5/1957

Asetus Asetus kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sittenkun Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä tehtyä sopimusta koskeva Suomen hyväksymiskirja on 9 päivänä huhtikuuta 1957 talletettu Amerikan Yhdysvaltain hallituksen huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1957.

Sopimus kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä

Valtiot, jotka Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön jäseninä allekirjoittavat ja hyväksyvät tämän sopimuksen kauttakulusta kansainvälisessä lentoliikenteessä, sopivat seuraavasta:

I ARTIKLA

1 kohta

Jokainen sopimusvaltio myöntää toisille sopimusvaltioille seuraavat oikeudet aikataulunmukaisessa kansainvälisessä lentoliikenteessä:

1) oikeuden lentää alueensa yli laskeutumatta,

2) oikeuden laskeutua ilman kaupallista tarkoitusta.

Tässä kohdassa mainitut oikeudet eivät koske sotilaallisiin tarkoituksiin käytettäviä lentoasemia, jotka ovat kokonaan suljetut aikataulunmukaiselta kansainväliseltä lentoliikenteeltä. Alueilla, joilla avoimet vihollisuudet vallitsevat tai jotka on sotilaallisesti miehitetty, sekä sodan aikana myös tällaisille alueille johtavilla huoltoreiteillä, näiden oikeuksien nauttiminen riippuu asianomaisten sotilasviranomaisten luvasta.

2 kohta

Edellä mainittuja oikeuksia on käytettävä väliaikaisen kansainvälisen siviili-ilmailusopimuksen määräysten sekä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen tultua voimaan, sen määräysten mukaisesti. Nämä molemmat sopimukset on tehty Chicagossa joulukuun 7 päivänä 1944.

3 kohta

Sopimusvaltio, joka myöntää toisen sopimusvaltion lentoliikenneyrityksille oikeuden laskeutua alueelleen ilman kaupallista tarkoitusta, voi vaatia, että nämä lentoliikenneyritykset suorittavat kohtuullisessa määrin kaupallista lentotoimintaa näillä välilaskupaikoilla.

Tällaiset vaatimukset eivät saa sisältää samaa reittiä liikennöivien lentoliikenneyritysten syrjintää, niissä on otettava huomioon ilma-alusten kuljetuskyky ja niiden on oltava sellaisia, että ne eivät tuota haittaa normaalin liikenteen suorittamiselle kysymyksessä olevassa kansainvälisessä lentoliikenteessä eivätkä minkään sopimusvaltion oikeuksille ja velvollisuuksille.

4 kohta

Jokainen sopimusvaltio voi tämän sopimuksen määräykset huomioonottaen

1) määrätä reitin, jota kansainvälinen lentoliikenteen on sen alueella noudatettava, sekä ne lentoasemat, joita tällaiseen liikenteeseen saadaan käyttää;

2) määrätä tai sallia määrättävän tällaiselle lentoliikenteelle oikeudenmukaisia ja kohtuullisia maksuja sanottujen lentoasemien ja maaorganisaation käytöstä. Nämä maksut eivät saa olla korkeampia kuin mitä sen omaa kansallisuutta olevilta samanlaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevilta ilma-aluksilta perittäisiin näiden lentoasemien ja maaorganisaation käytöstä; kuitenkin voidaan jonkin asiasta kiinnostuneen sopimusvaltion vaatimuksesta lentoasemien ja maaorganisaation käytöstä määrätyt maksut alistaa edellä mainitulla yleissopimuksella perustetun Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston tarkastettaviksi, jonka on annetava niistä lausuntonsa sekä esitettävä niitä koskevat suosituksensa asianomaisen valtion tai valtioiden harkittavaksi.

5 kohta

Jokainen sopimusvaltio pidättää itselleen oikeuden kieltä tai peruuttaa toisen valtion lentoliikenneyritykseltä todistuksen tai luvan, milloin se ei ole vakuuttunut siitä, että sen todellinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ovat asianomaisen sopimusvaltion kansalaisten käsissä tai milloin tällainen lentoliikenneyritys ei noudata sen valtion lakeja, jonka yläpuolella se liikennöi, tai ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

II ARTIKLA

1 kohta

Sopimusvaltio, joka katsoo, että toisen sopimusvaltion tämän sopimuksen puitteissa suorittamat toimenpiteet ovat epäoikeudenmukaisia tai aiheuttavat sille haittaa, voi pyytää neuvostoa tutkimaan tilannetta. Neuvoston on tällöin suoritettava asiassa tutkimus sekä kutsuttava asianomaiset valtiot neuvotteluun. Jollei erimielisyyksiä tällaisilla neuvotteluilla saada sovituksi, neuvosto voi esittää sopivia ehdotuksia ja suosituksia asianomaisille sopimusvaltioille. Jos kysymyksessä oleva sopimusvaltio tämän jälkeen neuvoston käsityksen mukaan aiheettomasti laiminlyö ryhtyä asianmukaisiin oikaisutoimenpiteisiin, neuvosto voi suositella edellä mainitun järjestön yleiskokoukselle kaikkien tämän sopimuksen suomien etujen ja oikeuksien peruuttamista tältä sopimusvaltiolta, kunnes näihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Yleiskokous voi kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä pidättää tällaiselta sopimusvaltiolta tähän sopimukseen perustuvat oikeudet sopivaksi katsomakseen ajaksi tai siksi kunnes neuvosto toteaa, että sanottu valtio on ryhtynyt oikaisutoimenpiteisiin.

2 kohta

Jos kahden tai useamman sopimusvaltion keskeistä tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevaa erimielisyyttä ei voida neuvotteluilla ratkaista, sovelletaan edellä mainitun yleissopimuksen XVIII luvun määräyksiä niinkuin siinä edellä mainitun yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien erimielisyyksien osalta on määrätty.

III ARTIKLA

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin edellä mainittu yleissopimus, kuitenkin siten, että jokainen sopimusvaltio, joka on liittynyt tähän sopimukseen, voi irtisanoa sen ilmoittamalla siitä yhden vuoden irtisanomisaikaa noudattaen Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle, jonka on heti ilmoitettava irtisanomisesta ja eroamisesta kaikille muille sopimusvaltioille.

IV ARTIKLA

Siihen asti kun edellä mainittu yleissopimus tulee voimaan, kaikkien tässä sopimuksessa olevien sitä koskevien viittausten, II artiklan 2 kohdassa ja V artiklassa olevia lukuunottamatta, on katsottava tarkoittavan Chicagossa joulukuun 7 päivänä 1944 tehtyä väliaikaista kansainvälistä siviili-ilmailusopimusta ja viittausten Kansainväliseen siviili-ilmailujärjestöön, sen yleiskokoukseen ja neuvostoon on katsottava tarkoittavan väliaikaista kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä, väliaikaista yleiskokousta ja väliaikaista neuvostoa.

V ARTIKLA

Tämän sopimuksen tarkoituksia varten käsite "alue" on määriteltävä edellä mainitun yleissopimuksen II artiklassa esitetyllä tavalla.

VI ARTIKLA
Sopimuksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Allekirjoittaneet Chicagossa 1 päivänä marraskuuta 1944 kokoontuneen kansainvälisen siviili-ilmailukonferenssin valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen edellyttäen, että jokainen hallitus, jonka puolesta sopimus on allekirjoitettu, ilmoittaa mahdollisimman pian Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle, merkitseekö sen puolesta suoritettu allekirjoitus sitä, että mainittu hallitus hyväksyy sopimuksen ja katsoo sen sitovaksi velvoitteekseen.

Jokainen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön jäsenvaltio voi hyväksyä tämän sopimuksen sitä sitovana velvoitteena ilmoittamalla hyväksymisestä Yhdysvaltain hallitukselle. Tämä hyväksyminen tulee voimaan mainitun hallituksen vastaanottaessa sanotun ilmoituksen.

Sopimusvaltioiden kesken tämä sopimus tulee voimaan kunkin niistä hyväksyessä sen. Sen jälkeen se tulee sitovaksi jokaiseen muuhun valtioon nähden, joka ilmoittaa Yhdysvaltain hallitukselle hyväksyvänsä sen, sinä päivänä, jona tämä hallitus vastaanottaa sanotun hallituksen hyväksyminen. Yhdysvaltain hallituksen on ilmoitettava kaikille allekirjoittaja- ja hyväksyjävaltioille sopimuksen hyväksymispäivät sekä päivät, jolloin se tulee voimaan kunkin hyväksyvän valtion osalta.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittavat tämän sopimuksen, kukin hallituksensa puolesta nimikirjoitusten kohdalle merkittyinä päivinä.

Tehty Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 englannin kielellä. Teksti, joka on tehty englannin-, espanjan- ja ranskankielillä, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaiset, pidetään avoinna allekirjoittamista varten Washingtonissa D.C. Molemmat tekstit talletetaan Amerikan Yhdysvaltain hallituksen arkistoon,ja se lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset kaikkien niiden valtioiden hallituksille, jotka voivat allekirjoittaa tai hyväksyä tämän sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.