Sähköinen säädöskokoelma: 2018

1295/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 31.12.2018
1294/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 31.12.2018
1293/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista, 31.12.2018
1292/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 31.12.2018
1291/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2018
1290/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020, 31.12.2018
1289/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2018
1288/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2018
1287/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista, 28.12.2018
1286/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2019 myönnettävästä avustuksesta, 28.12.2018
1285/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1284/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019, 28.12.2018
1283/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta, 28.12.2018
1282/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista, 28.12.2018
1281/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta perustietoasiakirjasta, 28.12.2018
1280/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2018
1279/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2019 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 28.12.2018
1278/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta, 28.12.2018
1277/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 29 luvun 4 a ja 12 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1276/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 28.12.2018
1275/2018 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 28.12.2018
1274/2018 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 28.12.2018
1273/2018 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1272/2018 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 28.12.2018
1271/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2018
1270/2018 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2018
1269/2018 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 28.12.2018
1268/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1267/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 28.12.2018
1266/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 28.12.2018
1265/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2018
1264/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta, 28.12.2018
1263/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta , 28.12.2018
1262/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta , 28.12.2018
1261/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista, 28.12.2018
1260/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista, 28.12.2018
1259/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista, 28.12.2018
1258/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2019 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 28.12.2018
1257/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019, 28.12.2018
1256/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019, 28.12.2018
1255/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2018
1254/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1253/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta, 28.12.2018
1252/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2019 maksettavasta rintama-avustuksesta, 28.12.2018
1251/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2019, 28.12.2018
1250/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta, 28.12.2018
1249/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 28.12.2018
1248/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 28.12.2018
1247/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskitettyä tulliselvitystä koskevasta yleissopimuksesta jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa, 28.12.2018
1246/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista, 28.12.2018
1245/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2018
1244/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020, 28.12.2018
1243/2018 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2018
1242/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2018
1241/2018 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 27.12.2018
1240/2018 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1239/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 58 ja 124 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1238/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1237/2018 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1236/2018 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1235/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 51 luvun 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1234/2018 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 11 ja 21 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1233/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1232/2018 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1231/2018 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1230/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1229/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1228/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 27.12.2018
1227/2018 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1226/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1225/2018 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1224/2018 Suomeksi På svenska
Laki edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta, 27.12.2018
1223/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 27.12.2018
1222/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1221/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan käytöstä perittävistä lupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1220/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1219/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1218/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1217/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1216/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1215/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1214/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Väylävirastosta, 27.12.2018
1213/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkovastuuasetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1212/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1211/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1210/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1209/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1208/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1207/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1206/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1205/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa, 27.12.2018
1204/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1203/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1202/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1201/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1200/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1199/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta, 27.12.2018
1198/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1197/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 luvun muuttamisesta, 27.12.2018
1196/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta, 27.12.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.