1/1982

Annettu: 28.01.1982

Asetus Asetus Nigerian Liittotasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lagosissa 18 päivänä maaliskuuta 1981 Suomen Tasavallan hallituksen ja Nigerian Liittotasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä huhtikuuta 1981 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä tammikuuta 1982, on voimassa 3 päivästä helmikuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1982

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Nigerian Liittotasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Nigerian Liittotasavallan hallitus, joita jäljempänä kutsutaan "sopimuspuoliksi",

tahtoen edistää ja laajentaa maittensa välistä taloudellista, teollista, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä mahdollisimman suuressa määrin,

tietoisina tämän yhteistyön kummallekin sopimuspuolelle tuomista eduista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet toimivat yhdessä ja tukevat toisiaan mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa puitteissa sekä tasa-arvoisuuden ja keskinäisen hyödyn periaatteita noudattaen hoitaessaan luonteeltaan taloudellisia, teollisia, tieteellisiä ja teknologisia ongelmia sekä hyödyntävät tässä tarkoituksessa tieteen ja teknologian uusimpia saavutuksia maittensa taloudellisen kehityksen edistämiseksi.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja yhteistyön aloja ovat muun muassa seuraavat sektorit:

a) teollisuuden alalla:

i) paperimassa, paperi ja paperituotteet;

ii) mekaaninen puunjalostus;

iii kaivosteollisuus ja metallurgia (ferro- ja värimetallurgia)

iv) mekaaninen, elektroninen ja sähköinen koneenrakennus;

v) voima-asemat;

vi) laivanrakennus;

vii) teollisuuskemikaalit, apteekkitavarat ja lannoitteet;

viii) elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus;

ix) petrokemikaalit;

x) kaasu ja öljy sekä

xi) tekstiilit;

b) perusrakenteiden alalla:

i) toimintaedellytyksien luominen kartoitusta ja maanmittausta, maaperätutkimuksia, toteutettavuustutkimuksia sekä ensihankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa varten;

ii) maaseutu- ja kaupunkialueiden sähköistämishankkeet;

iii) asuntojen rakentaminen, erityisesti pientaloalueet ja elementtirakentaminen, kaupunkisuunnittelu;

iv) koulutukseen, terveydenhoitoon ja matkailuun liittyvien kohteiden rakentaminen;

v) vesi- ja viemärihuoltoon sekä kanaviin ja kastelujärjestelmiin liittyvien kohteiden rakentaminen;

vi) tietoliikennejärjestelmät sekä

vii) satamat ja lentokentät;

c) maatalouden ja metsävarojen alalla:

i) metsittäminen;

ii) metsänhakkuu;

iii) maanparannusteknologia;

iv) kuljetusjärjestelmien organisoiminen, tavarain käsittely, raaka-aineiden jalostus ja varastointi, mukaan luettuina siilot ja kylmävarastot;

v) koetilat sekä

vi) siipikarjan ja karjanjalostus;

d) apurahojen myöntäminen, opintomatkojen ja seminaarien järjestäminen;

e) valmistuslisenssien vaihto ja ostaminen, tieteellinen ja tekninen tietotaito;

f) mikä tahansa muu yhteistyön muoto, josta sopimuspuolet sopivat.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla tapahtuvan taloudellisen, teollisen, tieteellisen ja teknologisen yhteistyön toteuttaminen järjestetään erillisten ohjelmien ja sopimusten mukaisesti, joita kummankin maan asianomaiset viranomaiset, järjestöt ja yritykset tekevät keskenään.

4 artikla

Toteuttaessaan tätä sopimusta sopimuspuolet pyrkivät helpottamaan materiaalien ja laitteiden kuljetusta, maksujen siirtoa ja henkilöiden matkustamista maittensa välillä kummassakin maassa voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.

5 artikla

1. Suomen Tasavallan hallitus nimeää ulkoasiainministeriön ja Nigerian Liittotasavallan hallitus nimeää kansallisen suunnitteluministeriön tätä sopimusta ja muita siihen liittyviä asioita toimeenpanevaksi asianomaiseksi elimeksi.

2. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus milloin tahansa kirjallisesti nimetä jokin muu asianomainen toimielin, järjestö tai ministeriö edellisessä kappaleessa nimetyn viranomaisen tilalle.

6 artikla

Jommankumman sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvat henkilöt ovat toteuttaessaan toisen sopimuspuolen alueella tämän sopimuksen tai sen nojalla tehtyjen erillisten pöytäkirjojen tai sopimusten mukaisia velvoitteita velvolliset noudattamaan isäntämaassa voimassaolevia lakeja ja säännöksiä. Tällaisten henkilöiden tulee suorittaa tehtävänsä kiinteässä yhteistyössä toisen sopimuspuolen tai sen nimittämien henkilöiden tai toimielinten kanssa.

7 artikla

Viralliset taloudelliset tutkimusryhmät, tekniset asiantuntijat, tutkimusvaltuuskunnat, konsultti-insinöörit ja muut asiantuntijat, jotka edustavat jompaakumpaa sopimuspuolta ja suorittavat toisen sopimuspuolen pyynnöstä tämän sopimuksen mukaisia erityisiä toimeksiantoja, toimittavat jäljennöksen työraportistaan viimeksi mainitulle sopimuspuolelle. Kumpikaan sopimuspuoli ei saa luovuttaa tällaisia raportteja kolmansille osapuolille ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta.

8 artikla

Sopimuspuolet sopivat sekakomission asettamisesta tämän sopimuksen toteuttamisen valvomiseksi. Sekakomissio tutkii myös jommankumman osapuolen esittämiä uusia yhteistyöaloja. Sekakomissio kokoontuu vuorotellen Suomessa ja Nigeriassa. Sekakomissio voi, jos se katsoo tarpeelliseksi, perustaa työryhmiä käsittelemään sille esitettyjä erityiskysymyksiä.

9 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät sovittelemaan niiden väliset tähän sopimukseen liittyvät ongelmat, kiistat ja erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin.

10 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräyksistä ei vaikuta sanottujen hallitusten välisiin muihin yhteistyöjärjestelyihin eikä rajoita kummankaan sopimuspuolen voimassaolevia kansainvälisiä velvoitteita.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät lainsäädännölliset tai hallitusmuodon mukaiset muodollisuudet on täytetty. Sopimus on voimassa viiden vuoden ajan voimaantulopäivästä lukien.

2. Tämän sopimuksen voimassaoloaika jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita toiselle aikomuksestaan irtisanoa sopimus yhdeksänkymmentä päivää ennen kulumassa olevan yksivuotiskauden päättymistä.

3. Tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä sopimuksen ja sen nojalla tehtyjen erillisten pöytäkirjojen ja sopimusten määräykset koskevat edelleen niiden mukaisia täyttämättä olevia tai aloitettuja velvoitteita tai hankkeita.

Tehty Lagosissa 18 päivänä maaliskuuta 1981 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.