Sähköinen säädöskokoelma: 2018

795/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista annetun asetuksen kumoamisesta, 25.9.2018
794/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 24.9.2018
793/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 24.9.2018
792/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta, 21.9.2018
791/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2018
790/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2018
789/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa, 17.9.2018
788/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 14.9.2018
787/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.9.2018
786/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta, 13.9.2018
785/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2018
784/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2018
783/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä, 10.9.2018
782/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 10.9.2018
781/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.9.2018
780/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 10.9.2018
779/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.9.2018
778/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 10.9.2018
777/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 10.9.2018
776/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.9.2018
775/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 6.9.2018
774/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 5.9.2018
773/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.9.2018
772/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä, 31.8.2018
771/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.8.2018
770/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.8.2018
769/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2018–2019, 30.8.2018
768/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta, 29.8.2018
767/2018 Suomeksi På svenska
Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
766/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 29.8.2018
765/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
764/2018 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
763/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, 29.8.2018
762/2018 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 29.8.2018
761/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
760/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
759/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
758/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 221 ja 225 §:n muuttamisesta, 29.8.2018
757/2018 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 29.8.2018
756/2018 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain muuttamisesta, 29.8.2018
755/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista, 28.8.2018
754/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 26 §:n muuttamisesta, 28.8.2018
753/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, 28.8.2018
752/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta, 28.8.2018
751/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta, 28.8.2018
750/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä, 28.8.2018
749/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta, 21.8.2018
748/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2018 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 21.8.2018
747/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta, 21.8.2018
746/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta, 20.8.2018
745/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta, 20.8.2018
744/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 20.8.2018
743/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdystä laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta, 20.8.2018
742/2018 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta, 17.8.2018
741/2018 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 18 ja 89 §:n muuttamisesta, 17.8.2018
740/2018 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta, 17.8.2018
739/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 17.8.2018
738/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 2 ja 35 §:n muuttamisesta, 17.8.2018
737/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta , 17.8.2018
736/2018 Suomeksi På svenska
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta, 17.8.2018
735/2018 Suomeksi På svenska
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 21 §:n kumoamisesta, 17.8.2018
734/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 17.8.2018
733/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 17.8.2018
732/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta, 17.8.2018
731/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun muuttamisesta, 17.8.2018
730/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 17.8.2018
729/2018 Suomeksi På svenska
Tieliikennelaki, 17.8.2018
728/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 16.8.2018
727/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta , 16.8.2018
726/2018 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta, 16.8.2018
725/2018 Suomeksi På svenska
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, 16.8.2018
724/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, 16.8.2018
723/2018 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 16.8.2018
722/2018 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta, 16.8.2018
721/2018 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a ja 3 c §:n muuttamisesta, 16.8.2018
720/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 16.8.2018
719/2018 Suomeksi På svenska
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella, 16.8.2018
718/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta, 15.8.2018
717/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa, 15.8.2018
716/2018 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 15.8.2018
715/2018 Suomeksi På svenska
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 15.8.2018
714/2018 Suomeksi På svenska
Lukiolaki, 15.8.2018
713/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021, 15.8.2018
712/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021, 15.8.2018
711/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2018–2021, 15.8.2018
710/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 79 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
709/2018 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
708/2018 Suomeksi På svenska
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
707/2018 Suomeksi På svenska
Laki hallintolainkäyttölain 39 b §:n muuttamisesta, 14.8.2018
706/2018 Suomeksi På svenska
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 5 §:n muuttamisesta , 14.8.2018
705/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
704/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 39 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
703/2018 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta , 14.8.2018
702/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
701/2018 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain muuttamisesta, 14.8.2018
700/2018 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
699/2018 Suomeksi På svenska
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
698/2018 Suomeksi På svenska
Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
697/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
696/2018 Suomeksi På svenska
Laki jalometallituotteista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.