Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.2.1999 Tiedoston koko: 108 kb (huom! suuri tiedosto)
195
Laki asumistukilain muuttamisesta
196
Asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
197
Asetus puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun asetuksen muuttamisesta
198
Asetus luotsausasetuksen 11 §:n muuttamisesta
199
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1999annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
200
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
201
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta
202
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastusluvista
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.2.1999 Tiedoston koko: 689 kb (huom! suuri tiedosto)
189
Asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
190
Asetus museovirastosta annetun asetuksen 1 §:n 9 kohdan kumoamisesta
191
Valtioneuvoston päätös saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista (Saamenkielinen käännös)
192
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ylistaron kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
193
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Peräseinäjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
194
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.1999 Tiedoston koko: 73 kb (huom! suuri tiedosto)
183
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
184
Asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta
185
Asetus liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta
186
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
187
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
188
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.1999 Tiedoston koko: 52 kb
178
Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
179
Asetus Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
180
Laki Omanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
181
Asetus Omanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
182
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.1999 Tiedoston koko: 67 kb
165
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä
166
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
167
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
168
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
169
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
170
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
171
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
172
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
173
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
174
Asetus ro-ro-aluksen keula-ajorampin rakenteesta ja järjestelyistä
175
Asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
176
Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
177
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.1999 Tiedoston koko: 87 kb
157
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
158
Valtioneuvoston päätös asuntojen korjausavustusten jakoperusteista
159
Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Etelä-Suomen rannikkoseudun, Kaakkois-Suomen ja Karjalan INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa annetun valtioneuvoston päätöksen 10 §:n muuttamisesta
160
Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämistoimenpiteiden tukemisesta Merenkurkku-MittSkandian, Pohjois-Kalotin sekä Suomen ja Ruotsin saariston INTERREG-yhteisöaloiteohjelmissa annetun valtioneuvoston päätöksen 10 §:n muuttamisesta
161
Opetusministeriön päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista
162
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta jugoslavialaisia liikenteenharjoittajia koskevasta lentokiellosta Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä annetun asetuksen (EY) 1901/98 muuttamisesta
163
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1999ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
164
Valtiovarainministeriön päätös yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 1999alustavien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.1999 Tiedoston koko: 547 kb
156
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.2.1999 Tiedoston koko: 208 kb
132
Maankäyttö- ja rakennuslaki
133
Laki yleisistä teistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
134
Laki maa-aineslain muuttamisesta
135
Laki kemikaalilain 31 §:n muuttamisesta
136
Laki vesilain muuttamisesta
137
Laki metsälain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
138
Laki sähkömarkkinalain 20 §:n muuttamisesta
139
Laki telemarkkinalain 31 ja 33 §:n muuttamisesta
140
Laki etuostolain 5 §:n muuttamisesta
141
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
142
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 31 ja 97 §:n muuttamisesta
143
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
144
Laki luonnonsuojelulain 34 ja 36 §:n muuttamisesta
145
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
146
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
147
Laki jätelain 20 §:n muuttamisesta
148
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
149
Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta
150
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 1 §:n 2 ja 4 momentin kumoamisesta
151
Laki rakennussuojelulain 3 §:n muuttamisesta
152
Laki ulkoilulain 13 §:n muuttamisesta
153
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
154
Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 6 §:n muuttamisesta
155
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.2.1999 Tiedoston koko: 79 kb
123
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
124
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
125
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
126
Asetus kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
127
Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
128
Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta
129
Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta
130
Asetus öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen muuttamisesta
131
Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.2.1999 Tiedoston koko: 84 kb
113
Raideliikennevastuulaki
114
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
115
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
116
Asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
117
Asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
118
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
119
Asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) ja sen liitteisiin 6 ja 8 tehtyjen muutosten sekä uuden liitteen 9 voimaansaattamisesta
120
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
121
Asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
122
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.2.1999 Tiedoston koko: 88 kb
103
Laki Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
104
Asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
105
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
106
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta
107
Laki kiinteistörahastolain 22 §:n muuttamisesta
108
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 ja 41 §:n muuttamisesta
109
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 13 §:n muuttamisesta
110
Laki osakeyhtiölain 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
111
Liikenneministeriön päätös postipalveluista
112
Liikenneministeriön päätös postilaitoksen toimitusehtojen yleisistä perusteista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.1999 Tiedoston koko: 205 kb
78
Laki Vakuutusvalvontavirastosta
79
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
80
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
81
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
82
Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
83
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
84
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
85
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
86
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
87
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
88
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
89
Laki ydinvastuulain muuttamisesta
90
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
91
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c ja 12 §:n muuttamisesta
92
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
93
Laki vakuutussopimuslain 13 §:n muuttamisesta
94
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
95
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
96
Laki työntekijäin eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
97
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta
98
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
99
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
100
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
101
Laki sairausvakuutuslain 61 ja 64 §:n muuttamisesta
102
Asetus Vakuutusvalvontavirastosta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.2.1999 Tiedoston koko: 71 kb
69
Laki nimilain muuttamisesta
70
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
71
Asetus Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Puolan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Suomen tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Venäjän federaation ja Viron tasavallan hallitusten välillä Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
72
Asetus Alankomaiden kanssa Suomen Euroopan poliisivirastoon lähettämien yhteyshenkilöiden ja heidän perheenjäsentensä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
73
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
74
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 1999eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
75
Asetus yliopistoasetuksen muuttamisesta
76
Asetus postitoiminta-asetuksen muuttamisesta
77
Oikeusministeriön päätös valtion oikeusaputoimistojen ja niiden sivutoimistojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.1999 Tiedoston koko: 81 kb
60
Laki hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetun lain muuttamisesta
61
Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta
62
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
63
Rikosvahinkoasetus
64
Asetus Ahvenanmaan maakunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 1999eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
65
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1999
66
Valtioneuvoston päätös hankevientiin liittyvään tarjoustoimintaan myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
67
Opetusministeriön päätös lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista annetun opetusministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
68
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2001-2002
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.1999 Tiedoston koko: 200 kb
57
Laki kemikaalilain muuttamisesta
58
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
59
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.1999 Tiedoston koko: 169 kb
46
Laki Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
47
Asetus Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
48
Sijoitusrahastolaki
49
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
50
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
51
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
52
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
53
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
54
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
55
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
56
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.1999 Tiedoston koko: 83 kb
33
Laki työsopimuslain 28 ja 47 j §:n muuttamisesta
34
Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta
35
Laki opintovapaalain 13 §:n muuttamisesta
36
Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
37
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen muuttamisesta
38
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
39
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
40
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1999
41
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
42
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
43
Liikenneministeriön päätös radiolain ja radioasetuksen soveltamisesta Suomen alueella liikkuvassa ulkomaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa olevan radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
44
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998 annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
45
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.1.1999 Tiedoston koko: 83 kb
23
Laki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
24
Asetus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä koskevan eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
25
Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä
26
Laki merimieslain muuttamisesta
27
Asetus vuonna 1999kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
28
Valtioneuvoston päätös vuoden 1998 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
29
Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
30
Maa- ja metsätalousministeriön päätös yhteisöaloite PESCA:n täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
31
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltolohkorekisteristä
32
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.1.1999 Tiedoston koko: 559 kb
22
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.1.1999 Tiedoston koko: 75 kb
9
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
10
Laki kuntalain muuttamisesta
11
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 61 ja 62 §:n kumoamisesta
12
Asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
13
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
14
Asetus televisio- ja radiotoiminnasta
15
Asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
16
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
17
Valtioneuvoston päätös eräitä vaarallisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
18
Opetusministeriön päätös valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
19
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1998 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
20
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
21
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.