Helsingin HO 12.5.2011 1470

Jatkokäsittelylupa - Hakemusasia - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 21.1.2011

Vaatimus ja vastaus

A on vaatinut 24.5.2010 vireille tulleessa täytäntöönpanohakemuksessaan lasten tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa sakon uhalla, mutta on peruuttanut hakemuksensa 26.8.2010 ja vaatinut, että B velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa korkoineen.

B on kiistänyt A:n vaatimukset ja vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa korkoineen.

Päätöslauselma

Lasten tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskeva vaatimus jää sillensä.

A velvoitetaan korvaamaan B:lle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 1.600 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua päätöksen annosta lukien. Tämän ylittävältä osaltaan korvausvaade on hylättävä.

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjäviskaali Anne Kajander

HELSINGIN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 12.5.2011

Valitus

A on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja hänet vapau­tetaan korvaamasta B:n oikeudenkäyntikuluja ja että B vel­voitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa kor­koineen tai toissijaisesti, että molemmat osapuolet määrätään vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan käräjäoikeudessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 5 §:ssä säädetään siitä, milloin riita­ asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, sekä 6-8 §:ssä siitä, milloin lupa tarvi­taan rikosasiassa. Luvun 9 §:ssä on erikseen lueteltu se, missä asioissa jat­kokäsittelylupaa ei tarvita. Sellaisena mainitaan 6 kohdassa oikeudenkäy­miskaaren 8 luvun säännösten mukaisesti käsitelty asia eli hakemusasia.

Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 10 §:ssä säädetään kuitenkin, että jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkäyntikuluja tai valtion varoista mak­settavia kuluja tai maksettavaksi tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa.

Käräjäoikeudessa käsiteltävä asia on ollut hakemusasia ja se on koskenut lasten tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa. A:n va­litus koskee kuitenkin ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvolli­suutta. Hovioikeus katsoo, että A tarvitsee oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 10 §:n perusteella jatkokäsittelyluvan.

Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 § :11 mukaan jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos
1) ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeelli­suutta,
2)käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä,
3) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa tai
4) luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Hovioikeus on tutkinut perusteet jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Aihetta luvan myöntämiselle ei ole.

Päätöslauselma

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä
Hovioikeudenneuvos Merja Söderström
Määräaikainen hovioikeudenneuvos Heikki Rautiola

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.