64/1985

Tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskeva kansainvälinen YLEISSOPIMUS

Johdanto

Sopimuspuolet,

haluten parantaa tavaroiden kansainvälistä liikkumista,

ottaen huomioon tarpeen helpottaa tavaroiden kulkua rajojen yli,

kiinnittäen huomiota siihen, että tarkastustoimenpiteitä suorittavat rajoilla eri tarkastusviranomaiset,

todeten, että olosuhteet, joissa tällaiset tarkastukset suoritetaan, voidaan pitkälti yhdenmukaistaa haittaamatta tarkastusten tarkoitusta, asianmukaista toimeenpanoa ja tehokkuutta,

vakuuttuneina siitä, että rajatarkastusten yhdenmukaistaminen on tärkeä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

ovat sopineet seuraavaa:

I LUKU

Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

a) "tulli" tarkoittaa valtionlaitosta, joka vastaa tullilainsäädännön toimeenpanosta ja tuonti- ja vientitullien ja -verojen kannosta ja joka vastaa myös muun muassa tavaroiden tuontiin, kauttakuljetukseen ja vientiin liittyvien muiden lakien ja säännösten soveltamisesta;

b) "tullitarkastus" tarkoittaa niiden lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi suoritettavia toimenpiteitä, joiden toimeenpanosta tulli vastaa;

c) "terveellisyys- ja puhtaustarkastus" tarkoittaa ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi suoritettavia tarkastuksia, lukuun ottamatta eläinlääkinnällistä tarkastusta;

d) "eläinlääkinnällinen tarkastus" tarkoittaa eläimiin ja eläintuotteisiin sovellettavaa terveystarkastusta, jonka tarkoitus on suojella ihmisten ja eläinten henkeä ja terveyttä, sekä sellaisille kohteille tai tavaroille suoritettavaa tarkastusta, jotka voisivat olla eläintautien kantajia;

e) "kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastus" tarkoittaa tarkastusta, jonka tavoitteena on estää kasvien ja kasvituotteiden tuhoojien leviäminen ja maahantulo kansallisten rajojen yli;

f) "teknisten normien mukaisuuden tarkastus" tarkoittaa tarkastusta sen varmistamiseksi, että tavarat täyttävät asianomaisten lakien ja säännösten määräämät kansainväliset tai kansalliset vähimmäisnormit;

g) "laaduntarkastus" tarkoittaa kaikkia muita kuin edellä mainittuja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tavarat ovat asianomaisten lakien ja säännösten määräämien kansainvälisten tai kansallisten vähimmäislaatumääritelmien mukaisia;

h) "tarkastusviranomaiset" tarkoittaa kaikkia viranomaisia, jotka vastaavat kaikkien tai joidenkin edellä määriteltyjen tarkastusten tai tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakuljetukseen säännöllisesti sovellettavien muiden tarkastusten suorittamisesta.

2 artikla
Tavoite

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on tavaroiden kansainvälisen liikkumisen helpottamiseksi vähentää vaadittavia muodollisuuksia samoin kuin tarkastusten lukumäärää ja kestoa, erityisesti koordinoimalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tarkastusmenetelmiä ja niiden soveltamistapoja.

3 artikla
Soveltamisala

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin tuotaviin tai vietäviin tai kauttakuljetuksessa oleviin tavaroihin, kun niitä siirretään yhden tai useamman meri-, ilma- tai maarajan yli.

2. Tätä yleissopimusta sovelletaan sopimuspuolten kaikkiin tarkastusviranomaisiin.

II LUKU

Menetelmien yhdenmukaistaminen

4 artikla
Tarkastusten koordinointi

Sopimuspuolet sitoutuvat siinä määrin kuin mahdollista järjestämään tulliviranomaisten ja muiden tarkastusviranomaisten toiminnan yhdenmukaisella tavalla.

5 artikla
Viranomaisten voimavarat

Tarkastusviranomaisten tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi sopimuspuolet huolehtivat siitä, että viranomaiset saavat mahdollisuuksien mukaan ja kansallisen lainsäädännön puitteissa käyttöönsä:

a) liikenteen vaatimuksiin nähden riittävän määrän pätevää henkilöstöä;

b) kuljetustapaan, tarkastettaviin tavaroihin ja liikenteen vaatimuksiin nähden sopivat välineet ja tilat tarkastusta varten;

c) viralliset ohjeet virkailijoille kansainvälisten sopimusten ja järjestelyjen ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti toimimista varten.

6 artikla
Kansainvälinen yhteistyö

Sopimuspuolet sitoutuvat toimimaan yhteistyössä keskenään ja hakeutumaan kaikkeen tarvittavaan yhteistyöhön asianomaisten kansainvälisten elinten kanssa tämän yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäksi pyrkimään tarvittaessa saamaan aikaan uusia monen- tai kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä.

7 artikla
Naapurimaiden välinen yhteistyö

Aina kun on kysymyksessä yhteisen maarajan ylittäminen, asianomaiset sopimuspuolet ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin helpottaakseen tavaroiden kulkua rajan yli ja erityisesti:

a) pyrkivät järjestämään yhteisen tavaroiden ja asiakirjojen tarkastuksen ottamalla käyttöön yhteiset välineet ja tilat;

b) pyrkivät varmistamaan, että seuraavat seikat vastaavat toisiaan:

raja-asemien aukioloajat,

niissä toimivat tarkastusviranomaiset,

niissä hyväksytyt tai käytetyt tavararyhmät, kuljetustavat ja kansainväliset tullikauttakuljetusmenetelmät.

8 artikla
Tietojen vaihtaminen

Sopimuspuolet lähettävät toisilleen pyynnöstä tämän yleissopimuksen soveltamiseksi tarvittavia tietoja liitteissä määrätyillä ehdoilla.

9 artikla
Asiakirjat

1. Sopimuspuolet pyrkivät edistämään Yhdistyneiden kansakuntien lomakemallin mukaisten asiakirjojen käyttöä keskenään ja kanssakäymisessään asianomaisten kansainvälisten elinten kanssa.

2. Sopimuspuolet hyväksyvät millä tahansa sopivalla teknisellä menetelmällä tuotetut asiakirjat edellyttäen, että ne muodoltaan, aitoudeltaan ja vahvistukseltaan ovat virallisten määräysten mukaisia ja että ne ovat luettavia ja ymmärrettäviä.

3. Sopimuspuolet varmistavat, että tarvittavat asiakirjat laaditaan ja niiden aitous vahvistetaan tarkoin asianomaisen lainsäädännön mukaisesti.

III LUKU

Kauttakuljetusta koskevat määräykset

10 artikla
Kauttakuljetustavarat

1. Sopimuspuolet järjestävät mahdollisuuksien mukaan kauttakuljetustavaroille, erityisesti kansainvälisen tullikauttakuljetusjärjestelmän puitteissa kuljetettaville, yksinkertaisen ja nopean käsittelyn rajoittamalla niiden tarkastukset tapauksiin, joissa vallitsevat olosuhteet tai vaaratekijät edellyttävät tarkastuksia. Lisäksi sopimuspuolet ottavat huomioon kokonaan rannikottomien maiden tilanteen. Ne pyrkivät lisäämään kansainvälisen tullikauttakuljetusjärjestelmän puitteissa kuljetettavien tavaroiden tulliselvitykseen käytettävien tullitoimipaikkojen aukioloaikaa ja toimivaltaa.

2. Ne pyrkivät mahdollisimman paljon helpottamaan konteissa tai muissa riittävän turvallisissa lastiyksiköissä kuljetettavien tavaroiden kauttakuljetusta.

IV LUKU

Erinäisiä määräyksiä

11 artikla
Yleinen järjestys

1. Mikään tämän yleissopimuksen määräys ei estä soveltamasta tuontiin, vientiin tai kauttakuljetukseen liittyviä kieltoja tai rajoituksia, jotka on määrätty yleisen järjestyksen vuoksi ja erityisesti yleisen turvallisuuden, moraalin ja terveyden ylläpitämiseksi tai ympäristön, kulttuuriperinnön tai teollisen, kaupallisen ja henkisen omaisuuden suojelemiseksi.

2. Sopimuspuolet pyrkivät kuitenkin, milloin se on tarkastusten tehokkuutta haittaamatta mahdollista, soveltamaan edellä 1 kappaleessa mainittujen näkökohtien vuoksi suoritettaviin tarkastuksiin tämän yleissopimuksen määräyksiä, muun muassa niitä, jotka sisältyvät 6--9 artikloihin.

12 artikla
Poikkeukselliset toimenpiteet

1. Poikkeukselliset toimenpiteet, joihin sopimuspuolet saattavat joutua ryhtymään erityisolosuhteiden vuoksi, täytyy suhteuttaa niihin johtaneisiin syihin ja ne on keskeytettävä tai peruutettava, kun nämä syyt eivät enää ole olemassa.

2. Milloin se on toimenpiteiden tehokkuutta haittaamatta mahdollista, sopimuspuolten tulee julkaista tällaisia toimenpiteitä koskevat määräykset.

13 artikla
Liitteet

1. Tämän yleissopimuksen liitteet ovat erottamaton osa yleissopimusta.

2. Tähän yleissopimukseen voidaan lisätä muiden alojen tarkastuksiin liittyviä uusia liitteitä jäljempänä 22 tai 24 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

14 artikla
Suhde muihin sopimuksiin

Yleissopimus ei kumoa sellaisista sopimuksista aiheutuvia oikeuksia ja velvoitteita, jotka sopimuspuolet ovat tehneet ennen tuloaan tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 6 artiklan määräyksiin.

15 artikla

Tämä yleissopimus ei estä soveltamasta suurempia helpotuksia, joita kaksi tai useammat sopimuspuolet haluavat myöntää toisilleen, eikä rajoita 16 artiklassa tarkoitettujen, sopimuspuolina olevien alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjen oikeutta soveltaa omaa lainsäädäntöään sisäisillä rajoillaan suoritettaviin tarkastuksiin sillä ehdolla, että se ei millään tavoin vähennä tästä yleissopimuksesta johtuvia helpotuksia.

16 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tähän yleissopimukseen, joka talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan, voivat osallistua kaikki valtiot ja itsenäisten valtioiden muodostamat alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on oikeus neuvotella, solmia ja soveltaa yleissopimuksen tarkoittamia asioita koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

2. Ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt voivat toimivaltaansa kuuluvien asioiden osalta omissa nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää velvollisuuksia, jotka tämän yleissopimuksen mukaan muutoin kuuluvat niiden tämän yleissopimuksen sopimuspuolina oleville jäsenvaltioille. Näissä tapauksissa sanottujen järjestöjen jäsenvaltiot eivät ole oikeutettuja kukin erikseen käyttämään tällaisia oikeuksia, äänestysoikeus mukaan lukien.

3. Valtiot ja edellä tarkoitetut alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt voivat tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

a) tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan allekirjoitettuaan sen, tai

b) tallettamalla liittymiskirjan.

4. Tämä yleissopimus on avoinna kaikille valtioille ja 1 kappaleessa tarkoitetuille alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöille allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien Geneven toimistossa 1 päivästä huhtikuuta 1983 31 päivään maaliskuuta 1984 saakka mainittu päivä mukaan lukien.

5. Se on avoinna myös niiden liittymistä varten 1 päivästä huhtikuuta 1984 lähtien.

6. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

17 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin viisi valtiota on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

2. Sen jälkeen kun viisi valtiota on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, tämä yleissopimus tulee voimaan uusien sopimuspuolten osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin niiden ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat on talletettu.

3. Jokaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan, joka on talletettu tähän yleissopimukseen tehdyn muutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan koskevan tätä yleissopimusta muutetussa muodossaan.

4. Jokaisen tällaisen asiakirjan, joka on talletettu sen jälkeen, kun muutos on hyväksytty 22 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti, mutta ennen kuin se on tullut voimaan, katsotaan koskevan tätä yleissopimusta siinä muodossa, jossa se on muutoksen voimaantulopäivänä.

18 artikla
Irtisanominen

1. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri saa irtisanomisilmoituksen.

19 artikla
Päättyminen

Mikäli sopimuspuolten lukumäärä on tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeisen minkä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden aikana vähemmän kuin viisi, yleissopimus lakkaa olemasta voimassa mainitun 12 kuukauden ajanjakson päättyessä.

20 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

1. Jokainen kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamista tai tulkintaa, on mahdollisuuksien mukaan ratkaistava osapuolten välisin neuvotteluin tai muulla tavalla sopimalla.

2. Jokainen kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamista tai tulkintaa ja jota ei voida ratkaista tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla, on riitapuolen pyynnöstä jätettävä seuraavanlaisen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi: jokainen riitapuoli nimeää välimiehen ja nämä nimeävät lisäksi välimiehen, joka toimii puheenjohtajana. Jos riitapuoli ei ole nimennyt välimiestä tai jos välimiehet eivät ole valinneet puheenjohtajaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, jokainen riitapuoli voi pyytää Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä nimeämään välimiehen tai välitystuomioistuimen puheenjohtajan.

3. Edellä olevan 2 kappaleen määräysten mukaisesti asetetun välitystuomioistuimen päätös on lopullinen ja riitapuolia sitova.

4. Välitystuomioistuin määrää itse omat menettelytapasääntönsä.

5. Välitystuomioistuimen on tehtävä päätöksensä ääntenenemmistöllä ja riitapuolten välillä voimassa olevien sopimusten ja yleisen kansainvälisen oikeuden perusteella.

6. Jokainen riitapuolista voi jättää välitystuomioistuimen päätöksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta riitapuolten välille mahdollisesti syntyvän erimielisyyden kyseisen päätöksen tehneen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi.

7. Jokainen riitapuoli vastaa itse nimittämänsä välimiehen ja välitysmenettelyyn osallistuneiden edustajiensa aiheuttamista kustannuksista; puheenjohtajasta aiheutuvista ja muista kustannuksista riitapuolet vastaavat kukin yhtä suurella osuudella.

21 artikla
Varaumat

1. Jokainen sopimuspuoli voi ilmoittaa tätä yleissopimusta allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään tai siihen liittyessään, että se ei katso tämän yleissopimuksen 20 artiklan 2--7 kappaleiden olevan sitä sitovia. Nämä kappaleet eivät sido muita sopimuspuolia mihinkään sopimuspuoleen nähden, joka on esittänyt tällaisen varauman.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman tehnyt sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa varaumansa ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

3. Lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kappaleen mukaisia varaumia tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

22 artikla
Tämän yleissopimuksen muuttamista koskeva menettely

1. Tätä yleissopimusta sekä myös sen liitteitä voidaan muuttaa sopimuspuolen ehdotuksesta tässä artiklassa määritellyn menettelytavan mukaisesti.

2. Jokaista tähän yleissopimukseen ehdotettua muutosta on tutkittava kaikista sopimuspuolista koostuvassa hallinnollisessa komiteassa 7 liitteessä selostettavaa menettelytapaa noudattaen. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin on tiedotettava sopimuspuolille niiden hyväksymistä varten jokaisesta hallinnollisen komitean kokouksessaan tutkimasta tai valmistelemasta ja hyväksymästä muutoksesta.

3. Jokainen ehdotettu muutos, josta on tiedotettu edellä olevan kappaleen mukaisesti, tulee voimaan kaikkia sopimuspuolia sitovana kolmen kuukauden kuluttua ehdotetun muutoksen tiedottamispäivää seuraavan 12 kuukauden ajanjakson päättymisestä edellyttäen, ettei sanotun ajanjakson aikana mikään sopimusvaltioista tai sopimuspuolena oleva alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka tällöin toimii tämän yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, ole tehnyt ehdotettua muutosta koskevaa vastalausetta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

4. Mikäli on tehty ehdotettua muutosta koskeva vastalause tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti, muutoksen ei katsota tulleen hyväksytyksi eikä sillä ole mitään vaikutusta.

23 artikla
Pyynnöt, tiedonannot ja vastalauseet

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin tulee tiedottaa kaikille sopimuspuolille ja kaikille valtioille jokaisesta 22 artiklan mukaisesta pyynnöstä, tiedonannosta tai vastalauseesta sekä jokaisen muutoksen voimaantulopäivästä.

24 artikla
Tarkistuskonferenssi

Sen jälkeen kun tämä yleissopimus on ollut voimassa viisi vuotta, jokainen sopimuspuoli voi pyytää konferenssin koollekutsumista tämän yleissopimuksen tarkistamiseksi ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille esittäen ehdotukset, joita konferenssin tulisi käsitellä. Tällaisessa tapauksessa:

i) Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava pyynnöstä kaikille sopimuspuolille ja pyydettävä niitä esittämään kolmen kuukauden kuluessa kannanottonsa alkuperäisiin ehdotuksiin sekä muut ehdotukset, joita ne haluavat konferenssissa käsiteltävän;

ii) Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin on myös tiedotettava kaikille sopimuspuolille kaikkien muiden tehtyjen ehdotusten teksti ja kutsuttava tarkistuskonferenssi koolle, mikäli tätä tiedonantoa seuraavien kuuden kuukauden aikana vähintään kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille suostumisestaan tällaisen konferenssin koollekutsumiseen;

iii) Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri voi kuitenkin, mikäli hän katsoo tarkistusehdotusta voitavan pitää 22 artiklan 1 kappaleen mukaisena muutosehdotuksena, ehdotuksen tehneen sopimuspuolen suostumuksella panna tarkistusmenettelyn sijasta toimeen 22 artiklassa määrätyn muutosmenettelyn.

25 artikla
Ilmoitukset

Edellä 23 ja 24 artiklassa määrättyjen ilmoitusten ja tiedonantojen lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava seuraavat tiedot kaikille valtioille:

a) allekirjoittamiset, ratifioimiset, hyväksymiset ja liittymiset 16 artiklan nojalla;

b) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivät 17 artiklan mukaisesti;

c) irtisanomiset 18 artiklan nojalla;

d) tämän yleissopimuksen päättyminen 19 artiklan nojalla;

e) varaumat 21 artiklan nojalla.

26 artikla
Oikeaksi todistetut kappaleet

Maaliskuun 31 päivän 1984 jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri toimittaa tämän yleissopimuksen kaksi oikeaksi todistettua kappaletta jokaiselle sopimuspuolelle ja kaikille valtioille, jotka eivät ole sopimuspuolia.

Tehty Genevessä 21 päivänä lokakuuta 1982 yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat kaikki yhtä todistusvoimaisia.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

LIITE 1 Tullitarkastusten ja muiden tarkastusten yhdenmukaistaminen

1 artikla
Periaatteet

1. Koska tulli on läsnä kaikilla rajoilla ja koska sen toiminta on yleisluonteista, muut tarkastukset on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaisella tavalla tullitarkastusten kanssa.

2. Tämän periaatteen soveltamiseksi on mahdollista suorittaa tarvittaessa kaikki nämä tarkastukset tai osa niistä muualla kuin rajalla edellyttäen, että sovellettavat menettelyt edistävät tavaroiden kansainvälisen liikkumisen helpottumista.

2 artikla

1. Tulli on pidettävä täysin tietoisena laeissa tai säännöksissä määrätyistä vaatimuksista, jotka voivat edellyttää muiden tarkastusten kuin tullitarkastusten suorittamista.

2. Todettaessa, että muut tarkastukset ovat tarpeen, tullin tulee varmistaa, että tästä ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille, ja sen tulee toimia yhteistyössä niiden kanssa.

3 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Milloin samassa paikassa on suoritettava useita tarkastuksia, asianomaisten viranomaisten on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin järjestelyihin tarkastusten suorittamiseksi mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti tai mahdollisimman vähän viivästystä aiheuttaen. Niiden tulee pyrkiä koordinoimaan asiakirjoja ja tietoja koskevat vaatimuksensa.

2. Asianomaisten viranomaisten on erityisesti ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tarvittavan henkilökunnan, tilojen ja välineiden asettamiseksi käyttöön paikalla, jossa tarkastukset suoritetaan.

3. Tulli voi asianomaisten viranomaisten erityisesti siihen valtuuttamana suorittaa niiden puolesta kaikki tarkastukset, joista nämä viranomaiset vastaavat, tai osan niistä. Tässä tapauksessa nämä viranomaiset huolehtivat siitä, että tullin käyttöön asetetaan tarvittavat välineet.

4 artikla
Tarkastusten tulos

1. Kaikissa tämän yleissopimuksen käsittelemissä asioissa tarkastusviranomaisten ja tullin tulee vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja niin pian kuin mahdollista tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi.

2. Suoritettujen tarkastusten tulosten perusteella asianomaiset viranomaiset päättävät, mitä tavaroille sen jälkeen tehdään, ja ilmoittavat siitä tarvittaessa muista tarkastuksista vastaaville viranomaisille. Tämän päätöksen perusteella tulli soveltaa tavaroihin asianmukaista tullimenettelyä.

LIITE 2 Terveellisyys- ja puhtaustarkastus

1 artikla
Periaatteet

Riippumatta siitä, missä terveellisyys- ja puhtaustarkastus tapahtuu, se on suoritettava tässä yleissopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

2 artikla
Tiedot

Jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat helposti jokaisen niitä tarvitsevan henkilön saatavissa:

terveellisyys- ja puhtaustarkastuksen alaiset tavarat;

paikat, joissa kyseessä olevat tavarat voidaan esittää tarkastettaviksi;

laeissa ja säännöksissä määrätyt terveellisyys- ja puhtaustarkastusta koskevat vaatimukset ja niiden yleiset soveltamismenettelyt.

3 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Tarkastusviranomaisten on huolehdittava siitä, että raja-asemilla, joilla terveellisyys- ja puhtaustarkastus voidaan suorittaa, on tarvittavat tilat ja välineet.

2. Terveellisyys- ja puhtaustarkastus voidaan myös suorittaa sisämaassa, mikäli esitettyjen todistusten ja käytetyn kuljetustekniikan perusteella on selvää, että tavarat eivät voi pilaantua tai aiheuttaa saastumista kuljetuksen aikana.

3. Sopimuspuolten on pyrittävä voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan vähentämään helposti pilaantuvien tavaroiden fyysisiä tarkastuksia kuljetuksen aikana.

4. Milloin tavaroita on pidettävä odottamassa terveellisyys- ja puhtaustarkastuksen tuloksia, sopimuspuolten asianomaisten tarkastusviranomaisten on järjestettävä tavaroiden varastointi olosuhteissa, joissa ne säilyvät, ja mahdollisimman vähin tullimuodollisuuksin.

4 artikla
Kauttakuljetustavarat

Sopimuspuolten on voimassaolevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan luovuttava kauttakuljetustavaroiden terveellisyys- ja puhtaustarkastuksesta, milloin ei ole saastumisvaaraa.

5 artikla
Yhteistyö

1. Terveellisyys- ja puhtaustarkastuksen suorittavien viranomaisten tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten vastaavien viranomaisten kanssa nopeuttaakseen terveellisyys- ja puhtaustarkastuksen alaisten helposti pilaantuvien tavaroiden kulkua, muun muassa vaihtamalla hyödyllisiä tietoja.

2. Milloin helposti pilaantuvia tavaroita sisältävän lähetyksen tuonti kielletään terveellisyys- ja puhtaustarkastuksen tuloksena, asianomaisten viranomaisten on pyrittävä tiedottamaan siitä vientimaan vastaaville viranomaisille mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ilmoittaen kiellon syyt ja mihin toimenpiteisiin tavaroiden suhteen on ryhdytty.

LIITE 3 Eläinlääkinnällinen tarkastus

1 artikla
Periaatteet

Riippumatta siitä, missä eläinlääkinnällinen tarkastus tapahtuu, se on suoritettava yleissopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

2 artikla
Määritelmät

Tämän yleissopimuksen 1 artiklan d) kohdassa määritelty eläinlääkinnällinen tarkastus tarkoittaa myös eläinten ja eläintuotteiden kuljetusvälineiden ja -olosuhteiden tarkastusta. Se voi myös käsittää laatuun, normeihin ja erilaisiin säännöksiin liittyvät tarkastukset, jotka tehokkuussyistä usein yhdistetään eläinlääkinnälliseen tarkastukseen, kuten uhanalaisten lajien säilyttämiseksi suoritettava tarkastus.

3 artikla
Tiedot

Jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat helposti jokaisen niitä tarvitsevan henkilön saatavissa:

eläinlääkinnällisen tarkastuksen alaiset tavarat;

paikat, joissa tavarat voidaan esittää tarkastettaviksi;

ilmoituspakon alaiset sairaudet;

laeissa ja säännöksissä määrätyt eläinlääkinnällistä tarkastusta koskevat vaatimukset ja niiden yleiset soveltamismenettelyt.

4 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Sopimuspuolten tulee pyrkiä:

järjestämään sinne, missä se on tarpeen ja mahdollista, tarvittavat tilat ja välineet eläinlääkinnällistä tarkastusta varten liikenteen vaatimusten mukaisesti;

helpottamaan tavaroiden liikkumista erityisesti koordinoimalla eläinlääkintä- ja tulliviranomaisten työaikoja ja suostumalla tulliselvityksen suorittamiseen normaalin työajan ulkopuolella, milloin tavaroiden saapumisesta on ilmoitettu etukäteen.

2. Eläintuotteiden eläinlääkinnällinen tarkastus voidaan suorittaa sisämaassa, mikäli voidaan osoittaa ja mikäli kuljetusvälineet ovat sellaiset, että tuotteet eivät pilaannu tai aiheuta saastumista kuljetuksensa aikana.

3. Sopimuspuolten on pyrittävä voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan vähentämään helposti pilaantuvien tavaroiden fyysisiä tarkastuksia kuljetuksen aikana.

4. Milloin tavaroita on pidettävä odottamassa eläinlääkinnällisen tarkastuksen tuloksia, sopimuspuolten asianomaisten tarkastusviranomaisten on järjestettävä tavaroiden varastointi mahdollisimman vähin tullimuodollisuuksin ja olosuhteissa, joissa ne ovat turvallisesti eristettyinä ja säilyvät.

5 artikla
Kauttakuljetustavarat

Sopimuspuolten on voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan luovuttava kauttakuljetuksessa olevien eläintuotteiden eläinlääkinnällisestä tarkastuksesta, milloin ei ole saastumisvaaraa.

6 artikla
Yhteistyö

1. Eläinlääkinnällisen tarkastuksen suorittavien viranomaisten tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten vastaavien viranomaisten kanssa nopeuttaakseen eläinlääkinnällisen tarkastuksen alaisten tavaroiden kulkua, muun muassa vaihtamalla hyödyllisiä tietoja.

2. Milloin helposti pilaantuvia tavaroita tai eläviä eläimiä sisältävän lähetyksen tuonti kielletään eläinlääkinnällisen tarkastuksen tuloksena, asianomaisten viranomaisten on pyrittävä tiedottamaan siitä vientimaan vastaaville viranomaisille mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ilmoittaen kiellon syyt ja mihin toimenpiteisiin tavaroiden suhteen on ryhdytty.

LIITE 4 Kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastus

1 artikla
Periaatteet

Riippumatta siitä, missä kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastus tapahtuu, se on suoritettava tässä yleissopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

2 artikla
Määritelmät

Tämän yleissopimuksen 1 artiklan kohdassa e) määritelty kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastus tarkoittaa myös kasvien ja kasvituotteiden kuljetusvälineiden ja -olosuhteiden tarkastusta. Se voi myös käsittää uhanalaisten kasvilajien säilyttämiseksi suoritettavat toimenpiteet.

3 artikla
Tiedot

Jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat helposti jokaisen niitä tarvitsevan henkilön saatavissa:

kasvien ja kasvituotteiden terveyttä koskevien erityisehtojen alaiset tavarat;

paikat, joissa määrätyt kasvit ja kasvituotteet voidaan esittää tarkastettaviksi;

luettelo kasvien ja kasvituotteiden tuhoojista, joita koskevia kieltoja ja rajoituksia on voimassa;

luettelo laeissa ja säännöksissä määrätyistä kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastusta koskevista vaatimuksista ja niiden yleiset soveltamismenettelyt.

4 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Sopimuspuolten tulee pyrkiä:

järjestämään sinne, missä se on tarpeen ja mahdollista, tarvittavat tilat ja välineet kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastusta ja varastointia sekä desifiointia varten liikenteen vaatimusten mukaisesti;

helpottamaan tavaroiden liikkumista erityisesti koordinoimalla kasvien ja kasvituotteiden terveydestä vastaavien viranomaisten ja tulliviranomaisten työaikoja ja suostumalla helposti pilaantuvien tavaroiden tulliselvityksen suorittamiseen normaalin työajan ulkopuolella, milloin tavaroiden saapumisesta on ilmoitettu etukäteen.

2. Kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastus voidaan suorittaa sisämaassa, mikäli voidaan osoittaa ja mikäli kuljetusvälineet ovat sellaiset, että tavarat eivät aiheuta saastumista kuljetuksensa aikana.

3. Sopimuspuolten on pyrittävä voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan vähentämään helposti pilaantuvien kasvien ja kasvituotteiden fyysisiä tarkastuksia kuljetuksen aikana.

4. Milloin tavaroita on pidettävä odottamassa kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastuksen tuloksia, sopimuspuolten asianomaisten tarkastusviranomaisten on järjestettävä tavaroiden varastointi mahdollisimman vähin tullimuodollisuuksin ja olosuhteissa, joissa ne ovat turvallisesti eristettyinä ja säilyvät.

5 artikla
Kauttakuljetustavarat

Sopimuspuolten on voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan luovuttava kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastuksen suorittamisesta kauttakuljetustavaroille, paitsi milloin tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen niiden omien kasvien suojelemiseksi.

6 artikla
Yhteistyö

1. Kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastuksen suorittavien viranomaisten tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten vastaavien viranomaisten kanssa nopeuttaakseen tämän tarkastuksen alaisten kasvien ja kasvituotteiden kulkua, muun muassa vaihtamalla hyödyllisiä tietoja.

2. Milloin kasveja tai kasvituotteita sisältävän lähetyksen tuonti kielletään kasvien ja kasvituotteiden terveystarkastuksen tuloksena, asianomaisten viranomaisten on pyrittävä tiedottamaan siitä vientimaan vastaaville viranomaisille mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ilmoittaen kiellon syyt ja mihin toimenpiteisiin tavaroiden suhteen on ryhdytty.

LIITE 5 Teknisten normien mukaisuuden tarkastus

1 artikla
Periaatteet

Riippumatta siitä, missä tämän yleissopimuksen tarkoittamia tavaroita koskeva teknisten normien mukaisuuden tarkastus tapahtuu, se on suoritettava yleissopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

2 artikla
Tiedot

Jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat helposti jokaisen niitä tarvitsevan henkilön saatavissa:

sen soveltamat normit;

paikat, joissa tavarat voidaan esittää tarkastettaviksi;

laeissa ja säännöksissä määrätyt teknisten normien mukaisuuden tarkastusta koskevat vaatimukset ja niiden yleiset soveltamismenettelyt.

3 artikla
Normien yhdenmukaistaminen

Milloin kansainvälisiä normeja ei ole, kansallisia normeja soveltavien sopimuspuolten tulee pyrkiä yhdenmukaistamaan niitä kansainvälisin sopimuksin.

4 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Sopimuspuolten tulee pyrkiä:

järjestämään sinne, missä se on tarpeen ja mahdollista, asemia teknisten normien mukaisuuden tarkastusta varten liikenteen vaatimusten mukaisesti;

helpottamaan tavaroiden liikkumista erityisesti koordinoimalla teknisten normien mukaisuuden tarkastuksesta vastaavien viranomaisten ja tulliviranomaisten työaikoja ja suostumalla helposti pilaantuvien tavaroiden tulliselvityksen suorittamiseen normaalin työajan ulkopuolella, milloin tavaroiden saapumisesta on ilmoitettu etukäteen.

2. Teknisten normien mukaisuuden tarkastus voidaan suorittaa myös sisämaassa, mikäli voidaan osoittaa ja mikäli kuljetusvälineet ovat sellaiset, että tavarat ja etenkään helposti pilaantuvat tavarat eivät pilaannu kuljetuksensa aikana.

3. Sopimuspuolten on pyrittävä voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan vähentämään sellaisten helposti pilaantuvien tavaroiden fyysisiä tarkastuksia kuljetuksen aikana, joille on suoritettava teknisten normien mukaisuuden tarkastus.

4. Sopimuspuolten on järjestettävä teknisten normien mukaisuuden tarkastus yhdenmukaistaen siinä määrin kuin mahdollista näistä tarkastuksista vastaavien viranomaisten ja kaikkien muista tarkastuksista vastaavien viranomaisten menettelyt.

5. Milloin helposti pilaantuvia tavaroita pidetään odottamassa teknisten normien mukaisuuden tarkastuksen tuloksia, sopimuspuolten asianomaisten tarkastusviranomaisten tulee varmistaa, että tavaroiden varastointi tai kuljetusvälineiden pysäköinti tapahtuu mahdollisimman vähin tullimuodollisuuksin ja olosuhteissa, joissa tavarat säilyvät.

5 artikla
Kauttakuljetustavarat

Teknisten normien mukaisuuden tarkastukset eivät tavallisesti koske suorassa kauttakuljetuksessa olevia tavaroita.

6 artikla
Yhteistyö

1. Teknisten normien mukaisuuden tarkastuksesta vastaavien viranomaisten tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten vastaavien viranomaisten kanssa nopeuttaakseen sellaisten helposti pilaantuvien tavaroiden kulkua, jotka ovat teknisten normien mukaisuuden tarkastuksen alaisia, muun muassa vaihtamalla hyödyllisiä tietoja.

2. Milloin helposti pilaantuvia tavaroita sisältävän lähetyksen tuonti kielletään teknisten normien mukaisuuden tarkastuksen tuloksena, asianomaisten viranomaisten on pyrittävä tiedottamaan siitä vientimaan vastaaville viranomaisille mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ilmoittaen kiellon syyt ja mihin toimenpiteisiin tavaroiden suhteen on ryhdytty.

LIITE 6 Laaduntarkastus

1 artikla
Periaatteet

Riippumatta siitä, missä tämän yleissopimuksen tarkoittamien tavaroiden laaduntarkastus tapahtuu, se on suoritettava yleissopimuksessa ja erityisesti sen liitteessä 1 määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

2 artikla
Tiedot

Jokaisen sopimuspuolen on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat helposti jokaisen niitä tarvitsevan henkilön saatavissa:

paikat, joissa tavarat voidaan esittää tarkastettaviksi;

laeissa ja säännöksissä määrätyt laaduntarkastusta koskevat vaatimukset ja niiden yleiset soveltamismenettelyt.

3 artikla
Tarkastusten järjestäminen

1. Sopimuspuolten tulee pyrkiä:

järjestämään sinne, missä se on tarpeen ja mahdollista, laaduntarkastusasemia liikenteen vaatimusten mukaisesti;

helpottamaan tavaroiden liikkumista erityisesti koordinoimalla laaduntarkastuksesta vastaavien viranomaisten ja tulliviranomaisten työaikoja ja suostumalla helposti pilaantuvien tavaroiden tulliselvityksen suorittamiseen normaalin työajan ulkopuolella, milloin tavaroiden saapumisesta on ilmoitettu etukäteen.

2. Laaduntarkastus voidaan suorittaa sisämaassa edellyttäen, että sovellettavat menettelyt myötävaikuttavat tavaroiden kansainvälisen liikkumisen helpottumiseen.

3. Sopimuspuolten on pyrittävä voimassa olevien yleissopimusten puitteissa mahdollisuuksien mukaan vähentämään laaduntarkastuksen alaisten helposti pilaantuvien tavaroiden fyysisiä tarkastuksia kuljetuksen aikana.

4. Sopimuspuolten on järjestettävä laaduntarkastus yhdenmukaistaen siinä määrin kuin mahdollista tästä tarkastuksesta vastaavien viranomaisten ja muista tarkastuksista vastaavien viranomaisten menettelyt.

4 artikla
Kauttakuljetustavarat

Laaduntarkastukset eivät tavallisesti koske suorassa kauttakuljetuksessa olevia tavaroita.

5 artikla
Yhteistyö

1. Laaduntarkastuksesta vastaavien viranomaisten tulee olla yhteistyössä muiden sopimuspuolten vastaavien viranomaisten kanssa nopeuttaakseen laaduntarkastuksen alaisten helposti pilaantuvien tavaroiden kulkua, muun muassa vaihtamalla hyödyllisiä tietoja.

2. Milloin helposti pilaantuvia tavaroita sisältävän lähetyksen tuonti kielletään laaduntarkastuksen tuloksena, asianomaisten viranomaisten on pyrittävä tiedottamaan siitä vientimaan vastaaville viranomaisille mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa ilmoittaen kiellon syyt ja mihin toimenpiteisiin tavaroiden suhteen on ryhdytty.

LIITE 7 Tämän yleissopimuksen 22 artiklassa tarkoitetun hallinnollisen komitean menettelytapasäännöt

1 artikla
Jäsenet

Hallinnollisen komitean jäseninä ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolet.

2 artikla
Huomioitsijat

1. Hallinnollinen komitea voi päättää kutsua asianomaiset hallinnot kaikista valtioista, jotka eivät ole sopimuspuolia, tai edustajia kansainvälisistä järjestöistä, jotka eivät ole sopimuspuolia, osallistumaan tarkkailijoina komitean istuntoihin käsiteltäessä niitä kiinnostavia kysymyksiä.

2. Kuitenkin, rajoittamatta 1 artiklan määräystä, 1 kappaleessa mainituilla kansainvälisillä järjestöillä, jotka ovat toimivaltaisia tämän yleissopimuksen liitteissä käsitellyissä asioissa, on oikeus osallistua tarkkailijoina hallinnollisen komitean työhön.

3 artikla
Sihteeristö

Euroopan talouskomission pääsihteeri järjestää komitean sihteeristöpalvelut.

4 artikla
Koollekutsuminen

Euroopan talouskomission pääsihteeri kutsuu komitean koolle:

i) kaksi vuotta yleissopimuksen voimaantulon jälkeen;

ii) sen jälkeen komitean määräämänä päivänä mutta vähintään joka viides vuosi;

iii) vähintään viiden sopimuspuolena olevan valtion asianomaisten hallintojen pyynnöstä.

5 artikla
Kokousvirkailijat

Komitea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jokaisessa istunnossa.

6 artikla
Päätösvaltaisuus

Komitea on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolena olevista valtioista.

7 artikla
Päätökset

i) Ehdotuksista on äänestettävä.

ii) Jokaisella istunnossa edustettuna olevalla sopimusvaltiolla on yksi ääni.

iii) Sovellettaessa 16 artiklan 2 kappaletta yleissopimuksen osapuolina olevilla alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöillä on äänestettäessä vain niiden myös sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden yhteenlaskettua äänimäärää vastaava määrä ääniä. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa nämä jäsenvaltiot eivät käytä äänioikeuttaan.

iv) Jollei jäljempänä kohdan v) määräyksistä muuta johdu, ehdotukset hyväksytään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä edellä kohdissa ii) ja iii) määrättyjen ehtojen mukaisesti.

v) Tämän yleissopimuksen muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä edellä kohdissa ii) ja iii) määrättyjen ehtojen mukaisesti.

8 artikla
Raportti

Ennen istuntonsa päättämistä komitea hyväksyy raporttinsa.

9 artikla
Lisämääräykset

Mikäli tässä liitteessä ei ole tarvittavia määräyksiä, sovelletaan Euroopan talouskomission menettelytapasääntöjä, ellei komitea toisin päätä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.