Sähköinen säädöskokoelma: 2018

295/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista, 8.5.2018
294/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta, 8.5.2018
293/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta, 8.5.2018
292/2018 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 7.5.2018
291/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 7.5.2018
290/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain muuttamisesta, 7.5.2018
289/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta, 7.5.2018
288/2018 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, 7.5.2018
287/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, 7.5.2018
286/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 7.5.2018
285/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 7.5.2018
284/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 7.5.2018
283/2018 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 7.5.2018
282/2018 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 7.5.2018
281/2018 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, 7.5.2018
280/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 7.5.2018
279/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta, 7.5.2018
278/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta, 2.5.2018
277/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 2.5.2018
276/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 2.5.2018
275/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta, 2.5.2018
274/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä, 2.5.2018
273/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä, 30.4.2018
272/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 30.4.2018
271/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun muuttamisesta, 30.4.2018
270/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen ennakkoilmoituksesta, 27.4.2018
269/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta, 26.4.2018
268/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.4.2018
267/2018 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
266/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.4.2018
265/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kylvösiemenseoksista, 25.4.2018
264/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
263/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta, 25.4.2018
262/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
261/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta, 25.4.2018
260/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 25.4.2018
259/2018 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
258/2018 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 2 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
257/2018 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 6 ja 8 a §:n muuttamisesta, 25.4.2018
256/2018 Suomeksi På svenska
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, 25.4.2018
255/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 12 ja 18 §:n muuttamisesta, 25.4.2018
254/2018 Suomeksi På svenska
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta, 25.4.2018
253/2018 Suomeksi På svenska
Äitiyslaki, 25.4.2018
252/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta, 25.4.2018
251/2018 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 24.4.2018
250/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta, 24.4.2018
249/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta, 24.4.2018
248/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta, 24.4.2018
247/2018 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 24.4.2018
246/2018 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 24.4.2018
245/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
244/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta , 24.4.2018
243/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
242/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
241/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 24.4.2018
240/2018 Suomeksi På svenska
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
239/2018 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 156 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
238/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, 24.4.2018
237/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 24.4.2018
236/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n muuttamisesta, 24.4.2018
235/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 24.4.2018
234/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusten tarjoamisesta, 24.4.2018
233/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2018, 23.4.2018
232/2018 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta, 23.4.2018
231/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta, 17.4.2018
230/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018, 16.4.2018
229/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus takaisinmaksusitoumuslomakkeista, 16.4.2018
228/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
227/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
226/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
225/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
224/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 16.4.2018
223/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi, 12.4.2018
222/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 12.4.2018
221/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 12.4.2018
220/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta, 12.4.2018
219/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 12.4.2018
218/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista, 12.4.2018
217/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 12.4.2018
216/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta, 12.4.2018
215/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2018
214/2018 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista, 12.4.2018
213/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2018
212/2018 Suomeksi På svenska
Laki Ilmatieteen laitoksesta, 11.4.2018
211/2018 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta, 11.4.2018
210/2018 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta, 11.4.2018
209/2018 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 11.4.2018
208/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta , 11.4.2018
207/2018 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 10.4.2018
206/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 10.4.2018
205/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta, 10.4.2018
204/2018 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta, 10.4.2018
203/2018 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
202/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
201/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, 9.4.2018
200/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
199/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 6.4.2018
198/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.4.2018
197/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.4.2018
196/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta, 4.4.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.