30/1982

Annettu: 16.6.1982

Asetus Asetus Argentiinan Tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Buenos Airesissa 22 päivänä huhtikuuta 1980 Suomen Tasavallan hallituksen ja Argentiinan Tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä syyskuuta 1980 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä toukokuuta 1982, on voimassa 19 päivästä kesäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1982.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1982

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Argentiinan Tasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Argentiinan Tasavallan hallitus, haluten vahvistaa kaupallisia suhteita sekä taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä molempien maiden välillä yhtäläisten oikeuksien ja molemminpuolisen hyödyn pohjalta ja

tunnustaen tällaisen yhteistyön merkityksen sekä haluten luoda mahdollisimman edulliset olosuhteet tämän sopimuksen tarkoittamilla aloilla tarjoutuvien mahdollisuuksien kehittämiseksi ja hyväksikäyttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät asianmukaisiin toimiin, kumpikin oman lainsäädäntönsä puitteissa, toteuttaakseen mahdollisimman tehokkaat toimenpiteet taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Tässä tarkoituksessa ne tulevat edistämään molempien maiden sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin kuuluvien elinten ja yritysten välistä yhteistyötä.

2 artikla

Tämän päämäärän saavuttamiseksi sopimuspuolet pyrkivät edistämään yhteistyötä 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla seuraavin tavoin:

a) molempia osapuolia kiinnostavien projektien yhteinen valmisteleminen ja koordinoitu toteuttaminen;

b) asiantuntijoiden, tutkijoiden ja teknikoiden lähettäminen edellä mainittujen projektien puitteissa;

c) patenttien, lisenssien, tietotaidon, teknisten tietojen ja dokumenttien vaihtaminen, jo olemassaolevan teknologian soveltaminen ja parantaminen ja uusien teknologisten menetelmien kehittäminen;

d) kauppavaltuuskuntien vierailujen järjestäminen;

e) osallistuminen messuihin, näyttelyihin ja symposioihin osapuolten alueella;

f) näytteiden ja kaupallisten esitteiden maahantuonti sekä kauppatavaroiden ja esineiden väliaikainen maahantuonti messuja ja näyttelyjä varten voimassaolevien lakimääräysten puitteissa;

g) molempien maiden kaupallisten järjestöjen, yritysten ja teknikkojen välisten yhteyksien edistäminen;

h) mikä muu tahansa osapuolten sopima tapa.

3 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat kehittämään taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä erityisesti seuraavilla aloilla

- maatalous

- metsäsektori

- kalastus

- kaivossektori

- selluloosa ja paperi

- elintarviketeollisuus

- nahat ja nahkateollisuus

- maatalouskoneet

- viljasiilot

- kemian teollisuus ja lääketeollisuus

- lääketieteelliset ja sairaalalaitteet ja -instrumentit

- metallurgia

- konepajateollisuus

- teollinen rakentaminen ja rakennuselementtien tuotanto

- työstökoneet

- laivanrakennus

- satamainfrastruktuuri

- voimantuotanto- ja siirtolaitteet

- neuvotteleva insinööritoiminta

sekä kaikilla muilla aloilla, joita vastedes tullaan pitämään molempia osapuolia kiinnostavina.

4 artikla

Kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti viralliset toimivaltaiset laitokset sekä järjestöt, yritykset ja muut yhteisöt sopivat tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan yhteistyön muodoista, menettelytavoista ja ehdoista.

5 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön aloilla suosituimmuuskohtelun kummassakin maassa voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisesti ja huomioon ottaen kummankin maan kansainväliset sitoumukset

6 artikla

Sopimuspuolet sopivat, että kaikki maksut, jotka aiheutuvat tässä sopimuksessa edellytetyistä toimenpiteistä suoritetaan vapaasti vaihdettavissa valuutoissa ja kummassakin maassa voimassaolevien valuuttamääräysten mukaisesti.

7 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi sopimuspuolet perustavat sekakomission, joka koostuu molempien hallitusten edustajista ja jota yksityisen sektorin asiantuntijat ja edustajat voivat avustaa. Komissio kokoontuu kumman tahansa osapuolen pyynnöstä vuoroin Suomessa ja Argentiinassa erikseen sovittavina ajankohtina.

Sekakomission tehtävät ovat mm. seuraavat:

a) tutkia molempien maiden välisen taloudellisen, teollisen ja teknologisen yhteistyön sekä kauppavaihdon kehittymistä;

b) tutkia ja ehdottaa kaikkia toimenpiteitä, jotka edesauttavat maiden välisten taloudellisten suhteiden kehittymistä ja ratkaista ongelmat, jotka ilmenevät tämän sopimuksen toteuttamisessa;

c) tutkia yhteistyön mahdollisuuksia teollisuustuotantolaitosten perustamisessa sekä olemassaolevien laitosten laajentamisessa ja/tai uudenaikaistamisessa;

d) analysoida mahdollisuuksia raaka-aineiden ja puolivalmisteiden pitkäaikaisiin toimituksiin, jotka helpottaisivat molempien maiden tuotantoa ja hankintoja koskevien ennusteiden tekemistä;

e) tutkia muita maiden välisten kauppasuhteiden ja yhteistyön kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten liikenteeseen ja merenkulkuun liittyviä.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä oman lainsäädäntönsä edellyttämät muodollisuudet.

Se on voimassa aluksi viisi vuotta ja sen voimassaolo jatkuu sen jälkeen äänettömällä sopimuksella vuodeksi kerrallaan kunnes jompi kumpi sopimuspuolista sen irtisanoo kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Edellisessä kappaleessa määritelty sopimuksen voimassaolon päättyminen ei vaikuta toimeenpantavina olevien ohjelmien toteuttamiseen.

Tehty Buenos Airesin kaupungissa 22 päivänä huhtikuuta 1980 kahtena suomen- ja kahtena espanjankielisenä kappaleena, jotka ovat molemmat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.