4/1972

Asetus Asetus Jugoslavian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Helsingissä on 4 päivänä kesäkuuta 1971 allekirjoitettu Suomen Tasavallan ja Jugoslavian Sosialistisen Federatiivisen Tasavallan välillä sopimus taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä ja sopimuksen voimaansaattamista koskevat nootit vaihdettu 4 päivänä tammikuuta 1972, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1972.

SOPIMUS taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Jugoslavian Sosialistisen Federatiivisen Tasavallan välillä.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Jugoslavian Sosialistisen Federatiivisen Tasavallan Hallitus ovat haluten edistää taloudellista, teollista ja teknistä yhteistyötä ja edelleen vahvistaa maiden välisiä ystävällisiä suhteita tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja kehittämään molempien maiden asianomaisten laitosten, järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyötä kaikilla taloudellisen elämän aloilla ja varsinkin teollisuuden ja kaupan piirissä sekä myös muilla molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla.

Tämän mukaisesti sopimuspuolet pyrkivät edistämään ja helpottamaan erityisesti:

a) yhteistyötä yhteistä etua koskevien hankkeiden piirissä molemmissa maissa ja kolmansilla markkinoilla, mukaan luettuna lisenssi- ja (tietojenvaihtojärjestelyt;

b) tutkimuksia ja vierailuja yhteisten hankkeiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi;

c) kurssien ja konferenssien järjestämistä asiantuntijoille;

d) asiantuntijoiden ja teknisen koulutuksen saaneiden henkilöiden vaihtoa harjoittelua varten;

e) teknisten asiakirjojen ja tietojen vaihtoa;

f) kaikkia muita molempien osapuolien edun mukaisia yhteistoiminnan muotoja teollisuuden ja kaupan piirissä.

2 artikla

Molempien maiden edustajista koostuva sekakomissio perustetaan. Sekakomissio tulee valvomaan ja edistämään sopimuksen toteuttamista sekä käsittelemään sitä koskevia ehdotuksia.

Sekakomissio voi perustaa harkintansa mukaan työryhmiä käsittelemään erityiskysymyksiä.

Sekakomissio kokoontuu vuosittain elleivät sopimuspuolet toisin päätä.

3 artikla

Tämän sopimuksen mukaan tehdyistä yhteistyösopimuksista johtuva tavaranvaihto tapahtuu voimassa olevien Suomen ja Jugoslavian välillä solmittujen sopimusten määräysten mukaisesti sekä kummankin maan lakien ja säännösten mukaisesti.

4 artikla

Kaikki sopimuksiin perustuvat ehdot, että sellaisiin teknisiin asiakirjoihin, patentteihin ja muihin teknisin tietoihin ja kokemuksiin liittyvät asiat, jotka jommankumman maan laitokset, järjestöt tai yritykset ovat saaneet käyttöönsä sillä edellytyksellä, että niitä käytetään hyväksi vain kysymyksessä olevassa maassa ja ettei riitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, tunnustetaan molemminpuolisesti.

5 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan toisilleen sopimuksista, joita kummankin maan laitosten, järjestöjen ja yritysten kesken on tehty tämän sopimuksen puitteissa.

6 artikla

Asiantuntijoita ja teknisen koulutuksen saaneita henkilöitä harjoittelua varten lähettävä maa maksaa - ellei toisin sovita - kaikki matkoista ja heidän täysihoidostaan oleskeluaikana aiheutuvat kustannukset, kun taas opetus-, laboratorio. ja muut sellaiset kustannukset maksaa vastaanottava maa.

Suurimman mahdollisen molemminpuolisen hyödyn saamiseksi tulee asiantuntijoiden ja harjoittelijoiden työohjelmat sekä tiedot kursseista ja konferensseista antaa tiedoksi hyvissä ajoin ,ennen edellä tarkoitettujen vierailujen alkamista. Asiantuntijoita ja harjoittelijoita lähettävän maan asiana on huolehtia, että heillä on riittävä kielitaito.

7 artikla

Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun noottien vaihdolla on vahvistettu, että asianomaisten maiden valtiosääntöjen määräykset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa yhden vuoden ja sen katsotaan jatkuvan sen jälkeen joka vuosi edelleen yhden vuoden, ellei jompikumpi puoli kolmea kuukautta ennen sopimuksen umpeutumista ilmoita kirjallisesti sen päättymisestä.

Tehty Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1971 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka ovat molemmat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.