18/1975

Asetus Asetus eläinten suojelemista kansainvälisten kuljetusten aikana koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun tasavallan presidentti on 20 päivänä joulukuuta 1974 päättänyt, että Suomi liittyy Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1968 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana ja Suomen liittymiskirja on 4 päivänä helmikuuta 1975 talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan, sanottu yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 5 päivänä elokuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1975.

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS eläinten suojelemiseksi kansainvälisten kuljetusten aikana

Tämän yleissopimuksen allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot,

katsoen Euroopan neuvoston tarkoituksena olevan suuremman yhtenäisyyden saavuttaminen jäsenmaiden välillä niiden yhteisen kulttuuritaustansa aatteiden ja pyrkimysten turvaamiseksi ja toteuttamiseksi

vakuuttuneina siitä, että eläinten kansainvälisessä kuljetuksessa noudatettavat vaatimukset vaikuttavat eläinten hyvinvointiin;

tahtoen mahdollisuuksien mukaan säästää eläimiä kärsimyksiltä kansainvälisten kuljetusten aikana;

katsoen, että tällä alalla voidaan saavuttaa edistystä hyväksymällä ja noudattamalla yhteisiä eläinten kansainvälistä kuljetusta koskevia määräyksiä;

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

1 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli noudattaa tämän yleissopimuksen eläinten kansainvälistä kuljetusta koskevia määräyksiä.

2. Tässä yleissopimuksessa kansainvälinen kuljetus tarkoittaa kaikkia kuljetuksia, joihin sisältyy rajan ylittäminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita rajaliikennettä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset siinä maassa, josta eläimet kuljetetaan päättävät, täyttääkö kuljetus tämän yleissopimuksen vaatimukset. Maa, johon eläimet viedään tai läpikulkumaat voivat kuitenkin kiistää määrätyn kuljetuksen täyttävän yleissopimuksen määräykset. Kuljetusta ei kuitenkaan keskeytetä ellei eläinten hyvinvointi ehdottomasti sitä vaadi.

4. Jokainen sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin varotoimenpiteisiin eläinten kärsimysten välttämiseksi tai saattamiseksi mahdollisimman vähäisiksi lakkojen tai muiden ennakoimattomien olosuhteiden estäessä tämän yleissopimuksen määräysten tarkkaa noudattamista. Sopimuspuolet käyttävät ohjeenaan tämän yleissopimuksen periaatteita.

2 artikla

Tämä yleissopimus koskee seuraavien eläinten kansainvälistä kuljetusta:

kotieläimet:

a) kavioeläimet, nautakarja, lampaat, vuohet ja siat (II luku);

b) siipikarja ja kanit (III luku);

c) koirat ja kissat (IV luku);

sekä:

d) muut imettäväiset ja linnut (V luku);

e) vaihtolämpöiset eläimet (VI luku).

II LUKU

Hevos-, nautakarja-, lammas-, vuohi- ja sikalajeihin kuuluvat kotieläimet A. YLEISET MÄÄRÄYKSET

3 artikla

1. Ennen kuin eläimet kuormataan kansainvälistä kuljetusta varten on valtuutetun eläinlääkärin tutkittava ne ja varmistettava, että ne ovat tarpeeksi hyvässä kunnossa matkaa varten. Tässä yleissopimuksessa valtuutettu eläinlääkäri tarkoittaa toimivaltaisen viranomaisen nimeämää eläinlääkäriä.

2. Kuormaaminen tapahtuu valtuutetun eläinlääkärin hyväksymien järjestelyjen mukaisesti.

3. Valtuutettu eläinlääkäri kirjoittaa todistuksen, jossa tunnistetaan eläimet, todetaan niiden olevan matkan edellyttämässä kunnossa ja, mikäli mahdollista, mainitaan käytettävän kulkuneuvon rekisterinumero ja ajoneuvotyyppi.

4. Joissakin sopimuspuolten kesken sovituissa tapauksissa tämän artiklan määräyksiä ei tarvitse soveltaa.

4 artikla

Eläinten, jotka saattavat synnyttää matkan aikana tai ovat synnyttäneet 48 tuntia sitä ennen, ei katsota olevan matkan edellyttämässä kunnossa.

5 artikla

Viejä-, läpikulku- tai tuojamaan valtuutettu eläinlääkäri voi määrätä lepotauon valitsemassaan paikassa, jossa eläimille on annettava tarvittavaa hoitoa.

6 artikla

1. Eläimillä on oltava tarpeeksi tilaa ja, elleivät erikoisolosuhteet muuta vaadi, tilaa asettua makuulle.

2. Kulkuneuvojen ja säiliöiden tulee olla rakenteeltaan sellaiset, että ne suojelevat eläimiä ankaria sääolosuhteita ja jyrkkiä ilmastonvaihdoksia vastaan. Tuuletus ja ilmatila tulee järjestää kuljetusolosuhteita vastaavaksi ja kuljetettavalle eläinlajille sopivaksi.

3. Säiliöt, joissa eläimiä kuljetetaan, tulee varustaa merkillä, joka ilmoittaa niiden sisältävän eläviä eläimiä, samoin kuin merkillä, joka osoittaa, mikä puoli tulee asettaa ylöspäin. Säiliöiden tulee olla helposti puhdistettavia, sellaisia etteivät eläimet pääse karkaamaan, ja rakenteeltaan eläimille turvallisia. Säiliöiden rakenne ei saa estää eläinten hoitoa tai tarkastusta eikä haitata tuuletusta. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana tulee säiliöiden aina olla oikea puoli ylöspäin eivätkä ne saa kohtuuttomasti heilahdella tai täristä.

4. Kuljetuksen aikana on eläimille annettava vettä ja niille sopivaa ruokaa asianmukaisin väliajoin. Eläimiä ei saa jättää ilman ruokaa ja juomaa 24 tuntia pidemmäksi ajaksi. Tätä määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää jos matka määränpäähän voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa.

5. Kavioeläimillä on kuljetettaessa oltava riimu. Tätä määräystä ei ole sovellettava kouluttamattomien eläinten kohdalla.

6. Jos eläimiä pidetään sidottuina, on köysien tai muiden siteiden oltava niin vahvat, etteivät ne normaaliolosuhteissa matkan aikana katkea, ja niin pitkät, että eläimet voivat tarvittaessa asettua makuulle, syödä ja juoda. Nautakarjaa ei saa pitää sarvista sidottuna.

7. Mikäli kavioeläimet eivät ole yksin pilttuissa, on niiltä poistettava kengät takajaloista.

8. Yli 18 kuukauden ikäiset sonnit tulisi pitää sidottuina. Niille pannaan nenärengas vain käsittelyä varten.

7 artikla

1. Eri lajien eläimiä kuljetettaessa samassa kulkuneuvossa on ne erotettava lajin mukaan. Lisäksi on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin toisiinsa luonnostaan vihamielisesti suhtautuvien eläinten yhteiskuljetuksesta aiheutuvien hankaluuksien välttämiseksi. Eri-ikäisiä eläimiä kuljetettaessa samassa kulkuneuvossa on nuoret eläimet pidettävä erillään täysikasvuisista; tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta imettäviin naaraseläimiin ja niiden poikasiin. Nautakarja-, hevos- ja sikalajeihin kuuluvat täysikasvuiset kuohitsemattomat uroseläimet on pidettävä erillään naaraseläimistä. Täysikasvuiset urossiat on myös pidettävä erillään toisistaan samoin kuin orihevoset.

2. Eläimiä kuljettaviin osastoihin ei saa kuormata tavaraa, joka saattaisi vahingoittaa eläimiä.

8 artikla

Eläinten kuormaamiseen ja purkamiseen käytetään sopivia apuvälineitä, kuten siltoja, ramppeja ja laskuportaita. Tämän laitteiston lattian tai pohjan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se estää liukastumista ja on se tarvittaessa varustettava turvakaiteilla. Eläimiä ei kuormauksen tai purkamisen yhteydessä saa nostaa päästä, sarvista tai jaloista.

9 artikla

Kulkuneuvojen ja säiliöiden lattioiden on oltava tarpeeksi vahvat kestääkseen kuljetettavien eläinten painon, oltava tiheään rakennetut ja rakenteeltaan liukastumista estävät. Lattialla on oltava sopiva määrä pahnoja, jotka imevät ulosteet, mikäli niitä ei voida hoitaa muulla, vähintään yhtä tehokkaalla tavalla.

10 artikla

Eläinten tarpeellisen hoidon varmistamiseksi kuljetuksen aikana on lähetettävien elävien eläinten mukana oltava huoltaja, lukuunottamatta seuraavia tapauksia:

a) kun elävät eläimet lähetetään varmistetuissa säiliöissä;

b) kun kuljettaja ottaa suorittaakseen hoitajan tehtävät;

c) kun lähettäjä on nimennyt henkilön suorittamaan hoitajan tehtävät määrätyissä pysähdyspaikoissa.

11 artikla

1. Hoitaja tai lähettäjän nimeämä henkilö pitää huolta eläimistä, syöttää ja juottaa sekä tarvittaessa lypsää ne.

2. Lypsylehmät on lypsettävä vähintäin 12 tunnin väliajoin.

3. Voidakseen antaa mainitun hoidon on hoitajalla tarvittaessa oltava apunaan sopiva valaisin.

12 artikla

Eläimet, jotka matkan aikana sairastuvat tai loukkaantuvat on mahdollisimman nopeasti saatava eläinlääkärin hoitoon ja tarvittaessa teurastettava tavalla, jolla ne välttyvät tarpeettomilta kärsimyksiltä.

13 artikla

Eläimet saa kuormata vain perusteellisesti puhdistettuihin kulkuneuvoihin tai säiliöihin. Kuolleet eläimet, pahnat ja ulosteet on poistettava mahdollisimman pian.

14 artikla

Eläimet on kuljetettava määränpäähänsä mahdollisimman nopeasti ja viivytykset varsinkin vaihtoasemilla on saatava mahdollisimman lyhyiksi.

15 artikla

Jotta maahantuontia ja kauttakuljetusta koskevat muodollisuudet voitaisiin toimittaa mahdollisimman nopeasti, on eläinlähetyksistä mahdollisimman ajoissa lähetettävä ilmoitus valvontapisteisiin. Näiden muodollisuuksien kohdalla tulee eläinlähetyksille antaa etusija.

16 artikla

Valvontapisteisiin, joissa suoritetaan terveystarkastus ja joiden kautta kuljetetaan säännöllisesti huomattavia määriä eläimiä, on järjestettävä lepo-, syöttö- ja juottomahdollisuudet.

II LUKU

Hevos-, nautakarja-, lammas-, vuohi- ja sikalajeihin kuuluvat kotieläimet B. RAUTATEITSE SUORITETTAVIA KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

17 artikla

Rautatievaunut, joissa kuljetetaan eläimiä, tulee varustaa merkillä, joka tarkoittaa elävää eläintä. Mikäli erityisesti eläinten kuljetukseen soveltuvia vaunuja ei ole saatavana, on eläimet kuljetettava umpinaisissa, nopeasti kuljetettavissa vaunuissa, joissa on tarpeeksi suuret tuuletusaukot. Niiden tulee olla rakenteeltaan sellaiset, etteivät eläimet pääse karkaamaan ja että ne ovat turvalliset eläimille. Vaunujen tulee sisäpuolelta olla puuta tai muuta sopivaa sileätä ainetta, johon on sopivalle korkeudelle kiinnitetty renkaita tai tankoja, joihin eläimet voi sitoa.

18 artikla

Kavioeläimet on sidottava niin, että ne joko katsovat kaikki samaan suuntaan tai toisiaan. Nuoria kouluttamattomia eläimiä ei saa kuitenkaan pitää sidottuina.

19 artikla

Suuret eläimet on kuormattava niin, että hoitaja voi kulkea niiden välistä.

20 artikla

Kun 7 artiklan määräysten mukaisesti eläimet on erotettava toisistaan, voidaan se tehdä joko sitomalla ne eri puolille vaunua jos tila sallii, tai asettamalla sopivia väliseiniä.

21 artikla

Junia koottaessa ja muutoin vaunuja liikuteltaessa on ryhdyttävä kaikkiin varotoimenpiteisiin eläimiä sisältävien vaunujen äkkinäisten nykäysten tai heilahdusten estämiseksi.

II LUKU

Hevos-, nautakarja-, lammas-, vuohi- ja sikalajeihin kuuluvat kotieläimet C. MAANTEITSE SUORITETTAVIA KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

22 artikla

Ajoneuvojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, etteivät eläimet pääse karkaamaan ja toisaalta turvallisia eläimille. Niissä on myös oltava katto, joka tehokkaasti suojaa eläimiä sää. olosuhteita vastaan.

23 artikla

Suuria eläimiä kuljettavissa ajoneuvoissa on oltava sitomismahdollisuudet tavallisesti sidottuina pidettäviä eläimiä varten. Ajoneuvoja jaettaessa eri osiin, on väliseinien oltava vahvatekoisia.

24 artikla

Ajoneuvoissa on oltava 8 artiklan vaatimusten mukainen ramppi.

II LUKU

Hevos-, nautakarja-, lammas-, vuohi- ja sikalajeihin kuuluvat kotieläimet D. VESITSE SUORITETTAVIA KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

25 artikla

Alusten on oltava varustetut niin, etteivät eläimet kuljetuksen aikana loukkaannu tai joudu tarpeettomasti kärsimään.

26 artikla

Eläimiä ei saa kuljettaa kannella muutoin kuin asianmukaisesti vahvistetuissa, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä säiliöissä tai rakennelmissa, jotka suojaavat eläimiä merta ja sääolosuhteita vastaan.

27 artikla

Eläimet on pidettävä sidottuina tai asianmukaisesti karsinoihin tai säiliöihin sijoitettuina.

28 artikla

Karsinoiden ja säiliöiden välissä on oltava käytäviä siten, että kaikkiin karsinoihin ja säiliöihin on sisäänpääsymahdollisuus. Valaisimia on oltava käytettävissä.

29 artikla

Hoitajia on oltava tarpeen mukaan, ottaen huomioon kuljetettavien eläinten lukumäärä ja matkan pituus.

30 artikla

Kaikissa aluksen osissa, joissa eläimiä pidetään on oltava viemäri ja ne on pidettävä puhtaina.

31 artikla

Aluksessa tulee tarvittaessa olla sopiva, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä väline eläinten tappamiseksi.

32 artikla

Alukset, joita käytetään eläinten kuljetukseen on ennen lähtöä varustettava niin, että juomavettä ja ruokaa on lähettäjämaan toimivaltaisen viranomaisen katsoman mukaan riittävästi, ottaen huomioon kuljetettavien eläinten laji ja lukumäärä sekä matkan pituus.

33 artikla

Aluksessa on oltava mahdollisuus matkan aikana eristää sairaat tai loukkaantuneet eläimet ja tarvittaessa antaa ensiapua.

34 artikla

25-33 artiklojen määräyksiä ei sovelleta kuljetettaessa eläimiä lautalla tai vastaavalla aluksella junavaunuissa tai kuorma-autoissa.

II LUKU

Hevos-, nautakarja-, lammas-, vuohi- ja sikalajeihin kuuluvat kotieläimet E. ELÄINTEN KULJETUSTA ILMATEITSE KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

35 artikla

Eläimet on kuljetettava lajilleen sopivissa säiliöissä tai pilttuissa. Näistä vaatimuksista voidaan sallia poikkeuksia, mikäli eläinten kiinnipysyminen on muutoin asianmukaisesti järjestetty.

36 artikla

Varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä erityisen korkeiden tai alhaisten lämpötilojen välttämiseksi ilma-aluksessa, ottaen huomioon eläinten lajin. Lisäksi jyrkkiä muutoksia ilmanpaineessa on vältettävä.

37 artikla

Rahti-ilma-aluksessa on tarvittaessa oltava sopiva, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä väline eläinten tappamiseksi.

III LUKU

Kotieläiminä pidettävät linnut ja kanit

38 artikla

Seuraavia II luvun määräyksiä sovelletaan vaadittavat muutokset huomioonottaen kotieläiminä pidettävien lintujen ja kanien kuljetukseen: 6 artiklan 1-3 kohdat, 7, 13-17, 21, 22, 25-30, 32 sekä 34-36 artiklat.

39 artikla

1. Sairaiden tai loukkaantuneiden eläinten ei katsota olevan matkan edellyttämässä kunnossa. Matkan aikana sairastuneille tai loukkaantuneille on annettava ensiapua mahdollisimman pian ja tarvittaessa järjestettävä eläinlääkärintarkastus.

2. Jos säiliöissä olevat eläimet monikerroksisessa kuorma-autossa tai ajoneuvossa kuormataan päällekkäin, on varmistauduttava siitä, ettei ulostetta tai muuta ainetta putoa alla olevien eläinten päälle.

3. Sopivaa ruokaa ja tarvittaessa vettä on oltava riittävästi, lukuunottamatta seuraavia tapauksia:

a) matkan kestäessä vähemmän kuin 12 tuntia;

b) kaikkien lajien linnunpoikia kuljetettaessa matkan kestäessä vähemmän kuin 24 tuntia, edellyttäen että matka on tehty 72 tunnin kuluessa kuoriutumisesta.

IV LUKU

Kotieläiminä pidettävät koirat ja kissat

40 artikla

1. Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kaikkiin kotieläiminä pidettävien kissojen ja koirien kuljetuksiin, lukuunottamatta tapauksia, joissa omistaja tai omistajan edustaja seuraa mukana.

2. Seuraavia II luvun määräyksiä sovelletaan vaadittavat muutokset huomioonottaen kotieläiminä pidettäviä kissoja ja koiria kuljetettaessa: 4 artikla, 6 artiklan 1-3 kohdat, 7, 9, 10 artiklat, 11 artiklan 1 ja 3 kohdat, 12-17, 20-23, 25-29 sekä 31-37 artiklat.

41 artikla

Kuljetusten aikana on eläimille annettava ruokaa vähintään 24 tunnin väliajoin ja vettä vähintään 12 tunnin väliajoin. Ruokkimisesta ja juottamisesta on oltava selvät kirjalliset ohjeet. Juoksuaikana nartut on erotettava koiraista.

V LUKU

Muut imettäväiset ja linnut

42 artikla

1. Tämän luvun määräyksiä sovelletaan niiden imettäväisten ja lintujen kuljetukseen, joita edellisten lukujen määräykset eivät koske.

2. Seuraavia II luvun määräyksiä sovelletaan vaadittavat muutokset huomioonottaen tässä luvussa käsiteltävien lajien kuljetukseen. 4 ja 5 artiklat, 6 artiklan 1-3 kohdat, 7-10 artiklat, 11 artiklan 1 ja 3 kohdat, 12-17 artiklat sekä 20-37 artiklat.

43 artikla

Eläimiä saa kuljettaa ainoastaan rakenteeltaan asianmukaisissa ajoneuvoissa tai säiliöissä, joihin on tarvittaessa merkittävä varoitus, että ne sisältävät arkoja tai vaarallisia villieläimiä. Lisäksi niiden ruokkimisesta, juottamisesta ja mahdollisesti tarvittavasta erikoishoidosta on annettava tarkat kirjalliset ohjeet.

44 artikla

Sarvellisia eläimiä ei saa kuljettaa sarvienvaihtoaikana, mikäli erityisiin varotoimenpiteisiin ei ole ryhdytty.

45 artikla

Tässä luvussa tarkoitetut eläimet on hoidettava 43 artiklassa mainittujen ohjeiden mukaisesti.

VI LUKU

Vaihtolämpöiset eläimet

46 artikla

Vaihtolämpöiset eläimet on kuljetettava säiliöissä ja olosuhteissa, joissa tuuletus, lämpötila, vesi- ja happimäärä vastaavat kyseisen lajin tarpeita. Eläimet on kuljetettava määränpäähänsä mahdollisimman pian.

VII LUKU

Kiistojen selvittäminen

47 artikla

1. Tämän yleissopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta johtuvista kiistoista neuvottelevat asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset keskenään. Jokainen sopimuspuoli ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja osoitteet.

2. Jos kiistaa ei tällä tavoin selvitetä, saatetaan se jommankumman osapuolen pyynnöstä välitysoikeuden ratkaistavaksi. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä kaksi nimeävät kolmannen, joka toimii puheenjohtajana. Jos jompikumpi kiistan osapuoli ei kolmen kuukauden kuluessa välitysmenettelypyynnön esittämisestä ole nimennyt välimiestä, nimeää hänet toisen osapuolen pyynnöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja on jommankumman kiistan osapuolen kansalainen, siirretään tämä tehtävä varapuheenjohtajalle ja jos varapuheenjohtajakin on jommankumman kiistan osapuolen kansalainen, vanhimmalle tuomioistuimen tuomarille, joka ei ole kummankaan kiistan osapuolen kansalainen. Samaa menetelmää käytetään, jos välimiehet eivät pysty nimeämään puheenjohtajaansa.

3. Välitysoikeus määrää itse sisäisen työjärjestyksensä. Sen päätökset tehdään enemmistöäänestyksellä. Sen tähän yleissopimukseen perustuva päätös on lopullinen.

VIII LUKU

Loppumääräykset

48 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua neljännen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta.

3. Allekirjoittajavaltion kohdalta, joka myöhemmin ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen, yleissopimus tulee voimaan kuusi kuukautta asianomaisen valtion ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta.

49 artikla

1. Tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen voi Euroopan neuvoston Ministerikomitea kutsua minkä tahansa Euroopan neuvostoon kuulumattoman valtion liittymään yleissopimukseen.

2. Tällainen liittyminen tapahtuu tallettamalla Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan liittymiskirja, joka tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tallettamispäivästä.

50 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa nimenomaisesti luetella, millä alueella tai alueilla tätä yleissopimusta sovelletaan.

2. Jokainen sopimuspuoli voi tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai jonakin myöhempänä ajankohtana Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella laajentaa tämän yleissopimuksen soveltamispiirin käsittämään ilmoituksessa mainittua muuta aluetta tai alueita, joiden kansainvälisistä suhteista asianomainen valtio on vastuussa tai joiden puolesta se on valtuutettu tekemään sitoumuksia.

3. Jokainen tämän artiklan edellisen kohdan mukaisesti asianomaisessa ilmoituksessa mainittua aluetta koskeva ilmoitus voidaan peruuttaa tämän yleissopimuksen 51 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

51 artikla

1. Tämä yleissopimus on voimassa määräämättömän ajan.

2. Jokainen sopimuspuoli voi Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella omalta osaltaan irtisanoa tämän yleissopimuksen.

3. Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen kun pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

52 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille ja muille tähän yleissopimukseen liittyneille valtioille

a) kaikista allekirjoituksista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

c) jokaisesta 48 artiklan mukaisesta tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä;

d) jokaisesta 50 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti vastaanotetusta ilmoituksesta;

e) jokaisesta 51 artiklan määräysten mukaisesti vastaanotetusta ilmoituksesta sekä päivästä, jolloin irtisanominen tulee voimaan;

f) jokaisesta 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanotetusta ilmoituksesta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 13 päivänä joulukuuta 1968 yhtenä englannin. ja ranskankielisenä kappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset ja jotka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa niistä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.