Itä-Suomen HO 26.1.2012 56

Jatkokäsittelylupa - Oikeudenkäyntikulut - Hakemusasia

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Oikeudenkäyntikuluja pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämistä koskevassa asiassa ei tarvittu jatkokäsittelylupaa.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 1.6.2011

Käräjäoikeus on pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämistä koskevassa asiassa hylännyt asianosaisten oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 26.1.2012

Vaatimukset hovioikeudessa

A ja B ovat valituksessaan toistaneet vaatimuksensa C:n ja D:n velvoittamisesta korvaamaan heidän yhteiset oikeudenkäyntikulunsa 1.992,60 eurolla korkoineen käräjäoikeuden osalta sekä vaatineet, että C ja D velvoitetaan korvaamaan heidän yhteiset oikeudenkäyntikulunsa hovioikeuden osalta 984 eurolla korkoineen.

Valituksen johdosta ei ole pyydetty vastausta, koska vastauksen pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta.

Käsittelyratkaisu siltä osin, tarvitaanko asiassa jatkokäsittelylupa

Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 9 §:n 6 kohdan mukaan jatkokäsittelylupaa ei tarvita oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännösten mukaan käsitellyssä asiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetään hakemusasioiden käsittelystä.

Mainitun 25 a luvun 10 §:n mukaan, jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkäyntikuluja, valtion varoista maksettavia kuluja tai maksettavaksi tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa.

Tässä asiassa on ensiksi ratkaistava kysymys siitä, tarvitsevatko A ja B jatkokäsittelyluvan, kun heidän muutosvaatimuksensa koskee vain oikeudenkäyntikuluja pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä koskevassa hakemusasiassa.

Lain sanamuoto näyttää viittaavan siihen, että aina kun on kysymys vain oikeudenkäyntikuluista, jatkokäsittelylupa tarvittaisiin.

Lain esitöiden mukaan jatkokäsittelylupajärjestelmää kuitenkin ehdotettiin sovellettavaksi vain riita- ja rikosasioissa (HE 105/2009 vp, s. 32). Edelleen hallituksen esityksen mukaan oikeudenkäyntikuluja koskevaa edellä mainitun 10 §:n säännöstä sovellettaisiin sekä riita- että rikosasioihin. Jatkokäsittelylupajärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle rajattujen asioiden, esimerkiksi hakemusasioiden sivuvaatimuksiin säännöstä ei sovellettaisi (HE 105/2009 vp, s. 59).

Eduskunnan lakivaliokunta ei ota nimenomaisesti kantaa puheena olevan 10 §:n sisältöön tai tulkintaan taikka hallituksen esityksen sitä koskeviin kannanottoihin. Kuitenkin valiokuntakin näyttää lähtevän siitä, että jatkokäsittelylupajärjestelmä koskee vain riita- ja rikosasioita (LaVM 4/2010 vp, s. 3).

Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on siis selvästi ollut, että oikeudenkäyntikuluja koskevaa 10 §:ää sovelletaan vain jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin kuuluviin asioihin eli siis riita- ja rikosasioihin. Lakivaliokunta ei aseta tätä lähtökohtaa kysymyksenalaiseksi.

Tätä tulkintaa tukee osaltaan myös se, ettei 10 §:ää mainita valituskirjelmän sisältöä koskevan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 15 §:n 1 momentin 4 a kohdassa, jonka mukaan valituskirjelmässä on mainittava peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle 25 a luvun 5-8 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

Oikeusjärjestyksemme mukaan pääsääntö on, että käräjäoikeuden ratkaisusta voidaan valittaa hovioikeuteen. Jatkokäsittelylupajärjestelmä ei rajoita tätä oikeutta. Sen sijaan järjestelmä tekee mahdolliseksi tarkoin rajatuissa pienehköissä asioissa täysimittaista hovioikeusmenettelyä suppeamman käsittelyn hovioikeudessa. Mikäli on epäselvää, kuuluuko jokin asia jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin, asianomaista säännöstä, tässä tapauksessa oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 10 §:ää tulee tulkita perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva säännöskin huomioon ottaen niin, että suppean hovioikeusmenettelyn alaa ei tulkinnalla laajenneta.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus päätyy siihen, että jos muutosvaatimus hovioikeudessa koskee oikeudenkäyntikuluja hakemusasiassa, jatkokäsittelylupaa ei tarvita. A ja B eivät siten tarvitse tässä asiassa jatkokäsittelylupaa.

Hovioikeuden pääasiaratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jatkokäsittelyluvan tarpeellisuutta koskevan käsittelyratkaisun osalta asia on ratkaistu hovioikeuden täysistunnossa, johon ovat osallistuneet:

Mikael Krogerus, Olavi Snellman, Esko Randelin, Pertti Jokinen, Matti Hakkarainen, Helena Lindgren, Riitta-Liisa Hietala, Heimo Kiviranta, Ari Kyllönen, Riitta-Liisa Rautsi, Pirjo Soininen, Jukka Soininen, Sisko Heimonen
Esittelijä Eeva Kaisa Kääriäinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.