa altistumista työssä hengittyville asbestikuiduille tai asbestipölylle, jotka ovat peräisin asbestista; mineraaleista taikka asbestia sisältävistä materiaaleista tai tuotteista;

(f) käsite "työntekijät" käsittää myös tuotanto-osuuskuntien jäsenet;

(g) käsite "työntekijöiden edustajat" tarkoittaa kansallisen lainsäädännön tai käytännön nojalla sellaisiksi määriteltyjä työntekijöiden edustajia vuoden 1971 työntekijöiden edustajia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

II osa

Yleiset periaatteet

3 artikla

1. Kansallisessa lainsäädännössä tai määräyksissä on määrättävä ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä työperäisen asbestille altistumisen aiheuttamien terveysvaarojen ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja torjumiseksi.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kansalliset lait ja määräykset on ajoittain tarkistettava tekniikan kehityksen ja tieteellisen tietämyksen lisääntymisen huomioon ottaen.

3. Toimivaltainen viranomainen voi myöntää tilapäisiä poikkeuksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä niillä ehdoilla ja niiksi ajanjaksoiksi, jotka päätetään asianomaisten edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen.

4. Myöntäessään poikkeuksia tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ryhdytään tarpeellisiin varotoimenpiteisiin.

4 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen on neuvoteltava asianomaisten edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä tämän yleissopimuksen määräysten voimaan saattamiseksi.

5 artikla

1. Tämän yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitettujen lakien ja määräysten voimaan saattaminen tulee varmistaa tarkoituksenmukaisen ja sopivan tarkastusjärjestelmän avulla.

2. Kansallisissa laeissa ja määräyksissä on määriteltävä tarvittavat keinot, mukaan lukien asianmukaiset rangaistukset, joiden avulla varmistetaan tämän yleissopimuksen määräysten tehokas voimaan saattaminen ja noudattaminen.

6 artikla

1. Työnantajat on velvoitettava noudattamaan säädettyjä toimenpiteitä.

2. Kun kaksi tai useampi työnantajaa toimii samanaikaisesti yhdellä työpaikalla, heidän on toimittava yhdessä säädettyjen toimenpiteiden noudattamiseksi ilman, että kummankaan työnantajan vastuu omien työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta vähenee. Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa määriteltävä yleiset menettelytavat tälle yhteistyölle.

3. Työnantajien on yhteistyössä työturvallisuus- ja työterveyshuoltohenkilöstön kanssa ja neuvoteltuaan ensin asianomaisten työntekijöiden edustajien kanssa laadittava toimintaohjeet hätätilanteiden varalta.

7 artikla

Työntekijät on velvoitettava vastuuvelvollisuutensa rajoissa noudattamaan säädettyjä turvallisuutta ja hygieniaa koskevia toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä, rajoittaa ja torjua työperäisen asbestialtistuksen aiheuttamia terveysvaaroja.

8 artikla

Työnantajien ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on toimittava mahdollisimman läheisessä yhteistyössä kaikilla yrityksen tasoilla tämän yleissopimuksen määräämien toimenpiteiden suorittamiseksi.

III osa

Torjunta- ja ehkäisytoimenpiteet

9 artikla

Tämän yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetuissa kansallisissa laeissa ja määräyksissä on edellytettävä, että asbestille altistuminen on ehkäistävä tai sitä on rajoitettava soveltaen yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

(a) asbestialtistumista mahdollisesti aiheuttavan työn saattaminen sellaisten määräysten alaiseksi, joissa määritellään riittävät tekniset toimenpiteet ja työmenetelmät, työpaikkahygienia mukaan lukien;

(b) erityissääntöjen ja -menettelytapojen, luvanvaraistaminen mukaan luettuna, määrääminen asbestin, tiettyjen asbestityyppien tai asbestia sisältävien tuotteiden käytölle taikka tietyille työmenetelmille.

10 artikla

Silloin kun se on tarpeellista työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja teknisesti mahdollista, kansallisissa laeissa ja määräyksissä on edellytettävä yhtä tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

(a) aina kun se on mahdollista, asbestin, tiettyjen asbestityyppien tai asbestia sisältävien tuotteiden korvaaminen muilla materiaaleilla tai tuotteilla taikka käyttämällä muunlaista teknologiaa, jonka toimivaltainen viranomainen on tieteellisesti arvioinut vaarattomaksi tai vähemmän vaaralliseksi;

(b) täydellinen tai osittainen asbestin, tiettyjen asbestityyppien tai asbestia sisältävien tuotteiden käytön kieltäminen tietyissä työmenetelmissä.

11 artikla

1. Krokidoliitin ja sitä sisältävien tuotteiden käyttö tulee kieltää.

2. Toimivaltaisella viranomaisella tulee olla valta, neuvoteltuaan työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien järjestöjen kanssa, myöntää poikkeuksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta, silloin kun on kohtuutonta vaatia muunlaisten menetelmien käyttöä, edellyttäen että ryhdytään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei työntekijöiden terveyttä vaaranneta.

12 artikla

1. Kaikkien asbestilaatujen ruiskuttaminen tulee kieltää.

2. Toimivaltaisella viranomaisella tulee olla valta, neuvoteltuaan työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien järjestöjen kanssa, myöntää poikkeuksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kiellosta, silloin kun on kohtuutonta vaatia muunlaisten menetelmien käyttöä, edellyttäen että ryhdytään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei työntekijöiden terveyttä vaaranneta.

13 artikla

Kansallisissa laeissa tai määräyksissä on vaadittava, että työnantajien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän määräämällä tavalla ja tämän määräämässä laajuudessa tietyistä töistä, joihin liittyy asbestille altistumista.

14 artikla

Asbestin tuottajat ja toimittajat sekä asbestia sisältävien tuotteiden valmistajat ja toimittajat on velvoitettava merkitsemään pakkaukset asianmukaisesti ja, milloin siihen ei ole estettä, merkitsemään tuotteen sillä kielellä ja tavalla, joka on helposti työntekijöiden ymmärrettävissä, siten kuin toimivaltainen viranomainen määrää.

15 artikla

1. Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä työntekijöiden asbestille altistumisen raja-arvot tai muut arvosteluperusteet, joilla työympäristössä altistumista arvioidaan.

2. Altistumisen raja-arvot tai muut arvosteluperusteet on määriteltävä ja ajoittain ajanmukaistettava teknologian kehittymisen sekä uusimman teknisen ja luonnontieteellisen tiedon huomioon ottaen.

3. Kaikilla niillä työpaikoilla, joissa työntekijät altistuvat asbestille, työnantajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin asbestipölyn ilmaan pääsemisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sen varmistamiseksi, että altistumisen rajaarvoja tai muita arvosteluperusteita noudatetaan sekä myös altistumisen vähentämiseksi niin vähäiseksi kuin se on kohtuudella mahdollista.

4. Mikäli tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät vähennä asbestille altistumista tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rajaarvojen tai muiden arvosteluperusteiden alapuolelle, työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön, ylläpidettävä sekä tarvittaessa uusittava riittävät hengityksensuojaimet ja tarvittaessa erityinen suojapuku ilman tästä työntekijöille aiheutuvia kustannuksia. Hengityksensuojainten on täytettävä toimivaltaisen viranomaisen niille asettamat vaatimukset ja niitä tulee käyttää ainoastaan lisäkeinona, väliaikaisena keinona, hätäkeinona tai poikkeuskeinona, eikä teknisten torjuntakeinojen vaihtoehtoina.

16 artikla

Työnantajat on velvoitettava kehittämään ja toteuttamaan käytännön toimenpiteitä heidän palveluksessaan olevien työntekijöiden asbestille altistumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä työntekijöiden suojelemiseksi asbestin aiheuttamilta vaaroilta.

17 artikla

1. Vapautuvia asbestieristysmateriaaleja sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista ja asbestin poistamista sellaisista rakennuksista ja rakenteista, joista asbestia helposti pääsee ilmaan, saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat ja urakoitsijat, jotka toimivaltainen viranomainen on todennut päteviksi suorittamaan tällaista työtä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti, ja jotka on valtuutettu tekemään tällaista työtä.

2. Työnantajaa ja urakoitsijaa tulee vaatia ennen purkutyön aloittamista laatimaan työsuunnitelma, jossa eritellään suoritettavat toimenpiteet, mukaan lukien toimenpiteet

(a) työntekijöiden kaikinpuoliseksi tarpeelliseksi suojaamiseksi;

(b) asbestipölyn ilmaan pääsemisen rajoittamiseksi ja,

(c) asbestia sisältävän jätteen pois kuljettamisen järjestämiseksi tämän yleissopimuksen 19 artiklan mukaisesti.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta työsuunnitelmasta on kuultava työntekijöitä tai heidän edustajiaan.

18 artikla

1. Sellaista työtä varten, jossa työntekijöiden henkilökohtainen vaatetus voi saastua asbestipölystä, työnantajan on kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja neuvotellen työntekijöiden edustajien kanssa hankittava työntekijöille sopiva työvaatetus, jota ei saa käyttää työpaikan ulkopuolella.

2. Käytettyjen työvaatteiden ja erityisten suojavaatteiden käsittelyn ja puhdistuksen tulee asbestipölyn vapautumisen ehkäisemiseksi tapahtua toimivaltaisen viranomaisen edellyttämissä valvotuissa olosuhteissa.

3. Kansallisessa lainsäädännössä tai määräyksissä on kiellettävä työvaatteiden, erityisten suojavaatteiden ja henkilökohtaisten suojavälineiden vieminen kotiin.

4. Työnantajan tulee olla vastuussa työvaatetuksen, erityisten suojavaatteiden ja henkilökohtaisten suojavälineiden puhdistamisesta, huollosta ja varastoinnista.

5. Työnantajan on varattava asbestille altistuneille työntekijöille mahdollisuus peseytyä, kylpeä tai käydä suihkussa työpaikalla, milloin se on tarkoituksenmukaista.

19 artikla

1. Työnantajan on hävitettävä asbestia sisältävät jätteet kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei aiheuta terveydellisiä vaaroja asianomaisille työntekijöille, asbestijätteitä käsittelevät työntekijät mukaan lukien, eikä yrityksen lähiympäristön väestölle.

2. Toimivaltaisen viranomaisen ja työnantajien on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin työympäristöstä vapautuvan asbestipölyn aiheuttaman ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

IV osa

Työympäristön ja työntekijöiden terveydentilan seuranta

20 artikla

1. Silloin kun se on tarpeellista työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, työnantajan on mitattava työpaikan ilman asbestipölypitoisuudet ja seurattava työntekijöiden altistumista asbestille toimivaltaisen viranomaisen määrittelemin väliajoin ja menetelmin.

2. Työympäristön ja työntekijöiden asbestille altistumisen seurannasta saatuja tietoja on säilytettävä toimivaltaisen viranomaisen määräämän ajan.

3. Työntekijöillä, joita asia koskee, ja heidän edustajillaan sekä tarkastusviranomaisilla on oltava oikeus saada käyttöönsä nämä tiedot.

4. Työntekijöillä tai heidän edustajillaan on oltava oikeus pyytää työympäristöä koskevia mittauksia ja vedota toimivaltaiseen viranomaiseen mittausten tuloksista.

21 artikla

1. Työntekijöille, jotka altistuvat tai ovat altistuneet asbestille, on järjestettävä kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti sellaiset lääkärintarkastukset, jotka ovat tarpeellisia heidän terveydentilansa seuraamiseksi työympäristössä esiintyvät vaaratekijät huomioon ottaen sekä asbestialtistumisen aiheuttamien ammattitautien diagnosoimiseksi.

2. Asbestin käyttöön liittyvä työntekijöiden terveydentilan seuranta ei saa aiheuttaa heille ansionmenetystä. Sen tulee olla ilmaista ja sen tulee, mikäli mahdollista, tapahtua työaikana.

3. Työntekijöille on tiedotettava asianmukaisella tavalla lääkärintarkastusten tuloksista, ja kullekin työntekijälle on annettava henkilökohtaisia neuvoja hänen terveydentilansa ja työnsä välisistä yhteyksistä.

4. Kun asbestialtistumista aiheuttavan työn jatkamista ei voida lääketieteellisin perustein pitää suositeltavana, on ryhdyttävä kaikkiin kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisiin toimenpiteisiin, jotta asianomaiset työntekijät säilyttäisivät tulonsa muulla tavalla.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kehitettävä asbestin aiheuttamien ammattitautien ilmoitusmenettely.

V osa

Tiedotus ja koulutus

22 artikla

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä sopiviin järjestelyihin neuvotellen ja toimien yhteistyössä asianomaisten edustavimpien työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa asbestialtistumisen aiheuttamia terveysvaaroja sekä ehkäisy- ja torjuntakeinoja koskevan tiedotuksen ja koulutuksen edistämiseksi niiden piirissä, joita asia koskee.

2. Toimivaltaisen viranomaisen tulee varmistaa, että työnantajilla on kirjallisesti vahvistettu toimintasuunnitelma ja kirjalliset menettelytavat työntekijöiden kouluttamiseksi ja määräajoin uudelleen kouluttamiseksi tuntemaan asbestin aiheuttamat vaarat sekä ehkäisy- ja torjuntakeinot.

3. Työnantajan on varmistettava, että kaikille asbestille altistuville ja todennäköisesti altistuville työntekijöille on tiedotettu heidän työhönsä liittyvistä terveysvaaroista ja että heille annetaan ehkäisytoimenpiteitä ja oikeita työtapoja koskevia ohjeita samoin kuin että heille annetaan jatkuvaa koulutusta näissä asioissa.

VI osa

Loppumääräykset

23 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

24 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

25 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti ilmoituksella, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä kohdassa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

26 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

27 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

28 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiskokoukselle tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

29 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen raukeaminen 25 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

30 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986

Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous, joka on aloittanut Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston koollekutsumana Genevessä 4. päivänä kesäkuuta 1986 72. istuntokautensa, ja

joka pannen merkille asiaa koskevat kansainväliset sopimukset, yleissopimukset ja suositukset, erityisesti vuoden 1974 työnteon yhteydessä esiintyvää syöpää koskevan yleissopimuksen ja suosituksen vuoden 1977 työympäristöä (ilman epäpuhtaudet, melu ja tärinä) koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1981 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1985 työterveyshuoltoa koskevan yleissopimuksen ja suosituksen, vuoden 1964 työvammatapauksissa myönnettäviä etuja koskevan sopimuksen liitteenä olevan, vuonna 1980 tarkistetun ammattitautiluettelon sekä Kansainvälisen työtoimiston vuonna 1984 julkaisemat asbestin käyttöä koskevat turvallisuusohjeet, jotka määrittelevät kansallisen toimintapolitiikan ja kansallisen tason toimenpiteiden periaatteet,

on päättänyt hyväksyä eräitä ehdotuksia koskien turvallisuutta asbestin käytössä, joka on neljäntenä kohtana istuntokauden esityslistalla, ja

on päättänyt, että nämä ehdotukset laaditaan vuoden 1986 asbestiyleissopimusta täydentävän suosituksen muotoon,

hyväksyy tänä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi seuraavan suosituksen, jonka nimenä on asbestiyleissopimusta täydentävä suositus vuodelta 1986.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986 I Soveltamisala ja määritelmät

1. (1) Vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen ja tämän suosituksen määräyksiä tulisi soveltaa kaikkiin toimintoihin, joissa työntekijät ovat työnsä kuluessa vaarassa altistua asbestille.

(2) Kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä, jotta omaa työtään tekeville henkilöille voitaisiin järjestää vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen ja tämän suosituksen mukainen suoja.

(3) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi kiinnittää erityistä huomiota nuorten alle 18-vuotiaiden henkilöiden pitämiseen työssä, johon liittyy työperäisen asbestialtistuksen vaara.

2. Toimintoihin, joihin liittyy työperäisen asbestialtistuksen vaara, kuuluvat erityisesti:

a) asbestia sisältävien mineraalien louhinta ja työstäminen;

b) asbestia sisältävien materiaalien ja tuotteiden valmistus;

c) asbestia sisältävien tuotteiden käyttö tai käyttöönotto;

d) asbestia sisältävien tuotteiden purkaminen, korjaaminen ja huolto;

e) asbestia sisältävän rakennuksen tai rakenteen purkaminen tai korjaaminen

f) asbestin tai asbestia sisältävien materiaalien kuljetus, varastointi ja käsittely;

g) muut toiminnot, joihin liittyy vaara altistua ilmassa olevalle asbestipölylle.

3. Tässä suosituksessa

(a) käsite "asbesti" tarkoittaa sellaisten mineraalisilikaattien kuitumaista muotoa, jotka kuuluvat serpentiiniryhmän kalliota muodostaviin mineraaleihin kuten krysotiili (valkoinen asbesti) tai amfiboliryhmään kuten aktinoliitti, amosiitti (ruskea asbesti, cummingtoniitti-gruneriitti), autofylliitti, krokidoliitti (sininen asbesti), tremoliitti tai mitä tahansa seosta, joka sisältää yhtä tai useampaa näistä;

(b) käsite "asbestipöly" tarkoittaa ilmaan päässeitä asbestihiukkasia tai laskeutuneita asbestihiukkasia, jotka voivat päästä ilmaan työympäristössä;

(c) käsite "ilmassa oleva asbestipöly" tarkoittaa mittausten yhteydessä käytettynä pölyhiukkasia, jotka mitataan gravimetrisesti tai muulla vastaavalla menetelmällä;

(d) käsite "hengittyvät asbestikuidut" tarkoittaa asbestikuituja, joiden halkaisija on pienempi kuin 3 mikrometriä ja joiden pituus-halkaisijasuhde on suurempi kuin 3:1. Vain 5 mikrometriä pidemmät kuidut otetaan huomioon mittauksissa;

(e) käsite "altistuminen asbestille" tarkoittaa altistumista työssä hengittyville asbestikuiduille tai asbestipölylle, jotka ovat peräisin asbestista, mineraaleista taikka asbestia sisältävistä materiaaleista tai tuotteista;

(f) käsite "työntekijät" käsittää myös tuotanto-osuuskuntien jäsenet;

(g) käsite "työntekijöiden edustajat" tarkoittaa kansallisen lainsäädännön tai käytännön nojalla sellaisiksi määriteltyjä työntekijöiden edustajia vuoden 1971 työntekijöiden edustajia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986 II Yleiset periaatteet

4. Vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen 3 artiklassa määrätyt toimenpiteet tulisi suunnitella siten, että ne kattavat kaikki työperäisen asbestialtistuksen aiheuttamat vaarat kaikilla elinkeinoelämän aloilla ja siten, että työnteon yhteydessä esiintyvää syöpää koskevan yleissopimuksen 1 ja 2 artiklat otetaan asianmukaisesti huomioon.

5. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi ajoittain arvioida uudelleen määrätyt toimenpiteet ottaen huomioon Kansainvälisen työtoimiston julkaisemat asbestin käyttöä koskevat turvallisuusohjeet ja muut Kansainvälisen työtoimiston mahdollisesti julkaisemat asbestin käyttöä koskevat ohjeet tai oppaat sekä työtoimiston mahdollisesti koollekutsumien asiantuntijakokousten johtopäätökset kuten myös muiden asbestin tai sitä korvaavien aineiden kanssa tekemisissä olevien tahojen antamat tiedot.

6. Toimivaltaisen viranomaisen tulee ryhtyä tämän suosituksen soveltamista koskeviin toimiin kuultuaan työnantajien ja työntekijöiden edustavimpia järjestöjä.

7. (1) Työnantajan tulisi käyttää kaikkia kysymykseen tulevia keinoja asbestille altistumisen vähentämiseksi ja rajoittamiseksi asianomaisten työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa neuvotellen ja yhteistyössä heidän kanssaan pätevistä lähteistä, kuten työterveyshuoltohenkilöstöltä, saadut neuvot huomioon ottaen.

(2) Kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisella tavalla työnantajan ja hänen työssään olevien työntekijöiden väliset neuvottelut ja yhteistyö tulisi käytännössä tapahtua

a) työntekijöiden työsuojeluvaltuutettujen,

b) työntekijöiden työsuojelu- tai terveyskomiteoiden tai yhdistettyjen työsuojelu- ja terveyskomiteoiden, tai

c) muiden työntekijöiden edustajien välityksellä.

8. Työntekijät, jotka työssään joutuvat käsittelemään asbestia tai asbestia sisältäviä tuotteita, tulisi oman vastuuvelvollisuutensa rajoissa velvoittaa noudattamaan annettuja turvallisuutta ja hygieniaa koskevia toimintaohjeita, asianmukaisten suojavälineiden käyttö mukaan luettuna.

9. (1) Työntekijän, joka on keskeyttänyt työskentelynsä tilanteessa, jonka hänellä on kohtuullinen syy uskoa vakavasti vaarantavan henkeään tai terveyttään, tulisi

(a) ilmoittaa tästä lähimmälle esimiehelleen;

(b) saada maan olosuhteiden ja käytännön mukaista suojaa epäasiallisia vastatoimenpiteitä ja kurinpitomenettelyä vastaan.

(2) Mihinkään työntekijälle vahingolliseen toimenpiteeseen ei tulisi ryhtyä sen vuoksi, että hän on hyvässä uskossa valittanut siitä, mitä hän on pitänyt lakisääteisten vaatimusten rikkomisena tai työnantajan suorittamissa työturvallisuus-, työterveys- tai työympäristötoimenpiteissä esiintyvänä vakavana puutteena.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986 III Torjunta- ja ehkäisytoimenpiteet

10. (1) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi valmistaa, että asbestille altistumista ehkäistään tai rajoitetaan käyttäen apuna sellaisia teknisiä toimenpiteitä ja työmenetelmiä, työpaikkahygienia mukaan lukien, jotka turvaavat työntekijöille mahdollisimman hyvän suojan.

(2) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi ajoittain määritellä altistustasojen ja työympäristössä vallitsevien olosuhteiden perusteella sekä tieteellisen tutkimuksen ja tekniikan kehityksen huomioon ottaen

(a) ne asbestityypit ja asbestia sisältävät tuotteet, joiden käyttö tulisi luvanvaraistaa, sekä ne työmenetelmät, jotka tulisi luvanvaraistaa;

(b) ne asbestityypit ja asbestia sisältävät tuotteet, joiden käyttö tulisi kokonaan tai osittain kieltää, sekä ne työmenetelmät, joiden yhteydessä asbestin, tiettyjen asbestityyppien tai asbestia sisältävien tuotteiden käyttö tulisi kieltää.

(3) Tiettyjen asbestityyppien tai asbestia sisältävien tuotteiden kieltämisen ja luvanvaraistamisen sekä niiden korvaamisen muilla materiaaleilla tulisi tapahtua näiden terveydelle aiheuttaman vaaran tieteellisen arvioinnin perusteella.

11. (1) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi edistää asbestialtistukseen, korvaaviin materiaaleihin ja vaihtoehtoiseen teknologiaan liittyvää teknisten ja terveydellisten ongelmien tutkimista.

(2) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi työntekijöille aiheutuvan vaaran poistamiseksi tai sen vähentämiseksi edistää asbestia sisältäviä tuotteita, muita vaarattomia tai vähemmän vaarallisia korvaavia materiaaleja tai vaihtoehtoista teknologiaa koskevaa tutkimusta ja kehitystyötä.

12. (1) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi, milloin se on tarpeen työntekijän suojelemiseksi, vaatia asbestin sijasta mahdollisuuksien mukaan käytettäväksi korvaavia materiaaleja.

(2) Kaikkien mahdollisten korvaavien materiaalien tulisi, ennen kuin niitä hyväksytään käytettäväksi missään työvaiheessa, olla mahdollisten haitallisten terveydellisten vaikutustensa osalta perusteellisesti arvioituja. Milloin se katsotaan tarpeelliseksi, tulisi tällaisille materiaaleille altistuneiden työntekijöiden terveyttä jatkuvasti seurata.

13. (1) Kansallisten lakien ja määräysten tehokkaaksi soveltamiseksi toimivaltaisen viranomaisen tulisi määritellä, mitä tietoja asbestityöilmoituksessa on annettava vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen 13 artiklan mukaan.

(2) Tämän ilmoituksen tulisi sisältää erityisesti seuraavat tiedot

(a) käytettävän asbestin tyyppi ja määrä;

(b) suoritettavat toiminnot ja työvaiheet;

(c) valmistettavat tuotteet;

(d) altistuvien työntekijöiden määrä sekä altistumisen taso ja toistuvuus;

(e) kansallisten lakien ja määräysten noudattamiseksi suoritettavat ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteet;

(f) kaikki muu tieto, joka on tarpeellinen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

14. (1) Vapautuvia asbestieristysmateriaaleja sisältävien rakennusten ja rakenteiden osien purkaminen ja asbestin poistaminen sellaisista rakennuksista ja rakenteista, joista asbestia helposti pääsee ilmaan, tulisi olla luvanvaraista. Lupa tulisi myöntää vain niille työnantajille ja urakoitsijoille, jotka toimivaltainen viranomainen on todennut päteviksi suorittamaan tällaista työtä tämän suosituksen määräysten mukaisesti.

(2) Työnantajaa ja urakoitsijaa tulisi vaatia laatimaan ennen purkutyön aloittamista työsuunnitelma, jossa eritellään ennen työn aloittamista suoritettavat toimenpiteet, kuten toimenpiteet

(a) työntekijöiden kaikinpuoliseksi tarpeelliseksi suojelemiseksi;

(b) asbestipölyn ilmaan pääsemisen rajoittamiseksi;

(c) mahdollisesti ilmaan vapautuvan asbestipölyn vaikutuksille alttiiksi joutuvien työntekijöiden informoimiseksi käytettävistä yleisistä työmenetelmistä ja laitteista sekä tarvittavista varotoimenpiteistä; ja

(d) asbestia sisältävän jätteen pois toimittamisen järjestämiseksi tämän suosituksen 28 §:n mukaisesti.

(3) Edellä 2 momentissa tarkoitetusta työsuunnitelmasta tulisi kuulla työntekijöitä tai heidän edustajiaan.

15. (1) Jokaisen työnantajan tulisi yhteistyössä työntekijöidensä kanssa laatia ja käytännössä toteuttaa ohjelma, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja rajoittaa työntekijöiden asbestille altistumista. Tämä ohjelma tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin ottaen huomioon käytettävissä työmenetelmissä ja laitteissa sekä ehkäisy- ja torjuntatekniikassa ja -menetelmissä tapahtuneet muutokset.

(2) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi kansallisen käytännön mukaisesti ryhtyä toimenpiteisiin avun antamiseksi erityisesti pienyrityksille, joilta saattavat puuttua tekniset tiedot ja keinot ennalta ehkäisevien ohjelmien laatimiseksi niiden tilanteiden varalta, joissa asbestille altistumista saattaa tapahtua.

16. Teknisiä suojalaitteita ja sopivia työmenetelmiä tulisi ottaa käyttöön, jotta asbestipölyn pääsy työpaikan ilmaan voitaisiin estää. Tällaisia keinoja tulisi käyttää altistuksen vähentämiseksi niin vähiin kuin se on kohtuudella mahdollista silloinkin, kun altistuksen raja-arvoja tai muita altistuksen arvosteluperusteita noudatetaan.

17. Niihin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään, rajoitetaan ja vältetään työntekijöiden asbestille altistumista, tulisi sisällyttää erityisesti seuraavat

(a) asbestia tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun sen aiheuttamat vaarat voidaan ehkäistä tai ne ovat hallittavissa; muutoin asbesti tulisi korvata, milloin se on teknisesti mahdollista tieteellisesti vaarattomiksi tai vaarattomammiksi arvioiduilla muilla materiaaleilla tai käyttämällä vaihtoehtoista teknologiaa;

(b) asbestialtistumista aiheuttavaa työtä tekevien henkilöiden lukumäärä ja heidän altistuksensa kesto tulisi pitää niin alhaisena kuin se tehtävän turvallisen suorittamisen kannalta on mahdollista;

(c) tulisi käyttää sellaisia koneita, laitteita ja menetelmiä, jotka poistavat tai minimoivat asbestipölyn muodostumisen ja erityisesti sen vapautumisen työympäristöön ja yleiseen ympäristöön;

(d) työkohteet, joissa asbestin käyttö voi aiheuttaa asbestipölyn pääsyn ilmaan, tulisi eristää työympäristöstä muiden työntekijöiden mahdollisen asbestille altistumisen estämiseksi;

(e) sellaiset toiminta-alueet, jotka aiheuttavat asbestille altistumista, tulisi selvästi rajata ja varustaa varoitusmerkeillä, jotka rajoittavat asiattomien pääsyn alueelle;

(f) tilojen rakentamisessa käytetyn asbestin sijainti tulisi merkitä muistiin.

18. (1) Krokidoliitin ja sitä sisältävien tuotteiden käyttö tulisi kieltää.

(2) Toimivaltaisella viranomaisella tulisi olla valta, kuultuaan asianomaisia edustavimpia työnantajia ja työntekijöiden järjestöjä, myöntää poikkeuksia 1 kappaleessa tarkoitetusta kiellosta silloin, kun ei ole kohtuullista vaatia muunlaisten menetelmien käyttöä, edellyttäen että ryhdytään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei työntekijöiden terveyttä vaaranneta.

19. (1) Kaikkien asbestimuotojen ruiskuttaminen tulisi kieltää.

(2) Murenevien asbestieristysmateriaalien asentaminen tulisi kieltää.

(3) Toimivaltaisella viranomaisella tulisi olla valta, kuultuaan asianomaisia edustavimpia työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä, myöntää poikkeuksia edellä 1 ja 2 kappaleissa tarkoitetuista kielloista silloin, kun ei ole kohtuullista vaatia muunlaisten menetelmien käyttöä, edellyttäen että ryhdytään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei työntekijöiden terveyttä vaaranneta.

20. (1) Asbestin tuottajat ja toimittajat sekä asbestia sisältävien tuotteiden valmistajat ja toimittajat tulisi velvoittaa merkitsemään pakkaukset tai tuotteet asianmukaisesti.

(2) Kansallisissa laeissa tai määräyksissä tulisi vaatia, että merkinnät painetaan kyseisessä maassa yleisesti käytettävällä kielellä tai kielillä ja niin, että niistä käy ilmi pakkauksen tai tuotteen sisältävän asbestia samoin kuin että asbestipölyn hengittäminen on terveydelle vaarallista ja että asianmukaisiin suojelutoimenpiteisiin tulisi ryhtyä.

(3) Kansallisissa laeissa tai määräyksissä tulisi vaatia asbestin tuottajia ja toimittajia sekä asbestia sisältävien tuotteiden valmistajia ja toimittajia laatimaan ja toimittamaan käyttöön käyttöturvallisuustiedote, jossa ilmoitetaan materiaalin tai tuotteen asbestipitoisuus, sen aiheuttamat terveydelliset vaarat sekä sopivat suojelutoimenpiteet.

21. Vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun tarkastusjärjestelmän tulisi perustua vuoden 1947 ammattientarkastusta koskevan sopimuksen määräyksiin. Pätevän henkilökunnan tulisi suorittaa tarkastukset. Tarkastusviranomaisten tulisi voida hankkia työnantajalta edellä 13 kohdassa tarkoitetut tiedot.

22. (1) Altistuksen raja-arvot tulisi määritellä käyttäen perusteena ilmassa olevan asbestipölyn aikapainotettua pitoisuutta, mikä yleensä ilmaistaan 8 tunnin työpäivän ja 40 tunnin työviikon ajanjaksoissa, sekä hyväksyttyä näytteenotto- ja mittausmenetelmää.

(2) Altistuksen raja-arvot tulisi ajoittain tarkistaa ja saattaa ajan tasalle ottaen huomioon teknisessä kehityksessä sekä teknisessä ja lääketieteellisessä tietämyksessä tapahtuneen edistymisen.

23. Laitteistot, ilmanvaihtojärjestelmät, koneet ja asbestipölyn torjuntalaitteet tulisi tarkastaa säännöllisesti, ja ne tulisi pitää hyvässä käyttökunnossa.

24. Työpaikat tulisi siivota turvallisella menetelmällä niin usein kuin on tarpeellista, jotta asbestipölyn kertyminen pinnoille voidaan estää. Vuoden 1986 asbestiyleissopimuksen ja tämän suosituksen määräyksiä tulisi soveltaa myös siivoushenkilökuntaan.

25. (1) Milloin ilmassa olevan asbestipölyn aiheuttamia vaaroja ei voida muutoin ehkäistä tai rajoittaa, työnantajan tulisi ilman työntekijöille aiheutuvia kustannuksia varata heidän käyttöönsä ja ylläpitää sekä tarvittaessa uusia asianmukaiset hengityksensuojaimet ja tarvittaessa erityinen suojapuku. Tällaisissa olosuhteissa työntekijöitä olisi vaadittava käyttämään näitä varusteita.

(2) Hengityksensuojainten tulisi täyttää toimivaltaisen viranomaisen niille asettamat vaatimukset, ja niitä tulisi käyttää ainoastaan lisäkeinona, väliaikaisena keinona, hätäkeinona tai poikkeuskeinona eikä teknisten torjuntakeinojen vaihtoehtona.

(3) Milloin hengityksensuojainten käyttöä vaaditaan, tulisi työntekijöille järjestää riittäviä lepotaukoja sopivissa lepotiloissa, ottaen huomioon että tällaisten varusteiden käytöstä aiheutuu fyysistä rasitusta.

26. (1) Sellaista työtä varten, jossa työntekijöiden henkilökohtainen vaatetus voi saastua asbestipölystä, työnantajan tulisi kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja kuultuaan työntekijöiden edustajia hankkia työntekijöille ilman näille aiheutuvia kustannuksia sopiva työvaatetus, jota ei saisi käyttää työpaikan ulkopuolella.

(2) Työnantajan tulisi antaa työntekijöille riittävästi tietoa sopivassa muodossa siitä terveysvaarasta, joka aiheutuu heidän perheilleen tai muille ulkopuolisille asbestin saastuttamien vaatteiden kotiin viemisestä.

(3) Käytettyjen työvaatteiden ja erityisten suojavaatteiden käsittelyn ja puhdistuksen tulisi asbestipölyn vapautumisen estämiseksi tapahtua toimivaltaisen viranomaisen edellyttämissä valvotuissa olosuhteissa.

27 (1) Milloin se on tarkoituksenmukaista, tulisi asbestille altistuville työntekijöille varata kahdet vaatteidenvaihtotilat sekä pesumahdollisuudet, suihkut ja lepotilat.

(2) Kansallisen käytännön mukaisesti tulisi työntekijöille työajan puitteissa varata riittävästi aikaa vaatteiden vaihtoa, suihkussa käyntiä tai peseytymistä varten työvuoron päätyttyä.

28. (1) Työnantajan tulisi hävittää asbestia sisältävät jätteet kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti tavalla, joka ei aiheuta terveydellisiä vaaroja asianomaisille työntekijöille, asbestijätteitä käsittelevät työntekijät mukaan luettuna, eikä yrityksen lähiympäristön väestölle.

(2) Toimivaltaisen viranomaisen ja työnantajien tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin työympäristössä vapautuvan asbestipölyn aiheuttaman ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986 IV Työympäristön ja työntekijöiden terveydentilan seuranta

29. Toimivaltaisen viranomaisen määrittelemissä tapauksissa työnantajan tulisi järjestää työpaikan ilman asbestipölypitoisuuden, työntekijöiden asbestialtistumisen keston ja tason sekä työntekijöiden terveydentilan järjestelmällinen seuranta.

30. (1) Työntekijöiden asbestille altistumisen taso tulisi mitata tai laskea tietyn viiteajanjakson aikapainotettuna keskipitoisuutena.

(2) Ilman asbestipölypitoisuuden näytteenoton ja mittaamisen tulisi tapahtua pätevän henkilökunnan toimesta ja käyttäen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä menetelmiä.

(3) Näytteenoton ja mittausten toistuvuuden ja laajuuden tulisi olla suhteessa vaaran suuruuteen, työmenetelmissä tapahtuneisiin muutoksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin.

(4) Arvioidessaan vaaran suuruutta toimivaltaisen viranomaisen tulisi ottaa huomioon kaikenkokoisten asbestikuitujen aiheuttamat vaarat.

31. (1) Asbestialtistumisen aiheuttamien ammattitautien ja elimistön toiminnanvajausten ehkäisemiseksi kaikille asbestialtistumista aiheuttavaan työhön otetuille työntekijöille tulisi, milloin se on tarkoituksenmukaista, järjestää:

a) lääkärintarkastus ennen työn aloittamista;

b) määräaikaiset lääkärintarkastukset sopivin väliajoin;

c) muita kokeita ja tutkimuksia, erityisesti keuhkojen röntgenkuvauksia ja keuhkofunktiotestejä, jotka saattavat olla tarpeen heidän terveydentilansa seuraamiseksi ottaen huomioon työstä aiheutuvan vaaran sekä asbestin aiheuttamien sairauksien tunnusmerkkien toteamiseksi jo varhaisessa vaiheessa.

(2) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi määritellä lääkärintarkastusten välisten aikojen pituus ottaen huomioon altistuksen suuruus ja työtekijöiden terveydentila suhteessa työn aiheuttamaan vaaraan.

(3) Toimivaltaisen viranomaisen tulisi varmistaa, että kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti on laadittu määräykset siitä, että työntekijöillä on asbestialtistumista aiheuttavan työn päätyttyä mahdollisuus päästä asianmukaisiin lääkärintarkastuksiin.

(4) Edellä 1 ja 2 kappaleissa tarkoitetut tarkastukset, kokeet ja tutkimukset tulisi, mikäli mahdollista, suorittaa työaikana, eivätkä ne saisi aiheuttaa kustannuksia työtekijöille.

(5) Milloin lääketieteellisissä kokeissa tai tutkimuksissa ilmenee kliinisiä tai esikliinisiä vaikutuksia, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin asianomaisten työtekijöiden altistuksen ehkäisemiseksi tai sen vähentämiseksi ja heidän terveydentilansa edelleen huonontumisen ehkäisemiseksi.

(6) Lääkärintarkastuksen tuloksia tulisi käyttää terveydentilan määrittämiseen asbestialtistuksen huomioon ottaen, eikä niitä saisi käyttää työntekijän syrjimiseen.

(7) Lääkärintarkastuksen tuloksia tulisi käyttää apuna työntekijän sijoittamiseksi sellaiseen työhön, joka sopii hänelle hänen terveydentilansa huomioon ottaen.

(8) Työntekijöillä, joiden terveydentilaa seurataan, tulisi olla:

(a) oikeus siihen, että henkilökohtaiset ja lääketieteelliset tiedot säilytetään luottamuksellisina;

(b) oikeus saada täydellinen ja yksityiskohtainen selonteko valvonnan tarkoituksista ja tuloksista;

(c) oikeus kieltäytyä sellaisista laajemmista lääketieteellisistä tutkimuksista, jotka loukkaavat heidän ruumiillista koskemattomuuttaan.

32. Työntekijöille olisi tiedotettava riittävällä ja sopivalla tavalla lääkärintarkastusten tuloksista, ja kullekin työntekijälle olisi annettava henkilökohtaisia neuvoja hänen terveydentilansa ja työnsä välisestä suhteesta.

33. Kun terveydentilan seurannan yhteydessä on todettu asbestin aiheuttama ammattitauti, tulisi tästä ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

34. Kun asbestialtistumista aiheuttavan työn jatkuminen todetaan lääketieteellisesti epäsuotavaksi, olisi ryhdyttävä kaikkiin kansallisten olosuhteiden ja käytännön mukaisiin toimenpiteisiin, jotta asianomaiset työntekijät säilyttäisivät tulonsa muulla tavalla.

35. Kansallisissa laeissa tai määräyksissä tulisi vuoden 1964 työvammatapauksissa myönnettäviä etuja koskevan yleissopimuksen mukaisesti olla määräykset korvauksista niille työntekijöille, jotka työperäisen asbestialtistumisen johdosta sairastuvat tai joille tästä syystä aiheutuu toiminnallinen vajavuus.

36. (1) Työympäristön seurannasta kertyviä tietoja tulisi säilyttää vähintään 30 vuotta.

(2) Työntekijöiden altistumisen seurannasta kertyviä tietoja samoin kuin niitä heidän lääketieteellisen seurantansa tietoja, joilla on merkitystä asbestialtistumisen aiheuttamien terveydellisten vaarojen kannalta, sekä röntgenkuvia, tulisi säilyttää vähintään 30 vuotta altistumista aiheuttaneen työn päättymisestä lukien.

37. Asianomaisilla työntekijöillä ja heidän edustajillaan sekä tarkastusviranomaisilla tulisi olla oikeus saada tietoonsa työympäristön seurannan tulokset.

38. Yrityksen lopettaessa toimintansa tai työntekijän työsuhteen päättyessä tulisi edellä 36 kohdassa tarkoitetut tulokset ja tiedot säilyttää toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

39. Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston hyväksymän monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevan kolmikantaisen periaatejulistuksen mukaisesti kansallinen ja monikansallinen yritys, jolla on useampia tuotantolaitoksia tai toimipisteitä, tulisi velvoittaa suorittamaan työperäisen asbestialtistumisen estämiseksi, rajoittamiseksi ja torjumiseksi tarpeelliset suojelutoimenpiteet kaikissa yksiköissä työskenteleville työntekijöille sijaintipaikkaan tai -maahan katsomatta.

Liite 2 SUOSITUS (nro 172), joka koskee turvallisuutta asbestin käytössä, 1986 V Tiedotus ja koulutus

40. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kaikkien asianomaisten henkilöiden työperäisen asbestialtistumisen aiheuttamien terveydellisten vaarojen ehkäisyä, rajoittamista ja torjuntaa koskevan koulutuksen ja tiedotuksen edistämiseksi.

41. Toimivaltaisen viranomaisen tulisi kuultuaan asianomaisia edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä laatia sopivia koulutusoppaita työnantajille, työntekijöille ja muille tahoille.

42. Työnantajien tulisi varmistaa, että asbestille todennäköisesti altistuvat työntekijät saavat ajoittain ilmaiseksi heidän ymmärtämällään kielellä ja tavalla koulutusta ja ohjausta toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen asbestialtistuksen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, erityisesti asbestipölyn muodostumista ja ilmaan pääsemistä ehkäisevistä ja rajoittavista oikeista työtavoista ja työntekijöiden käyttöön annettujen yleisten ja henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä.

43. Koulutuksen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota siihen erityiseen vaaraan työntekijöiden terveydelle, joka aiheutuu tupakoinnin ja asbestialtistuksen yhteisvaikutuksesta.

44. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen tulisi suhtautua myönteisesti yhteistyöhön, joka liittyy asbestialtistuksen aiheuttamia terveydellisiä vaaroja koskeviin koulutus-, tiedotus-, ehkäisy-, rajoittamis- ja torjuntaohjelmiin sekä näihin osallistumiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.