Sähköinen säädöskokoelma: 2017

861/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a ja 259 §:n muuttamisesta, 18.12.2017
860/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta, 18.12.2017
859/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 15.12.2017
858/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi, 15.12.2017
857/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 15.12.2017
856/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 14.12.2017
855/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.12.2017
854/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.12.2017
853/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta, 12.12.2017
852/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista, 12.12.2017
851/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.12.2017
850/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 12.12.2017
849/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä, 12.12.2017
848/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 12.12.2017
847/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä, 12.12.2017
846/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 12.12.2017
845/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2018 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 12.12.2017
844/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 12.12.2017
843/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 12.12.2017
842/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.12.2017
841/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 19 §:n muuttamisesta, 12.12.2017
840/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 8.12.2017
839/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 8.12.2017
838/2017 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, 8.12.2017
837/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta, 8.12.2017
836/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi, 7.12.2017
835/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista, 7.12.2017
834/2017 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 7.12.2017
833/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 7.12.2017
832/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.12.2017
831/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 7.12.2017
830/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.12.2017
829/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.12.2017
828/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 7.12.2017
827/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä, 7.12.2017
826/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta, 7.12.2017
825/2017 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 7.12.2017
824/2017 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 7.12.2017
823/2017 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 7.12.2017
822/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2017
821/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2017
820/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2017
819/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2017
818/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 5.12.2017
817/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
816/2017 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 5.12.2017
815/2017 Suomeksi På svenska
Laki väestölaskentalain kumoamisesta, 5.12.2017
814/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä, 5.12.2017
813/2017 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja velkaneuvonnasta, 5.12.2017
812/2017 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 5.12.2017
811/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
810/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
809/2017 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta , 5.12.2017
808/2017 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
807/2017 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 13 ja 32 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
806/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
805/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
804/2017 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 5.12.2017
803/2017 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 37 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
802/2017 Suomeksi På svenska
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta, 5.12.2017
801/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta, 5.12.2017
800/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 5.12.2017
799/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.12.2017
798/2017 Suomeksi På svenska
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 5.12.2017
797/2017 Suomeksi På svenska
Laki painelaitelain muuttamisesta, 5.12.2017
796/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, 5.12.2017
795/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun kumoamisesta, 5.12.2017
794/2017 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 5.12.2017
793/2017 Suomeksi På svenska
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 5.12.2017
792/2017 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 5.12.2017
791/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 4.12.2017
790/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 4.12.2017
789/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta , 4.12.2017
788/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista, 4.12.2017
787/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta , 4.12.2017
786/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta , 4.12.2017
785/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.12.2017
784/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.12.2017
783/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018, 4.12.2017
782/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 1.12.2017
781/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2017 jäännösveron eräpäivistä ja ennakonpalautusten maksamisesta sekä vuoden 2018 kiinteistöveron eräpäivistä, 1.12.2017
780/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 1.12.2017
779/2017 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018, 1.12.2017
778/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista, 29.11.2017
777/2017 Suomeksi På svenska
Vuoden 2017 III lisätalousarvio, 28.11.2017
776/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista, 28.11.2017
775/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018, 28.11.2017
774/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista , 27.11.2017
773/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.11.2017
772/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2018, 27.11.2017
771/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2017 verotuksessa noudatettavista tuotto-perusteista, 27.11.2017
770/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteispalvelun neuvottelukunnasta, 27.11.2017
769/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2018, 24.11.2017
768/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta , 23.11.2017
767/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Saamelaiskulttuuri–juhlarahasta, 23.11.2017
766/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 22.11.2017
765/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2018, 22.11.2017
764/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2018, 22.11.2017
763/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.11.2017
762/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2018, 22.11.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.