9/1963

SOPIMUS joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 6 päivänä kesäkuuta 1951 kolmannenkymmenenneljännen istuntokautensa, ja

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatetta, mikä kysymys on seitsemäntenä kohtana istuntokauden päiväjärjestyksessä, sekä

päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 29 päivänä kesäkuuta 1951 seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on "Samaa palkkaa koskeva sopimus, 1951":

1 artikla

Tässä sopimuksessa

a) sanonta "palkka" tarkoittaa varsinaista pohja- tai vähimmäispalkkaa sekä kaikkia muita palkkaetuja, jotka työnantaja suoraan tai välillisesti suorittaa työntekijälle työsuhteen perusteella joko rahana tai luontoisetuina;

b) sanonta "sama palkka samanarvoisesta työstä miehille ja naisille" tarkoittaa palkkaperusteita, jotka on määrätty ilman työntekijän sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää.

2 artikla

1. Jokaisen jäsenvaltion tulee voimassaolevan palkkojenmääräämismenetelmän mukaisella tavalla edistää ja, siinä määrin kuin tämä menetelmä sallii, turvata samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatteen soveltaminen kaikkiin työntekijöihin.

2. Tätä periaatetta voidaan soveltaa:

a) kansallisella lainsäädännöllä;

b) lainsäädännössä määrätyllä tai tunnustetulla palkanmääräämisjärjestelmällä;

c) työnantajien ja työntekijöiden välisillä työehtosopimuksilla; tai

d) yhdistämällä a-c kohdissa mainittuja soveltamistapoja.

3 artikla

1. Mikäli siten voidaan helpottaa tämän sopimuksen täytäntöönpanemista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka edistävät työtehtävien objektiivista arvostusta suoritettavana olevan työn perusteella.

2. Tässä arvostuksessa käytettävistä menetelmistä saavat päättää palkkaperusteiden määräämisestä vastuussa olevat viranomaiset tai, milloin sellaiset perusteet määrätään työehtosopimuksissa, näiden sopimusten osapuolet.

3. Palkkaeroja, jotka vastaavat, työtekijän sukupuolta huomioon ottamatta, tällaisen objektiivisen arvostuksen perusteella todettuja eroavuuksia suoritettavana olevassa työssä, ei ole pidettävä samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatteen vastaisina.

4 artikla

Kunkin jäsenvaltion tulee tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi olla sopivalla tavalla yhteistyössä asianomaisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

5 artikla

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on ilmoitettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäviksi.

6 artikla

1. Tämä sopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Sopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä sopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity.

7 artikla

1. Niissä selityksissä, jotka Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artiklan 2 momentin mukaisesti lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, on ilmoitettava:

a) alueet, joihin nähden asianomainen jäsenvaltio sitoutuu soveltamaan sopimuksen määräyksiä muutoksitta;

b) alueet, joihin nähden se sitoutuu soveltamaan sopimuksen määräyksiä muutettuina, sekä minkälaisia nämä muutokset ovat;

c) alueet, joihin nähden sopimusta ei voida soveltaa, ja näissä tapauksissa ne syyt, joiden vuoksi sitä ei voida soveltaa;

d) alueet, joihin nähden se lykkää päätöksenteon siksi, kunnes asiaa on tarkemmin harkittu.

2. Tämän artiklan 1 momentin a ja b kohdissa mainittujen sitoumusten on katsottava olevan ratifioinnin erottamaton osa ja niillä on sama vaikutus kuin ratifioinnilla.

3. Jäsenvaltio voi milloin tahansa uudella selityksellä joko kokonaan tai osaksi peruuttaa alkuperäisessä selityksessään tämän artiklan 1 momentin b, c tai d kohtien nojalla tekemänsä varaukset.

4. Jäsenvaltio voi sinä aikana, jonka kuluessa tämä sopimus 9 artiklan määräysten mukaisesti voidaan sanoa irti, lähettää pääjohtajalle uuden selityksen, jossa missä tahansa muussa suhteessa muutetaan aikaisempaa selitystä sekä selostetaan tilanne mainituilla alueilla.

8 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artiklan 4 ja 5 momenttien mukaisesti lähetetyissä selityksissä on ilmoitettava, sovelletaanko sopimuksen määräyksiä asianomaisella alueella muutoksitta tai erinäisin muutoksin; milloin selityksessä ilmoitetaan, että sopimuksen määräyksiä sovelletaan muutettuina, on nämä muutokset tarkemmin selvitettävä.

2. Asianomainen jäsenvaltio tai jäsenvaltiot tai kansainvälinen viranomainen voi milloin tahansa lähettämällä uuden selityksen kokonaan tai osittain luopua oikeudesta vedota aikaisemmassa selityksessä ilmoitettuun muutokseen.

3. Asianomainen jäsenvaltio tai jäsenvaltiot tai kansainvälinen viranomainen voi sinä aikana, jonka kuluessa tämä sopimus 9 artiklan määräysten mukaisesti voidaan sanoa irti, lähettää pääjohtajalle uuden selityksen, jossa missä tahansa muussa suhteessa muutetaan aikaisempaa selitystä ja selostetaan sopimuksen soveltamisen nykyinen vaihe.

9 artikla

1. Tämän sopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tulee voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän sopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen tässä artiklassa määrätyin ehdoin sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä.

10 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille tieto järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamien ratifiointien, selitysten ja irtisanomisten rekisteröinnistä.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan on kiinnitettävä järjestön jäsenvaltioiden huomio sopimuksen voimaantulopäivään.

11 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista, selityksistä ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

12 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän sopimuksen soveltamista koskeva selostus ja tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

13 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden sopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän sopimuksen, eikä uusi sopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun sopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän sopimuksen irtisanominen 9 artiklan määräyksistä riippumatta, kun uusi muutettu sopimus on tullut voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu sopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Tämä sopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua sopimusta.

14 artikla

Tämän sopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.