Sähköinen säädöskokoelma: 2018

995/2018 Suomeksi På svenska
Laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
994/2018 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 27.11.2018
993/2018 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain muuttamisesta, 27.11.2018
992/2018 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
991/2018 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 27.11.2018
990/2018 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 27.11.2018
989/2018 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta , 27.11.2018
988/2018 Suomeksi På svenska
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
987/2018 Suomeksi På svenska
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
986/2018 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain muuttamisesta, 27.11.2018
985/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamisesta , 27.11.2018
984/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
983/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 27.11.2018
982/2018 Suomeksi På svenska
Laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
981/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
980/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
979/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
978/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
977/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
976/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
975/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
974/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
973/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain muuttamisesta, 27.11.2018
972/2018 Suomeksi På svenska
Laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
971/2018 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
970/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
969/2018 Suomeksi På svenska
Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
968/2018 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
967/2018 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta, 27.11.2018
966/2018 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
965/2018 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 27.11.2018
964/2018 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
963/2018 Suomeksi På svenska
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
962/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 13 ja 28 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
961/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta , 27.11.2018
960/2018 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
959/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta, 27.11.2018
958/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
957/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
956/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
955/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
954/2018 Suomeksi På svenska
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta , 27.11.2018
953/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
952/2018 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
951/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 27.11.2018
950/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
949/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
948/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
947/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 27.11.2018
946/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
945/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 27.11.2018
944/2018 Suomeksi På svenska
Laki alkolukkolain muuttamisesta, 27.11.2018
943/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 27.11.2018
942/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 27.11.2018
941/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
940/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
939/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
938/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 27.11.2018
937/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 27.11.2018
936/2018 Suomeksi På svenska
Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
935/2018 Suomeksi På svenska
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta, 27.11.2018
934/2018 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain muuttamisesta, 23.11.2018
933/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta, 23.11.2018
932/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta, 23.11.2018
931/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 23.11.2018
930/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta, 23.11.2018
929/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta, 23.11.2018
928/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta, 22.11.2018
927/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 22.11.2018
926/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 22.11.2018
925/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 21.11.2018
924/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa, 21.11.2018
923/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 21.11.2018
922/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 21.11.2018
921/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019, 20.11.2018
920/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019–2020, 20.11.2018
919/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019, 20.11.2018
918/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 20.11.2018
917/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.11.2018
916/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2019, 20.11.2018
915/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2018 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 20.11.2018
914/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 1 §:n muuttamisesta, 20.11.2018
913/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 20.11.2018
912/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä, 19.11.2018
911/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista, 19.11.2018
910/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2019, 19.11.2018
909/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2019, 19.11.2018
908/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.11.2018
907/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.11.2018
906/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa, 15.11.2018
905/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta, 15.11.2018
904/2018 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018
903/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdystä sopimuksesta, 14.11.2018
902/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdystä sopimuksesta, 14.11.2018
901/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
900/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
899/2018 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta, 14.11.2018
898/2018 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
897/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
896/2018 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.