29/1982

Annettu: 16.6.1982

Asetus Asetus Luxemburgin kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaan tulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1980 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 7 päivänä toukokuuta 1982 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (432/82) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 7 päivänä toukokuuta 1982 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 17 päivänä toukokuuta 1982, tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Luxemburgin kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 7 päivänä toukokuuta 1982 annettu laki (432/82) sekä tämä asetus tulevat voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1982.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1982

Suomen tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välinen kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse Suomen ja Luxemburgia välillä koskeva SOPIMUS

Henkilöliikenne

Suomen tasavallan hallitus ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus haluten vastavuoroisuuden pohjalta edistää kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse Luxemburgin ja Suomen välillä tai niiden alueiden kautta ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

(1) Kotimaassaan toimimaan oikeutetut tilapäisliikenteen (retkeily, matkat ja liikenne vuokralinja-autoilla) yritykset, joiden toimipaikka sijaitsee jommankumman maan alueella, eivät tarvitse matkoihin toiseen maahan tai sen alueen kautta mitään muuta lupaa, kun kysymys on

a) kiertomatkoista suljetuin ovin, t.s. matkoista, joissa sama ajoneuvo kuljettaa samaa matkustajaryhmää koko matkan ajan ja tuo sen takaisin lähtöpaikalle tai

b) kuljetuksista, joissa matkustajia otetaan menomatkalla ja joissa paluumatka tapahtuu tyhjänä.

Tilapäiskuljetuksiin, jotka tämän artiklan määräysten mukaisesti eivät ole luvasta vapautettuja, tarvitaan kussakin tapauksessa kyseisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen lupa.

(2) Heiluriliikenteeseen toisen maan alueelle tai sen kautta tarvitaan toisen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen lupa.

2 artikla

(1) Liikenteenharjoittajat tarvitsevat kansainväliseen linjaliikenteeseen kyseisten maiden asianomaisten viranomaisten luvan.

(2) Aikatauluihin, tariffeihin ja kuljetusehtoihin ja niiden muutoksiin sekä liikenteen lopettamiseen tarvitaan molempien osapuolten asianomaisten lupaviranomaisten edeltäkäsin antama suostumus.

Tavaraliikenne

3 artikla

Tavarakuljetuksiin jompaankumpaan sopimusvaltioon tai sieltä pois tahi kauttakulkukuljetuksiin jommankumman sopimusvaltion kautta toisen sopimusvaltion alueella rekisteröidyin ajoneuvoin tarvitaan edeltäkäsin annettava lupa.

Lupaa ei tarvita:

a) postikuljetuksiin;

b) rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin;

c) mehiläisten ja kalanpoikasten kuljetuksiin;

d) ruumiiden kuljetuksiin;

e) näyttelyihin, messuille tai ammatillisiin tarkoituksiin tarkoitettujen taide-esineiden ja -teosten kuljetuksiin;

f) yksinomaan mainos- tai tiedotustarkoituksiin tarkoitettujen esineiden ja varusteiden kuljetuksiin;

g) muuttotavaroiden kuljetuksiin sellaisten liikenteenharjoittajien toimesta, joilla on alan ammattityövoimaa ja -kalustoa käytettävänään;

h) lavasteiden, varusteiden tai eläinten kuljetuksiin teatteri-, musiikki-, elokuva-, sirkus- tai urheilutilaisuuksiin tahi messuille taikka radio-, elokuva- tai televisio-ohjelmien valmistusta varten ja takaisin;

i) omaan laskuun tapahtuviin kuljetuksiin;

j) tavarakuljetuksiin moottoriajoneuvoilla, joiden suurin sallittu kokonaispaino perävaunu mukaanluettuna ei ylitä 6 tonnia tai joiden sallittu hyötykuorma perävaunu mukaanluettuna ei ylitä 3,5 tonnia;

k) lääketieteellisiin toimenpiteisiin tarvittavien tavaroiden kuljetuksiin hätätapauksissa, etenkin luonnonkatastrofeissa, eikä humanitäärisen avun kuljetuksiin;

l) ulkomailla rikkoutuneen ajoneuvon korvaamiseksi tapahtuvaan tavarakuljetuksiin käytettävän tyhjän ajoneuvon maahantuloon eikä kuljetuksen jatkamiseen vaihtoajoneuvolla rikkoutuneelle ajoneuvolle annetulla luvalla;

m) tavarakuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen tyhjänä tapahtuviin matkoihin.

Asianomaiset viranomaiset voivat sopia edellä olevan luettelon muuttamisesta tai sen täydentämisestä.

4 artikla

(1) Artiklan 3 mukainen lupa tulee antaa määräajaksi. Lupa on oltava mukana kaikilla matkoilla ja vaadittaessa esitettävä valvontaviranomaisille.

(2) Luvat antaa sopimusvaltion asianomainen viranomainen voimassa olevien lakimääräysten mukaisesti asianomaisten viranomaisten hakemuksesta.

Sopimuspuolen asianomainen viranomainen toimittaa sovitun enimmäismäärän lupia täyttämättöminä kyseeseen tuleville liikenteenharjoittajille asianmukaisesti täytettyinä annettaviksi.

(3) Luxemburgilaiselle liikenteenharjoittajalle annetaan lupa ainoastaan, jos tällä on Luxemburgissa oikeus harjoittaa tavarakuljetuksia moottoriajoneuvoilla.

Suomalaiselle liikenteenharjoittajalle annetaan lupa ainoastaan, jos tällä on Suomessa oikeus harjoittaa tavarakuljetuksia moottoriajoneuvoilla.

(4) Lupaa saa käyttää ainoastaan se liikenteenharjoittaja, jonka nimissä se on annettu, eikä se ole siirrettävissä.

(5) Lupa annetaan yhdelle moottoriajoneuvolle tai yhdelle moottoriajoneuvoyhdistelmälle (puoliperävaunu- tai varsinainen perävaunuyhdistelmä), jolloin vetovaunun rekisterinumero määrää ajoneuvoyhdistelmän kansallisuuden.

(6) Lupa oikeuttaa yhteen meno- ja paluumatkaan, samoin kuin kauttakulkuun sopimusvaltion kautta.

Yleiset määräykset

5 artikla

(1) Sopimusvaltion liikenteenharjoittajat eivät saa suorittaa henkilö- tai tavarakuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä.

(2) Sopimuspuolen liikenteenharjoittajat saavat suorittaa kuljetuksia moottoriajoneuvoilla tai vetovaunun ja perävaunun yhdistelmillä toisen sopimuspuolen alueen ja kolmannen valtion välillä ainoastaan toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten erityisellä luvalla.

6 artikla

Jommankumman sopimusvaltion alueella rekisteröidyt ja väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle kansainvälisten henkilö- tai tavarakuljetusten yhteydessä tuodut ajoneuvot ovat vapautettuja jälkimmäisen sopimusvaltion alueella ajoneuvojen liikennöimisestä ja hallussapidosta kannettavista maksuista ja veroista.

7 artikla

Valmistajan ajoneuvoon asentamissa tavanomaisissa polttoainesäiliöissä oleva polttoaine on vapautettu kaikista veroista, suorituksista ja maksuista.

8 artikla

Liikenteenharjoittajien tulee noudattaa sopimusvaltiossa voimassa olevia liikenne- ja moottoriajoneuvolainsäädännön määräyksiä.

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta muihin sopimuspuolten valtion sisäisiin lakimääräyksiin.

9 artikla

Tässä sopimuksessa määrätyt asiakirjat tulee pitää mukana kaikilla matkoilla sopimusvaltiossa ja ne tulee esittää asianomaisten viranomaisten vaatimuksesta.

10 artikla

(1) Toisen sopimusvaltion alueella tämän sopimuksen määräysten rikkomuksiin syyllistyneelle liikenteenharjoittajalle voivat kotimaan viranomaiset antaa kyseisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten vaatimuksesta hallinnollisen huomautuksen tai sulkea hänet joko väliaikaisesti tai pysyvästi pois kansainvälisestä liikenteestä sen sopimusvaltion alueella, jossa rikkomus todettiin.

(2) Edellämainittuihin toimenpiteisiin ryhtyneet viranomaiset ilmoittavat niistä toisen sopimusvaltion asianomaiselle viranomaiselle.

11 artikla

(1) Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset sopivat kaikista tämän sopimuksen toimeenpanon aiheuttamista kysymyksistä. Tätä tarkoitusta varten voidaan asettaa sekakomissio.

(2) Sopimuspuolet voivat tarvittaessa pyytää sekakomission kutsuttavaksi koolle.

12 artikla

Tämän sopimuksen sovellutusmääräykset sisältyvät pöytäkirjaan, joka tulee voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Asianomaiset viranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella muuttaa tai täydentää tätä pöytäkirjaa.

13 artikla

Jos sopimuspuolet liittyvät monenkeskisiin sopimuksiin, joiden vastaavat määräykset ovat vapaamielisempiä kuin tässä sopimuksessa, sovelletaan näitä määräyksiä.

14 artikla

(1) Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantuloon tarvittavat valtionsisäiset edellytykset on täytetty.

(2) Sopimus on voimassa vuoden voimaantulostaan. Sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä kirjallisesti irti kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä.

Tehty Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1980 kahtena saksankielisenä kappaleena, joiden kummankin teksti on yhtä todistusvoimainen.

PÖYTÄKIRJA kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse Suomen ja Luxemburgin välillä koskevan sopimuksen solmimista varten Helsingissä 13-15 helmikuuta 1980 pidetyistä neuvotteluista seuraavien henkilöiden muodostaman Suomen valtuuskunnan:


Erkki Pajari     Lähettiläs,
           Ulkoasiainministeriö,
           Puheenjohtaja;
Pentti Pekonen    Liikenneministeriön
           tieliikenneosaston päällikkö,
           Hallitusneuvos;
Iikka J. Autio    Liikenneministeriön
           tieliikenneosaston yleisen
           toimiston päällikkö,
           Hallitusneuvos;
Heikki Lumme     Lähetystöneuvos,
           Ulkoasiainministeriö;
Wolf von Harpe    Ylitarkastaja,
           Liikenneministeriö;
Seppo Sava      Juristi, Suomen
           kuorma-autoliitto;
Jyrki Saarikivi    Kääntäjä,
           Liikenneministeriö;

ja seuraavien henkilöiden muodostaman Luxemburgin valtuuskunnan välillä:

Ferdnand Kesseler   Hallitusneuvos,
           Liikenneministeriö;
Pierre Bastendorff  Ylitarkastaja,
           Liikenneministeriö;
Corneille Schmitz   Tieliikenneosaston
           päällikkö,
           Liikenneministeriö.

Neuvottelut käytiin pyrkimyksenä maiden välisen yhteistyön syventäminen maantieliikenteen alalla.

Valtuuskunnat selvittelivät yksityiskohtaisesti kansainvälisen tavaraliikenteen kysymyksiä. Valmisteltiin sopimusteksti ja siihen liittyen päätettiin erikseen seuraavasta:

1) Tätä sopimusta sovelletaan kansainväliseen henkilö- ja tavaraliikenteeseen ja myös toisessa sopimusvaltiossa rekisteröidyin moottoriajoneuvoin suoritettaviin kuljetuksiin sellaisten liikenteenharjoittajien toimesta, joilla on toimipaikkansa jommassakummassa sopimusvaltiossa ja joilla on oikeus suorittaa henkilö- tai tavarakuljetuksia.

2) Tässä sopimuksessa käytetyt käsitteet vastaavat CEMT:n päätöslauselmissa käytettyjä.

3) Valtuuskunnat sopivat tarkkailevansa jatkossa valtioiden välisen tavaraliikenteen kehitystä ja määräävänsä lupien lukumäärän myöhemmin saatuaan riittävät tiedot.

4) Sopimuksen mukaan annettavien lupien voimassaoloajaksi määrätään kolme kuukautta.

5) Artiklan 7 alaisia ovat kuljetukset (esim. tilaa vievät ja vaaralliset tavarat), joihin jommankumman sopimusvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaan tarvitaan erikoislupa. Jos kuormatun tai kuormaamattoman moottoriajoneuvon tai vetoajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä ylittävät toisen sopimuspuolen alueella sallitut enimmäisarvot, tarvitaan siihen sopimuksen 3 artiklassa mainitun luvan lisäksi tämän sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen erikoislupa.

6) Sopimuksen 1 artiklan osalta sovitaan, että satunnaisessa henkilöliikenteessä riittää matkustajaluettelon sijasta ilmoitus matkustajien lukumäärästä.

7) Artiklan 3 kohta 1 koskee myös henkilöliikennettä.

8) Lupalomakkeiden mallit ovat tämän pöytäkirjan liitteinä 1 ja 2.

9) Sopijaosapuolet ilmoittavat toisilleen pyynnöstä tiedot antamistaan luvista.

Seuraavat viranomaiset ovat asianomaisia

Luxemburgin osalta:

Ministère des Transports, 19-21, bd. Royal, Luxembourg, Telex 3464 ecolu

Suomen osalta:

Liikenneministeriön tieliikenneosasto, Eteläesplanadi 16 00130 Helsinki 13

ja tämän pöytäkirjan kohdan 5 (mitat ja painot) osalta:

Tie- ja vesirakennushallitus Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki 13, Telex 124785-tvht.

Tehty Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1980

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.