67/1980

Asetus Asetus Ruotsin kanssa tehdyn Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään:

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1980 Suomen ja Ruotsin välillä noottienvaihdolla tehty Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980

Ruotsin kanssa tehdyn Muonionjoen yli Kolarin kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1980

Herra Valtiosihteeri,

Viitaten Suomen tie- ja vesirakennuslaitoksen - jäljempänä Tie- ja vesirakennuslaitos ja Ruotsin valtion tielaitoksen - jäljempänä Valtion tielaitos - välillä käytyihin neuvotteluihin sillan rakentamisesta ja kunnossapidosta Muonionjoen yli Kolarin kohdalla, minulla on kunnia ehdottaa, että Suomen ja Ruotsin välillä tehtäisiin sopimus sillan rakentamisesta ja kunnossapidosta Muonionjoen yli Kolarin kunnassa (Suomi) ja Pajalan kunnassa (Ruotsi) seuraavasti:

"1 artikla

Valtion tielaitos rakentaa sillan noudattaen pääpiirteittäin tähän sopimukseen liittyvää ja Valtion tielaitoksen laadituttamaa luonnospiirustusta n:o BD 1579:1, joka on päivätty Tukholmassa 5 päivänä maaliskuuta 1979 ja jonka Tie- ja vesirakennuslaitos on hyväksynyt 25 päivänä huhtikuuta 1979.

Sillan rakennustyössä käytetään työvoimaa, koneita ja materiaaleja kummastakin maasta.

Sillan rakennustyön suorittamisesta urakalla huolehtii Valtion tielaitos, joka laatii myös tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä Tie- ja vesirakennuslaitoksen kanssa ja joka pyytää urakkatarjouksia ruotsalaisten toiminimien lisäksi myös Tie- ja vesirakennuslaitoksen esittämiltä suomalaisilta toiminimiltä. Rakennustyön yksityiskohdista ja urakoitsijan valinnasta päättää Valtion tielaitos yhdessä Tie- ja vesirakennuslaitoksen kanssa.

Sillan tulli- ja verovapaudesta noudatetaan Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1968 Suomen ja Ruotsin välillä tehtyä sopimusta tietystä tulli- ja verovapaudesta rakennettaessa rajasiltoja ym. Tuontia ja vientiä koskevat ilmoitukset ja selvitykset on urakoitsijaksi valitun annettava tulliviranomaisille

2 artikla

Kumpikin valtio maksaa puolet sillan todellisista kokonaiskustannuksista niihin luettuna mahdolliset kustannukset uittolaitteista ja eroosiosuojauksesta. Suomen valtio suorittaa oman osuutensa Ruotsin valtiolle vuosina 1981 ja 1982 Valtion tielaitoksen ja Tie- ja vesirakennuslaitoksen keskenään sopimina erinä.

3 artikla

Kumpikin valtio suorittaa alueellaan omalla kustannuksellaan sillanrakennustyöhön liittyvät tietyöt niihin luettuna keilat ja tarpeelliset muut työt.

4 artikla

Sillan valmistuttua ja ennen sen luovuttamista liikenteeseen suorittavat kummankin valtion tieviranomaisten valtuuttamat henkilöt yhteisen tarkastuksen° Tässä tarkoituksessa valitsevat kummankin valtion tieviranomaiset kaksi edustajaa lautakuntaan, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajan. Lopputarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka mainitun toimikunnan kaikki jäsenet allekirjoittavat. Työn suorituksessa mahdollisesti esiintyvät puutteellisuudet tai viat on Valtion tielaitoksen toimesta korjattava.

5 artikla

Lopputarkastuksesta alkaen huolehtii Valtion tielaitos sillan jatkuvasta kunnossapidosta. Korvauksena tästä maksaa Suomen valtio, sen jälkeen kun silta on lopputarkastuksen jälkeen hyväksytty ja vastaanotettu, Ruotsin valtiolle kertakaikkisena korvauksena 10 % Suomen osuudesta sillan todellisista rakennuskustannuksista. Edellä 3 artiklassa mainitut tiet ja muut rakenteet pitää kunnossa kumpikin valtio alueellaan.

Sillan mahdollisesta leventämisestä tai uudestaan rakentamisesta sopivat valtiot erikseen.

Siltahankkeen toteuttamisen vaatimat vesioikeudelliset järjestelyt sekä siltaa ja tietä varten tarvittavien alueiden nautintaoikeuksien järjestäminen tapahtuvat asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

Sillan ja siltatyön vesistölle tai rannan omistajille mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja haitat korvaa se valtio, jonka alueella vahinko tai haitta on aiheutunut, tämän valtion lainsäädännön mukaan.

7 artikla

Edellä 4 artiklassa mainitun yhteisen lopputarkastuslautakunnan on päätettävä ajankohta, milloin silta voidaan luovuttaa yleiselle liikenteelle, ja merkittävä tämä myös lopputarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan.

Siitä ajankohdasta alkaen, jolloin Kolarin silta luovutetaan liikenteelle, lakkaa olemasta voimassa se sopimus, joka on tehty Tukholmassa 20 päivänä maaliskuuta 1979 Suomen ja Ruotsin välillä lossiyhteyksien aikaansaamisesta Muonionjoen yli Kolarin kohdalla niiltä osin, jotka koskevat Kolarin lauttaa, jolla liikenne lakkaa välittömästi ja jonka lauttapaikalta kumpikin valtio vie pois itselleen kuuluvan kaluston."

Mikäli tämä ehdotus voidaan hyväksyä Suomen taholta, minulla on lisäksi kunnia ehdottaa, että tämä kirjelmä ja Teidän vastauksenne siihen muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen tästä asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1980

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty kirjelmänne, joka on näin kuuluva:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Ruotsin edellä olevan nootin teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on omasta puolestaan hyväksynyt tämän ehdotuksen sekä että Teidän kirjelmänne ja tämä vastaus muodostavat molempien maiden hallitusten välisen sopimuksen tästä asiasta.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.