46/1982

Annettu: 3.9.1982

Asetus Asetus Irlannin kanssa tehdyn kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Dublinissa 19 päivänä toukokuuta 1981 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välinen kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 7 päivänä toukokuuta 1982 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (642/82) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 7 päivänä toukokuuta 1982 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä elokuuta 1982, tulee voimaan 3 päivänä syyskuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Irlannin kanssa tehdyn kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 7 päivänä toukokuuta 1982 annettu laki (642/82) sekä tämä asetus tulevat voimaan 3 päivänä syyskuuta 1982.

Naantalissa 20 päivänä elokuuta 1982

Suomen Tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välinen kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Irlannin hallitus,

haluten helpottaa kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse maidensa välillä ja niiden kautta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmiä

Tässä sopimuksessa tarkoittaa:

a) käsite "liikenteenharjoittaja" mitä tahansa fyysistä tai oikeushenkilöä, joka joko Irlannissa tai Suomen tasavallassa kuljettaa tavaroita vuokraa tai korvausta vastaan tahi omaan lukuunsa asianomaisten kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti;

b) käsite "ajoneuvo" mitä tahansa mekaanisella voimanlähteellä varustettua tavaroiden kuljetukseen valmistettua tai muunnettua tieajoneuvoa mukana kulkeva perävaunu tai puoliperävaunu mukaanluettuna.

2 artikla
Sovellutusala

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan vuokraa tai korvausta vastaan tahi omaan lukuun maanteitse suoritettaviin kansainvälisiin tavarakuljetuksiin Irlannin ja Suomen tasavallan välillä tai jommankumman maan kautta.

3 artikla
Luvat

1. Tämän sopimuksen 4 artiklassa määrätyin poikkeuksin kummankin maan liikenteenharjoittajat tarvitsevat toisen maan asianomaisen viranomaisen antaman luvan voidakseen suorittaa kansainvälisiä tavarakuljetuksia maanteitse maiden välillä tai toisen maan kautta paluukuormien kuljetukset mukaanluettuina.

2. Lupaa saa käyttää ainoastaan se liikenteenharjoittaja, jolle se on annettu, eikä se ole siirrettävissä. Se oikeuttaa yhden yhdistämättömän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän käyttöön kerrallaan.

3. Lupaa saadaan käyttää kuljetuksiin molempien maiden välillä ja niiden kautta.

4. Sopimuspuolen asianomainen viranomainen antaa luvat toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen puolesta.

5. Luvat oikeuttavat yhteen tai useampaan matkaan; meno- ja tulomatka lasketaan yhdeksi matkaksi.

4 artikla
Vapautukset

Lupaa ei tarvita

a) satunnaisiin lentoreittien muutoksista johtuviin tavarakuljetuksiin lentokentille tai lentokentiltä;

b) matkatavaroiden kuljetuksiin matkustajaajoneuvoihin kytketyissä perävaunuissa ja matkatavaroiden kuljetuksiin millä tahansa ajoneuvolla lentokentille ja lentokentiltä;

c) postin kuljetuksiin;

d) vahingoittuneiden tai rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin;

e) mehiläisten ja kalanpoikasten kuljetuksiin;

f) hautauskuljetuksiin;

g) omaan lukuun suoritettaviin kuljetuksiin edellyttäen, että ajoneuvossa on mukana asianmukainen selvitys kuljetuksen suorittamisesta omaan lukuun;

h) valtamerilaivojen varaosien ja ruokavarojen kuljetukseen;

i) arvotavaroiden, esim. jalometallien, kuljetuksiin erikoisajoneuvoissa poliisin tai muun turvallisuushenkilöstön muodostamassa saattueessa;

j) hätätilanteissa, etenkin luonnononnettomuuksissa, tarvittavien lääkevarastojen ja varusteiden kuljetukseen;

k) tavarakuljetuksiin ajoneuvoissa, joiden sallittu kokonaispaino perävaunu mukaanluettuna ei ylitä kuutta tonnia tai joiden sallittu hyötykuorma perävaunu mukaanluettuna ei ylitä 3,5 tonnia;

l) toisessa maassa rikkoutuneen ajoneuvon korvaamista varten lähetetyn tavarakuljetukseen käytettävän kuormaamattoman ajoneuvon ajoon ja kuljetuksen jatkamiseen korvaavalla ajoneuvolla rikkoutuneelle ajoneuvolle annetun luvan nojalla;

m) taideteosten ja -esineiden kuljetukseen messuille, näyttelyihin tai kaupallisiin tarkoituksiin;

n) yksinomaan mainos- tai tiedotustarkoituksiin tarkoitettujen esineiden ja varusteiden kuljetuksiin;

o) lavasteiden, varusteiden ja eläinten kuljetuksiin teatteri-, musiikki-, elokuva-, sirkus- tai urheilutilaisuuksiin tai messuille tai markkinoille taikka radio-, elokuva- tai televisio-ohjelmien valmistusta varten ja takaisin;

p) kuormaamattomien ajoneuvojen ajoon;

q) tavaroiden kuljetuksiin saattamattomissa perävaunuissa tai puoliperävaunuissa;

r) edellä luettelemattomiin asianomaisten viranomaisten sopimiin tavarakuljetuksiin.

5 artikla
Poikkeukselliset mitat ja painot

Jos kuljetusta suorittavan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painot tai mitat ylittävät toisessa maassa sallitut enimmäismäärät, tulee tämän maan asianomaiselta viranomaiselta saada siihen erityislupa ennen kuljetuksen alkamista.

6 artikla
Kiintiöt

1. Lupia voidaan antaa sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten yhteisesti sopimien vuotuisten kiintiöiden rajoissa.

2. Tätä tarkoitusta varten asianomaiset viranomaiset vaihtavat tarvittavat luvat täyttämättöminä.

3. lupia voidaan antaa vähentämättä niitä kiintiöistä:

a) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiin jäähdytysajoneuvoissa;

b) muuttokuljetuksiin sellaisten sopijaosapuolten toimesta, joilla on erityishenkilökuntaa s ja kalustoa tätä tarkoitusta varten;

c) elävien eläinten kuljetuksiin erityisajoneuvoilla;

d) kauttakulkukuljetuksiin, edellyttäen ettei tavaroita oteta tai jätetä millään toisessa maassa a sijaitsevalla paikalla.

7 artikla
Sisäisten kuljetusten kieltäminen

Minkään tässä sopimuksessa ei saa katsoa oikeuttavan jommankumman maan liikenteenharjoittajaa ottamaan tavaroita miltään toisessa maassa sijaitsevalta paikalta toimitettavaksi mihinkään tässä maassa sijaitsevaan toiseen paikkaan.

8 artikla
Kuljetukset kolmansiin maihin tai kolmansista maista

Kummankaan maan liikenteenharjoittajat eivät saa suorittaa kuljetuksia toisen maan ja kolmannen maan välillä, ellei toisen maan asianomainen viranomainen ole antanut siihen erityislupaa.

9 artikla
Matkakertomukset

Kummankin sopimuspuolen asianomainen viranomainen voi määrätä, että lupien mukana tulee olla matkakertomus, joka liikenteenharjoittajan tulee täyttää ennen kunkin matkan alkua.

10 artikla
Asiakirjojen mukana pitäminen ja tarkastus

Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vaadittavien lupien ja muiden asiakirjojen tulee olla mukana ajoneuvossa ja ne tulee esittää siihen valtuutettujen henkilöiden sitä vaatiessa.

11 artikla
Kansallisen lain noudattaminen

Kummankin maan liikenteenharjoittajien ja heidän ajoneuvojensa miehistöjen tulee toisen maan alueella ollessaan noudattaa tässä maassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

12 artikla
Rikkomukset

1. Jommankumman maan liikenteenharjoittajan syyllistyessä mihin tahansa tämän sopimuksen määräysten rikkomukseen toisen maan alueella voi sen maan asianomainen viranomainen, jossa rikkomus tai rikkomukset ovat tapahtuneet, päättää

a) antaa huomautuksen liikenteenharjoittajalle;

b) sikäli kuin rikkomus on vakava, antaa tällaisen huomautuksen ilmoituksin, että jokainen seuraava rikkomus saattaa johtaa liikenteenharjoittajalle annetun luvan tai annettujen lupien peruuttamiseen;

c) antaa ilmoituksen tällaisesta peruutuksesta;

ja että asianomainen viranomainen voi vaatia toisen maan asianomaista viranomaista välittämään päätöksensä liikenteenharjoittajalle ja alakohdassa c mainituissa tapauksissa keskeyttämään lupien antamisen hänelle määrätyksi ajaksi tai lopullisesti.

2. Sen maan asianomaisen viranomaisen, joka saa tällaisen vaatimuksen, tulee niin nopeasti kuin käytännössä on mahdollista noudattaa sitä ja ilmoittaa toisen maan asianomaiselle viranomaiselle suoritetusta toimenpiteestä.

3. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta mihinkään tuomioistuinten tai asianomaisen viranomaisen soveltamiin oikeudellisiin sanktioihin siinä maassa, jossa rikkomus on tapahtunut.

13 artikla
Veromääräykset

1. Ajoneuvot, jotka

a) on rekisteröity ja joita normaalisti verotetaan jommassakummassa maassa, ja jotka

b) on väliaikaisesti tuotu toiseen maahan,

ovat vapautetut jälkimmäisessä maassa ajoneuvojen liikennöimisestä ja hallussapidosta kannettavista veroista.

2. Tämä vapautus ei koske tiemaksuja eikä polttoaineen kulutusta koskevia veroja ja maksuja.

14 artikla
Polttoaine

Ajoneuvon tavanomaisissa polttoainesäiliöissä oleva polttoaine saadaan tuoda maahan veroitta ja maksuitta.

15 artikla
Sekakomitea

1. Sopimuksen asianmukaista täytäntöönpanoa varten ja sen mukauttamiseksi liikenteen kehitykseen asianomaisten viranomaisten edustajat muodostavat sekakomitean. Sekakomitea kokoontuu jommankumman asianomaisen viranomaisen pyynnöstä.

2. Kummankin asianomaisen viranomaisen tulee vaadittaessa antaa toiselle kaikki saatavissa olevat olennaiset tiedot siitä, kuinka tässä sopimuksessa tarkoitettu liikenne on kehittynyt.

16 artikla
Pöytäkirja

1. Tarkemmat tämän sopimuksen soveltamista koskevat määräykset sisältyvät erilliseen pöytäkirjaan.

2. Artiklan 15 mukaisesti asetetulla sekakomitealla on oikeus muuttaa mainittua pöytäkirjaa.

17 artikla
Voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Kummankin sopimuspuolen tulee ilmoittaa toiselle diplomaattiteitse, milloin tämän sopimuksen voimantuloon tarvittavat toimenpiteet kyseisessä maassa on suoritettu. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun jälkimmäinen näistä ilmoituksista on saatu.

2. Sopimus on voimassa yhden vuoden voimaantulostaan lähtien. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu, ellei jompikumpi sopimuspuoli sitä irtisano toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella irtisanomisilmoituksella vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin.

Tehty Dublinissa 19 pnä toukokuuta 1981 kahtena englannin- ja suomenkielisenä kappaleena, joiden tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välisen kansainvälisiä tavarakuljetuksia maanteitse koskevan sopimuksen 16 artiklan nojalla tehty PÖYTÄKIRJA

Sopimuksen täytäntöönpanoa varten on sovittu seuraavista yksityiskohtaisista määräyksistä:

1. Asianomaiset viranomaiset tässä sopimuksessa mainittuja tarkoituksia varten ovat seuraavat:

a) Irlannissa: kuljetusministeri (the Minister for Transport) tai mikä tahansa hänen valtuuttamansa viranomainen;

b) Suomessa: Liikenneministeriö, tieliikenneosasto, Eteläesplanadi 16, 00130 Helsinki 13.

3 artiklan osalta

2. Tämän sopimuksen nojalla annettujen lupien tulee olla kansainvälisissä tavaroiden maantiekuljetuksissa käytettävien lupalomakkeiden standardisointia koskevassa Euroopan talouskomission resoluutiossa n:o 119 suositellun mallin mukaisia.

3. Luvan voimassaoloaika ei saa ylittää kolmea kuukautta.

4. Luvat myöntää

a) irlantilaisille liikenteenharjoittajille Irlannissa rekisteröityjä ajoneuvoja varten Suomen liikenneministeriö ja ne antaa vapaan harkintansa mukaan Irlannin kuljetusministeri tai mikä tahansa hänen määräämänsä viranomainen;

b) suomalaisille liikenteenharjoittajille Suomessa rekisteröityjä ajoneuvoja varten Irlannin kuljetusministeri ja ne antaa vapaan harkintansa mukaan Suomen liikenneministeriön tieliikenneosasto.

5 artiklan osalta

5. Asianomaiset viranomaiset tämän artiklan osalta ovat:

a) Irlannissa: Se paikallinen viranomainen, jonka alueella kuljetus suoritetaan (seitsemän päivää ennen matkan suorittamista siitä tulee ilmoittaa Garda Siochana'n päällikölle Dubliniin ja mukaan tulee liittää kopio lupahakemuksesta).

b) Suomessa: Tie- ja vesirakennushallitus, Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki 13.

6 artiklan osalta

6. Asianomaiset viranomaiset määräävät kiintiöt sen matkamäärän pohjalta, jonka kummankin maan liikenteenharjoittajat vuosittain saavat suorittaa. Asianomaiset viranomaiset voivat sopia kiintiöiden nostamisesta milloin tahansa.

9 artiklan osalta

7. Matkakertomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) sen luvan numero, jota se koskee;

b) matkalla käytetyn ajoneuvon rekisterinumero, sen suurin sallittu kokonaispaino ja sen oma paino;

c) paikat, missä tavarat kuormattiin tai purettiin;

d) kuljetettujen tavaroiden laatu ja paino;

e) tila tullin leimalle.

8. Asianomainen viranomainen voi vaatia haltijoita palauttamaan luvat ja matkakertomukset joko käytön jälkeen tai, ellei lupia ole käytetty, niiden voimassaoloajan päätyttyä.

Tehty Dublinissa 19 päivänä toukokuuta 1981 kahtena englannin- ja suomenkielisenä kappaleena, joiden kummankin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.