Hämeen LO 26.10.1999 99/0630/3

Omaishoidon tuki - Hoitopalkkio - Indeksisidonnaisuus - Tukipäätöksen voimassaolo - Hallintoriita

A:lle oli myönnetty sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston alaisen viranhaltijan päätöksellä omaishoidon tukea hänen puolisonsa B:n hoitamisen perusteella 1.1.1997 alkaen 3 000 markkaa kuukaudessa. Päätös oli voimassa toistaiseksi. Sopimus, jonka perusteella omaishoidon tukea maksettiin oli tehty A:n ja X:n kaupungin välillä 31.1.1997. A oli tammikuussa 1998 tehnyt hakemuksen, jossa hän oli vaatinut, että hänelle myönnetään omaishoidon tuesta annetussa asetuksessa tarkoitettu indeksitarkistus.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto hylkäsi hakemuksen, koska omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, joka myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Päätöksen mukaan omaishoidon tuesta annetun asetuksen 7 §:n 3 momentin säännöstä on X:n kaupungissa tulkittu siten, että indeksikorotus koskee vain asetuksessa säädettyä alinta hoitopalkkion määrää. A valitti päätöksestä lääninoikeudelle ja vaati, että hänelle myönnettyyn omaishoidon tukeen on tehtävä asetuksen edellyttämä indeksikorotus.

Lääninoikeus tutki asian hallintoriitana. Asiassa oli kysymys voimassa olevan sopimussuhteen sisältöä koskevasta riidasta, joten toisen sopimuspuolen eli X:n sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston yksipuolisella päätöksellä ei ollut A:ta sitovalla tavalla ratkaistu hoitopalkkion indeksikorotusta koskevaa asiaa.

Lääninoikeus hyväksyi A:n hakemuksen ja velvoitti X:n kaupungin maksamaan A:lle tuen indeksikorotukset vuodelta 1998. Lääninoikeuden päätös perustui seuraaviin seikkoihin:

Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, jonka kunta myöntää talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Kunta voi tukea myöntäessään ottaa huomioon tämän määrärahasidonnaisuuden ja myöntää tuen talousarviokauden pituiseksi määräajaksi. Tällöin hakijoiden tilanne voidaan tarkistaa vuosittain ja verrata heidän omaishoidon tuen tarvettaan muiden hakijoiden tarpeeseen sekä suhteuttaa se myös talousarviossa tarkoitukseen kyseisenä vuonna varattuun käytettävissä olevaan määrärahaan.

Omaishoidon tuen hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamista varten. Omaishoidon tuesta annetun asetuksen säännöksiä tai sosiaalihuoltolaissa ei rajoiteta hoitopalkkioiden indeksitarkistuksia koskemaan vain säädettyä alinta hoitopalkkion määrää. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman selvityksen mukaan hoitopalkkioiden indeksitarkistukset on tarkoitettu tehtäväksi kaikkiin hoitopalkkioihin. Tätä periaatetta on selvityksen mukaan pidetty lähtökohtana jo valmisteltaessa asetuksen 7 §:n säännöstä.

Kun A:lle on myönnetty omaishoidon tuki toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä, on hänelle maksettavaa hoitopalkkiota myös tarkistettava kalenterivuosittain omaishoidon tuesta annetussa asetuksessa tarkoitetun indeksiluvun mukaisesti. Sillä seikalla, että omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, ei ole vaikutusta indeksitarkistuksiin silloin, kun omaishoidon tuki on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana.

Sosiaalihuoltolaki 2 §
Sosiaalihuoltolaki 17 § 1 mom 7 kohta
Sosiaalihuoltolaki 27 a §
Sosiaalihuoltolaki 27 b § 3 mom
Sosiaalihuoltolaki 51 §
Asetus omaishoidon tuesta 7 §

Kts. Omaishoidon tuesta annetun asetuksen perustelumuistio
KHO:n päätös 13.8.1998 taltionumero 1383
Tarukannel, Veijo - Jukarainen, Heikki: Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa, 1999 ss. 334-351

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.