Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.1999 Tiedoston koko: 93 kb
394
Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
395
Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan yleissopimukseen sekä yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
396
Laki merilain muuttamisesta
397
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
398
Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
399
Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
400
Laki kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain kumoamisesta
401
Asetus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
402
Laki työsopimuslain muuttamisesta
403
Asetus työsopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
404
Laki merimieslain 87 §:n kumoamisesta
405
Asetus merimieslain 87 §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
406
Laki merityöaikalain 16 c §:n kumoamisesta
407
Asetus merityöaikalain 16 c §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
408
Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n kumoamisesta
409
Asetus merimiesten vuosilomalain 28 §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
410
Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta
411
Asetus eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
412
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 58 §:n kumoamisesta
413
Asetus ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 58 §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
414
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 22 §:n kumoamisesta
415
Asetus ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 22 §:n kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
416
Laki kuluttajansuojalain 4 ja 12 luvun muuttamisesta
417
Asetus kuluttajansuojalain 4 ja 12 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.1999 Tiedoston koko: 84 kb
388
Asetus Suomen hallituksen ja Kanadan hallituksen välisen elokuva- ja televisioalan yhteistuotantosopimuksen voimaansaattamisesta
389
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan talousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tarjousesitteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
390
Valtiovarainministeriön päätös arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
391
Valtiovarainministeriön päätös omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista
392
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
393
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.1999 Tiedoston koko: 74 kb
375
Asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
376
Asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
377
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
378
Asetus tapaturmalautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
379
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
380
Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
381
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
382
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1998 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
383
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 a §:n muuttamisesta
384
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista
385
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta ja näiden sopimusten tekemisestä
386
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
387
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.1999 Tiedoston koko: 453 kb
371
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
372
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
373
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (Saamenkielinen käännös)
374
Ympäristöministeriön päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.3.1999 Tiedoston koko: 113 kb
361
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta
362
Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta
363
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
364
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
365
Laki tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta
366
Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta
367
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
368
Laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta
369
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta
370
Laki käräjäoikeuslain 19 §:n muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.1999 Tiedoston koko: 70 kb
352
Laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain muuttamisesta
353
Asetus korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista
354
Asetus Suomen vuoden 1999Euroopan unionin puheenjohtajuustehtävissä toimivien valtion virkamiesten työaikasääntelystä
355
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
356
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
357
Asetus tartuntatautiasetuksen 7 ja 16 a §:n muuttamisesta
358
Asetus henkilöstörahastoasetuksen muuttamisesta
359
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
360
Verohallituksen päätös toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan tai sen osan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.3.1999 Tiedoston koko: 88 kb
344
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
345
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
346
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
347
Asetus kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
348
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
349
Valtioneuvoston päätös vuoden 1998 viljellyn nurmialan perusteella maksettavasta satovahinkoyleiskorvauksesta
350
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
351
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.1999 Tiedoston koko: 151 kb
329
Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki
330
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
331
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 ja 7 §:n muuttamisesta
332
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
333
Laki kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta
334
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
335
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
336
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
337
Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
338
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta
339
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
340
Laki perintökaaren 25 luvun 4 §:n muuttamisesta
341
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
342
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 13 ja 40 §:n muuttamisesta
343
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.3.1999 Tiedoston koko: 85 kb
322
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
323
Laki kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n muuttamisesta
324
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n muuttamisesta
325
Asetus ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
326
Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
327
Asetus liiketunnuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
328
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.3.1999 Tiedoston koko: 145 kb
319
Laki televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
320
Laki rajavartiolaitoksesta
321
Asetus rajavartiolaitoksesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.3.1999 Tiedoston koko: 94 kb
307
Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
308
Asetus pohjoismaiden välisestä pikatiedotussopimuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
309
Asetus kansainvälisessä posti- ja teleliikenteessä sovellettavan kultafrangin vasta-arvon ja eräiden maksujen määräämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
310
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
311
Asetus asetuksen, joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt, muuttamisesta
312
Vakuutusyhdistysasetus
313
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta
314
Asetus vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä
315
Asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
316
Asetus öljyvahinkovastuuasetuksen muuttamisesta
317
Asetus Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
318
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.3.1999 Tiedoston koko: 120 kb
278
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
279
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
280
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
281
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
282
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
283
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
284
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta
285
Laki merimieseläkelain 60 a §:n 3 momentin ja 61 b §:n kumoamisesta
286
Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta
287
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta
288
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
289
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
290
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
291
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
292
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
293
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
294
Laki valtion perhe-eläkelain 20 §:n 3 momentin ja 21 a §:n kumoamisesta
295
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
296
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 e §:n kumoamisesta
297
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
298
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta
299
Laki sotilasvammalain 29 a §:n kumoamisesta
300
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 7 §:n 3 momentin kumoamisesta
301
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
302
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
303
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
304
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
305
Laki opintotukilain muuttamisesta
306
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.1999 Tiedoston koko: 95 kb
267
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
268
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
269
Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta
270
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta
271
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
272
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
273
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
274
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
275
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
276
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta
277
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.1999 Tiedoston koko: 287 kb
253
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
254
Asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
255
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
256
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
257
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
258
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta
259
Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta
260
Asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta
261
Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen muuttamisesta
262
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
263
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta
264
Asetus eläkesäätiöasetuksen muuttamisesta
265
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
266
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.3.1999 Tiedoston koko: 70 kb
244
Asetus sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
245
Asetus suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Sveitsissä annetun asetuksen muuttamisesta
246
Asetus vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
247
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta
248
Asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista
249
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta
250
Vakuutusyhtiöasetus
251
Asetus palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
252
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.3.1999 Tiedoston koko: 63 kb
238
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
239
Laki Euroopan yhteisön myöntämän kasvinjalostajanoikeuden yksityisoikeudellisesta ja julkisoi keudellisesta suojasta Suomessa
240
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
241
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
242
Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta
243
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.1999 Tiedoston koko: 80 kb
226
Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
227
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
228
Laki verohallintolain 13 §:n muuttamisesta
229
Laki tuloverolain muuttamisesta
230
Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta
231
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
232
Asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
233
Asetus kameraalisen jaotuksen muuttamisesta
234
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1999kiinteistöveron eräpäivistä
235
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1998
236
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien peltoalatukien ja eläimiin perustuvan luonnonhaittakorvauksen hakuajoista vuonna 1999
237
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.1999 Tiedoston koko: 74 kb
216
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
217
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
218
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta
219
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta
220
Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
221
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista annetun päätöksen 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
222
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle annetun päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
223
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle annetun päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
224
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työpaikkakassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä kansaneläkelaitokselle annetun päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
225
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.1999 Tiedoston koko: 3624 kb
213
Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa
214
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
215
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.1999 Tiedoston koko: 84 kb (huom! suuri tiedosto)
203
Laki työturvallisuuslain 49 §:n muuttamisesta
204
Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta
205
Laki rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta
206
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista vuoden 1999eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
207
Valtioneuvoston päätös yleisradiotoiminnassa noudatettavasta taajuuksien käyttösuunnitelmasta
208
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
209
Valtioneuvoston päätös asuntolainoitettujen ja korkotuettujen opiskelija-asuntojen omapääomaosuuteen myönnettävistä avustuksista
210
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energiatuen myöntämisen ehdoista
211
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
212
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.