30/1958

Naisten valtiollisia oikeuksia koskeva YLEISSOPIMUS

Sopimuspuolet

haluten toteuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sisältyvän miesten ja naisten oikeudellisen tasavertaisuuden periaatteen,

tunnustaen, että jokaisella henkilöllä on oikeus osallistua maansa julkisten asiain hoitoon joko välittömästi tai valittujen edustajien välityksellä sekä päästä maansa julkisiin virkoihin ja toimiin tasavertaisuuden perusteella, ja haluten myöntää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen määräyksien mukaisesti miehille ja naisille tasavertaisuuden valtiollisten oikeuksien nauttimisessa ja käyttämisessä,

päätettyään tehdä tätä tarkoittavan yleissopimuksen,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I artikla

Naisilla on äänioikeus kaikissa vaaleissa tasavertaisina miesten kanssa ja ilman diskriminointia.

II artikla

Naiset ovat vaalikelpoisia kaikkiin kansallisen lainsäädännön edellyttämiin, julkisilla vaaleilla valittuihin elimiin tasavertaisina miesten kanssa ja ilman diskriminointia.

III artikla

Naiset ovat oikeutettuja pääsemään julkisiin virkoihin ja hoitamaan kaikkia kansallisen lainsäädännön edellyttämiä julkisia tehtäviä tasavertaisina miesten kanssa ja ilman diskriminointia.

IV artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille sekä kaikille muille valtioille, joille yleiskokous on osoittanut sitä tarkoittavan kutsun.

2. Tämä yleissopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

V artikla

1. Tähän yleissopimukseen voivat liittyä kaikki IV artiklan 1 momentissa mainitut valtiot.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VI artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä kuudennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamispäivästä lukien.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaiseen valtioon nähden, joka ratifioi sen tai liittyy siihen kuudennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tämän valtion suorittaman ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta lukien.

VII artikla

Jos jokin valtio allekirjoittamisen, ratifioinnin tai liittymisen yhteydessä tekee varauman tämän yleissopimuksen johonkin artiklaan nähden, on pääsihteerin ilmoitettava varauman teksti kaikille niille valtioille, jotka ovat sopimuspuolia tai voivat siksi tulla. Jokainen valtio, joka ei hyväksy tätä varaumaa, voi tehdä tätä koskevan ilmoituksen pääsihteerille yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tästä ilmoituspäivästä lukien (tai siitä päivästä lukien, jona se tuli sopimuspuoleksi). Siinä tapauksessa yleissopimus ei tule voimaan sanotun valtion ja varauman tehneen valtion välillä.

VIII artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, kun pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

2. Tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa siitä päivästä lukien, jona tulee voimaan se irtisanominen, minkä vaikutuksesta sopimuspuolten luku tulee kuutta pienemmäksi.

IX artikla

Jokainen tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva kahden tai useamman sopimusvaltion välinen erimielisyys, jota ei ole voitu neuvotteluilla ratkaista, on alistettava jonkin erimielisen osapuolen tekemän pyynnön perusteella Kansainväliseen tuomioistuimeen, jolleivät osapuolet sovi jostakin muusta menettelystä.

X artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille ja kaikille muille tämän yleissopimuksen IV artiklan 1 momentissa mainituille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille:

a) IV artiklan mukaisesti suoritetuista allekirjoituksista ja vastaanotetuista ratifioimiskirjoista;

b) V artiklan mukaisesti vastaanotetuista liittymiskirjoista;

c) päivämäärästä, jona tämä yleissopimus tulee voimaan VI artiklan nojalla;

d) VII artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista ja tiedonannoista;

e) VIII artiklan 1 momentin mukaisesti vastaanotetuista irtisanomista koskevista ilmoituksista;

f) voimassaolon lakkaamisesta VIII artiklan 2 momentin mukaisesti.

XI artikla

1. Tämä yleissopimus, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille ja kaikille IV artiklan 1 momentissa mainituille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille.

Tämän vakuudeksi allakirjoittaneet, hallituksiensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, joka on asetettu allekirjoitettavaksi New Yorkissa maaliskuun kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkolme.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.