47/1981

Annettu: 31.07.1981

Asetus Asetus Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen perussäännön voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 24 päivänä huhtikuuta 1963 hyväksytty ja 12 päivänä huhtikuuta 1973 tarkistettu Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen perussääntö, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 1981, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä kesäkuuta 1981 samalla päättäen Suomen liittymisestä keskukseen ja jota koskeva ilmoitus on jätetty Unescon pää. johtajalle 3 päivänä heinäkuuta 1981, on voimassa 3 päivästä heinäkuuta 1981 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1981.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1981

Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen PERUSSÄÄNTÖ

Keskuksen yleiskokous hyväksyi huhtikuun 24 päivänä 1963 pidetyssä toisessa istunnossaan perussäännön nykyisessä muodossaan.

Artikloja 7 b ja 14 on tarkistettu yleiskokouksen seitsemännen, 12 päivänä huhtikuuta 1973 pidetyn istunnon aikana.

1 artikla
Tehtävät

"Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisellä tutkimuskeskuksella", jota seuraavassa kutsutaan "keskukseksi", on seuraavat tehtävät:

a) kerätä, tutkia ja levittää aineistoa, joka käsittelee kulttuuriomaisuuden säilyttämiseen ja entistämiseen liittyviä tieteellisiä ja teknisiä kysymyksiä;

b) yhtenäistää, kannustaa tai panna alulle tutkimusta tällä alalla, erityisesti antamalla tehtäviä eri elimille tai asiantuntijoille sekä kansainvälisten kokousten ja julkaisujen sekä asiantuntijoiden vaihdon avulla;

c) antaa neuvoja ja suosituksia kulttuuriomaisuuden säilyttämiseen ja entistämiseen liittyvissä yleisissä tai erityisissä kysymyksissä;

d) avustaa tutkimus- ja teknisen työn tekijöiden koulutuksessa ja entistämistyön tason kohottamisessa.

2 artikla
Jäsenyys

Keskuksen jäseniä ovat ne Unescon jäsenvaltiot, jotka jättävät virallisen liittymisilmoituksen järjestön pääjohtajalle.

3 artikla
Liitännäisjäsenet

Keskuksen liitännäisjäseniksi voidaan valita:

a) Unescoon kuulumattomien valtioiden julkiset tai yksityiset tieteelliset tai kulttuurilaitokset.

Hyväksyminen liitännäisjäseneksi tapahtuu Unescon toimeenpanevan neuvoston suosituksesta ja keskuksen neuvoston kahden kolmasosan enemmistöllä tekemällä päätöksellä.

b) Unescon jäsenvaltioiden sekä sen apujäsenten julkiset tai yksityiset tieteelliset tai kulttuurilaitokset.

Hyväksyminen liitännäisjäseneksi tapahtuu keskuksen neuvoston kahden kolmasosan enemmistöllä tekemällä päätöksellä.

4 artikla
Toimielimet

Keskus käsittää yleiskokouksen, neuvoston ja sihteeristön.

5 artikla
Yleiskokous

Yleiskokouksen muodostavat keskukseen kuuluvien valtioiden edustajat. Jokaisella näistä valtioista on yksi edustaja.

Nämä edustajat tulisi valita pätevimpien teknisten asiantuntijoiden piiristä ja mikäli mahdollista sellaisten henkilöiden piiristä, jotka edustavat kulttuuriomaisuuden säilyttämiseen ja entistämiseen erikoistuneita laitoksia.

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöä ja liitännäisjäseniä voivat yleiskokouksen istunnoissa edustaa huomioitsijat, joilla on oikeus tehdä ehdotuksia, mutta ei äänestää,

Yleiskokous kokoontuu varsinaiseen istuntoon joka toinen vuosi. Neuvosto voi kutsua koolle yleiskokouksen ylimääräisen istunnon. Yleiskokous kokoontuu Roomassa, jollei yleiskokous tai neuvosto toisin päätä.

Yleiskokous valitsee jokaisen varsinaisen istuntokauden alkaessa itselleen puheenjohtajan. Se hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

6 artikla
Yleiskokous: Tehtävät

Yleiskokouksen tehtävät ovat:

a) päättää keskuksen toimintaperiaatteista;

b) valita neuvoston jäsenet;

c) nimittää keskuksen johtaja neuvoston esityksestä;

d) tutkia ja hyväksyä neuvoston raportit ja sen toiminta;

e) valvoa keskuksen taloudellista toimintaa, tutkia ja hyväksyä sen talousarvio;

f) määrätä jäsenten suorittavien maksujen suuruus niiden Unescolle suorittamien jäsenmaksujen mukaisessa suhteessa;

g) päättää 13 artiklassa mainittujen sanktioiden soveltamisesta.

7 artikla
Neuvosto

a) Neuvoston muodostavat yleiskokouksen valitsemat jäsenet ja erityisjäsenet;

b) yleiskokouksen valitsemia jäseniä tulee olla vähintään kaksitoista. Tätä määrää voidaan lisätä yhdellä henkilöllä jokaista viiden jäsenvaltion ryhmää kohden ensimmäisen kolmenkymmenen jälkeen;

c) erityisjäseniä ovat: Unescon pääjohtajan edustaja; Italian hallituksen edustaja; Brysselin Institut Royal du Patrimoine Artistique'n johtaja; Rooman Istituto Centrale del Restauro'n johtaja; Kansainvälisen museoneuvoston edustaja ja Kansainvälisen kulttuurimuistomerkkien ja -paikkojen neuvoston edustaja;

d) keskuksen johtaja, muiden laitosten edustajat ja neuvoston nimittämät asiantuntijat voivat asiantuntijoiden ominaisuudessa osallistua neuvoston kokouksiin. Mainituilla henkilöillä ei ole oikeutta äänestää, mutta he voivat osallistua neuvoston työhön ja keskusteluihin samanarvoisesti jäsenten kanssa;

e) yleiskokouksen valitsemat jäsenet tulee valita pätevimpien kulttuuriomaisuuden säilyttämiseen ja entistämiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden joukosta ottaen huomioon, että maailman tärkeimmät kulttuurialueet tulevat tasapuolisesti edustetuiksi. Näiden henkilöiden tulee kaikkien edustaa eri kansallisuuksia;

f) yleiskokouksen valitsemat jäsenet valitaan kahden vuoden pituiseksi kaudeksi ja heidät voidaan tämän jälkeen valita uudelleen;

g) neuvosto kokoontuu vähintään joka toinen vuosi;

h) neuvosto voi uskoa määrätyn tehtävän tai tehtävät erityiselle komitealle, jonka kokoonpanosta se päättää;

i) neuvosto hyväksyy omat menettelytapasääntönsä.

8 artikla
Neuvosto: Tehtävät

Neuvoston tehtävät ovat:

a) yleiskokouksen päätösten ja ohjeiden toimeenpaneminen;

b) sellaisen muun toiminnan harjoittaminen, jonka yleiskokous sen tehtäväksi määrää;

c) talousarvioehdotuksen vahvistaminen johtajan esityksestä ja ehdotuksen alistaminen yleiskokoukselle;

d) johtajan sille alistaman työsuunnitelman tutkiminen ja hyväksyminen;

e) liitännäisjäsenten jäsenmaksujen vahvistaminen.

9 artikla
Avustavat asiantuntijat

Neuvosto voi menettelytapasääntöjensä puitteissa nimittää avustavia asiantuntijoita, jotka antavat neuvoja kaikissa heidän erityisalaansa kuuluvissa kysymyksissä.

10 artikla
Sihteeristö

Sihteeristön muodostavat johtaja ja keskuksessa tarvittava henkilökunta.

Yleiskokous nimittää johtajan neuvoston esityksestä. Neuvosto antaa nimityksen toimeen, jos se vapautuu yleiskokouksen istuntokausien välisenä aikana. Yleiskokouksen on kuitenkin vahvistettava nimitys ja määrättävä toimikauden pituus.

Neuvosto nimittää johtajan avustajat johtajan esityksestä. Johtaja antaa nimitykset toimiin, jotka vapautuvat neuvoston istuntojen välisenä aikana. Nämä nimitykset on kuitenkin neuvoston vahvistettava ja se määrää myös toimikauden pituuden.

Johtajan ja hänen avustajiensa tulee olla eri aloja edustavia asiantuntijoita; he eivät myöskään saa edustaa samaa kansallisuutta.

Johtaja nimittää muut sihteeristön jäsenet.

Johtaja ja henkilökunta eivät saa toimiensa hoidossa pyytää tai vastaanottaa ohjeita miltään hallitukselta tai keskuksen ulkopuoliselta viranomaiselta.

11 artikla
Oikeudellinen asema

Keskuksella on jokaisen jäsenvaltionsa alueella sellainen oikeudellinen asema, jonka se tarvitsee voidakseen saavuttaa päämääränsä ja harjoittaa toimintaansa.

Keskuksella on oikeus ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia.

12 artikla
Väliaikaiset määräykset

Ensimmäisen kahden vuoden aikana jäsenvaltioiden jäsenmaksu on yksi prosentti niiden Unescolle vuodelta 1957 suorittamasta jäsenmaksusta. (Vuonna 1963 jäsenmaiden enemmistö päätti, että niiden vuosittaiset jäsenmaksuosuudet vahvistettaisiin yhdeksi prosentiksi niiden Unescon kyseisen vuoden jäsenmaksusta.)

Ensimmäisen neljän vuoden aikana Unescon suorittama osuus on vähintään 12000 dollaria vuodessa.

Yleiskokouksen ensimmäiseen istuntoon saakka, joka on pidettävä kahdeksantoista kuukauden kuluessa tämän perussäännön voimaantulosta, yleiskokouksen ja neuvoston tehtävät hoitaa väliaikainen neuvosto, johon kuuluu

Unescon pääjohtajan edustaja;

Italian hallituksen edustaja;

Belgiassa Sijaitsevan Laboratoire Central des Musées'n johtaja;

Roomassa sijaitsevan Istituto Centrale del Restauron johtaja;

sekä viides, Unescon pääjohtajan nimittämä jäsen.

Väliaikainen neuvosto kutsuu koolle yleiskokouksen ensimmäisen istunnon.

13 artikla
Sanktiot

Jäsenet ja liitännäisjäsenet, jotka kahtena tai neljänä peräkkäisenä vuonna ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa, voidaan vastaavasti ensin väliaikaisesti ja sitten pysyvästi erottaa.

14 artikla
Tarkistaminen

Tähän perussääntöön tehtävät muutokset edellyttävät yleiskokouksen hyväksymistä läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan äänienemmistöllä.

Muutosehdotukset on toimitettava kaikille jäsenille ja Unescolle kuusi kuukautta ennen sitä yleiskokouksen istuntoa, jonka työjärjestykseen ne sisällytetään. Ehdotetut muutokset mainittuihin muutosehdotuksiin on esitettävä kolme, kuukautta ennen kyseisen istunnon alkamista.

15 artikla
Irtisanominen

Jokainen jäsen voi ilmoittaa eroavansa keskuksesta milloin tahansa kahden vuoden kuluttua liittymisestään. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun Unescon pääjohtajalle on toimitettu sitä koskeva ilmoitus, edellyttäen, että kyseinen jäsen on tuona päivänä suorittanut jäsenmaksunsa kaikilta niiltä vuosilta, jolloin se kuului keskukseen, mukaan lukien irtisanomisilmoitusta seuraavan varainhoitovuoden jäsenmaksu. Unescon pääjohtaja toimittaa tiedon ilmoituksesta kaikille keskuksen jäsenille sekä sen johtajalle.

16 artikla
Voimaantulo

Tämä perussääntö tulee voimaan viiden valtion tultua keskuksen jäseneksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.