Sähköinen säädöskokoelma: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.1999 Tiedoston koko: 165 kb
897
Laki Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
898
Asetus Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
899
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista
900
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.1999 Tiedoston koko: 713 kb (192 sivua)
896
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.9.1999 Tiedoston koko: 214 kb (192 sivua)
895
Maankäyttö-ja rakennusasetus
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.1999 Tiedoston koko: 171 kb
888
Asetus väliaikaisesta maahantuonnista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
889
Asetus holhoustoimesta
890
Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista
891
Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista
892
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
893
Ympäristöministeriön päätös eräiden kasvilajien rauhoitusta koskevista poikkeuksista
894
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 1998 verotuksen päättymisestä
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.1999 Tiedoston koko: 158 kb
881
Asetus yleisten kokouksien järjestysmiehistä annetun asetuksen kumoamisesta
882
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta
883
Maa-ja metsätalousministeriön päätös maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
884
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
885
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
886
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
887
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.9.1999 Tiedoston koko: 150 kb
875
Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
876
Asetus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
877
Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit 'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta
878
Asetus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit 'n yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
879
Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulosta
880
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.9.1999 Tiedoston koko: 205 kb
869
Painelaitelaki
870
Laki ydinenergialain muuttamisesta
871
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
872
Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta
873
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
874
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen 19 ja 22 a §:n muuttamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.1999 Tiedoston koko: 491 kb
859
Laki Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
860
Asetus Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
861
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
862
Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
863
Sosiaali-ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
864
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
865
Valtiovarainministeriön päätös JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
866
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
867
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
868
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Juuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.1999 Tiedoston koko: 179 kb
856
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
857
Pelastustoimiasetus
858
Maa-ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista annetun maa-ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.1999 Tiedoston koko: 145 kb
848
Asetus entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa todistajien sijoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
849
Asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
850
Asetus poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista huvitilaisuuksista sisältävän asetuksen kumoamisesta
851
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös kuluttajavalituslautakunnan jaostoissa käsiteltävien asioiden jakoperusteista
852
Verohallituksen päätös vuoden 1999kiinteistöverotuksen päättymisestä
853
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
854
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
855
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.8.1999 Tiedoston koko: 887 kb
841
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Raision kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
842
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kuusjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
843
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapinlahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
844
Maa-ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Perniön kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
845
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
846
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
847
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.8.1999 Tiedoston koko: 156 kb
836
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista,joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta,annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
837
Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös patentti-ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
838
Maa-ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 19992000 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
839
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
840
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.1999 Tiedoston koko: 82 kb
829
Henkilökorttilaki
830
Laki väestötietolain 23 §:n muuttamisesta
831
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
832
Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
833
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
834
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kansallisen maidon tuotantotuen hallinnoinnista Mouhijärven Osuusmeijerin konkurssiin liittyen
835
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.1999 Tiedoston koko: 101 kb
821
Tilisiirtolaki
822
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
823
Asetus Qatarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
824
Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
825
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta
826
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 ja 7 §:n muuttamisesta
827
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen nimestä ja ainesosien ilmoittamisesta annetun kauppa- ja teollisuus- ministeriön päätöksen muuttamisesta
828
Sisäasiainministeriön päätös ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.7.1999 Tiedoston koko: 217 kb
812
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
813
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
814
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
815
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
816
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista linnunmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
817
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta hunajasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
818
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
819
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
820
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.7.1999 Tiedoston koko: 395 kb
808
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
809
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
810
Asetus luonnonvarainneuvostosta
811
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.7.1999 Tiedoston koko: 82 kb
803
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
804
Laki eläintautilain 13 §:n muuttamisesta
805
Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
806
Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
807
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.1999 Tiedoston koko: 95 kb
797
Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
798
Asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
799
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden investointipankin välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
800
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
801
Asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 41 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyn Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
802
Valtioneuvoston päätös teknisiä määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.7.1999 Tiedoston koko: 150 kb
793
Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla
794
Valtiovarainministeriön päätös Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta lyötävistä juhlarahoista annetun päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
795
Maa-ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
796
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.1999 Tiedoston koko: 135 kb
790
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
791
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
792
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä Slovakian osalta
Säädöskokoelmat numeroittain

162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.