59/1985

Ulkoasiainministeriön ilmoitus patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksessa Genevessä 3 päivänä helmikuuta 1984 patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/80) sovellutussääntöihin (SopS 59/80) tehdyt muutokset sekä 28 päivänä syyskuuta 1984 sovellutussääntöjen maksutaulukkoon tehdyt muutokset ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1985

Alkuperäinen sopimus: 58/1980

Alkuperäinen sopimus: 59/1980

Patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muutoksia koskevat PÄÄTÖKSET

hyväksytty Kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksessa 3 päivänä helmikuuta 1984

4 sääntö
Anomus (sisältö)

4.1-4.9 [Ei muutosta]

4.10 Etuoikeuspyyntö

a) [Ei muutosta]

b) Jollei anomuksessa ilmoiteta:

(i) maata, jossa aikaisempi hakemus on tehty silloin, kun aikaisempi hakemus ei ole alueellinen tai kansainvälinen hakemus; tai ainakin yhtä hakemuksen käsittämää maata silloin, kun aikaisempi hakemus on alueellinen tai kansainvälinen hakemus; eikä

(ii) tekemispäivää;

etuoikeuspyyntöä ei katsota sopimuksen mukaista menettelyä varten tehdyksi paitsi, jos ilmeisen virheen johdosta mainitun maan tai mainitun päivän merkintä puuttuu tai on virheellinen; jos mainittu maa tai oikea maa tai mainittu päivä tai oikea päivä voidaan todeta aikaisemman hakemuksen jäljennöksen perusteella, jonka vastaanottava viranomainen vastaanottaa ennen kuin se lähettää arkistokopion kansainväliselle toimistolle, katsotaan virhe ilmeiseksi virheeksi.

c) Ellei aikaisemman hakemuksen hakemusnumeroa ilmoiteta anomuksessa, mutta hakija ilmoittaa sen kansainväliselle toimistolle tai vastaanottavalle viranomaiselle 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, on kaikkien nimettyjen valtioiden katsottava, että tieto on annettu ajoissa.

d) Jos aikaisemman hakemuksen tekemispäivä sen mukaan, kuin anomuksessa on ilmoitettu, on yli yhtä vuotta aikaisempi kuin kansainvälinen tekemispäivä, vastaanottavan viranomaisen tai, jos tämä ei ole sitä tehnyt, kansainvälisen toimiston on kehotettava hakijaa joko peruuttamaan 8 artiklan 1 kappaleen perusteella tehty ilmoitus taikka, jos aikaisemman hakemuksen tekemispäivä on ilmoitettu virheellisesti, korjaamaan sanottu tieto. Jollei hakija yhden kuukauden kuluessa tästä kehotuksesta suorita edellä tarkoitettua toimenpidettä, on sanotun kappaleen mukaan tehty ilmoitus mitätöitävä viran puolesta.

e) [Ei muutosta]

4.11-4.16 [Ei muutosta]

4.17 Lisätiedot

a) Anomuksessa ei saa olla muita kuin edellä 1-16 kappaleessa määriteltyjä tietoja edellyttäen, että hallinnolliset määräykset saattavat sallia mutta eivät voi vaatia anomukseen liitettäviksi hallinnollisissa määräyksissä määriteltyjä lisätietoja.

b) Jos anomuksessa on muita kuin edellä 1-16 kappaleessa määriteltyjä tai a kohdan mukaisesti hallinnollisissa määräyksissä sallittuja tietoja, vastaanottavan viranomaisen on viran puolesta poistettava ylimääräiset tiedot.

6 sääntö
Patenttivaatimukset

6.1 6.3 [Ei muutosta]

6.4 Epäitsenäiset patenttivaatimukset

a) Jos patenttivaatimus käsittää kaikki yhden tai useamman muun patenttivaatimuksen erityispiirteet (riippuvaisuussuhteessa oleva patenttivaatimus, jäljempänä "epäitsenäinen patenttivaatimus"), on tämä ilmaistava viittaamalla, mikäli mahdollista epäitsenäisen vaatimuksen alussa, muuhun patenttivaatimukseen tai muihin patenttivaatimuksiin ilmoittaen samalla ne lisäerityispiirteet, joita patenttivaatimus koskee. Epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa, joka liittyy useampaan kuin yhteen muuhun patenttivaatimukseen ("moninkertaisesti epäitsenäinen patenttivaatimus"), saa viittauksen tällaisiin patenttivaatimuksiin tehdä ainoastaan vaihtoehtoisesti. Moninkertaisesti epäitsenäinen patenttivaatimus ei saa olla toisen moninkertaisesti epäitsenäisen patenttivaatimuksen perustana. Milloin kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena toimivan kansallisen viranomaisen kansallinen laki ei salli moninkertaisesti epäitsenäistä patenttivaatimusta laadittavan muutoin kuin kahdessa edellä olevassa virkkeessä määrätyllä tavalla, saartaa tämän menettelytavan käyttämättä jättäminen johtaa 17 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen kansainvälisessä uutuustutkimusselonteossa. Edellä mainitun menettelytavan käyttämättä jättäminen patenttivaatimuksessa on vailla vaikutusta nimetyssä valtiossa, jos käytetty menettelytapa vastaa tämän valtion kansallista lakia.

b) ja c) [Ei muutosta]

6.5 [Ei muutosta]

8 sääntö
Tiivistelmä

8.1 [Ei muutosta]

8.2 Kuvio

a) Jollei hakija tee 3 säännön 3 kappaleen a kohdan iii alakohdassa tarkoitettua ehdotusta tai jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen katsoo, että muussa tai muissa piirustuksissa olevista kuvioista kuin se/ne, jota/joita hakija on ehdottanut, paremmin määritellään keksintö, sanotun viranomaisen on, jollei b kohdasta muuta johdu, osoitettava kuvio/kuviot, jota/joita se pitää sellaisina. Kansainvälisen toimiston julkaisuissa on käytettävä kuviota/kuvioita, jonka/jotka kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen täten on osoittanut. Muussa tapauksessa on tiivistelmään oheistettava, jollei b kohdasta muuta johdu, kuvio/kuviot, jota/joita hakija on ehdottanut.

b) Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen katsoo, ettei mikään piirustusten kuvioista auta ymmärtämään tiivistelmää, sen tulee ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle. Siinä tapauksessa kansainvälinen toimisto julkaisee tiivistelmän ilman piirustuksen kuviota, vaikka hakija olisi 3 säännön 3 kappaleen a kohdan iii alakohdan mukaisesti sitä ehdottanutkin.

8.3 [Ei muutosta]

11 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen muodolliset vaatimukset

11.1-11.14 [Ei muutosta]

11.15 Käännökset

[Kumottu]

12 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen kieli

12.1 Hyväksytyt kielet

a) Kansainvälinen hakemus on laadittava sillä kielellä, joka tai jollakin niistä kielistä, jotka mainitaan kansainvälisen toimiston ja kyseessä olevan hakemuksen uutuustutkimuksen suorittamiseen toimivaltaisen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kesken solmitussa sopimuksessa. Jos tässä sopimuksessa mainitaan useita kieliä, vastaanottava viranomainen saa määrätä mainituista kielistä sen kielen, jolla tai ne kielet, joista yhdellä kansainvälinen hakemus on laadittava.

b) Jos kansainvälinen hakemus laaditaan muulla kielellä kuin sillä, jolla se on määrä julkaista, anomus voidaan kuitenkin a kohdan estämättä laatia julkaisukielellä.

e) Jollei d kohdasta muuta johdu, voidaan kansainvälinen hakemus, jos vastaanottavan viranomaisen virallinen kieli on jokin 48 säännön 3 kappaleen a kohdassa mainituista, mutta ei kuitenkaan mikään a kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa mainituista, laatia sanotulla virallisella kielellä. Jos kansainvälinen hakemus on laadittu sanotulla tavalla virallisella kielellä, 23 säännön 1 kappaleen mukaisesti kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle lähetettävään tutkimuskopioon on liitettävä käännös yhdelle a kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa mainituista kielistä; käännös suoritetaan vastaanottavan viranomaisen vastuulla.

d) Edellä olevaa c kohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on kansainväliselle toimistolle kirjallisesti ilmoittanut, että se ottaa tutkittavakseen kansainvälisiä hakemuksia c kohdassa tarkoitetun käännöksen pohjalta.

12.2 Kansainvälisen hakemuksen muutoksissa käytettävä kieli

Kansainvälisen hakemuksen muutokset kuten sen muuttaminen ja korjaaminen on, jollei 46 säännön 3 kappaleesta tai 66 säännön 9 kappaleesta muuta johdu, tehtävä samalla kielellä kuin sanottu hakemus.

13_bis sääntö
Mikrobiologiset keksinnöt

13bis.1-13bis.6 [Ei muutosta]

13bis.7 Kansalliset vaatimukset: Ilmoittaminen ja julkaiseminen

a) [Ei muutosta]

b) Kansallisen viranomaisen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle ne talletuslaitokset, joihin tehdyn mikro.organismien tallettamisen kansallinen laki hyväksyy patentinhakumenettelyä varten tämän viranomaisen luona, tai jos kansallinen laki ei edellytä tai salli tällaisia talletuksia, ilmoittaa tieto tästä.

c) [Ei muutosta]

15 sääntö
Kansainvälinen maksu

15.1-15.3 [Ei muutosta]

15.4. Maksun suorittamisaika

a) Perusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivästä.

b) Nimeämismaksu suoritetaan:

(i) milloin kansainvälinen hakemus ei sisällä 8 artiklan mukaista etuoikeusvaatimusta, vuoden kuluessa siitä, kun kansainvälinen hakemus on vastaanotettu.

(ii) Jos kansainvälinen hakemus sisältää etuoikeusvaatimuksen 8 artiklan mukaisesti, vuoden kuluessa etuoikeuspäivästä tai kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen hakemus on vastaanotettu, jos tämä kuukausi päättyy myöhemmin kuin vuoden kuluttua etuoikeuspäivän jälkeen.

c) Jos perusmaksu tai nimeämismaksu suoritetaan myöhemmin kuin kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivänä ja jos sen määrä sinä valuuttana, jona se on määrä suorittaa, on suorituspäivänä korkeampi ("korkeampi määrä") kuin se on ollut kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivänä ("alempi määrä"),

(i) perirään alempi määrä, jos maksu suoritetaan kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivästä,

(ii) peritään korkeampi määrä, jos maksu suoritetaan myöhemmin kuin kuukauden kuluttua kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivästä.

d) Jos a ja b kohta ovat 3 päivänä helmikuuta 1984 ristiriidassa vastaanottavan viranomaisen noudattaman kansallisen lain kanssa ja niin kauan kuin tämä ristiriita vallitsee sanotun lain kanssa, peritään perusmaksu kansainvälisen hakemuksen vastaanottamispäivänä ja nimeämismaksu vuoden kuluessa etuoikeuspäivästä.

15.5 [Ei muutosta: pysyy kumottuna]

15.6 [Ei muutosta]

16_bis sääntö
Kansainvälisen toimiston suorittamat maksut

16bis. 1 Kansainvälisen toimiston takaus

a) Jos vastaanottava viranomainen toteaa, että hakija ei ole siihen ajankohtaan mennessä, jolloin 14 säännön 1 kappaleen b kohdan, 15 säännön 4 kappaleen a kohdan ja 16 säännön 1 kappaleen f kohdan mukaisesti suoritettavat maksut ovat erääntyneet, suorittanut sille kansainvälisestä hakemuksesta mitään maksuja tai että hakijan sille suorittama määrä on pienempi, kuin mitä on tarpeen kattamaan lähettämismaksu, perusmaksu ja uutuustutkimusmaksu, vastaanottavan viranomaisen tulee veloittaa se määrä, joka vaaditaan näiden maksujen tai niiden puuttuvan osan kattamiseen, kansainväliseltä toimistolta ja sen tulee katsoa hakijan suorittaneen sanotun määrän oikeassa ajassa.

b) Jos vastaanottava viranomainen toteaa, että siihen ajankohtaan mennessä, jolloin 15 säännön 4 kappaleen b kohdan mukaiset maksut on suoritettava, hakijan kansainvälisestä hakemuksesta suorittama maksu on riittämätön kattamaan nimeämismaksut, jotka ovat tarpeen kattamaan kaikki nimeämiset, vastaanottava viranomainen veloittaa määrän, joka vaaditaan kattamaan nämä maksut, kansainväliseltä toimistolta ja sen tulee katsoa hakijan suorittaneen sanotun määrän oikeassa ajassa.

c) [Ei muutosta]

d) [Kumottu]

16bis.2 )Hakijan velvollisuudet jne.

a)-c) [Ei muutosta]

d)-g) [Kumottu]

16bis.3 Ilmoitukset

[Kumottu]

17 sääntö
Etuoikeusasiakirjat

17.1 Velvollisuus antaa jäljennös aikaisemmasta kansallisesta hakemuksesta

a) Jos kansainvälisessä hakemuksessa pyydetään 8 artiklan mukaisesti etuoikeutta aikaisemmasta kansallisesta hakemuksesta, hakijan on viimeistään 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä tai 23 artiklan 2 kappaleen tarkoittamassa tapauksessa viimeistään käsittely. tai tutkimuspyyntöä esitettäessä annettava kansainväliselle toimistolle tai vastaanottavalle viranomaiselle sen viranomaisen, jolle kansallinen hakemus tehtiin, oikeaksi todistama jäljennös tästä hakemuksesta ("etuoikeusasiakirja"), ellei sanottua jäljennöstä ole jo annettu vastaanottavalle viranomaiselle kansainvälistä hakemusta tehtäessä.

b) Jos vastaanottava viranomainen antaa etuoikeusasiakirjan, hakija voi etuoikeusasiakirjan toimittamisen sijasta pyytää vastaanottavaa viranomaista lähettämään etuoikeusasiakirjan kansainväliselle toimistolle. Tällaista pyyntöä ei saa tehdä a kohdan mukaan sovellettavan määräajan päättymisen jälkeen ja vastaanottava viranomainen voi määrätä siitä suoritettavaksi maksun.

c) [Ei muutosta]

d) [Kumottu]

17.2 [Ei muutosta]

20 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen vastaanottaminen

20.1 20.4 [Ei muutosta]

20.5 Myönteinen ratkaisu

a) [Ei muutosta]

b) [Ei muutosta]

c) Vastaanottavan viranomaisen on viipymättä ilmoitettava hakijalle kansainvälinen hakemuksen numero ja sen kansainvälinen tekemispäivä. Samalla sen tulee lähettää kansainväliselle toimistolle jäljennös hakijalle lähetetystä ilmoituksesta, paitsi milloin se on jo lähettänyt tai on samanaikaisesti lähettämässä arkistokopion kansainväliselle toimistolle 22 säännön 1 kappaleen a kohdan mukaan.

20.6-20.9 [Ei muutosta]

22 sääntö
Arkistokopion lähettäminen

22.1 Menettely

a) [Ei muutosta]

b) Jos kansainvälinen toimisto on vastaanottanut 20 säännön 5 kappaleen c kohdan mukaisen ilmoituksen jäljennöksen, mutta ei kolmentoista kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä ole saanut arkistokopiota, sen on muistutettava vastaanottavaa viranomaista lähettämään se kansainväliselle toimistolle viipymättä.

c) Jos kansainvälinen toimisto on vastaanottanut 20 säännön 5 kappaleen e kohdan mukaisen ilmoituksen, mutta ei neljäntoista kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä ole saanut arkistokopiota, sen on ilmoitettava asiasta hakijalle ja vastaanottavalle viranomaiselle.

d) Hakija voi pyytää neljäntoista kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä vastaanottavaa viranomaista vahvistamaan, että hakijan kopio kansainvälisestä hakemuksesta on sama kuin lähetetty kansainvälinen hakemus, sekä lähettämään näin vahvistetun kopion kansainväliselle toimistolle.

e) Edellä d kohdassa mainitun vahvistuksen on oltava maksuton ja se voidaan evätä vain seuraavin perustein:

(i) kopio, johon vastaanottavalta viranomaiselta pyydetään vahvistusta, ei ole samansisältöinen kuin jätetty kansainvälinen hakemus;

(ii) kansallista turvallisuutta koskevat määräykset estävät hakemuksen käsittelyn kansainvälisenä hakemuksena;

(iii) vastaanottava viranomainen on jo lähettänyt arkistokopion kansainväliselle toimistolle, joka puolestaan on ilmoittanut vastaanottavalle viranomaiselle saaneensa arkistokopion.

f) Jollei kansainvälinen toimisto ole saanut arkistokopiota tai kunnes kansainvälinen toimisto saa arkistokopion, e kohdan mukaisesti vahvistettu kopio, jonka kansainvälinen toimisto on vastaanottanut, katsotaan arkistokopioksi.

g) Jos hakija on 22 artiklassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa suorittanut kyseisessä artiklassa mainitut toimenpiteet, mutta nimetty viranomainen ei ole saanut ilmoitusta arkistokopiosta kansainväliseltä toimistolta, nimetyn viranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus kansainväliselle toimistolle. Jos kansainvälisellä toimistolla ei ole hallussaan arkistokopiota, on sen heti ilmoitettava asiasta hakijalle ja vastaanottavalle viranomaiselle, jollei se ole sitä jo tehnyt c kohdan mukaisesti.

22.2 Vaihtoehtoinen menettely

[Kumottu]

22.3 12 artiklan 3 kappaleen mukainen määräaika

12 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettu määräaika on 3 kuukautta kansainvälisen toimiston hakijalle 22 säännön 1 kappaleen c tai g kohdan mukaisesti lähettämän ilmoituksen päiväyksestä.

22.4 Tämän säännön 1 ja 2 kappaleen noudattamatta jättämistä koskevat tilastot

[Kumottu]

22.5 Kansainvälisen hakemuksen ohella annetut asiakirjat

[Kumottu]

23 sääntö
Tutkimuskopion lähettäminen

23.1 Menettely

a) Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä tutkimuskopio kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle viimeistään sinä päivänä, jolloin arkistokopio lähetetään kansainväliselle toimistolle.

b) Jollei kansainvälinen toimisto 10 päivän kuluessa arkistokopion vastaanottamisesta ole saanut kansainväliseltä uutuustutkimusviranomaiselta ilmoitusta siitä, että tällä viranomaisella on tutkimuskopio hallussaan, kansainvälisen toimiston on viipymättä lähetettävä kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen jäljennös.

c) [Kumottu]

24 sääntö
Arkistokopion vastaanottaminen kansainvälisessä toimistossa

24.1 Arkistokopion vastaanottamisen päivämäärän merkitseminen

[Kumottu]

24.2 [Ei muutosta]

26 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen eräiden seikkojen tarkastaminen vastaanottavan viranomaisen toimesta sekä sille osoitettava oikaisu

26.1 [Ei muutosta]

26.2 Määräaika oikaisua varten

14 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetun määräajan on oltava olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen; sen vahvistaa vastaanottava viranomainen jokaista tapausta varten erikseen. Sen tulee olla vähintään yksi kuukausi oikaisukehotuksen päivämäärästä. Vastaanottava viranomainen voi pidentää määräaikaa milloin tahansa ennen päätöksen tekemistä.

26.3 14 artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaisten muodollisten vaatimusten tarkastaminen

11 säännössä tarkoitetut hakemusasiakirjoja koskevat muodolliset vaatimukset on tarkastettava ainoastaan siinä määrin, kuin näiden vaatimusten täyttäminen on välttämätöntä, jotta kansainvälinen julkaiseminen olisi kohtuullisen yhdenmukaista.

26.3bis 14 artiklan 1 kappaleen 6 kohdan mukaiset korjauskehotukset

Vastaanottavan viranomaisen ei tarvitse antaa korjauskehotusta 14 artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaisista puutteellisuuksista, milloin 11 säännössä tarkoitetut muodolliset vaatimukset on sikäli täytetty, että kohtuullisen yhtenäinen kansainvälinen julkaiseminen on mahdollinen.

26.4 Menettely

a) [Ei muutosta]

b)-d) [Kumottu]

26.5 Vastaanottavan viranomaisen päätös

a) Vastaanottavan viranomaisen on ratkaistava, onko hakija toimittanut korjauksen edellä 2 kappaleessa mainitun määräajan kuluessa ja, jos korjaus on toimitettu sanotun määräajan kuluessa, onko näin korjattu kansainvälinen hakemus katsottava peruutetuksi, edellyttäen kuitenkin, ettei kansainvälistä hakemusta katsota peruutetuksi 11 säännössä tarkoitettujen muotovaatimusten täyttämättä jättämisen takia, jos hakemus täyttää mainitut vaatimukset sikäli, että kohtuullisen yhtenäinen kansainvälinen julkaiseminen on niiden pohjalta mahdollinen.

b) [Kumottu]

26.6 [Ei muutosta]

28 sääntö
Kansainvälisen toimiston toteamat puutteellisuudet

28.1 Etäistä puutteellisuuksista huomauttaminen

a) Jos kansainvälinen toimisto katsoo, että kansainvälinen hakemus sisältää 14 artiklan 1 kappaleen a kohdan i, ii tai v alakohdassa tarkoitettuja puutteellisuuksia, kansainvälisen toimiston on ilmoitettava puutteellisuuksista vastaanottavalle viranomaiselle.

b) [Ei muutosta]

29 sääntö
14 artiklan 1, 3 tai 4 kappaleen mukaisesti peruutetuiksi katsottavat kansainväliset hakemukset tai nimeämiset

29.1 [Ei muutosta]

29.2 Nimetyn viranomaisen toteamus

[Kumottu]

29.3 ja 29.4 [Ei muutosta]

32 sääntö
Kansainvälisen hakemuksen tai nimeämisen peruuttaminen

32.1 Peruuttaminen

a) ja b) [Ei muutosta]

c) Peruutus tehdään hakijan allekirjoittamalla ilmoituksella, joka on osoitettu kansainväliselle toimistolle tai vastaanottavalle viranomaiselle. Edellä 4 säännön 8 kappaleen b kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoituksen on oltava kaikkien hakijoiden allekirjoittama.

d) [Kumottu]

e) Kansainvälistä hakemusta tai vastaavasti nimeämistä ei tule kansainvälisesti julkaista, jos peruuttamista tarkoittava ilmoitus saapuu kansainväliseen toimistoon ennen kuin julkaisemisen tekniset valmistelut on saatettu päätökseen.

32_bis sääntö
Etuoikeuspyynnön peruuttaminen

32bis. 1 Peruuttamiset

a) ja b) [Ei muutosta]

c) Kun etuoikeuspyynnön tai siinä tapauksessa, että etuoikeuspyyntöjä on useampia kuin yksi, kunkin niistä peruuttaminen aiheuttaa kansainvälisen hakemuksen etuoikeuspäivän muuttumisen, niin jokainen määräaika, joka lasketaan alkuperäisestä etuoikeuspäivästä ja joka ei ole vielä päättynyt, on laskettava siitä etuoikeuspäivästä, joka johtuu muutoksesta. 21 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitetun 18 kuukauden määräajan ollessa kyseessä kansainvälinen toimisto voi kuitenkin suorittaa kansainvälisen julkaisemisen sanotun määräajan mukaan laskettuna alkuperäisestä etuoikeuspäivästä, jos peruutuksen aiheuttava ilmoitus saapuu kansainväliseen toimistoon 15 päivän ajanjakson aikana ennen sanotun määräajan päättymistä.

d) Edellä a kohdassa tarkoitettuun peruuttamiseen on sovellettava 32 säännön 1 kappaleen c kohtaa mutatis mutandis.

34 sääntö
Vähimmäisaineisto

34.1 Määritelmä

a) ja b) [Ei muutosta]

c) Jollei d ja e kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan "kansallisilla patenttiasiakirjoilla" :

(i)-(v) [Ei muutosta]

(vi) muussa maassa vuoden 1920 jälkeen myönnettyjä patentteja ja julkaistuja patenttihakemuksia, jotka on laadittu englannin, espanjan, ranskan tai saksan kielellä ja jotka eivät sisällä etuoikeuspyyntöä edellyttäen, että kyseisen maan kansallinen viranomainen lajittelee sanotut asiakirjat ja asettaa ne jokaisen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen käytettäväksi.

d) [Ei muutosta]

e) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen, jonka virallinen kieli tai virallisista kielistä mikään ei ole espanja, japani eikä venäjä, ei ole velvollinen liittämään aineistoonsa niitä Japanin ja Neuvostoliiton patenttiasiakirjoja eikä vastaavasti niitä espanjankielisiä patenttiasiakirjoja, joista ei ole yleisesti saatavia englanninkielisiä tiivistelmiä. Englanninkielisiin tiivistelmiin, jotka tulevat yleisesti saataville näiden sovellutussääntöjen tultua voimaan, on ne patenttiasiakirjat, joihin tiivistelmät liittyvät, sisällytettävä aineistoon viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sanotut tiivistelmät ovat tulleet yleisesti saataville. Jos englanninkielisten tiivistelmien saatavuus keskeytyy sellaisilla tekniikan aloilla, joilla englanninkielisiä tiivistelmiä aikaisemmin on ollut yleisesti saatavilla, yleiskokouksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta tämä palvelu sanotuilla tekniikan aloilla voi jatkua.

f) [Ei muutosta]

42 sääntö
Kansainvälisen uutuustutkimuksen määräaika

42.1 Kansainvälisen uutuustutkimuksen määräaika

Kansainvälisen uutuustutkimusselonteon tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitetun ilmoituksen laatimista koskeva määräaika on 3 kuukautta siitä, jolloin kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on vastaanottanut tutkimuskopion tai 9 kuukautta etuoikeuspäivästä sen mukaan, kumpi määräaika päättyy myöhemmin.

46 sääntö
Patenttivaatimuksen muutos kansainvälisessä toimistossa

46.1 Määräaika

19 artiklassa tarkoitettu määräaika on 2 kuukautta siitä päivästä, jolloin kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on lähettänyt kansainvälisen uutuustutkimusselonteon kansainväliselle toimistolle ja hakijalle taikka 16 kuukautta etuoikeuspäivästä, jos tämä on myöhempi, edellyttäen kuitenkin, että 19 artiklan nojalla tehdyt muutokset, jotka ovat saapuneet kansainväliseen toimistoon sovellettavan määräajan umpeuduttua, katsotaan vastaanotetuiksi määräajan viimeisenä päivänä, jos ne ovat saapuneet ennen kuin tekniset valmistelut kansainvälistä julkaisemista varten on saatettu päätökseen.

46.2 Muutosten päiväys

[Kumottu]

46.3 Muutosten kieli

Jos kansainvälinen hakemus on tehty muulla kuin sillä kielellä, jolla se julkaistaan, on 19 artiklan mukainen muutos tehtävä sillä kielellä, jolla se julkaistaan.

46.4 Selvitys

a) 19 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu selvitys on laadittava sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus julkaistaan. Selvitys ei saa olla 500 sanaa pitempi, jos se on laadittu englannin kielellä tai käännetty tälle kielelle. Selvitys-ominaisuus tulee olla tunnistettavissa otsikosta, mieluiten käyttämällä sanoja "19 artiklan 1 kappaleen mukainen selvitys" tai niiden vastinetta selvityksessä käytetyllä kielellä.

b) Selvityksessä ei saa esittää väheksyviä mielipiteitä kansainvälisestä uutuustutkimusselonteosta tai selonteossa olevien viittausten merkityksestä. Kansainväliseen uutuustutkimusselontekoon sisältyvään viittaukseen, jolla on merkitystä tietyn vaatimuksen osalta, saa viitata ainoastaan kyseisen vaatimuksen muuttamisen yhteydessä.

46.5 Muutosten muoto

a) [Ei muutosta]

b) ja c) [Kumottu]

47 sääntö
Tiedonannot nimetyille viranomaisille

47.1 Menettely

a) [Ei muutosta]

b) Tällainen tiedonanto tulee toimittaa välittömästi kansainvälisen hakemuksen kansainvälisen julkaisemisen jälkeen ja joka tapauksessa 19 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivän jälkeen. Muutos, jonka kansainvälinen toimisto on vastaanottanut 46 säännön I kappaleen mukaisen määräajan kuluessa ja joka ei sisältynyt tiedonantoon, tulee kansainvälisen toimiston tiedottaa viipymättä nimetyille viranomaisille sekä ilmoittaa tästä asianmukaisesti hakijalle.

c)-e) [Ei muutosta]

47.2 ja 47.3 [Ei muutosta]

48 sääntö
Kansainvälinen julkaiseminen

48.1 [Ei muutosta]

48.2 Sisältö

a) Vihkon tulee sisältää:

(i)-(v) [Ei muutosta]

(vi) 19 artiklan 1 kappaleen mukaisesti annettu selvitys, jollei kansainvälinen toimisto katso, ettei selvitys noudata 46 säännön 4 kappaleen määräyksiä;

(vii) 91 säännön 1 kappaleen f kohdan kolmannen virkkeen mukainen oikaisupyyntö.

b) Jollei c kohdasta muuta johdu, etulehden tulee sisältää:

(i) [Ei muutosta]

(ii) yksi tai useampi kuvio, jos kansainväliseen hakemukseen liittyy piirustuksia, jollei 8 säännön 2 kappaleen b kohtaa ole sovellettava,

(iii) [Ei muutosta]

c)-f) [Ei muutosta]

g) Jollei kansainvälinen uutuustutkimusselonteko ole käytettävissä, kun tekniset valmistelut kansainvälistä julkaisemista varten on saatettu päätökseen, (esimerkiksi sen vuoksi, että julkaiseminen suoritetaan 21 artiklan 2 kappaleen b kohdan ja 64 artiklan 3 kappaleen c kohdan i alakohdan mukaisesti hakijan pyynnöstä), on vihkoon kansainvälisen uutuustutkimusselonteon asemesta sisällytettävä ilmoitus, että selonteko ei ollut käytettävissä ja että joko vihko (uutuustutkimusselontekoineen) julkaistaan uudestaan tai että kansainvälinen uutuustutkimusselonteko (kun se on käytettävissä) julkaistaan erikseen.

h) Jollei 19 artiklan tarkoittama määräaika patenttivaatimusten muuttamiseksi ole päättynyt, kun tekniset valmistelut kansainvälistä julkaisemista varten on saatettu päätökseen, on tästä mainittava vihossa. Lisäksi on ilmoitettava, että Jos patenttivaatimuksia 19 artiklan mukaisesti muutetaan, julkaistaan välittömästi näiden muutosten jälkeen joko vihko uudelleen (muutettuine patenttivaatimuksineen) tai kaikki muutokset käsittävä tiedotus. Viimeksi mainitussa tapauksessa ainakin etulehti ja patenttivaatimukset on julkaistava uudelleen ja, jos 19 artiklan 1 kappaleen mukainen selvitys on annettu, myös se on julkaistava, ellei kansainvälinen toimisto katso, ettei selvitys ole 46 säännön 4 kappaleen määräysten mukainen.

i) [Ei muutosta]

48.3 Kielet

a) Jos kansainvälinen hakemus tehdään englannin, espanjan, japanin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä, se on julkaistava sillä kielellä, jolla se on tehty.

b) Jos kansainvälinen hakemus tehdään muulla kuin englannin, espanjan, japanin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä, se on julkaistava englanninkielisenä käännöksenä. Käännös tehdään kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen vastuulla, joka viranomainen on velvollinen valmistamaan käännöksen ajoissa siten, että kansainvälinen julkaiseminen voi tapahtua määräpäivään mennessä tai, milloin on sovellettava 64 artiklan 3 kappaleen b kohtaa, siten, että 20 artiklassa tarkoitettu toimittaminen voidaan suorittaa 19 kalenterikuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. 16 säännön 1 kappaleen a kohdan estämättä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen saa periä hakijalta maksun käännöksen suorittamisesta. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on varattava hakijalle tilaisuus esittää mielipiteensä käännöksen luonnoksesta. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on vahvistettava tapauksen olosuhteisiin nähden kohtuullinen määräaika näiden näkökohtien esittämiseksi. Jos hakijan esittämiä näkökohtia ei ajanpuutteen vuoksi voida ottaa huomioon ennen käännöksen toimittamista tai jos hakija ja viranomainen ovat eri mieltä oikean käännöksen laatimisesta, hakija saa lähettää jäljennöksen esittämistään näkökohdista tai niistä, jotka ovat jääneet jäljelle, kansainväliselle toimistolle ja jokaiselle nimetylle viranomaiselle, jolle käännös on toimitettu. Kansainvälisen toimiston on julkaistava hakijan esittämien näkökohtien pääasiallinen sisältö yhdessä kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen käännöksen kanssa tai sen jälkeen, kun sanottu käännös on julkaistu.

c) Jos kansainvälinen hakemus on julkaistu muulla kuin englannin kielellä, on kansainvälinen uutuustutkimusselonteko siinä laajuudessa, kuin se 2 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaan julkaistaan, tai 17 artiklan 2 kappaleen a kohdassa tarkoitettu tiedotus, keksinnön nimi, tiivistelmä sekä kaikki tiivistelmään liitettyihin kuviin liittyvät tekstit julkaistava sekä tällä että englannin kielellä. Käännökset on tehtävä kansainvälisen toimiston vastuulla.

48.4 ja 48.5 [Ei muutosta]

48.6 Eräiden tietojen julkaiseminen

a) [Ei muutosta]

b) [Kumottu]

c) Jos kansainvälinen hakemus tai jonkin nimetyn valtion nimeäminen peruutetaan 32 säännön 1 kappaleen mukaisesti tai jos etuoikeusvaatimus peruutetaan 32bis säännön 1 kappaleen mukaisesti sen jälkeen, kun tekniset valmistelut kansainvälistä julkaisemista varten on saatettu päätökseen, tämä seikka on julkaistava virallisessa lehdessä.

49 sääntö
22 artiklan mukainen kopio, käännös ja maksu

49.1 Ilmoitus

a) [Ei muutosta]

a-bis) Sopimusvaltion, joka ei vaadi 22 artiklan mukaista kansainvälisen hakemuksen jäljennöstä hakijalta (vaikkei kansainvälinen toimisto olisikaan toimittanut jäljennöstä kansainvälisestä hakemuksesta 47 säännön mukaisesti 22 artiklassa tarkoitetun määräajan kuluessa), on ilmoitettava tästä kansainväliselle toimistolle.

a-ter) Sopimusvaltion, joka 24 artiklan 2 kappaleen nojalla nimetyn valtion ominaisuudessa vaatii 11 artiklan 3 kappaleen mukaista vaikutusta, vaikkei hakija olisikaan toimittanut jäljennöstä kansainvälisestä hakemuksesta 22 artiklassa tarkoitetun määräajan kuluessa, on ilmoitettava tästä kansainväliselle toimistolle.

b) Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava virallisessa lehdessä kaikki a, a-bis tai a-ter kohdan mukaisesti vastaanottamansa ilmoitukset.

e) [Ei muutosta]

49.2 [Ei muutosta]

49.3 19 artiklan mukaiset selvitykset; 13bis säännön 4 kappaleen mukaiset viittaukset

22 artiklaa ja tätä sääntöä sovellettaessa katsotaan 19 artiklan 1 kappaleen mukaiset selvitykset sekä 13bis säännön 4 kappaleen mukaiset viittaukset, jollei tämän säännön 5 kappaleen c ja h kohdasta muuta johdu, osaksi kansainvälistä hakemusta.

49.4 Kansainvälisen lomakkeen käyttö

Hakijalta ei tule vaatia kansallisen lomakkeen käyttöä 22 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteiden täyttämiseksi.

49.5 Käännösten sisältö ja muotovaatimukset

a) Täyttääkseen 22 artiklan määräykset käännöksen tulee sisältää kuvaus, vaatimukset, piirustusten selitykset sekä tiivistelmä. Nimetyn viranomaisen vaatimuksesta käännöksen tulee myös, jollei b ja e kohdasta muuta johdu, sisältää

(i) anomus,

(ii) jos vaatimuksia on 19 artiklan mukaisesti muutettu vaatimukset sekä alkuperäisinä että muutettuina, ja

(iii) liitteenä jäljennös piirustuksista.

b) Nimetty viranomainen, joka vaatii pyynnöstä käännöksen on velvollinen maksutta antamaan hakijalle anomuslomakkeet käännöskielellä. Käännöskielisen anomuslomakkeen muoto ja sisältö eivät saa poiketa 3 ja 4 säännön määräyksistä ja erityisestikään käännöskielisessä anomuslomakkeessa ei saa vaatia tietoja, joita ei ole jätetyssä anomuksessa. Anomuslomakkeen käyttö käännöskielellä on valinnaista.

c) Milloin hakija ei ole toimittanut käännöstä 19 artiklan 1 kappaleen mukaisesti annetusta selvityksestä, nimetty viranomainen voi jättää sellaisen selvityksen huomioon ottamatta.

d) Jos piirustukseen kuuluu selityksiä, niiden käännökset voi joko liimata piirustuksen jäljennöksen alkuperäisen selityksen päälle tai sisällyttää piirustukseen ikään kuin se olisi uudelleen tehty.

e) Nimetyn viranomaisen, joka a kohdan nojalla vaatii jäljennöksen piirustuksista, joita hakija ei kuitenkaan 22 artiklassa tarkoitetun määräajan kuluessa ole toimittanut, tulee

(i) kehottaa hakijaa toimittamaan piirustusjäljennökset olosuhteisiin nähden kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on mainittava kehotuksessa, tai

(ii) jättää huomioon ottamatta sanottu piirustus, jos edellä tarkoitettu kehotus on ristiriidassa 3 päivänä helmikuuta 1984 asianomaisen viranomaisen noudattaman kansallisen lain kanssa niin kauan kuin tämä ristiriita vallitsee sanotun lain kanssa.

f) Ilmaisua "Fig" ei tarvitse kääntää millekään kielelle.

g) Jollei jokin d tai e kohdan mukaisesti jätetty piirustusjäljennös tai uudelleen tehty piirustus vastaa 11 säännössä tarkoitettuja muotovaatimuksia, nimetty viranomainen voi kehottaa hakijaa korjaamaan puutteen olosuhteisiin nähden kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on mainittava kehotuksessa.

h) Jollei hakija ole antanut 13bis säännön 4 kappaleessa tarkoitetuista tiedoista käännöstä, nimetyn viranomaisen tulee kehottaa hakijaa tarpeelliseksi katsoessaan toimittamaan käännöksen olosuhteisiin nähden kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on mainittava kehotuksessa.

i) Kansainvälinen toimisto julkaisee virallisessa lehdessä tietoja nimettyjen viranomaisten muotovaatimuksista ja käytännöstä, joita nimetyt viranomaiset a kohdan toisen virkkeen mukaisesti noudattavat.

j) Nimetty viranomainen ei saa vaatia kansainvälisen hakemuksen käännöksen osalta muiden kuin niiden muotovaatimusten noudattamista, jotka koskevat jätettyä kansainvälistä hakemusta.

51 sääntö
Nimettyjen viranomaisten suorittama uudelleentutkimus

51.1 51.3 [Ei muutosta]

51.4 Ilmoitus kansainväliselle toimistolle

[Kumottu]

51_bis sääntö
27 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kappaleen nojalla sallittavat tietyt kansalliset vaatimukset

51 bis.1 Sallittavat tietyt kansalliset vaatimukset

a) 27 artiklan 2 kappaleen ii alakohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja 6 kappaleessa tarkoitettuun todistusaineistoon, jotka nimetty viranomainen voi soveltamansa kansallisen lain nojalla vaatia hakijaa esittämään, kuuluvat erityisesti:

(i) keksijän henkilöllisyyteen liittyvät asiakirjat,

(ii) hakemusoikeuden siirtoon tai määräämiseen liittyvät asiakirjat,

(iii) keksinnön alkuperäisyyden takaavaan keksijänvalaan tai -vakuutukseen liittyvät asiakirjat,

(iv) asiakirjat, jotka osoittavat hakijan nimeämän keksijän tai oikeuden hakemukseen,

(v) asiakirjat, jotka sisältävät todisteita hakijan etuoikeudesta, niiltä osin kuin hänen hakemuksensa poikkeaa aikaisemmin jätetystä ja siksi etuoikeutta vaativan hakijan hakemuksesta,

(vi) todistusaineisto patentoitavuuteen vaikuttamattomista paljastuksista tai uutuusvaatimuksen poikkeuksesta, kuten väärinkäytöksistä johtuvat paljastukset, paljastukset tietyissä näyttelyissä tai hakijan tekemät paljastukset tiettynä ajanjaksona.

b) Nimetyn viranomaisen soveltama kansallinen laki saattaa 27 artiklan 7 kappaleen mukaisesti vaatia, että

(i) hakijaa edustaa asiamies, jolla on oikeus toimia hakijoiden edustajana asianomaisen viranomaisen luona ja/tai että hakijalla on osoite nimetyssä valtiossa asiakirjojen tiedoksiantamista varten,

(ii) hakija määrää mahdollisen asiamiehensä asianmukaisessa järjestyksessä edustamaan itseään.

c) Nimetyn viranomaisen soveltama kansallinen laki saattaa 27 artiklan 1 kappaleen mukaisesti vaatia, että kansainvälinen hakemus, sen käännös tai siihen liittyvät asiakirjat annetaan useana kappaleena.

d) Nimetyn viranomaisen soveltama kansallinen laki saattaa 27 artiklan 2 kappaleen ii alakohdan mukaisesti vaatia, että hakijan 22 artiklan mukaisesti toimittama kansainvälisen hakemuksen käännös sisältää joko hakijan tai kääntäjän vakuutuksen siitä, että käännös hänen tietonsa ja ymmärryksensä mukaan on täydellinen ja oikea.

51 bis.2 Mahdollisuus kansallisten vaatimusten täyttämiseen

a) Jos jotakin edellä 1 kappaleessa tarkoitettua vaatimusta tai jotakin nimetyn viranomaisen soveltaman kansallisen lain vaatimusta, jota se saattaa 27 artiklan 1, 2, 6 tai 7 kappaleen nojalla soveltaa, ei ole täytetty saman määräajan kuluessa kuin 22 artiklassa tarkoitetut vaatimukset on täytettävä, hakijalla on oltava mahdollisuus täyttää nämä vaatimukset mainitun määräajan jälkeen.

h) Nimetyn viranomaisen soveltama kansallinen laki saattaa 27 artiklan 2 kappaleen ii alakohdan mukaisesti vaatia, että hakija nimetyn viranomaisen pyynnöstä liittää kansainväliseen hakemukseen julkisen viranomaisen tai valantehneen kielenkääntäjän vahvistuksen, jos nimetty viranomainen olosuhteisiin nähden katsoo sen tarpeelliseksi, olosuhteisiin nähden kohtuullisen määräajan kuluessa, joka on ilmoitettava kehotuksessa.

c) Jos a kohta on 3 päivänä helmikuuta 1984 edellä 1 kappaleen a kohdan iii ja vi alakohdassa, b kohdan i alakohdassa ja d kohdassa tarkoitettujen vaatimusten osalta ristiriidassa nimetyn viranomaisen soveltaman kansallisen lain kanssa ja niin kauan kuin tämä ristiriita vallitsee sanotun lain kanssa, hakijalla ei ole mahdollisuutta noudattaa muita vaatimuksia 22 artiklassa tarkoitetun määräajan umpeuduttua. Kansainvälinen toimisto julkaisee kansallista lakia koskevat tiedot virallisessa lehdessä.

53 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva pyyntö

53.1 Muoto

a) - c) [Ei muutosta]

d) [Kumottu]

53.2 - 53.8 [Ei muutosta]

54 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön esittämiseen oikeutettu hakija

54.1 ja 54.2 [Ei muutosta]

54.3 Useita hakijoita: eri hakijat eri valittuja valtioita varten

a) [Ei muutosta]

b) [Kumottu]

54.4 Hakija, jolla ei ole oikeutta esittää kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaa pyyntöä tai valintaa

a) Jollei hakijalla tai, jos kyseessä on useita hakijoita, kenelläkään heistä ei ole oikeutta esittää 31 artiklan 2 kappaleen mukaista pyyntöä, ei pyyntöä ole katsottava tehdyksi.

b) Jos edellä 3 kappaleen a kohdassa mainittua vaatimusta jonkin valitun valtion osalta ei ole täytetty, ei kyseisen valtion valintaa ole katsottava suoritetuksi.

55 sääntö
Kielet (kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus)

55.1 Pyyntö

Pyyntö on laadittava kansainvälisen hakemuksen kielellä tai, jos kansainvälinen hakemus on jätetty muulla kuin julkaisukielellä, se tulee laatia julkaisukielellä.

55.2 Kansainvälinen hakemus

[Kumottu]

58 sääntö
Patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritettava maksu

58.1 ja 58.2 [Ei muutosta]

58.3 Palauttaminen

Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suoritettavien viranomaisten on ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, missä laajuudessa, jos lainkaan, ja millä ehdoin, jos sellaisia on, ne palauttavat patentoitavuuden esitutkimuksesta suoritetun maksun, kun pyyntöä ei katsota jätetyksi, ja kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava tällainen ilmoitus.

60 sääntö
Puutteellinen pyyntö tai valinta

60.1 ja 60.2 [Ei muutosta]

60.3 Valintayritys

[Kumottu]

61 sääntö
Pyynnöstä ja valinnasta ilmoittaminen

61.1 Kansainväliselle toimistolle, hakijalle ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle tehtävät ilmoitukset

a) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on pyyntöön merkittävä vastaanottamispäivä tai, jos 60 säännön 1 kappaleen b kohtaa on sovellettava, sanotussa säännössä tarkoitettu päivä. Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on viipymättä lähetettävä pyyntö kansainväliselle toimistolle ja hankittava jäljennös arkistossaan säilytettäväksi.

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava hakijalle pyynnön vastaanottamispäivästä. Milloin 54 säännön 4 kappaleen a kohdan, 57 säännön 4 kappaleen c kohdan, 58 säännön 2 kappaleen c kohdan tai 60 säännön 1 kappaleen c kohdan mukaisesti on katsottava, ettei pyyntöä ole esitetty, tai milloin 54 säännön 4 kappaleen b kohdan mukaisesti on katsottava, ettei valintaa ole tehty, on mainitun viranomaisen ilmoitettava siitä asianmukaisesti hakijalle ja kansainväliselle toimistolle.

c) [Ei muutosta]

61.2 ja 61.3 [Ei muutosta]

62 sääntö
Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle annettava kopio

62.1 Kansainvälinen hakemus

[Kumottu]

62.2 [Ei muutosta]

66 sääntö
Menettely kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa

66.1 [Ei muutosta]

66.2 Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen ensimmäinen kirjallinen lausunto

a) Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen

(i) katsoo, että kansainvälisessä hakemuksessa on jokin 34 artiklan 4 kappaleessa kuvailluista puutteellisuuksista;

(ii) katsoo, että kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko jonkin patenttivaatimuksen osalta tulisi olemaan kielteinen sen vuoksi, että vaatimuksen käsittämä keksintö ei näytä täyttävän uutuuden, keksinnöllisyyden ("olennainen ero") tai teollisen hyväksikäytön vaatimusta;

(iii) havaitsee, että kansainvälisessä hakemuksessa on jokin tämän sopimuksen tai näiden sovellutussääntöjen mukainen muotoa tai sisältöä koskeva puutteellisuus;

(iv) katsoo, että muutos ylittää sen, mikä ilmeni kansainvälisestä hakemuksesta, kun hakemus tehtiin; tai

(v) tahtoo kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaan selontekoon liittää huomautuksen patenttivaatimusten, selityksen tai piirustusten selkeydestä tai kysymyksen siitä, tukeutuvatko patenttivaatimukset täysin selitykseen,

on sanotun viranomaisen kirjallisesti ilmoitettava siitä hakijalle. Milloin kansainvälisiä esitutkimuksia suorittavana viranomaisena toimivan kansallisen viranomaisen soveltama kansallinen laki ei salli moninkertaisesti epäitsenäisiä patenttivaatimuksia laadittavan muutoin kuin 6 säännön 4 kappaleen a kohdan toisen ja kolmannen virkkeen mukaisesti, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi soveltaa 34 artiklan 4 kappaleen b kohtaa, milloin vaatimusta ei ole laadittu edellä esitetyn mukaisesti. Tällöin sen on tehtävä hakijalle asiasta kirjallinen ilmoitus.

b) [Ei muutosta]

c) Ilmoituksessa on hakijaa kehotettava antamaan kirjallinen vastaus tarvittaessa yhdessä muutosten kanssa.

d) [Ei muutosta]

66.3 Kansainvälisia patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle annettava virallinen vastaus

a) Hakija saa vastata edellä 2 kappaleen c kohdassa tarkoitettuun kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen kehotukseen tekemällä muutoksia tahi, ellei hakija ole samaa mieltä sanotun viranomaisen kanssa, esittämällä näkökohtia taikka käyttämällä molempia mahdollisuuksia.

b) [Ei muutosta]

66.4 Lisämahdollisuus muutosten tekemiseen tai näkökohtien esittämiseen

a) [Ei muutosta]

b) Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen voi hakijan pyynnöstä antaa tälle yhden tai useamman lisämahdollisuuden muutosten tekemiseen tai näkökohtien esittämiseen.

66.5 Muutos

Muutoksena pidetään, lukuun ottamatta ilmeisten virheiden korjauksia, patenttivaatimusten, selityksen tai piirustusten muuttamista, mukaan lukien patenttivaatimusten peruuttaminen, selityksen osan taikka joidenkin piirustusten poistaminen.

66.6 [Ei muutosta]

66.7 Etuoikeusasiakirja

a) Jos kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittava viranomainen tarvitsee jäljennöksen hakemuksesta, josta kansainvälisessä hakemuksessa pyydetään etuoikeutta, kansainvälisen toimiston on pyynnöstä viipymättä toimitettava tällainen jäljennös. Jos jäljennöstä ei ole toimitettu kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, koska hakija ei ole noudattanut 17 säännön 1 kappaleessa olevia vaatimuksia, kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko voidaan laatia ikään kuin etuoikeusvaatimusta ei olisi esitetty.

b) Jos hakemus, josta etuoikeutta pyydetään kansainvälisessä hakemuksessa, on laadittu muulla kun kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen käyttämällä kielellä tai yhdellä sen käyttämistä kielistä, tämä viranomainen voi kehottaa hakijaa toimittamaan käännöksen sanotulle kielelle tai sanotuille kielille 2 kuukauden kuluessa. Jos käännöstä ei ole toimitettu tämän määräajan kuluessa, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia koskeva selonteko voidaan laatia ikään kuin etuoikeusvaatimusta ei olisi esitetty.

c) [Kumottu]

66.8 Muutosten muoto

a) Hakijaa on vaadittava antamaan korvaava lehti kansainvälisen hakemuksen jokaisen lehden tilalle, joka muutoksen vuoksi eroaa alunperin annetusta lehdestä. Korvaavien lehtien lähetekirjelmässä on kiinnitettävä huomio korvattavien ja korvaavien lehtien eroavuuksiin. Siltä osin kuin muutos johtaa kokonaisen lehden peruuttamiseen, muutoksesta on ilmoitettava kirjelmällä.

b) [Kumottu]

66.9 Muutoksissa käytettävä kieli

Jos kansainvälinen hakemus on jätetty laadittuna muulla kuin sillä kielellä, jolla se on julkaistu, muutos samoin kuin tämän säännön 8 kappaleen a kohdassa tarkoitettu kirjelmä on toimitettava julkaisukielellä.

69 sääntö
Määräaika kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamista varten

69.1 Määräaika kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittamista varten

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon määräaika on:

(i) 28 kuukautta etuoikeuspäivästä lukien, jos pyyntö on jätetty ennen kuin 19 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä;

(ii) 9 kuukautta kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen alkamisesta, jos pyyntö on jätetty sen jälkeen, kun 19 kuukautta on kulunut etuoikeuspäivästä.

b) ja c) [Ei muutosta]

70 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskeva selonteko

70.1 [Ei muutosta]

70.2 Selonteon perusta

a) [Ei muutosta]

b) Jos selonteko on laadittu 66 säännön 7 kappaleen a tai b kohdan mukaisesti siten kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty, on siitä mainittava selonteossa.

c) [Ei muutosta]

70.3 - 70.10 [Ei muutosta]

70.11 Muutoksista annettava ilmoitus

Jos hakemukseen on tehty muutoksia kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle, siitä on ilmoitettava selonteossa. Milloin muutos on johtanut kokonaisen lehden peruuttamiseen, on tämä ilmoitettava selonteossa.

70.12 - 70.15 [Ei muutosta]

70.16 Selonteon liitteet

Jos patenttivaatimuksia, selitystä tai piirustuksia on muutettu kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa, on 66 säännön 8 kappaleen a kohdan mukaisesti merkitty korvaava lehti liitettävä selontekoon. Korvaavia lehtiä, jotka myöhemmin on korvattu toisilla korvaavilla lehdillä tai 66 säännön 8 kappaleen a kohdan mukaisilla kirjelmillä, ei ole oheistettava.

70.17 Selonteon ja sen liitteiden kieli

a) Selonteko ja jokainen liite on laadittava sillä kielellä, jolla kansainvälinen hakemus, johon ne liittyvät, julkaistaan.

b) [Kumottu]

74 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan selonteon liitteiden kääntäminen ja lähettäminen

74.1 Käännöksen sisältö ja toimittamista koskeva määräaika

Jos valittu viranomainen 39 artiklan 1 kappaleen mukaisesti vaatii käännöstä kansainvälisestä hakemuksesta, hakijan on 39 artiklan 1 kappaleen mukaisen määräajan kuluessa toimitettava käännös 70 säännön 16 kappaleessa tarkoitetusta korvaavasta lehdestä, joka on liitetty kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevaan selontekoon. Samaa määräaikaa sovelletaan, milloin valitulle viranomaiselle toimitettava kansainvälisen hakemuksen käännös on 64 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti tehdyn selityksen johdosta toimitettava 22 artiklan mukaisen määräajan kuluessa.

74_bis sääntö
32 säännön mukaisesta peruuttamisesta ilmoittaminen

74bis. 1 Kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavan viranomaisen ilmoitus

[Kumottu]

75 sääntö
Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai valintojen peruuttaminen

75.1 Peruuttaminen

a) Kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai kaikkien valintojen peruuttaminen voi tapahtua 30 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, paitsi milloin on kysymys valitusta valtiosta, jossa kansallinen käsittely tai patentoitavuuden tutkiminen jo on aloitettu. Valitun valtion valinnan peruuttamisen saa suorittaa ennen sitä päivää, jolloin patentoitavuuden tutkiminen ja käsittely voidaan aloittaa siinä valtiossa.

b) [Ei muutosta]

75.2 Ilmoitukset valituille viranomaisille

[Kumottu]

75.3 Ilmoitus kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle

[Kumottu]

75.4 [Ei muutosta]

76 sääntö
39 artiklan 1 kappaleen mukainen kopio, käännös ja maksu; etuoikeusasiakirjan käännös

76.1 Ilmoitus

[Kumottu]

76.2 Kielet

[Kumottu]

76.3 19 artiklan mukaiset selvitykset; 13bis säännön 4 kappaleen mukaiset viittaukset

[Kumottu]

76.4 [Ei muutosta]

76.5 22 säännön 1 kappaleen g kohdan sekä 49 ja 51bis säännön soveltaminen

22 säännön 1 kappaleen g kohtaa sekä 49 ja

51bis sääntöä sovelletaan edellyttäen, että:

(i) sanotuissa säännöissä olevat viittaukset nimettyyn viranomaiseen tai nimettyyn valtioon katsotaan viittauksiksi valittuun viranomaiseen tai vastaavasti valittuun valtioon;

(ii) sanotuissa säännöissä olevat viittaukset 22 artiklaan katsotaan viittauksiksi 39 artiklan 1 kappaleeseen;

(iii) 49 säännön 1 kappaleen c kohdassa olevat sanat "jätetyt kansainväliset hakemukset" korvataan sanoilla "tehty pyyntö".

80 sääntö
Määräaikojen laskeminen

80.1 - 80.5 [Ei muutosta]

80.6 Asiakirjojen päiväys

a) [Ei muutosta]

b) [Kumottu]

80.7 [Ei muutosta]

82 sääntö
Epäsäännöllinen postinkulku

82.1 Myöhästynyt tai kadonnut posti

a) ja b) [Ei muutosta]

c) Edellä b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on näyttö siitä, että lähetys on postitettu asetetussa määräajassa, ja, jos asiakirja tai kirje on kadonnut, myös kadonneen tilalle annettava asiakirja tai kirje sekä toteennäyttö sen yhdenmukaisuudesta kadonneen asiakirjan tai kirjeen kanssa toimitettava 1 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen havaitsi tai hänen olisi asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen pitänyt havaita myöhästyminen tai katoaminen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa kyseisessä tapauksessa sovelletaan määräajan päättymisestä.

82.2 [Ei muutosta]

82_bis sääntö
Nimetyn tai valitun valtion myöntämä vapautus eräistä määräajoista

82bis. 1 Sanan "määräaika" merkitys 48 artiklan

2 kappaleessa

48 artiklan 2 kappaleessa olevan viittauksen

"määräaikaan" katsotaan tarkoittavan viittausta:

(i) sopimuksessa tai näissä sovellutussäännöissä olevaan määräaikaan;

(ii) vastaanottavan viranomaisen, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen, kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta suorittavan viranomaisen tai kansainvälisen toimiston asettamaan määräaikaan taikka vastaanottavan viranomaisen soveltaman kansallisen lain mukaiseen määräaikaan;

(iii) nimetyn tai valitun viranomaisen asettamia tahi kansallisen lain nojalla soveltamia määräaikoja, jotka koskevat hakijan tehtäviä tämän viranomaisen luona.

82bis.2 48 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettujen oikeuksien ja määräysten palauttaminen

48 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun kansallisen lain säännökset, jotka koskevat nimetyn tai valitun valtion myöntämiä määräaikojen palautuksia määräaikojen noudattamisen viivästymisen yhteydessä, ovat niitä säännöksiä, jotka määräävät oikeuksien tai määräajan palauttamisen, restitutio in integrumin tahi asian vireilläolon jatkumisen määräajan noudattamatta jättämisestä huolimatta, sekä muita säännöksiä, joissa on määräyksiä määräaikojen jatkamisesta tai niiden palauttamisesta määräaikojen noudattamisen viivästymisten yhteydessä.

82_ter sääntö
Vastaanottavan viranomaisen tai kansainvälisen toimiston tekemien virheiden korjaaminen

82ter. 1 Kansainvälistä jättöpäivää ja etuoikeuspyyntöä koskevat virheet

Jos hakija toteennäyttää nimetylle tai valitulle viranomaiselle, että kansainvälinen jättöpäivä on virheellinen vastaanottavan viranomaisen tekemän virheen johdosta tai että vastaanottava viranomainen tai kansainvälinen toimisto on erheellisesti peruuttanut tai oikaissut 8 artiklan 1 kappaleen nojalla annetun selityksen, ja virhe on sellainen, että jos sen olisi tehnyt nimetty tai valittu viranomainen, tämä korjaisi sen itse noudattamansa kansallisen lain tai tavan nojalla, mainitun viranomaisen tulee korjata virhe ja käsitellä kansainvälistä hakemusta ikään kuin sille olisi merkitty oikaistu kansainvälinen jättöpäivä tai ikään kuin sanotun kappaleen mukaista selitystä ei olisi peruutettu tai korjattu.

88 sääntö
Sovellutussääntöjen muuttaminen

88.1 [Ei muutosta]

88.2 Yksimielisyysvaatimus siirtymäkautena

[Kumottu]

88.3 [Ei muutosta]

88.4 Menettely

Ehdotus edellä 1 tai 3 kappaleessa tarkoitettujen määräysten muuttamiseksi on, jos ehdotuksesta päättäminen kuuluu yleiskokoukselle, lähetettävä kaikille sopimusvaltioille vähintään kaksi kuukautta ennen sen yleiskokouksen alkamista, joka kutsutaan koolle päättämään ehdotuksesta.

90 sääntö
Edustaminen

90.1 ja 90.2 [Ei muutosta]

90.3 Nimittäminen

a) ja b) [Ei muutosta]

c) Jollei erityistä asiamiesvaltakirjaa ole siten allekirjoitettu tai jos vaadittu erillinen asiamiesvaltakirja puuttuu taikka ellei nimetyn henkilön nimeä tai osoitetta ole ilmoitettu 4 säännön 4 kappaleen mukaisesti, katsotaan asiamiesvaltakirjan puuttuvan, ellei sanottua puutteellisuutta korjata.

d) [Ei muutosta]

90.4 [Ei muutosta]

91 sääntö
Ilmeiset kirjoitusvirheet asiakirjoissa

91.1 Oikaisu

a) Jollei b - g-quater kohdasta muuta johdu, saa kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset virheet korjata.

b) Virheitä, jotka johtuvat siltä, että kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa asiakirjassa on kirjoitettu jotain muuta kuin mitä ilmeisesti on tarkoitettu, on pidettävä ilmeisinä virheinä. Itse korjauksen tulee olla ilmeinen siinä mielessä, että jokainen välittömästi käsittää, ettei mitään muuta ole voitu tarkoittaa kuin mitä korjauksena esitetään.

c) [Ei muutosta]

d) Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnöstä. Viranomainen, joka on havainnut ilmeisenä virheenä pidettävää, saa kehottaa hakijaa tekemään oikaisupyynnön e - g-quater kohdan mukaisesti. Siihen tapaan, jolla oikaisua pyydetään, sovelletaan mutatis mutandi 26 säännön 4 kappaleen a kohtaa.

e) [Ei muutosta]

f) viranomaisen, joka antaa valtuutuksen oikaisemiseen tai sen evää, tulee ilmoittaa asiasta hakijalle viipymättä sekä epäämisen osalta se myös perustella. Viranomaisen, joka antaa valtuutuksen oikaisemiseen, tulee ilmoittaa asiasta viipymättä kansainväliselle toimistolle. Jos oikaisuun ei suostuta, kansainvälisen toimiston tulee julkaista hakijan pyynnöstä oikaisupyyntö yhdessä kansainvälisen hakemuksen kanssa edellyttäen kuitenkin, että oikaisuanomus esitetään g-bis, g-ter ja g-quater kohdassa tarkoitetussa määräajassa sekä että hallinnollisissa määräyksissä vahvistettava erityismaksu on suoritettu. Jäljennös oikaisupyynnöstä tulee liittää 20 artiklassa tarkoitettuun ilmoitukseen, jollei vihkoa käytetä tuona ilmoituksena tai jollei kansainvälistä hakemusta julkaista 64 artiklan 3 kappaleen nojalla.

g) Suostumus e kohdassa tarkoitetun oikaisun suorittamiseen on voimassa, jollei g-bis, g-ter ja g-quater kohdasta muuta johdu:

(i) jos sen antaa vastaanottava viranomainen tai kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ja jos ilmoitus siitä saapuu kansainväliseen toimistoon 17 kuukauden kuluessa etuoikeuspaivasta;

(ii) jos sen antaa kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen ja jos se myönnetään ennen kansainvälisen esitutkimusta koskevan selonteon laatimista;

(iii) jos sen antaa kansainvälinen toimisto ja jos tämä tapahtuu 17 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä.

g-bis) Jos g kohdan i alakohdan mukaisesti tehty ilmoitus saapuu kansainväliseen toimistoon taikka jos g kohdan iii alakohdan mukaisesti ja kansainvälisen toimiston suostumuksella tehty oikaisu tapahtuu 17 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä, mutta ennen kuin tekniset valmistelut kansainvälistä julkaisua varten on saatettu päätökseen, suostumus on voimassa ja oikaisu sisällytetään sanottuun julkaisuun.

g-ter) Milloin hakija on pyytänyt kansainvälistä toimistoa julkaisemaan kansainvälisen hakemuksen 18 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä, on g kohdan i alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen saavuttava ja iii alakohdan mukaisesti tehtyyn oikaisuun oltava kansainvälisen toimiston suostumus viimeistään teknisten valmistelujen päätökseensaattamisvaiheessa kansainvälistä julkaisua varten, jotta suostumus olisi voimassa.

g-quater) Jos kansainvälistä hakemusta ei 64 artiklan 3 kappaleen nojalla julkaista, on g kohdan i alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen saavuttava kansainväliseen toimistoon ja iii alakohdan mukaisesti tehtyyn oikaisuun oltava kansainvälisen toimiston suostumus viimeistään kansainvälistä hakemusta koskevaa ilmoitusta 20 artiklan mukaisesti tehtäessä, jotta suostumus olisi voimassa.

h) [Kumottu]

91.2 Korjausten suorittamistapa

[Kumottu]

92 sääntö
Kirjeenvaihto

92.1 [Ei muutosta]

92.2 Kielet

a) Jollei 55 säännön 1 kappaleesta ja 66 säännön 9 kappaleesta sekä tämän kappaleen b kohdasta muuta johdu, on hakijan kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavalle viranomaiselle toimittama kirje tai asiakirja laadittava samalla kielellä kuin kansainvälinen hakemus, johon se liittyy.

b) [Ei muutosta]

c) [Kumottu]

d) ja e) [Ei muutosta]

92.3 ja 92.4 [Ei muutosta]

92_bis sääntö
Anomuksessa tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevassa pyynnössä olevien eräiden tietojen muutosten kirjaaminen

92bis. 1 Muutosten kirjaaminen kansainvälisen toimiston toimesta

a) Kansainvälisen toimiston tulee hakijan tai vastaanottavan viranomaisen pyynnöstä kirjata seuraavat muutokset anomuksen tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tietoihin:

(i) hakijan henkilöllisyys, nimi, asuinpaikka, kansallisuus tai osoite;

(ii) asiamiehen, yhteisen edustajan tai keksijän henkilöllisyys, nimi tai osoite.

b) Kansainvälisen toimiston ei tule kirjata pyydettyä muutosta, jos kirjaamispyyntö saapuu vasta sen jälkeen, kun

(i) 22 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu määräaika on umpeutunut, milloin 39 artiklan 1 kappale ei ole sovellettavissa minkään sopimusvaltion osalta;

(ii) 39 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu määräaika on umpeutunut, milloin 1 kappale on sovellettavissa vähintään yhden sopimusvaltion osalta.

92bis.2 Ilmoitukset

[Kumottu]

Kaikki muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 seuraavin poikkeuksin:

(i) 12 säännön 1 kappaleen c ja d kohtaa, 34 säännön 1 kappaletta sekä 48 säännön 3 kappaleen a ja b kohtaa koskevat muutokset tulevat voimaan samanaikaisesti kuin patenttiyhteistyösopimus (PCT) tulee voimaan sellaisen maan osalta, joka espanjankielisistä maista ensimmäisenä ratifioi sopimuksen tai liittyy siihen;

(ii) 80 säännön 6 kappaleen b kohdan kumoaminen tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

MUUTOKSET patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) sovellutussääntöihin liittyvään maksutaulukkoon

hyväksytty Kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton (PCT-liiton) yleiskokouksessa

28 päivänä syyskuuta 1984, voimassa 1 päivästä tammikuuta 1985

MAKSUTAULUKKO

(Painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.