24/1958

Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskeva YLEISSOPIMUS

Ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 104 artikla määrää, että järjestön tulee nauttia jokaisen jäsenensä alueella sellaista oikeuskelpoisuutta kuin on tarpeen sen tehtävien täyttämiseksi ja päämäärien toteuttamiseksi; ja

kun Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 105 artikla määrää, että järjestön tulee nauttia jokaisen jäsenensä alueella sellaisia erioikeuksia ja vapauksia kuin on tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi ja että Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten edustajien ja järjestön virkamiesten tulee samoin nauttia sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen, jotta he voisivat riippumattomasti suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä;

on yleiskokous 13 päivänä helmikuuta 1946 hyväksymällään päätöslauselmalla hyväksynyt seuraavan yleissopimuksen ja kehoittaa kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä liittymään siihen.

I artikla
Oikeuskelpoisuus

1 §.

Yhdistyneet Kansakunnat on oikeushenkilö. Sillä on toimivalta:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta;

c) ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

II artikla
Omaisuus, rahastot ja varat

2 §.

Yhdistyneet Kansakunnat, sen omaisuus ja varat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, nauttivat lainkäyttövapautusta, mikäli järjestö ei jossakin erityisessä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut. Tässä yhteydessä edellytetään kuitenkin, ettei luopuminen voi ulottua täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

3 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien huoneistot ovat loukkaamattomia. Sen omaisuus ja varat ovat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, vapaat kotitarkastuksesta, pakko-otosta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

4 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien arkisto sekä yleensä kaikki järjestölle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat, niiden sijaintipaikasta riippumatta, loukkaamattomia.

5 §.

Rahaliikettä koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä Yhdistyneet Kansakunnat voi:

a) pitää halussaan rahastoja, kultaa sekä minkälaisia valuuttoja tahansa ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa;

b) vapaasti siirtää rahastojaan, kultaa tai valuuttaa maasta toiseen tai minkä valtion rajojen sisäpuolella tahansa sekä vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin muuhun valuuttaan tahansa.

6 §.

Käyttäessään sille edellä 5 §:ssä myönnettyjä oikeuksia on Yhdistyneiden Kansakuntien otettava huomioon kaikki jonkin jäsenvaltion hallituksen sille tekemät esitykset, mikäli se katsoo sen olevan mahdollista omia etujaan vahingoittamatta.

7 §.

Yhdistyneet Kansakunnat, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat:

a) vapautetut kaikista välittömistä veroista; kuitenkin edellyttäen, ettei järjestö pyydä vapautusta veroista, jotka tosiasiallisesti ovat vain maksuja yleisten laitosten suorittamista palveluksista;

b) vapautetut tullimaksuista eivätkä ole tuonti- ja vientikiellon eikä tuonti- ja vientirajoitusten alaisia Yhdistyneiden Kansakuntien viralliseen käyttöön tuotuihin tai vietyihin tavaroihin nähden; kuitenkin edellytetään, ettei tämän vapautuksen turvin maahan tuotuja tavaroita myydä siinä maassa, minne ne on tuotu muutoin kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituilla ehdoilla;

c) vapautetut tullimaksuista, tuonti- ja vientikiellosta sekä tuonti- ja vientirajoituksista sen julkaisuihin nähden.

8 §.

Huolimatta siitä, ettei Yhdistyneet Kansakunnat yleensä pyydä vapautusta valmisteveroista eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden kauppahintaan sisältyvästä liikevaihtoverosta, jäsenten on kuitenkin, milloin se on mahdollista, Yhdistyneiden Kansakuntien suorittaessa viralliseen käyttöönsä huomattavia tällaisten verojen alaisia ostoja, ryhdyttävä asian vaatimiin hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta verojen määrä suoritettaisiin takaisin tai niiden perimisestä luovuttaisiin.

III artikla
Tiedotusyhteyksiä koskevat helpotukset

9 §.

Yhdistyneet Kansakunnat nauttii jokaisen jäsenvaltion alueella virallisten tiedotusyhteyksiensä osalta ainakin yhtä edullista kohtelua kuin minkä asianomaisen maan hallitus on myöntänyt jollekin muulle hallitukselle, viimeksi mainitun diplomaattinen edustusto mukaan luettuna, posti-, sähkösanoma-, radiosähkösanoma-, kuvalennätin-, puhelin- ynnä muita tiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin samoin kuin sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun tiedotusaineiston tariffeihin nähden. Yhdistyneiden Kansakuntien virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei voida sensuroida.

10 §.

Yhdistyneillä Kansakunnilla on oikeus käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa kuriirien välityksellä tai säkeissä, jotka nauttivat samoja erioikeuksia ja vapauksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

IV artikla
Jäsenten edustajat

11 §.

Jäsenten edustajille Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien koollekutsumissa kokouksissa myönnetään virkatehtäviänsä suorittaessaan sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja sieltä takaisin seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta sekä lainkäyttövapautus edustajana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

c) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

d) vapautus omasta ja puolisonsa puolesta kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä ja kansallisesta palvelusvelvollisuudesta siinä valtiossa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat virkatehtäviään suorittaessaan;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihin nähden kuin diplomaattisille edustajille myönnetään; sekä myös

g) muut sellaiset erioikeudet, vapaudet ja etuoikeudet, jotka eivät ole ristiriidassa edellä olevan kanssa ja joita diplomaattinen edustaja nauttii, sillä poikkeuksella, ettei heillä ole oikeutta vaatia vapautusta maahan tuotujen tavaroiden (muiden kuin henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvien) tullista tai valmiste- ja liikevaihtoverosta.

12 §.

Taatakseen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten edustajille Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä sekä järjestön koollekutsumissa kokouksissa täyden sananvapauden ja täyden riippumattomuuden heidän tehtäviensä suorittamisessa, on lainkäyttövapautus tästä johtuvien suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja heidän toimenpiteittensä osalta jatkuvasti voimassa senkin jälkeen kun nämä henkilöt ovat lakanneet olemasta jäsenten edustajia.

13 §.

Milloin verovelvollisuus perustuu asuinpaikkaan, ei sitä aikaa, jonka jäsenten edustajat täyttäessään tehtäviään Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä ja Yhdistyneiden Kansakuntien koollekutsumissa kokouksissa oleskelevat jossakin jäsenvaltiossa, katsota oleskeluajaksi.

14 §.

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenten edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen vaan siinä tarkoituksessa, että heille turvattaisiin täydellinen riippumattomuus suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä. Tämän johdosta jäsenellä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää edustajilleen myönnetty vapautus, kun se jäsenen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

15 §.

Määräykset 11, 12 ja 13 §:ssä eivät sovellu edustajan ja sen valtion viranomaisten välisiin suhteisiin, jonka kansalainen edustaja on tai jonka edustaja hän on tai on ollut.

16 §.

Sanonnan "edustaja" katsotaan tässä artiklassa käsittävän kaikki valtuutetut, näiden varamiehet, neuvonantajat, teknilliset asiantuntijat ja valtuuskuntien sihteerit.

V artikla
Virkamiehet

17 §.

Pääsihteerin on määrättävä ne virkamiesryhmät, joihin tämän ja VII artiklan määräyksiä sovelletaan. Pääsihteerin on esitettävä niitä koskeva luettelo yleiskokoukselle ja annettava se kaikkien jäsenvaltioiden hallituksien tiedoksi. Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten nimet on aika ajoin ilmoitettava jäsenvaltioiden hallituksille.

18 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiehet:

a) nauttivat lainkäyttövapautusta heidän virkamiehinä suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) nauttivat verovapautusta Yhdistyneiden Kansakuntien heille suorittamista palkoista ja palkkioista;

c) ovat vapautetut kansallisesta palvelusvelvollisuudesta;

d) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä;

e) nauttivat valuutan vaihtoon nähden samanlaisia erioikeuksia kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen virkamiehet kysymyksessä olevassa maassa;

f) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin diplomaattiset edustajat;

g) saavat tullivapaasti tuoda maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä asianomaisessa maassa.

19 §.

Niiden erioikeuksien ja vapauksien lisäksi, jotka määritellään 18 §:ssä, pääsihteeri ja kaikki apulaispääsihteerit sekä heidän puolisonsa ja alaikäiset lapsensa nauttivat niitä erioikeuksia, vapauksia, etuja ja helpotuksia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan myönnetään diplomaattisille edustajille.

20 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään virkamiehille yksinomaan Yhdistyneiden Kansakuntien etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Pääsihteerin oikeutena ja velvollisuutena on pidättää virkamiehelle myönnetty vapautus, kun se hänen käsityksensä mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien etuja. Kysymyksen ollessa pääsihteeristä on turvallisuusneuvostolla oikeus vapautuksen pidättämiseen.

21 §.

Yhdistyneet Kansakunnat on jatkuvasti yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa oikeushallinnon helpottamiseksi, poliisisäännösten noudattamisen turvaamiseksi sekä tässä artiklassa mainittujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäyttämisen estämiseksi.

VI artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien tehtäviä suorittavat asiantuntijat

22 §.

Asiantuntijat (muut kuin V artiklassa tarkoitetut virkamiehet), suorittaessaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimeksiannosta tehtäviä, nauttivat sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka heille ovat tarpeen voidakseen riippumattomasti suorittaa tehtävänsä, niin kauan kuin tämä kestää, matkustamiseen kuluva aika mukaan luettuna. Heille myönnetään erityisesti seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus tehtävänsä aikana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Vapautus on jatkuvasti voimassa senkin jälkeen kun nämä henkilöt eivät enää suorita tehtäviä Yhdistyneiden Kansakuntien toimeksiannosta;

c) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

d) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä yhteydenpidossaan Yhdistyneisiin Kansakuntiin;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn tai vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallituksien edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin diplomaattisille edustajille myönnetään.

23 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään asiantuntijoille Yhdistyneiden Kansakuntien etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Pääsihteerin oikeutena ja velvollisuutena on pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se hänen käsityksensä mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää Yhdistyneiden Kansakuntien etuja vahingoittamatta.

VII artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistukset

24 §.

Yhdistyneillä Kansakunnilla on oikeus antaa laissez-passer todistuksia virkamiehilleen. Jäsenvaltioiden viranomaiset tunnustavat ja hyväksyvät nämä laissez-passer todistukset päteviksi matkustustodistuksiksi 25 §:n määräykset huomioon ottaen.

25 §.

Laissez-passer todistusten haltijoiden tekemät viisumianomukset (milloin viisumit ovat tarpeelliset), joihin on liitetty todistus siitä, että nämä virkamiehet matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä, on käsiteltävä mahdollisimman nopeasti. Tämän lisäksi myönnetään laissez-passer todistusten haltijoille sellaisia helpotuksia, jotka tekevät mahdolliseksi nopean matkustamisen.

26 §.

Asiantuntijoille ja muille henkilöille, joilla ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistusta, mutta joilla on todistus siitä, että he matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä, myönnetään samat helpotukset kuin 25 §:ssä on määrätty.

27 §.

Matkustaessaan Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä pääsihteeri, apulaispääsihteerit sekä osastopäälliköt, joilla on laissez-passer todistus, nauttivat samoja helpotuksia kuin diplomaattiset edustajat.

28 §.

Tämän artiklan määräyksiä voidaan soveltaa vastaavassa arvoasemassa oleviin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen virkamiehiin, mikäli peruskirjan 63 artiklan määräysten mukaiset järjestön ja asianomaisten erityisjärjestöjen suhteita koskevat sopimukset sisältävät tätä koskevan määräyksen.

VIII artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

29 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien on annettava määräykset sopivista keinoista:

a) sopimuksista aiheutuvien tai muiden yksityisoikeudellista laatua olevien riitaisuuksien ratkaisemiseksi, joissa Yhdistyneet Kansakunnat on asianosaisena;

b) riitaisuuksien ratkaisemiseksi, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiestä, joka virka-asemansa johdosta nauttii vapautusta, jollei pääsihteeri ole sitä pidättänyt.

30 §.

Kaikki tämän yleissopimuksen tulkitsemisesta ja soveltamisesta johtuvat erimielisyydet on alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistaviksi, jolleivät asianosaiset jossakin tapauksessa sovi turvautumisesta muuhun ratkaisukeinoon. Jos riitaisuus syntyy Yhdistyneiden Kansakuntien ja jonkin jäsenen välillä, on jokaisesta esille tulevasta oikeudellisesta kysymyksestä pyydettävä peruskirjan 96 artiklan ja tuomioistuimen perussäännön 64 artiklan mukaisesti Kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto. Asianosaisten on hyväksyttävä tuomioistuimen lausunto lopullisesti sitovaksi.

Loppuartikla

31 §.

Tämä yleissopimus toimitetaan kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille liittymistä varten.

32 §.

Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan ja yleissopimus tulee voimaan jokaisen jäsenen osalta sinä päivänä, kun se on tallettanut liittymiskirjansa.

33 §.

Pääsihteeri ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille jokaisesta liittymiskirjan tallettamisesta.

34 §.

Kun jäsen tallettaa liittymiskirjan, edellytetään tämän jäsenen oman lainsäädäntönsä nojalla kykenevän soveltamaan tämän yleissopimuksen määräyksiä.

35 §.

Tämä yleissopimus on voimassa Yhdistyneiden Kansakuntien ja jokaisen liittymiskirjan tallettaneen jäsenen välillä, niin kauan kuin tämä on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai siihen saakka, kunnes yleiskokous on hyväksynyt tarkistetun yleissopimuksen ja asianomainen jäsen on liittynyt tarkistettuun sopimukseen.

36 §.

Pääsihteeri voi yhden tai useamman jäsenen kanssa tehdä lisäsopimuksia, joilla muutetaan asianomaisen jäsenen tai jäsenten osalta tämän sopimuksen määräyksiä. Nämä lisäsopimukset alistetaan kussakin yksityistapauksessa yleiskokouksen hyväksyttäviksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.