Säädösmuutosten hakemisto: 2017

748/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019
746/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/2063 Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
745/2017
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
744/2017
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa
743/2017
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
742/2017
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
736/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettuun lakiin liitty-vien lakien voimaantulosta
734/2017
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta
733/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomen itsenäisyys 6.12.1917 - juhlarahasta
732/2017
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG- säännöstöön tehdyistä muutoksista
730/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
721/2017
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta
720/2017
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
719/2017
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
717/2017
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
716/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa olevien asetusten, määräysten ja päätösten kumoamisesta
715/2017
Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta
714/2017
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
713/2017
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa
712/2017
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista puolustushallinnossa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.