9/1961

Asetus Asetus Irakin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa 30 päivänä joulukuuta 1955 annetun lain (568/55) sekä maan ulkomaankaupan ja talouselämän turvaamisesta 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun lain (446/57) 3 §:n nojalla:

1 §.

Bagdadissa 14 päivänä maaliskuuta 1961 Irakin kanssa tehty kauppasopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1961.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Irakin Tasavallan Hallituksen välinen KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Irakin Tasavallan Hallitus, joita elähdyttää halu edistää molempien maiden Hallitusten ja kansojen välistä ystävyyttä sekä kehittää ja laajentaa niiden välistä kauppaa ja taloudellisia suhteita, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Molemmat Sopimuspuolet ovat sitoutuneet myöntämään toisilleen suosituimman maan kohtelun tulleihin sekä kaikkiin muihin maksuihin ja veroihin nähden, joita sovelletaan tavaroiden tuontiin, vientiin tai kauttakulkuun.

2 artikla

Yllä mainitun 1 artiklan määräyksiä ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) Erioikeudet, jotka jompikumpi Sopimuspuoli on myöntänyt tai mahdollisesti tulee myöntämään rajakaupan helpoittamiseksi.

b) Edut ja erioikeudet, jotka Irakin Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai mahdollisesti tulee myöntämään jollekin arabivaltiolle sekä myös jokainen erikoisetu, joka johtuu tulliunionista tai vapaakauppa-alueesta tai vastaavanlaisista järjestelyistä, joihin Irakin Tasavalta on liittynyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa tulee liittymään.

c) Edut tai erioikeudet, jotka Suomen Tasavallan Hallitus on myöntänyt tai mahdollisesti tulee myöntämään mille tahansa naapurimaalle sekä myös jokainen erikoisetu, joka johtuu tulliunionista tai vapaakauppaalueesta tai vastaavanlaisista järjestelyistä, joihin Suomen Tasavalta on liittynyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa tulee liittymään.

3 artikla

Molemmat Hallitukset antavat kummasakin maassa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti tarvittavat tuonti- ja vientilisenssit tämän Sopimuksen Luetteloissa (A ja B) oleville tavaroille, mutta mikään tässä Sopimuksessa ei saa estää kaupankäyntiä sanotuissa Luetteloissa mainitsemattomilla tavaroilla.

4 artikla

Molemmissa maissa voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti kummankin Sopimuspuolen kauppalaivat lasteineen nauttivat kaikkien merenkulkua, ulkomaankaupalle avoinna oleviin satamiin vapaata pääsyä, satamien käytön helpoituksia, lastaus- ja purkausmaksuja, veroja ja muita helpoituksia koskevien kysymysten suhteen kohtelua, joka on kaikissa suhteissa ainakin yhtä suotuisa kuin minkä tahansa muun maan aluksille myönnetty kohtelu, lukuunottamatta rannikolla kauppaa harjoittaville jommankumman osapuolen aluksille suotuja myönnytyksiä, joita tämän artiklan perusteella ei myönnetä toiselle Sopimuspuolelle.

5 artikla

Molemmat Sopimuspuolet suostuvat asianomaisten lakiensa ja säädöstensä mukaisesti myöntämään toisilleen kohtuullisia helpoituksia kaupallisten messujen ja näyttelyjen pitämiseksi kummankin osapuolen alueella.

6 artikla

Kaikki Suomen Tasavallassa ja Irakin Tasavallassa olevien luonnollisten ja juriidisten henkilöiden väliset juoksevat maksut suoritetaan ulkomaalla asuvalle kuuluvan Irakin dinarimääräisen tilin kautta tai sterlingpunnissa (ulkomainen tili) tai muussa kummankin osapuolen kesken sovitussa vapaasti vaihdettavassa valuutassa.

7 artikla

Tämä sopimus astuu voimaan ratifiointiasiakirjojen vaihtamispäivämäärästä lukien ja on voimassa kunnes jompikumpi Sopimuspuoli on neljä kuukautta ennen kunkin voimassaolovuoden loppua kirjallisesti ilmoittanut irtisanomisesta.

Tehty Bagdadissa 14. maaliskuuta 1961 kahtena alkuperäisenä kappaleena englannin- ja arabiankielisinä. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.