Sähköinen säädöskokoelma: 2018

495/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018 annetun asetuksen muuttamisesta, 27.6.2018
494/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsäta-lousministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.6.2018
493/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 26.6.2018
492/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.6.2018
491/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.6.2018
490/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta, 25.6.2018
489/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 25.6.2018
488/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta, 25.6.2018
487/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta, 25.6.2018
486/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2016 ja 2017 suoritettavista korvauksista, 25.6.2018
485/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 25.6.2018
484/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.6.2018
483/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta, 25.6.2018
482/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 21.6.2018
481/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 21.6.2018
480/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.6.2018
479/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.6.2018
478/2018 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta, 19.6.2018
477/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta, 18.6.2018
476/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX -putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 18.6.2018
475/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 18.6.2018
474/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.6.2018
473/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.6.2018
472/2018 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta, 18.6.2018
471/2018 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain muuttamisesta, 18.6.2018
470/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta , 18.6.2018
469/2018 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta, 18.6.2018
468/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta, 18.6.2018
467/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 18.6.2018
466/2018 Suomeksi På svenska
Laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta, 18.6.2018
465/2018 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 18.6.2018
464/2018 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta, 18.6.2018
463/2018 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 18.6.2018
462/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
461/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
460/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta, 15.6.2018
459/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n 1 momentin i ja j kohdan kumoamisesta, 15.6.2018
458/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta, 15.6.2018
457/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018, 15.6.2018
456/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
455/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 15.6.2018
454/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.6.2018
453/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 15.6.2018
452/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
451/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 ja 3 kohdan kumoamisesta, 15.6.2018
450/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 15.6.2018
449/2018 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 15.6.2018
448/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta , 15.6.2018
447/2018 Suomeksi På svenska
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, 15.6.2018
446/2018 Suomeksi På svenska
Laki Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, 15.6.2018
445/2018 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 15.6.2018
444/2018 Suomeksi På svenska
Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta, 14.6.2018
443/2018 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 15.6.2018
442/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
441/2018 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, 15.6.2018
440/2018 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 15.6.2018
439/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 15.6.2018
438/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.6.2018
437/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2018
436/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2018
435/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2018
434/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä, 12.6.2018
433/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.6.2018
432/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.6.2018
431/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 11.6.2018
430/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta, 11.6.2018
429/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 8.6.2018
428/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksesta, 7.6.2018
427/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön ja kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta, 7.6.2018
426/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 6.6.2018
425/2018 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 6.6.2018
424/2018 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 10 luvun muuttamisesta, 6.6.2018
423/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 6.6.2018
422/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 6.6.2018
421/2018 Suomeksi På svenska
Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta, 6.6.2018
420/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta, 5.6.2018
419/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta, 5.6.2018
418/2018 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 5.6.2018
417/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 5.6.2018
416/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 5.6.2018
415/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.6.2018
414/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
413/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
412/2018 Suomeksi På svenska
Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta, 4.6.2018
411/2018 Suomeksi På svenska
Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, 4.6.2018
410/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
409/2018 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 39 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
408/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, 4.6.2018
407/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
406/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta, 4.6.2018
405/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
404/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
403/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 4.6.2018
402/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 4.6.2018
401/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta , 4.6.2018
400/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 4.6.2018
399/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 4.6.2018
398/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista, 1.6.2018
397/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 1.6.2018
396/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.