Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.5.1999 Tiedoston koko: 77 kb
577
Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen eräiden mää
578
Asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja
579
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn diplomaattipassin haltijoiden viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
580
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
581
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
582
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja palautusten maksamisesta
583
Maa- ja metsätalousministeriön päätös munivaa kanaa kohti vuodelta 1998 maksettavasta tuesta
584
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun päätöksen muuttamisesta
585
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun päätöksen muuttamisesta
586
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
587
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
588
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräästä määräyksestä
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.1999 Tiedoston koko: 87 kb
571
Laki aravalain muuttamisesta
572
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
573
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
574
Valtioneuvoston päätös asuntolainoitettujen vuokra-asuntojen omapääomaosuuteen eräissä tapauksissa myönnettävistä avustuksista
575
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta
576
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Libyaa koskevan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) soveltamisen keskeyttämisestä johtuvasta asianomaisten rangaistussääntöjen soveltamisen lakkaamisesta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.5.1999 Tiedoston koko: 85 kb
563
Laki Venäjän federaation kanssa sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
564
Asetus Venäjän federaation kanssa sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyvä
565
Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta
566
Laki telemarkkinalain muuttamisesta
567
Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta
568
Laki telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
569
Asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta
570
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.5.1999 Tiedoston koko: 116 kb
561
Pelastustoimilaki
562
Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.5.1999 Tiedoston koko: 108 kb
545
Laki rikoslain muuttamisesta
546
Laki tieliikennelain muuttamisesta
547
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
548
Laki ilmailulain muuttamisesta
549
Laki merilain 20 luvun 12 §:n muuttamisesta
550
Laki rikoslain muuttamisesta
551
Laki rikesakosta tieliikenteessä annetun lain kumoamisesta
552
Laki rikesakkolain muuttamisesta
553
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
554
Laki jätelain 62 §:n muuttamisesta
555
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta
556
Laki oikeudenkäymiskaaren 32 luvun muuttamisesta
557
Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta
558
Laki verotustietojen luovuttamisesta sakotusta varten
559
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
560
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 31 §:n muuttamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.1999 Tiedoston koko: 78 kb
539
Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
540
Valtioneuvoston päätös tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista
541
Valtioneuvoston päätös poronhoitovuodelta 19992000 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
542
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuh-teiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muut-tamisesta
543
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
544
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.1999 Tiedoston koko: 249 kb
537
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
538
Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.1999 Tiedoston koko: 113 kb
530
Kokoontumislaki
531
Laki poliisilain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
532
Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
533
Laki järjestyksenvalvojista
534
Laki ulkoilulain 22 §:n muuttamisesta
535
Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta
536
Laki rikoslain muuttamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.1999 Tiedoston koko: 151 kb
523
Henkilötietolaki
524
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta
525
Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta
526
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
527
Laki väestötietolain muuttamisesta
528
Laki rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta
529
Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.1999 Tiedoston koko: 80 kb
513
Laki saatavien perinnästä
514
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
515
Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta
516
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
517
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta
518
Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
519
Valtioneuvoston päätös valtion työmaiden huollosta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
520
Valtioneuvoston päätös valtion rakennustyömailla käytettävien siirrettävien työmaarakennusten hankinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
521
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
522
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.1999 Tiedoston koko: 83 kb
505
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
506
Asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
507
Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
508
Asetus maahantuonnin yhteydessä suoritettavien kasvintarkastusmaksujen kantamisesta
509
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
510
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
511
Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
512
Valtioneuvoston päätös pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.4.1999 Tiedoston koko: 84 kb
498
Konsulipalvelulaki
499
Laki ulkoasiainhallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n kumoamisesta
500
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 48 §:n muuttamisesta
501
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Libyaa koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä
502
Asetus Viron kanssa merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja pelastuspalvelussa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
503
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1999maksettavasta kansallisesta tuesta
504
Ilmailulaitoksen ilmoitus ilmailumääräyksestä
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.4.1999 Tiedoston koko: 82 kb
493
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
494
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
495
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
496
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
497
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.1999 Tiedoston koko: 86 kb
487
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
488
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
489
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta
490
Valtioneuvoston päätös hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä
491
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
492
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.1999 Tiedoston koko: 83 kb
480
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
481
Laki ulosottolain muuttamisesta
482
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta annetun sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
483
Liikenneministeriön päätös maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta
484
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1999
485
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1999
486
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.4.1999 Tiedoston koko: 87 kb
473
Laki Filippiinien kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
474
Asetus Filippiinien kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
475
Laki rikoslain muuttamisesta
476
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
477
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 ja 5 luvun muuttamisesta
478
Valtioneuvoston päätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta
479
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.1999 Tiedoston koko: 311 kb
464
Laki Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
465
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
466
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
467
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
468
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
469
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
470
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
471
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsänkosken kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
472
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.4.1999 Tiedoston koko: 172 kb
442
Laki holhoustoimesta
443
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
444
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
445
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
446
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
447
Laki hallintomenettelylain muuttamisesta
448
Laki avioliittolain muuttamisesta
449
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 22 ja 24 §:n muuttamisesta
450
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
451
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
452
Laki esitutkintalain 33 §:n muuttamisesta
453
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
454
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
455
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
456
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta
457
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
458
Laki asianajajista annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
459
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta
460
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
461
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
462
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta
463
Laki perintökaaren muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.1999 Tiedoston koko: 329 kb
430
Hallinto-oikeuslaki
431
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
432
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
433
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
434
Laki hallintomenettelylain 19 §:n muuttamisesta
435
Laki kuntalain muuttamisesta
436
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
437
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
438
Hallinto-oikeusasetus
439
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
440
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
441
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikote-lomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.1999 Tiedoston koko: 77 kb
418
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
419
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 21 a ja 25 §:n muuttamisesta
420
Laki lääkelain 42 ja 52 §:n muuttamisesta
421
Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
422
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
423
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiesten vuosilomista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
424
Asetus rikoksentorjuntaneuvostosta
425
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 25 §:n muuttamisesta
426
Asetus valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi
427
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
428
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuksenvälitystoiminnan valvontamaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
429
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.