73/1978

Asetus Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Budapestissa 27 päivänä kesäkuuta 1978 tehty Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välinen yhteistyötä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä syyskuuta 1978 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä joulukuuta 1978, on voimassa viimeksi mainitusta päivästä niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1978.

SOPIMUS Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Unkarin Kansantasavallan hallitus,

haluten kehittää maittensa välistä yhteistyötä myös terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla,

vakuuttuneina siitä, että tämä yhteistyö tulee edistämään molempien maiden välillä vallitsevien ystävällisten suhteiden lujittumista,

ovat päättäneet solmia sopimuksen yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla, ja

ovat tätä varten määränneet täysivaltaisiksi edustajikseen

Suomen Tasavallan hallitus

Sosiaali- ja terveysministeri

Pirkko Työläjärven

Unkarin Kansantasavallan hallitus

Terveysministeri

Emil Schultheiszin

jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat ja kehittävät yhteistyötä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla.

Sopimuspuolet perustavat tämän yhteistyön muun muassa niihin kokemuksiin, joita ne ovat saaneet aikaisempien keskinäisten vaihto-ohjelmien, vierailuiden ja yhteyksien puitteissa.

2 artikla

Yhteistyötä voidaan harjoittaa erityisesti seuraavissa muodoissa:

1) tietojen vaihtaminen terveys- ja sosiaalipalveluiden organisaatiosta;

2) tietojen vaihtaminen terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alan opetuksesta ja koulutuksesta;

3) yhteistyöohjelmiin sisällytetyt tutkimusprojektit;

4) teknisten ja tieteellisten tietojen vaihtaminen terveydenhuollosta, lääketieteestä, mukaan luettuna lääketieteellinen tutkimus, sekä sosiaaliturvasta;

5) vastavuoroisuuteen perustuvien tieteellisten symposiumien, seminaarien ja luentojen järjestäminen;

6) asiantuntijoiden ja valtuuskuntien vaihto opinto- ja konsultointitarkoituksessa;

7) asiantuntijoiden osallistuminen toisen osapuolen järjestämiin kongresseihin ja tieteellisiin konferensseihin;

8) tietojen vaihtaminen terveydenhuoltoa, lääketiedettä ja sosiaaliturvaa koskevista uusista laitteista ja teknologisista sovellutuksista.

3 artikla

Sopimuspuolten tulee pyrkiä helpottamaan yhteyksien solmimista maittensa terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla toimivien laitosten ja järjestöjen välillä.

4 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi Suomen Tasavallan sosiaali- ja terveysministeriö sekä Unkarin Kansantasavallan terveysministeriö ja asianomaiset sosiaaliturvan toimielimet voivat ottaa suoraan yhteyttä toisiinsa terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

5 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi Suomen Tasavallan sosiaali- ja terveysministeriö ja Unkarin Kansantasavallan terveysministeriö sekä Unkarin Kansantasavallan terveysministeriö ja asianomaiset sosiaaliturvan toimielimet allekirjoittavat, ottaen huomioon maittensa oikeusmääräykset, yleensä kaksivuotiskauden voimassa olevia yhteistyöohjelmia. Ohjelmissa on määriteltävä yhteistyön alat, muodot ja rahoitusehdot.

Edellä mainittujen ministeriöiden ja sosiaaliturvan toimielinten edustajien tulee kokoontua vuorotellen Suomessa ja Unkarissa.

6 artikla

Sopimus on hyväksyttävä sopimuspuolten valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti. Sopimus tulee voimaan sen hyväksymistä koskevien diplomaattisten noottien vaihtamispäivänä.

7 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Mikäli kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta kuutta kuukautta ennen sen päättymistä, se jää voimaan uudeksi viisivuotiskaudeksi.

Tehty Budapestissa 27 päivänä kesäkuuta 1978 kahtena alkuperäisenä englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.