Sähköinen säädöskokoelma: 2018

74/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta, 23.1.2018
73/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, 23.1.2018
72/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 23.1.2018
71/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta, 23.1.2018
70/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta, 19.1.2018
69/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta, 17.1.2018
68/2018 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, 16.1.2018
67/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta, 16.1.2018
66/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 16.1.2018
65/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta, 16.1.2018
64/2018 Suomeksi På svenska
Laki löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta, 16.1.2018
63/2018 Suomeksi På svenska
Laki avaruustoiminnasta, 16.1.2018
62/2018 Suomeksi På svenska
Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, 16.1.2018
61/2018 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.1.2018
60/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren muuttamisesta, 16.1.2018
59/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta, 15.1.2018
58/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta, 15.1.2018
57/2018 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
56/2018 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
55/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
54/2018 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
53/2018 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä, 15.1.2018
52/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
51/2018 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
50/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
49/2018 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta , 15.1.2018
48/2018 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain 29 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
47/2018 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
46/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
45/2018 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
44/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 15.1.2018
43/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 15.1.2018
42/2018 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
41/2018 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
40/2018 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain 1 a §:n muuttamisesta, 15.1.2018
39/2018 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, 15.1.2018
38/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, 15.1.2018
37/2018 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, 15.1.2018
36/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
35/2018 Suomeksi På svenska
Laki apteekkiverolain 2 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
34/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 ja 20 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
33/2018 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
32/2018 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
31/2018 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
30/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
29/2018 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 47 ja 47 d §:n muuttamisesta, 15.1.2018
28/2018 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
27/2018 Suomeksi På svenska
Laki rakennusverolain 14 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
26/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
25/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
24/2018 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 1 ja 23 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
23/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 15.1.2018
22/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
21/2018 Suomeksi På svenska
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
20/2018 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
19/2018 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 15.1.2018
18/2018 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, 15.1.2018
17/2018 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, 15.1.2018
16/2018 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
15/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 15.1.2018
14/2018 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta, 15.1.2018
13/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 15.1.2018
12/2018 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain muuttamisesta, 15.1.2018
11/2018 Suomeksi På svenska
Veronkantolaki, 15.1.2018
10/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista, 12.1.2018
9/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 12.1.2018
8/2018 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi, 10.1.2018
7/2018 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.1.2018
6/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.1.2018
5/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 8.1.2018
4/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 8.1.2018
3/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.1.2018
2/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista, 8.1.2018
1/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.1.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.